Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Hoài thöù 1 Haàu Giaùm Taäp Phaùt Sinh Bieán Coá Caùch cöûa ñoâng thaønh Khai Phong chöøng hai möôi daëm coù moät thò traán nhoû goïi laø Haàu giaùm Taäp Hoâm aáy trôøi ñaõ xeá chieàu. Nhöõng löông daân töù phía trôû veø thò traán keû gaùnh ngöôøi ñoäi thaät laø taáp naäp. Ñoät nhieân, ôû goác taây Baéc vaêng vaúng coù tieáng voù ngöïa doàn daäp. Haàu giaùm taäp naèm ngay beân ñöôøng quan ñaïo, khaùch thöông ñi laïi nhö maéc cöûi, caû nhöõng khaùch kî maõ tôùi ñaây cuõng laø chuyeän thöôøng neân chaúng ai buoàn ñeå yù. Tieáng voù ngöïa moãi luùc moät gaàn, maø laø caû moät ñaïi ñoäi, ít ra phaûi coù ñeán hai traêm nhaân maõ. Baáy giôø ñaùm löông daân trong thò traán môùi baét ñaàu caûm thaáy coù ñieàu khaùc laï: Hoï laïi nghe roõ raøng tieáng voù ngöïa chaïy raát caáp baùch thì ngô ngaùc nhìn nhau töï hoûi: -Phaûi chaêng ñaây laø quan quaân? Coù ngöôøi noùi: -Chuùng mình mau traùnh ra keûo binh maõ quan quaân löôùt qua seõ bò xoâ ngaõ, duø coù maát maïng cuõng chaúng bieát hoûi vaøo ñaâu. Ñoät nhieân laïi nghe nhöõng hoài coøi xen laãn vaøo tieáng voù ngöïa. Nhöõng hoài coøi naøy töïa hoà ñoâng goïi taây thöa, nam xöôùng baéc hoïa. Hieån nhieân boán maët taùm phöông ñeàu coù tieáng coøi. Haàu gíam taäp döôøng nhö ñaõ bò bao vaây Moïi ngöôøi caû kinh thaát saéc. Boïn ngöôøi coù kieán thöùc hôn laïi phoûng ñoaùn: -Phaûi chaêng ñaây laø cöôøng ñaïo? Trong tieäm taïp hoaù Haø An, moät ngöôøi taøi coâng leø löôõi noùi: -UÙi chaø ! Mình chæ sôï maáy “Ñaïi ca” ñoù thoâi! Chuû quaùn hoï Vöông saéc maët taùi meùt dô caùnh tay run run leân töôûng chöøng nhö muoán ñaäp xuoáng ñaàu anh taøi coângvöøa roài. Haén quaùt leân: -Meï kieáp! Ngöôi noùi caùi gì maø “ñaïi ca” vôùi “tieåu ca”? Ngöôi lieäu maø töø töø caùi mieäng thì caùc vò ñaïi gia tôùi ñaây may ra caùi maïng choù cheát cuûa ngöôi…. Môùi khoâng ñeán noåi bò uoång töû. Hôn nöõa, ban ngaøy ban maët theá naøy laøm gì coù chuyeän ñoù? Trôøi ôi! Chaéc laø coù chuyeän gì roài… Nöûa caâu sau haén laïc haún gioïng ñi roài haù hoác ra nhöng khoâng noùi theâm ñöôïc nöõa. Boãng thaáy meù ñoâng ñaàu thò traán coù boán naêm con ngöïa chaïy tôùi. Nhöng ngöôøi cöôõi ngöïa toaøn maëc aùo ñen, ñaàu ñoäi noùn laù, tay caàm cöông ñao saùng loaùng. Chuùng lôùn tieáng hoâ: -Naøy caùc anh em! Ai ôû ñaâu phaûi ñöùng yeân ñoù khoâng ñöôïc nhuùc nhích. Heã ai cuïc cöïa thì ñöøng traùch nhöõng löôõi ñao khoâng coù maét. 1 Typed by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Chuùng vöøa quaùt thaùovöøa ñi ra höôùng Taây. Moùng ngöïa bòt saét neän xuoáng ñöôøng laùt ñaù xanh baät leân nhöõng tieáng coâm coáp nghe maø bôû vía. Toaùn naøy chöa döùùt tieáng hoâ thì töø meù taây laïi coù baûy taùm ngöôøi ngöïa xoâng vaøo. Boïn naøy cuõng maëc toaøn laø aùo ñen, ñaàu ñoäi noùn laù keùo suïp xuoáng thaáp neân nhìn khoâng roõ maët muõi chuùng. Maáy ngöôøi naøy cuõng hoø heùt om soøm: -Bieát ñieàu thì ñöùng yeân, seõ khoâng sao heát! Coøn muoán neám muøi ñao thöông thì haõy chaïy ra. Anh chaøng taøi coâng trong tieäm taïp hoaù Haø an quaû nhieân lôùn maät. Gaõ cöôøi khaåy moät yieáng roài noùi baâng quô: -Göôm ñao thì coù muøi vò gì maø neám… Gaõ naøy moâi thaáp mieäng beù töôûng noùi ñuøa moät caâu chôi cuõng chaúng sao. Ngôø ñaâu gaõ chöa döùt lôøi thì moät ngöôøi cöôõi ngöïa vaøng ôû meù taû ñaõ vung roi tung vaøo trong quaùn moùc truùng coå gaõ taøi coâng roài giaät ñaùnh “binh” moät caùi khieán gaõ ngaõ laên ra maët ñöôøng. Ngöôøi cöôõi ngöïa vaøng phoùng ngöïa chaïy veà phía tröôùc loâi caû gaõ taøi coâng ñi xeành xeäch. Ngöôøi cöôõi ngöïa ñi sau ñuoåi theo xeùo leân. Gaõ taøi coâng chæ kòp ruù leân ñöôïc moät tieáng ñaõ cheát lieàn. Nhöõng ngöôøi ñöùng ñoù thaáy boïn naøy hung aùc nhö vaäy thì chaúng ai giaùm nhuùc nhích. Coù ngöôøi muoán ñoùng cöûa laïi, nhöng hai chaân töïa nhö dính chaëc xuoáng ñaát, toaøn thaân run baàn baät, muoán böôùc ñi cuõng khoâng noãi nöõa. Caùch tieäm Hoaø an saùu caên veà phía ñoái dieän coù moät nhaø laøm baùnh nöôùng. Chaûo daàu ñang soâi suøng suïc, treân pheân saét coù ñaët baûy taùm caùi baùnh. Moät muï giaø löng coøng ñang ngoài naën baùnh vo troøn thaønh nhöõng caùi caàu nhoû roài laïi ñeø xuoáng cho deïp ra. Muï luùi huùi maûi laøm, neân nhöõng chuyeän kinh taâm ñoäng phaùch xaûy ra tröôùc maét muï cuõng lôø ñi nhö khoâng nhìn thaáy. Muï ñang röôùi leân treân maët baùnh moät ít nöôùc haønh môû roài duøng caëp saét boû baùnh vaøo loø than ñoû. Luùc naøy tieáng coøi boán maët ñaõ ngöøng thoåi, ngöïa cuõng döng voù. Baûy taùm traêm con ngöôøi trong thò traán ñeàu im hôi laëng tieáng. Caû nhöõng ñöùa nhoû ñang khoùc cuõng bò boá meï chuùng bòt mieäng laïi khoâng cho phaùt ra thanh aâm. Moïi ngöôøi ñang ngöøng hôi nín thôû boãng nghe nhöõng tieáng laùch taùch phaùt ra töø moät ngoï roi da theo döôøng phoá lôùn ôû meù taây vang leân roài rôùt xuoáng ñaù xanh ñaùnh “beùt” moät caùi ôû ngay beân raõnh nöôùc baån. Ngöôøi naøy ñi raát thong thaû, chaân böôùc traàm troïng. Moãi böôùc chaân cuûa y khieáân cho moïi ngöôøi lo laéng töôûng chöøng nhö chaân y xeùo leân traùi tim mình. Tieáng böôùc chaân naëng neà chaäm chaïp moâic luùc moät gaàn. 2 Typed by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Maët trôøi saép laën non taây. Moät boùng ngöôøi daøi leâ theâ in xuoáng maët ñöôøng cuõng theo böôùc chaân chaäm chaïp maø nhích gaàn laïi. Ñöôøng phoá trong Haàu giaùm taäp bao phuû moät laøn khoâng khí cöïc kyø khaån tröông. Ngöôøi naøo cuõng sôï haõi ñöùng thoän maët ra, chæ coù moät mình muï giaø kia laø vaãn tieáp tuïc nöôùng baùnh. Tieáng roi da laùch taùch ñeán tröôùc cöûa tieäm baùnh naøy thì döøng laïi. Ngöôøi caàm roi da ñeå maét ngoù muï giaø töø ñaàu ñeán chaân roài ñoät nhieân baät leân ba tieáng cöôøi khaåy. Muï giaø töø töø ngaång ñaøu leân thaáy ngföôøi ñoù thaân hình cao leâu ngheâu, chöøng boán möôi laêm boán möôi saùu tuoåi. Maët gaõ choå loài choã loõm nhö voû quyùt chaèng chòt nhöõng noát ruoài, caëp maét ti hí saùng loaùng, khoâng ngôùt laùo lieâng. Muï giaø baùn baùnh gaät ñaàu hoûi: -Ñaïi gia muoán mua baùnh phaûi khoân g? Moät ñoàng moät chieác. Roài muï caàm ñoâi ñuõa saét gaép baùnh ra. Chieác baùnh noùng boûng ñöôïc muï ñaët leân maûnh goã traéng tinh. Gaõ cao leâu ngheâu cöôøi nhaït noùi: -Ñöa ñaây! Roài haén ñöa tay traùi ra Muï giaø nheo maét noùi: -Daï! Muï gaép chieác baùnh noùng hoåi ñaët vaøo baøn tay gaõ. Gaõ cao leâu ngheâu ñoät nhieân cau maøy giaän döõ quaùt: -Muï daùm ñuøa côït caû vôùi laõo gia ö? Roài gaõ caàm caùi baùnh lieäng vaøo maët cuï giaø ñaùnh veøo moät tieáng. Theá lieäng raát maïnh. Chieác baùn h tuy meàm xeøo nhöng ñöôïc neùm ravôùi moät cöôøng löïc maõnh lieät neáu truùng vaøo maët taát muï ñeán phaûi bò thöông. Muï giaø töø töø nghieâng ñaàu ñi, chieác baùnh bay qua maët muï roài rôùt xuoáng phieán ñaù xanh ñaùnh “beùt” moät caùi ôû ngay beân raõnh nöôùc baån. Gaõ cao ngheäu lieäng baùnh ñi roài xoay tay veà sau löng ruùt ra ñoâi caâu lieâm, baät leân tieáng keâu leng keng. Ñaàu caâu lieâm coù aùnh tòch döông chieáu vaøo, haøn quang loeù leân choùi maët. Gaõ noùi: -Ñeán baây giôø coøn chöa chòu ñöa caùi ñoù ra hay laø coøn hoøng troán thoaùt? Hoï Ngoâ kia! Ta töôûng ngöôi neân bieát ñieàu moät chuùt. Muï baùn baùnh nhìn gaõ hoûi laïi: -Ta vaãn nghe tieáng An traïi chuû traïi Kim Ñaothöôøng cöôùp boùc cuûa nhaø giaøu ñeå giuùp ñôõ cho keû ngheøo. Vì vaäy maø treân choán giang hoà neáu coù ai ñeà caäp ñeán y cuõng keâu baèng hieäp ñaïo. Theá maø sao nay y laïi phaùi boïn tieåu laâu la ñi laøm caøn? Hôn nöõa laïi saán caû ñeán nhaø muï baùn baùnh ngheøo naøn naøy ñeå gaây chuyeän nghóa laø laøm sao? 3 Typed by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Gaõ cao ngheäu nghe muï giaø goïi mình laø tieåu laâu la ôû traïi Kim Ñao thì caëp loâng maøy gaõ voán ñaõ thaáp baây giôø caøng ruõ thaáp hôn. Haén giaän nhö ngöôøi ñieân, quaùt lôùn: -Ngoâ Ñaïo Nhaát! Ngöôi nhaát ñònh khoâng ñöa ra ö? Muï giaø baùn baùnh nghe gaõ goïi ñuùng teân hoï mình thì trong loøng khoâng khoûi run leân, nghó thaàm: -Boïn thaùm töû Kim Ñao gheâ thaät! Veû maët vaãn thaûn nhieân, muï ñaùp: -Caùc haï xöû duïng song caâu thì haún laø Thieát caâu töû… Tröông Ñaïi Nguyeân ôû traïi Kim Ñao? Thöïc ra gaõ cao ngheäu naøy teân laø Lyù Ñaïi Nguyeân ngoaïi hieäu laø Thaàn caâu. Gaõ nghe Ngoâ ñaïo Nhaát coá yù ñoåi hoï cuûa mìnhñi, laïi khoâng noùi ñeán ngoaïi hieäu cuûa thaàn caâu maø keâu laø Thieát caâu töû thì cho laø muï coá yù khinh maïn mình. Gaõ khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa, tay trai vung tay caâu ra chieâu “ Thuû Ñaùo caàm lai” moùc xuoáng vai beân taû Ngoâ ñaïo Nhaát. Ngoâ daäo Nhaát neù mình veà beân höõu, caây caâu cuûa Lyù ñaïi nguyeân chuïp xuoáng quaûng khoâng. Nhöng sau chieâu naøy gaõ ñaáu moät chieâu xaûo quyeät. Gaõ co tay traùi veà, caây cöông caâu lieàn nhaèm vaøo sau löng Ngoâ ñaïo Nhaát maø moùc. Ngoâ ñaïo Nhaát ñoät nhieân luùn mình xuoáng laïi traùnh khoûi chieâu naøy. Tieáp theo muï co chaân phaûi ñaù vaøo loø löûa. Nhöõng than hoàng trong loø bay voït ñeán ngöôøi Lyù ñaïi Nguyeân. Ñoàng thôøi chaûo daàu soâi truùt leân ñaàu gaõ. Lyù ñaïi Nguyeân giaät mình kinh haõi voäi nhaûy luøi laïi, traùnh ñöôïc than hoàng, nhöng khoâng traùnh ñöôïc chaûo daàu. Gaõ ruù leân moät tieáng: -UÙi chao! Chaûo daàu ñaày ñaõ truùt vaøo hai chaân gaõ. Gaõ ñau ñôùn theùt leân aàm ó. Ngoâ ñaïo Nhaát chuïm hai chaân laïi nhaûy voït leân khoâng haï xuoáng noùc nhaø ôû phía ñoái dieän. Trong tay muï ñaõ caàm saün moät chieác kìm saét ñeå gaép löûa. Ñoät nhieân, moät laøn thqanh quang laáp loaùng. Moät löôõi ñôn ñao nhaém cheùm xuoáng ñaàu Ngoâ ñaïo Nhaát. Ngoâ ñaïo Nhaát ñöa kìm saét leân ñôõ ñaùnh choang moät tieáng. Hoûa quang toeù ra boán maët. Caùi kìm saét troâng ñen sì töôûng laø ñoà voâ duïng, nhöng thöïc ra noù ñöôïcñuùc baèng theùp nguyeân chaát neân môùi gaït ñöôïc löôõi ñaohaát ngöôïc trôû laïi. Giöõa luùc aáy, moät caây Leâ hoa ñoaûn thöôïng vaø moät caëp song ñao töø meù höõu ñoàng thôøi ñaùnh tôùi. Ngoâ ñaïo Nhaát höù leân moät tieáng roài quaùt maéng: -Thieät laø boïn maët daày! Caùc ngöôøi yû nhieàu ngöôøi ñeå thuû thaéng chaêng? 4 Typed by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Y lieàn nhoaøi ngöôøi ñöùng ngay leân. Moãi tay caàm moät goïng kìm, meù taû gaït thöông, meù höõu gaït ñao. Theá laø caây kìm ñöôïc taùch laøm ñoâi vaø bieán thaønh moät caëp phaùn quan buùt. Ba ngôøi vaây ñaùnh Ngoâ ñaïo Nhaát cuõng ñeàu mình maëc aùo ñen. Chuùng thaáy y ñoät nhieân ñöùng thaúng ngöôøi leân thì khoâng khoûi kinh haõi vì moät muï giaø löng coøng boãng bieán thaønh ngöôøi ngay thaúng! Ngoâ ñaïo Nhaát vung ñoâi buùt phoùng ra nhöõng chieâu hieåm ñoäc toaøn nhaèm vaøo huyeät ñaïo troïng yeáu ñoái phöông. Tuy moät ngöôøi choïi ba maø y vaãn chieám ñöôïc thöôïng phong. Boãng nghe ñaùnh binh moät tieáng! Gaõ söû ñoaûn thöông la leân moät tieáng. Chaân traùi truùng ñoøn, töø treân noùc nhaø laên long loùc rôùt xuoáng. Treân maùi nhaø ôû goùc taây baéc moät laõo giaø vöøa luøn vöøa oám ñöùng ñoù. Hai tay laõo chaép sau löng laïnh luøng nhìn ba ngöôøi giao ñaáu. AÙnh baïch quang laáp loaùng, laïi moät tieáng choang vang leân! Gaõ söû ñôn ñao bò caây buùt tay traùi cuûa Ngoâ ñaïo Nhaát ñaùnh vaêng binh khí ñi. Tieáp theo, gaõ laïi bò ñoái phöông ñaù truùng ngöïc, cuõng ngaõ laên xuoáng ñöôøng phoá. Gaõ söû song ñao thaáy theá ñaâm ra khieáp sôï, nhöng vaãn khoâng chòu ruùt lui. Gaõ muùa tít caëp ñao nhö tuyeát rôi hoa ruïng che kín quanh mình ñeå baûo veä toaøn thaân, chæ giöõ theá thuû chöù khoâng coâng nöõa. Laõo giaø thaáp luøn vaø gaày ñeùt töø töø böôùc tôùi. Laõo ñeán gaàn maø moät beân song ñao, moät beân song buùt vaãn muùa tít rít leân tieáng gioù vuø vuø khuûng khieáp. Baát luaän laõo ñuïng vaøo moùn binh khí naøo cuõng bò troïng thöông. Nhöng laõo thaûn nhieân nhö khoâng thaáy gì vaø vaãn tieáp tuïc tieán veà phía hai ngöôøi. Gaõ söû song ñao voäi la leân: -Sö thuùc! Phaûi caån thaän ñaáy! Gaõ ñaùnh ra moät ñao maø thu veà khoâng kòp, löôõi ñao laïi queùt qua löng laõo giaø. Laõo giaø giô hai ngoùn tay leân caëp laáy soùng ñao. Gaõ kia naém khong chaéc tuoät maát. Laõo giaø rôi tay ra, löôõi ñao bay vuït ñi. Luùc naøy maët trôøi ñaõ ngaäm non ñoaøi. Aùnh kim quang röïc rôõ. Löôõi ñôn ñao ôû treân khoâng bay vuø vuø, aùnh hoaøng hoân chieáu vaøo troâng thaät ñeïp maét. Noù rôùt xuoáng raát mau. Ngöôøi döôùi ñöôøng ai cuõng ngaång ñaàu leân nhìn. Gaõ kia bò maát ñao, chaân tay luoáng cuoáng. Ngoâ ñaïo Nhaát thöøa keá phoùng buùt ñieåm vaøo buïng gaõ. Khoâng ngôø laõo giaø luøn oám kia dô tay traùi ra naém laáy vai gaõ keùo tuoät veà sau löng laõo. Ñoàng thôøi laõo dô moät ngoùn tay leân ñaâm vaøo beân taû Ngoâ ñaïo Nhaát. 5 Typed by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Chieâu thöùc cuûa laõo giaø mau leï phi thöôøng. Ngoâ ñaïo Nhaát thaáy roõ raøng mình coù theå phoùng buùt ñaùnh vaøo ngöïc laõo, nhöng laõo laïi phoùng chæ ra moät caùch hieåm ñoäc, neân ñaønh phaûi töï cöùu mình tröôùc, lieàn thu buùt veà ñaùnh vaøo ngoùn tay laõo. Laõo giaø kheõ laùi ngoùn tay ñi ñeå traùnh khoûi chieâu thieát buùt cuûa ñoái phöông. Ñoàng tôøi laõo ñöa ngoùn tay cheách leân ñieåm vaøo yeát haàu Ngoâ ñaïo Nhaát. Ngoâ ñaïo Nhaát ñi ñaõ quaù ñaø khoâng theå bieán chieâu, ñaønh phaûi luøi veà phía sau moät böôùc. Ngôø ñaâu Ngoâ ñaïo Nhaát luøi moät böôùc thì laõo giaø cuõng tieán moät böôùc. Laõo bò vung ngoùn troû beân phaûi ra ñieåm vaøo bung ñoái phöông. Ngoâ ñaïo Nhaát ñaõ bieát söû phaùn quan buùt thì dó nhieân y cuõng laø moät tay dieåm huyeät thieän ngheä. Y thaáy ñoái phöông moãi chieâu ñieåm ra ñeàu khoâng ñaùnh vaøo huyeät ñaïo mình. Tuy nhieân y khoâng daùm ñeå tay ñoái phöông chaïm vaøo ngöôøi mình. Veùo moät tieáng! Caây buùt tay phaûi Ngoâ ñaïo Nhaát nhaèm ñaùnh vaøo vai laõo giaø. Laõo giaø xoâng thaúng veà phía tröôùc nhö muoán nhaûy xoå vaøo ngöôøi y. Ñoäng taùc cuûa laõo daõ traùnh khoûi chieâu buùt cuaû ñoái phöông. Ñoàng thôøi laõo vung caû hai tay nhaèm ñaùnh vaøo tröôùc ngöïc Ngoâ ñaïo Nhaát. Ngoâ ñaïo Nhaát thaân hình to lôùn. Ñaàu laõo giaø chæ tôùi ñöôïc coå y. Nhöng voõ coâng laõo lôïi haïi voâ cuøng! Hai baøn tay khoâng maø vaãn tieán vaøo aùp ñaûo ñoái phöông. Ngoâ ñaïo Nhaát thaáy ñoái phöông gaàn huùc tôùi buïng mình thì caû kinh thaát saéc voäi luì laïi phía sau. Boáp moät tieáng! Ngoâ ñaïo Nhaát ñaõ bò ñoái phöông tuùm laáy vaït aùo tröôùc ngöïc Ngoâ ñaïo Nhaát thaáy ngöïc buïng mình maùt röôïi. Trong luùc hoang mang y chöa kòp nhìn xem mình coù bò thöông hay khoâng. Y chuïm hai tay laïi phoùng ra chieâu “Hoaøn baõo luïc hôïp”. Hai chuoâi buùt nhaèm ñaùnh vaøo hai beân huyeät thaùi döông laõo giaø. Laõo giaø khoâng neù traùnh maø cuõng khoâng choáng ñôõ. Laïi xoâng veà phía tröôùc. Laõo vung song chöôûng ñaùnh vaøo tröôùc ngöïc Ngoâ ñaïo Nhaát. Maáy tieáng laùch caùch vang leân. Khoâng bieát y ñaõ bò gaõy maáy reû xöông söôøn. Ngoâ ñaïo Nhaát töø treân noùc nhaø ngaõ laên xuoáng ñaát. Lyù Ñaïi Nguyeân bò daàu soâi ñoå vaøo caëp gioø phoûng caû leân. Gaõ keâu la aàm ó nhöng vì hai chaân bò thöông khoâng theå nhaûy leân noùc nhaø ñeå lieàu maïng vôùi keû thuø ñöôïc. Gaõ laïi bieát laõo giaø luøn oám chu muïc kia tính khí cao ngaïo töï phuï. Laõo ñaõ ra tay thì khoâng muoán cho ai vaøo trôï löïc, neân chæ ngöûa maët leân coi hai beân giao ñaáu. Vöøa thaáy Ngoâ ñaïo Nhaát töø treân noùc nhaø ngaõ laên xuoáng, Lyù Ñaïi Nguyeân nhaûy xoå laïi nhö con hoå ñieân, dô song caâu ñaâm thaúng vaøo buïng Ngoâ ñaïo Nhaát. Gaõ raát laáy laøm ñaéc yù ngöûa maët leân trôøi cöôøi saèng saëc. Chu muïc voäi la leân: -Ñöøng ñaùnh cheát haén! 6 Typed by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Nhöng chaäm maát roài! Song caâu ñaõ ñaâm thaúng vaøo buïng thì Ngoâ ñaïo Nhaát coøn soáng sao ñöôïc? Baát thình lình, boùng ñen thaáp thoaùng Lyù ñaïi Nguyeân la leân: -UÙi chao! Roài loaïng choaïng luøi laïi phía sau thì thaáy tröôùc ngöïc ôû hai beân vuù ñeàu coù moät caây thieát buùt ñaâm suoát töø ngöïc ra sau löng. Maùu töø veát thöông traøo ra nhö suoái. Gaõ laûo ñaûo maáy caùi roài teù huîch xuoáng. Nguyeân Ngoâ ñaïo Nhaát luùc laâm töû coøn thu taøn löïc ñaùnh maïnh moät ñoøn. Lyù Ñaïi Nguyeân khoâng kòp ñeà phoøng neân bò thieát buùt ñaâm vaøo yeáu huyeät. Ñoàng boïn cuûa Lyù Ñaïi Nguyeân voäi chaïy laïi naâng gaõ leân thì gaõ ñaõ taét hôi roài . Chu muïc khoâng theøm ñeå yù gì ñeán chuyeän Lyù Ñaïi Nguyeân soáng hay cheát. Laõo maáp maùy moâi nhö muoán noùi gì. Laõo keùo Ngoâ ñaïo Nhaát daäy, nhöng y ñaõ heát thôû. Laõo chau maøy quaùt leân: -Caùc ngöôi loät aùo gaõ ra vaø khaùm xeùt cho thaät kyõ! Boán teân thuoäc haï laäp töùc vaâng lôøi. Chuùng loät aùo Ngoâ ñaïo Nhaát ra thì thaáy sau löng y coù ñeo moät caùi boïc beân trong laàn aùo daøi. Boïc naøy y ñaõ duøng caùi böùu giaû sau löng. Hai gaõ ñaïi haùn aùo ñen môû boïc ra coi thì thaáy trong boïc coøn coù moät caùi bao nöõa xeáp töøng lôùp toaøn goùi vaûi daàu . Hai gaõ môû töøng lôùp moät ra. Chu Muïc moãi luùc moät theâm loä veû vui möøng. Laõo laåm baåm: -ÔÛ ñaây roài, ôû ñaây roài! Hai gaõ haùn töû môû möôøi maáy laàn vaûi daàu thì nhöõng goùi sau caøng nhoû hôn. Nhöõng goùi ñoù chæ chöøng moät thöôùc vuoâng vaø daày hai taác. Chu Muïc ñö tay ra queùt moät caùi roài noùi: -Ñaây laø nhöõng vaät ñeå bòp ngöôøi khoâng caàn phaûi xem nöõa. Mau vaøo luïc soaùt trong nhaø. Hôn möôøi gaõ haùn töû aùo ñen vaâng daï chaïy vaøo nhaø. Tieäm baùn baùnh naøy tröôùc sau chæ coù hai gian. Möôøi maáy ngöôøi vaøo trong luïc soaùt heát caû gaàm giöôøng gaàm gheá, môû caû baùt ñóa leân coi. Bao nhieâu quaàn aùo cuõng luïc tung ra heát. Chu Muïc luoân mieäng thuùc giuïc: -Phaûi tìm cho thaät kyõ ñöøng ñeå soùt choã naøo. Cuoäc luïc soaùt keùo daøi haøng giôø. Trôøi toái mòt khoâng coøn thaáy gì nöõa. Boïn ñaïi haùn ñoát ñeøn ñoát ñeøn leân, moi caû töôøng vaùch, ñaäp caû ñaàu rau. Choang moät tieáng! Moät chieác noài ñaát quaêng ra giöõa ñöôøng vôõ thaønh maáy chuïc maûnh. Trong noài boät gaïo ñoå leânh laùng. Giöõa luùc mòt môø aáy, moät baøn tay dô baån töø goùc töôøng beân len leùn thoø vaøo raûnh nöôùc baån sôø soaïng töø töø. Ñoù laø moät ñöùa beù aên xin chöøng möôøi moät möôøi hai tuoåi. 7 Typed by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Noù ñaõ ñoùi meo caû ngaøy, khoâng ñöôïc moät hoät côm naøo trong buïng. Noù meät nhoaøi ngoài ôû goùc töôøng. Luùc Lyù Ñaïi Nguyeân caàm laáy chieác baùnh maø Ngoâ ñaïo Nhaát ñöa cho roài gaõ laïi lieäng xuoáng beân raõnh nöôùc baån naøy. Gaõ aên maøy môû to ñoâi maét, nhìn chaàm chaëp vaøo chieác baùnh. Gaõ muoán thoø tay ra löôïm laáy maø aên, nhöng thaáy boïn haùn töû aùo ñen hung döõ nhö quyû thì sôï quaù khoâng daùm nhuùc nhích. Teân taøi coâng laøm trong tieäm taïp hoaù Haø An bò ngöïa xeùo cheát, xaùc haõy coøn naèm laên beân tieäm baùn h. Thi theå Ngoâ ñaïo Nhaát cung Lyù Ñaïi Nguyeân cuõng naèm gaàn ñoù. Maõi ñeán luùc trôøi toái mòt, aùnh ñeøn löûa khoâng chieáu ñöôïc ñeán choã raûnh nöôùc. Gaõ aên xin môùi ñaùnh baïo thoø tay ra löôïm laáy chieác baùnh. Buïng ñoùi quaù neân gaõ chaún g caàn nghó ñeán nöôùc buøn dô ñaõ thaám vaøo baùnh cöù ñöa leân mieäng caén luoân moät mieáng roài ngaäm laïi, chöù khoâng daùm nhai. Gaõ sôï nhai toùp teùp phaùt ra tieáng ñoäng seõ bò boïn haùn töû tay caàm ñao kieám nghe thaáy. Mieäng ngaäm chieác baùn h tuy chöa nuoát xuoáng,nhöng trong loøng gaõ ñaõ caûm thaáy khoan khoaùi roài. Boïn haùn töû aùo ñen luïc tìm khaép nôi. Caû ñaàu heø xoù ngaùch, nôi naøo cuõng bò moi moùc, khoâng soùt moät choå. Laõo giaø luøn oám cuõng laêng xaêng tìm maõi khoâng thaáy gì, lieàn noùi: -Thu quaân ! Nhöõng tieáng coøi laïi vang leân, tieáp theo laø tieáng voù ngöïa chaïy doàn daäp. Töøng ñoaøn kî maõ ra khoûi Haàu giaùm taäp. Nhöõng haùn töû trong quaùn baùn baùnh khieâng thi theå Lyù Ñaïi Nguyeân ñaët leân yeân ngöïa. Chæ trong khoaûnh khaéc boïn hoï ñi heát chaúng coøn moät ai. Ñoaøn ngöôøi ngöïa ñi xa roài, trong Haàu giaùm taäp môùi coù tieáng ngöôøi thì thaøo. Hoï sôï boïn haùn töû cöôõi ngöïa ñi roài coøn quay laïi neân khoâng ai daùm noùi to. Chuû tieäm Haø An cuøng vôùi moät teân taøi coâng khaùc khieâng thi theå ñoàng baïn ñaët leân giöôøng maø gaõ vaãn nguû roài ñoùng chaët cöûa laïi, khoâng daùm ra nöõa. Nhöõng nhaø khaùc ôû beân caïnh cuõng voäi ñoùng cöûa caøi then. Chaúng bao laâu, treân ñöôøng phoá treân thò traán khoâng coøn boùng ngöôøi vaø cuõng khoâng coøn tieáng ñoäng naøo nöõa. Gaõ aên xin thaáy thi theå Ngoâ ñaïo Nhaát naèm laên döôùi ñaát khoâng ai nhìn ñeán thì trong loøng voâ cuøng sôï haõi. Gaõ treäu traïo nhai mieáng baùnh roài nuoát xuoáng. Giöõa luùc ñaáy, thi theå Ngoâ Ñaïo Nhaát ñoät nhieân ñoäng ñaäy. Gaõ aên xin giaät mình kinh haõi duïi maét nhìn laïi thì thaáy Ngoâ ñaïo Nhaát töø töø ngoài daäy. Gaõ sôï quaù ngaån ra nhö töôïng goã. Gaõ nhôù laïi mình ñaõ ñöôïc nghe moät teân aên xin khaùc keå chuyeän coå tích veà quyû nhaäp traøng thì troáng ngöïc ñaùnh thình thình. 8 Typed by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Boãng gaõ thaáy thaây ma hai chaân ñöùng thaúng leân. Gaõ sôï quaù hai haøm raêng ñaäp vaøo nhau caàm caäp. Caùi thaây ma kia ngoaûnh ñaàu laïi. May maø gaõ aên xin ngoài co ruùm vaøo sau goùc töôøng neân thaây ma khoâng nhìn thaáy. Luùc naøy, maûnh traêng laïnh luøng cheânh cheách chieáu xuoáng. Gaõ aên xin nhìn roõ treân mieäng thaây ma haõy coøn veát maùu töôi. Hai caây cöông caâu vaãn coøn caém ôû buïng töû thi. Gaõ aên xin coá rít chaët hai haøm raêng ñeå khoûi phaùt ra tieáng run caàm caäp. Boãng thaáy thaây ma lom khom hai chaân thoø tay ra sôø soaïng. Y caàm laáy moät chieác baùnh böûa ra roài lieäng ñi. Y sôø ñeán caùi baùnh thöù hai cuõng böûa ñoâi lieäng ñi. Gaõ aên xin sôï cuoáng leân töôûng chöøng nhö traùi tim muoán nhaûy ra khoûi mieäng. Thaây ma vaãn tieáp tuïc sôø soaïng. Y sôø thaáy vaät gì cuõng khoâng ñeå yù, cöù sôø ñeán baùnh laø böûa ra coi roài lieäng ñi. Thaây ma vöøa sôø soaïng vöøa nhích laïi gaàn raõnh nöôùc. Luùc boïn haùn töû aùo ñen xuïc tìm trong tieäm baùn baùnh, hoï ñoå caû moå meït baùnh xuoáng ñaát. Baây giôø thaây ma laïi nhaët leân, böûa ra nhöng khoâng aên chæ boùp naùt lieäng ñi. Gaõ aên xin thaáy thaây ma leát ñi töøng böôùc moät chuyeån laïi gaàn goaùc töôøng thì sôï quaù, gaõ toan co gioø chaïy troán. Nhöng toaøn thaân gaõ run baàn baät, hai chaân caát leân khoâng noåi. *** 9 Typed by Ngoïc Kha http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn