Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI CAÛM LOØNG TRI KYÛ TAËNG HÌNH NHAÂN Ñaïi Bi laõo nhaân baûn tính coå laäu neân trong ñôøi laõo ít gaëp baïn tri kyû. Baây giôø laõo thaáy gaõ thieáu nieân naøy vôùi mình chöa töøng quen bieát, maø quyeát taâm lieàu maïng ñeå hoä veä cho mình, nhaát laø gaõ chaúng hieåu chuùt voõ coâng naøo thì trong loøng laõo xieát bao caûm kích ! Laõo lieàn noùi: -Chuù em ôi ! Chuù lieàu mình vôùi hoï thì chæ uoång maø thoâi. Trình moã ñaõ ñeán tuoåi giaø maø coøn ñöôïc keát giao baèng höõu vôùi chuù em thì ñôøi ta thaät khoâng phaûi laø uoång phí. Chuù em neân traùnh ñi thoâi. Ta duø nhaém maét xuoáng suoái vaøng cuõng vaãn ghi nhôù trong loøng coù ngöôøi baïn nhoû. Gaõ aên xin nghe laõo noùi nhöõng gì ñôøi ta chaúng uoång phí, gaõ chaúng hieåu ra sao heát. Gaõ thaáy laõo thuùc giuïc mình traùnh ñi lieàn lôùn tieáng noùi: -Laõo baù laø ngöôøi toát, chaùu quyeát khoâng ñeå boïn ngöôøi xaáu naøy gieát cheát laõo baù. Trong boïn ba ngöôøi kia thì gaõ cao ngheäu laø ngöôøi tinh minh hôn heát, gaõ nghó thaàm: -Thaèng nhoû naøy thaät laø kyø quaùi, mình chaúng hieåu ngöôøi ñöùng nuùp sau goác caây kia coù phaûi laø Taï Yeân Khaùch hay khoâng, nhöng mình cuõng chaúng neân keát theâm nhieàu moái oan cöøu. Nhöng neáu vì thaèng loûi con môùi noùi coù maáy caâu maø mình ñaõ boû qua thì chaêng hoùa ra Bang Tröôøng Laïc mình heå thaáy ngöôøi laø sôï ö ? Gaõ nghó vaäy lieàn giô thanh quyû ñaàu ñao leân baûo gaõ aên xin: -Naøy thaèng nhoû kia ! Baây giôø ta tæ thí vôùi mi. Ta cheùm luoân 36 ñao neáu mi vaãn ñöùng yeân khoân g nhuùc nhích thì ta môùi chòu phuïc. Neáu mi sôï cheát thì cuùt ñi laø hôn, chöù ñöøng böôùng bænh voâ ích. Gaõ aên xin ñaùp: -Ngöôi cheùm ñeán 36 ñao lieàn thì ai maø khoâng sôï ? Gaõ cao ngheäu cöôøi noùi: -Ngöôi bieát sôï theá laø phaûi. Vaäy thì mi traùnh ñi ! Gaõ aên xin noùi: -Trong loøng ta tuy sôï thieät nhöng ta khoâng chòu boû ñi ñaâu. Gaõ cao ngheäu giô ngoùn tay caùi leân noùi: -Naøy ! Mi coù gioûi thì haõy coi löôõi ñao cuûa ta ñaây ! Veùo moät tieáng ! Thanh ñao hôùt qua ñænh ñaàu gaõ aên xin. Taï Yeân Khaùch ñöùng sau goác caây nhìn ra raát roõ. Laõo thaáy gaõ cao ngheäu vung löôõi ñao phaït ngang. Theá ñao nheï nhaøng voâ cuøng, gaõ chæ duøng kình löïc ôû coå tay ñeå ra 83 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung chieâu. Ñoù laø loái vaän ñao theo kieám thuaät. Tuy laõo khoâng bieát chieâu thöùc ñoù teân laø gì, nhöng thaáy thanh Quyû ñaàu ñao raát naëng maø tay gaõ xöû duïng coi nheï nhö khoâng. Nhaùt ñao naøy löôùt qua saùt ñænh ñaàu gaõ aên xin vaø hôùt ñöùt moät maûng toùc. Nhöng gaõ aên xin raát gan daï. Ngöôøi gaõ vaãn ñöùng thaúng, khoâng nhuùc nhích. Tieáp theo aùnh ñao laáp loeù töïa hoà nhö con raén quanh ñi co laïi theø löôõi ra roài laïi ruït vaøo. Tay ñao cuûa gaõ queùt taû cheùm höõu maø nhaùt naøo cuõng gaàn saùt ñænh ñaàu gaõ aên xin. Toùc gaõ bò löôõi ñao hôùt ñöùt rôùt xuoáng tôùi taáp. Gaõ cao ngheäu cheùm 32 ñao roài, baây giôø löôõi ñao töø treân boå thaúng xuoáng. Soaït moät tieáng ! Tay aùo meù höõu cuûa gaõ aên xin bò ñöùt moät mieáng. Keá tieáp tay aùo beân traùi cuõng maát moät maûng. Tieáp theo laø oáng quaàn beân traùi, oáng quaàn beân phaûi chæ trong nhaùy maét ñeàu bò caét ñöùt. Gaõ cao ngheäu thu ñao veà. Chuoâi ñao tieän ñaø thích vaøo huyeät Ñaûn Trung tröôùc ngöïc Ñaïi Bi laõo nhaân moät caùi thaät maïnh. Ñoaïn gaõ cöôøi ha haû noùi: -Thaèng nhoû kia ! Mi thaät laø moät ñöùa gan daï ! Taï Yeân Khaùch thaáy gaõ cao ngheäu söû ñao baèng kieám phaùp caû thaûy 36 chieâu vaän chuyeån lieâm mieân khoâng ngôùt maø khoâng chuùt sô hôû naøo thì khoâng khoûi khen thaàm trong buïng. Nhöng ñeán luùc gaõ duøng chuoâi ñao ñieåm vaøo töû huyeät Ñaïi Bi laõo nhaân thì laåm baåm: -Thaèng cha naøy haï thuû thieät laø thaâm ñoäc ! Gaõ aên xin luùc tröôùc ñaàu buø toùc roái baây giôø bò gaõ cao ngheäu queùt lieàn 32 ñao thì ñaàu gaõ troïc loùc chaúng kaùhc gì chuù tieåu. Gaõ aên xin bò gaõ cao ngheäu vung ñao queùt lieàn ba möôi maáy nhaùt maø gaõ khoâng nhuùc nhích thì moät phaàn dó nhieân laø gaõ raùng söùc thi gan ñeå baûo veä sinh maïng cho Ñaïi Bi laõo nhaân. Coøn moät phaàn vì sôï quaù maø gaõ ñöùng ngaây ngöôøi ra. Coù theå noùi laø khoâng phaûi gaõ khoâng theøm cöû ñoäng, thöïc ra gaõ khoâng bieát ñöôøng naøo maø cöû ñoäng. Gaõ chôø cho gaõ cao ngheäu thi trieån xong 36 ñao môùi sôø leân ñaàu thaáy coøn nguyeân chöa ñöùt, gaõ thôû phaøo moät caùi nheï nhoõm. Ñaïo nhaân cuøng Xuù haùn töû thaáy ñao phaùp cuûa gaõ cao ngheäu cöïc kyø thaàn dieäu ñeàu baät tieáng hoan hoâ: -Meã höông chuû ! Kieám phaùp cuûa Höông chuû thaät laø thaàn dieäu ! Gaõ cao ngheäu töôi cöôøi khieâm nhöôïng noùi: -Caùi ñoù chaúng boû laøm troø cöôøi cho hai vò. Taïi haï xin ñeà nghò. Vì taám loøng gan daï cuûa chuù nhoû ñaây maø böõa nay chuùng ta neân nhöôïng boä moät chuùt. Baây giôø chuùng tay ñi thoâi. 84 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñaïo nhaân cuøng Xuù haùn töû thaáy Ñaïi Bi laõo nhaân ñaõ bò neám moät chuoâi ñao cöïc kyø traàm troïng. Baây giôø laõo coøn thoi thoùp thôû, chæ moät laùt nöõa laø laõo cheát haún, lieàn ruùt laáy binh khí roài raûo böôùc ra ñi. Gaõ cao ngheäu vung tay phoùng ra moät chöôûng. Thanh tröôøng kieám ñaâm saâu vaøo caønh caây hôn moät thöôùc bò chöôûng löïc cuûa gaõ rung ñoäng baät ra ngay. Löôõi kieám coøn dính ñaày maùu töôi ôû treân vai Ñaïi Bi laõo nhaân chaûy ra. Gaõ cao ngheäu ñöa tay ra ñoùn laáy thanh kieám cöôøi vang leân moät luùc roài boû ñi, khoâng theøm ñeå maét nhìn ñeán Taï Yeân Khaùch ñöùng sau goác caây laà naøo nöõa. Taï Yeân Khaùch chau maøy laåm baåm: -Teù ra gaõ cao ngheäu naøy hoï Meã vaø laø moät höông chuû ôû phaùi Tröôøng Laïc. Gaõ thi trieån maáy thuû phaùp sau naøy hieån nhieân laø ñeå cho mình troâng thaáy. Veà kieám phaùp cuûa gaõ tuy mau leï vaø hieåm ñoäc nhöng chaúng coù gì ñaùng keå chæ coù gaõ vung chöôûng cho rung ñoäng caønh caây maø laøm baät ñöôïc löôõi kieám ra thì thaät khoâng phaûi taàm thöôøng. Gaõ aên xin day laïi hoûi Ñaïi Bi laõo nhaân: -Laõo baù ! Laõo baù ñeå chaùu buoäc veát thöông cho nheù. Gaõ vöøa noùi vöøa löôïm maáy maûnh aùo maø gaõ cao ngheäu ñaõ hôùt ñöùt ñònh buoäc veát thöông treân vai cho Ñaïi Bi laõo nhaân. Ñaïi Bi laõo nhaân nhaém maét caøy caïy, gaéng göôïng ñaùp: -Khoâng … khoâng caàn nöõa. Trong tuùi aùo ta … coù moät baày töôïng ñaát nhoû … Ta cho ngöôi ñoù … Laõo noùi xong ngoeïo ñaàu ra maø cheát. Thaân hình cao lôùn cuûa laõo töø töø tuoät xuoáng goác caây. Gaõ aên xin goïi luoân maáy tieáng: -Laõo baù baù ! Laõo baù baù ! … Gaõ ñöa tay ra töôûng naâng ñôõ cho laõo, nhöng ngöôøi Ñaïi Bi laõo nhaân co ruùm laïi khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa. Taï Yeân Khaùch baây giôø môùi ra khoûi goác caây chaïy ñeán beân gaõ aên xin hoûi: -Luùc laõo naøy cheát ñaõ baûo gì ngöôi ? Gaõ aên xin ñaùp: -Laõo baù baù noùi laø … trong tuùi laõo coù töôïng ñaát gì ñoù vaø laõo baûo ñeå cho chaùu. Taï Yeân Khaùch nghó ngay: -Ñaïi Bi laõo nhaân laø moät tay quaùi kieät voõ laâm. Baûn laõnh cuûa laõo chaúng keùm gì ta. Khoâng chöøng caùi vaät laõo ñem theo beân mình ñoù coù ñieàu gì raát quan heä cuõng neân. Tuy laõo nghó vaäy, hnöng baûn tính cao ngaïo, quyeát khoâng theøm moùc tuùi ngöôøi cheát ñeå laáy troäm ñoà vaät, duø laõo bieát roõ trong mình Ñaïi Bi laõo nhaân coù vaät kyø traân hieám thaáy ôû ñôøi. 85 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Laõo nghó vaäy roài khoâng nhìn ñeán boû ñi ra choå khaùc. Boãng laõo döøng chaân quay laïi daën gaõ aên xin: -Laõo ñaõ cho ngöôi thì ngöôi thu laáy ! Gaõ aên xin hoûi laïi: -Cuûa laõo baù ñaây cho maø chaùu laáy coù phaûi laø thaèng aên caép khoâng ? Taï Yeân Khaùch cöôøi ñaùp: -Nhö theá khoâng phaûi laø thaèng aên caép ! Gaõ aên xin thoø tay vaøo tuùi aùo Ñaïi Bi laõo nhaân laáy ra moät caùi hoäp goã, maáy ñænh baïc cuøng 7, 8 muõi aùm khí. Ngoaøi ra coøn coù maáy phong thö, moät böùc hoïa döôøng nhö laø taám ñòa ñoà. Taï Yeân Khaùch muoán ngoù xem trong thö vieât gì vaø böùc veõ ñoù chæ choå naøo ? Nhöng laõo laïi nghó raèng: mình maø thoø tay vaøo ñoù laø maát heát ñòa vò moät cao nhaân treân choán giang hoà. Laõo laïi thaáy gaõ aên xin môû hoäp goã ra, trong hoäp coù nheùt boâng vaø ba haøng ñoà chôi naën baèng ñaát. Moãi haøng coù saùu caùi, toång coäng laø 18 caùi. Thöù ñoà chôi naøy cheá taïo raát tinh xaûo, moãi caùi laø hình moät ngöôøi ñaøn oâng traàn truoàng beân ngoaøi coù boâi phaán traéng vaø veõ nhöõng vaïch ñoû. Taï Yeân Khaùch vöøa nhìn thaáy ñaõ bieát ngay laø moùn ñoà chôi naøy veõ ñoà phoå cuûa haïng noäi coâng thöôïng thaëng. Ñaïi khaùi noù laø nhöõng bí quyeát veà noäi coâng cuûa phaùi Baïch kinh. Ñaïi Bi laõo nhaân ñem loøng caûm kích thaèng nhoû lieàu maïng hoä veä cho mình, duø chaúng thaønh coâng cuõng laø cöû chæ cuûa baäc anh huøng neân taëng cho gaõ heát. Taï Yeân Khaùch nghó thaàm: -Laõo Ñaïi Bi naøy luùc cheát coøn noùi chuyeän aân tình vô vaån. Duø laõo chaúng cho gaõ thì gaõ sôø vaøo töû thi coù caùi gì maø gaõ chaû laáy chôi. Nhöng Taï Yeân Khaùch ñoaùn theá laø sai. Gaõ aên xin naøy naøo phaûi nhö keû khaùc. Gaõ coù tính ghi nhôù nhöõng lôøi daën cuûa ngöôøi lôùn. Tyû nhö maãu thaân gaõ daën ñöøng xin ai caùi gì laø gaõ moät möïc tuaân theo. Vöøa roài Taï Yeân Khaùch ñaõ baûo gaõ caùi gì ngöôøi ta khoâng cho maø laáy laø aên caép. Neáu Ñaïi Bi laõo nhaân ñaõ khoâng ngoû lôøi cho gaõ thì duø tröôùc nay gaõ sinh vaøo moät gia ñình cuøng khoå chaúng bieát ñoà chôi laø gì, gaõ cuõng quyeát khoâng thieän tieän löôïm laáy laøm cuûa mình. Töø nhoû ñeán lôùn gaõ chæ ôû choán thaâm sôn. Laàn ñaàu tieân gaõ xuoáng nuùi ñaõ ñöôïc nhìn thaáy töôïng ñaát raát ñeïp, ñöøng noùi laø nhöõng pho töôïng linhhoaït nhö ngöôøi soáng maø caû ñeán nhöõng pho töôïng thoâ sô gaõ cuõng thích laém. Gaõ thaáy maáy pho töôïng nhoû xíu thì thích quaù, luoân mieäng traàm troà: -Hay quaù, hay quaù ! Sao ngöôøi laïi chaúng coù aùo quaàn gì theá naøy ? Nhöng ñeïp laém! Taï Yeân Khaùch nghó thaàm: 86 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ñaïi Bi laõo nhaân vôùi mình tuy coù ñieàu xích mích. Duø sao laõo cuõng laø moät nhaân vaät löøng danh trong voõ laâm, mình chaúng neân ñeå laõo phôi thaây ngoaøi noäi. Taï Yeân Khaùch thaáy gaõ aên xin ngaém nghía nhöng hình nhaân naën baèng ñaát maø vui möøng loä ra ngoaøi maët, lieàn baûo: -OÂng baïn giaø cuûa ngöôi cheát roài maø ngöôi khoâng ñem ñi mai taùng ö ? Gaõ aên xin voäi ñaùp: -Daï daï ! Nhöng mai taùng theá naøo ñaây ? Taï Yeân Khaùch höõng hôø ñaùp: -Neáu mi coù söùc khoeû thì ñaøo moät caùi loå ñaët laõo xuoáng laáp ñaát ñi. Neáu mi yeáu ñuoái khoâng ñuû söùc thì khuaân ñaù che kín ngöôøi laõo thaønh moät ñoáng cao leân cuõng ñöôïc. Gaõ aên xin hoûi: -ÔÛ ñaây chaúng coù mai cuoác gì khoâng theå ñaøo loå ñöôïc. Roài gaõ ñi boùc ñaát cuøng khuaân ñaù vaø löôïm caønh caây laù caây laáp leân thi theå Ñaïi Bi laõo nhaân. Gaõ tuoåi nhoû söùc yeáu, phaûi cöïc nhoïc môùi laáp xong xaùc cheát. Gaõ meät quaù moà hoâi toaùt ra ñaàm ñìa. Taï Yeân Khaùch ñöùng beân thuûy chung vaãn khoâng ra tay giuùp gaõ. Laõo chôø cho gaõ chaät vaät laáp xong xaùc cheát roài baûo: -Chuùng ta ñi thoâi ! Gaõ aên xin hoûi: -Ñi ñaâu baây giôø ? Chaùu meät laém roài khoâng ñi vôùi laõo baù nöõa. Taï Yeân Khaùch hoûi: -Sao mi laïi khoâng ñi vôùi ta nöõa ? Gaõ aên xin ñaùp: -Chaùu coøn phaûi ñi kieám maãu thaân vaø a Hoaøng. Taï Yeân Khaùch baên khoaên trong daï nghó thaàm: -Thaèng loûi naøy ñeán baây giôø vaãn chgöa môû mieäng xin mình moät ñieàu gì. Neáu noù khoâng chòu ñi theo mình nöõa thì thaät laø moät ñieàu nan giaûi cho mình. Mình khoâng theå duøng söùc maø cöôõng baùch gaõ ñi ñöôïc. Laõo taàn ngaàn moät luùc roài laåm baåm: -Ñöôïc or62i ! Ngaøy tröôùc mình phaùt theä chæ noùi ra mieäng laø khi coù ngöôøi trao Huyeàn thieát leänh cho mình, mình khoâng ñöôïc duøng cöôøng löïc ñeå böùc baùch ngöôøi ñoù, nhöng mình ñaâu coù phaùt theä khoâng ñöôïc löøa ngöôøi. Vaäy baây giôø ta ñaønh löøa gaõ laø xong. Quyeát ñònh roài, laõo noùi: -Mi cöù ñi vôùi ta. Ta ñöa mi ñi tìm maù maù vaø con a Hoaøng. Gaõ aên xin caû möøng ñaùp: 87 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Baûn laõnh laõo baù raát cao, nhaát ñònh laø seõ tìm thaáy maù chaùu cuøng con a Hoaøng. Taï Yeân Khaùch nghó thaàm: -Noùi laém voâ ích, may ôû choå gaõ cöa chính thöùc yeâu caàu mình ñi kieám maãu thaân gaõ vaø con choù kia. Giaû tyû gaõ môû mieäng khaån caàu thì thaät laø moät vieäc raát khoù cho mình. Taï Yeân Khaùch naém laáy thaèng nhoû roài baûo gaõ: -Chuùng ta ñi leï leân ! Gaõ aên xin vöøa ñaùp moät tieáng “vaâng” thì chôït thaáy ngöôøi mình nhö bay boång leân khoâng, gaõ khoâng töï chuû ñöôïc ñeå maëc tình cho Taï Yeân Khaùch xaùch mình lô löûng, chaân khoâng chaám ñaát maø ñi raát mau. Mieäng gaõ khoâng ngôùt la leân: -Thích quaù ! Thích quaù ! Nguyeân Taï Yeân Khaùch thi trieån khinh coâng, vaän noäi löïc xoâ ñaåy gaõ ñi raát nhanh. Gaõ aên xin thaáy gioù htoåi vaøo maët maùt laïnh. Caây hai beân ñöôøng veøo veøo chaïy luøi laïi phía sau. Gaõ traàm troà khen ngôïi: -Laõo baù gioûi quaù ! Laõo baù gioûi quaù ! Laõo baù daét chaùu chaïy nhanh theá naøy thì gheâ thöïc ! Hai ngöôøi ñi cho ñeán luùc trôøi toái maø chaúng hieåu ñaõ chaïy ñöôïc bao nhieâu ñöôøng ñaát. Ñaây laø moät khu röøng nuùi aâm u. Taï Yeân Khaùch vöøa buoâng tay, gaõ aên xin caûm thaáy caëp gioø mình nhuûn ra, ngöôøi gaõ loaïng choaïng roài ngoài pheät xuoáng ñaát. Gaõ vöøa ngoài xuoáng moät laùt thì hai chaân ñau ñôùn voâ cuøng. Moät luùc sau chaân laïi söng leân ñoû öûng. Gaõ kinh haõi la leân: -Laõo baù ! Hai chaân chaùu söng leân roài ! Taï Yeân Khaùch noùi: -Neáu ngöôi xin ta chöõa cho thì laäp töùc chaân ngöôi khoûi söng vaø heát ñau ngay. Gaõ aên xin ñaùp: -Laõo baù chòu chöõa cho chaùu khoûi, töï nhieân chaùu bieát ôn. Taï Yeân Khaùch chau maøy hoûi: -Coù thaät töø tröôùc tôùi nay ngöôi chöa chòu môû mieäng xin ai caùi gì khoâng ? -Neáu laõo baù muoán chöõa thì haø taát chaùu coøn phaûi yeâu caàu. Neáu laõo khoâng muoán thì xin xoû cuõng voâ ích. Taï Yeân Khaùch hoûi: -Sao laïi voâ ích ? Gaõ aên xin ñaùp: -Laõo baù ñaõ khoâng muoán chöõa thì duø chaùu coù khoùc leân laõo baù cuõng khoâng chöõa maø coøn laøm cho laõo baù khoù chòu laø khaùc. 88 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Taï Yeân Khaùch haéng gioïng noùi: -Ta chaúng laáy gì laøm khoù chòu heát. Thoâi baây giôø nguû laïi ñaây ñi. Baïn ñoïc ! Chaøng thieáu nieân naøy ñaõ khoâng chòu môû mieäng xin ngöôøi maø goïi y baèng gaõ aên xin thì thaät khoâng hôïp lyù, vaäy töø ñaây trôû xuoáng ta keâu y baèng “chaøng thieáu nieân” cho xöùng ñaùng. Chaøng thieáu nieân töï vaøo goác caây. Tuy hai chaân chaøng ñau ñôùn, nhöng chaøng ta ñaõ chaïy haøng nöûa ngaøy meät nhoaøi neân chaúng bao laâu chaøng nguû thieáp ñi, queân caû ñoùi khaùt. Taï Yeân Khaùc h nhaûy leân ngoïn caây maø nguû. Laõo chæ mong nöûa ñeâm coù maõnh thuù ñeán aên thòt chaøng thieáu nieân naøy ñi ñeå giaûi quyeát vaán ñeà raéc roái giuøm laõo. Ngôø ñaâu suoát ñeâm caû con thoû noäi cuõng khoâng thaáy boø ra chöù ñöøng noùi ñeán chuyeän maõnh thuù. Taï Yeân Khaùch nghó thaàm : -Ta ñaønh ñem gaõ ñeán Ma Thieân Laõnh. Neáu gaõ môû mieäng xin ta moät vieäc deã daøng thì may cho ta. Baèng khoâng thì ta seõ tìm caùch keát quaû tính maïng gaõ ñi laø xong. Coù lyù ñaâu moät thaèng loûi con maø mình cuõng khoâng phaùt laïc xong thì coøn xöng laø Ma Thieân cö só theá naøo ñöôïc ? Saùng sôùm hoâm sau Taï Yeân Khaùch daét tay chaøng thieáu nieân ñöa ñi. Chaøng môùi ñi ñöôïc maáy böôùc thì chaân töïa hoà coù haøng ngaøn muõi kim nhoïn ñaâm vaøo. Chaøng ñau quaù khoâng nhòn ñöôïc phaûi keâu leân. Taï Yeân Khaùch hoûi: -Ngöôi laøm sao vaäy ? Laõo ñaõ chaéc maåm laø chaøng seõ yeâu caàu mình ngoài nghæ laïi. Khoâng ngôø chaøng laïi ñaùp: -Khoâng sao heát. Chaân chaùu chæ hôi ñau maø thoâi. Chuùng ta ñi ñi ! Taï Yeân Khaùch khoâng bieát laøm theá naøo. Laõo töùc quaù loâi chaøng chaïy nhö bay. Taï Yeân Khaùch ñi luoân moät hoài chaân khoâng ngöøng böôùc. Luùc ñi qua thò traán, tieän tay lieàn thoø vaøo haøng baùnh haøng côm boác baùnh boác thòt ñem theo vöøa ñi vöøa aên. Chaøng thieáu nieân ñöôïc laõo ñöa cho caùi gì aên caùi aáy maø khoâng cho thì thoâi, chöù chaøng khoâng xin xoû laàn naøo, luoân maáy böõa nhö vaäy. Ñeán ngaøy thöù saùu, gaëp phaûi nôi toaøn nuùi non hieåm trôû, laõo vaãn tieáp tuïc ñi luoân. Laï thay ! Chaøng thieáu nieân tuy khoâng hieåu voõ coâng, nhöng Taï Yeân Khaùch daét chaøng tôùi ñaâu chaøng vaãn ñi tôùi ñoù ñöôïc. Caøng chaïy nhieàu tinh thaàn chaøng caøng taêng tieán, thaäm chí veà sau chaøng khoâng thaáy ñau chaân nöõa. Hai ngöôøi laïi ñi theâm moät ngaøy, ñöôøng röøng nuùi cöïc kyø gian nan chaøng thieáu nieân khoâng treøo leân ñöôïc. Taï Yeân Khaùch ñaønh coõng chaøng leân löng. Duø gaëp vaùch nuùi döïng thaúng hay söôøn ñoài cheo leo, laõo vaãn treøo leân moät caùch deã daøng. Ch2ng 89 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung thieáu nieân thaáy vaäy kinh haõi voâ cuøng. Laém choå nguy hieåm quaù, chaøng phaûi nhaém maét laïi khoâng daùm nhìn ñeán. Hoâm aáy vaøo giôø Ngoï, Taï Yeân Khaùch gaëp phaûi choå vaùch nuùi döïng ñöùng, lieàn ñöa tay ra naém laáy moät khuùc daây saét töø treân ñænh nuùi boû thoûng xuoáng ñeå treøo leân. Nguyeân ñaây laø moät nuùi troïc, söôøn nuùi laïi trôn tuoät khoâng coù choå ñaët chaân. Neáu khoâng coù sôïi daây saét naøy, thì duø vó coâng Taï Yeân Khaùch coù cao thaâm ñeán ñaâu cuõng khoâng theå treøo leân ñöôïc. Leân ñeán ñænh nuùi roài, Taï Yeân Khaùch ñaët chaøng thieáu nieân xuoáng noùi: -Ñaây laø Ma Thieân Laõnh. Ngoaïi hieäu cuûa ta laø Ma Thieân cö só. Theá laø ta ñaõ laáy teân ngoïn nuùi naøy ñeå laøm danh hieäu. Baây giôø ngöôi ôû ñaây vôùi ta. Chaøng thieáu nieân ñaûo maét nhìn boán phía thaáy ñòa theá ñænh nuùi naøy raát roäng, maø boán maët maây muø boác leân cuoàn cuoän. Chaøng töôûng nhö mình ñang ñöùng ôû trong maây, baát giaùc trong loøng kinh haõi hoûi: -Laõo baù baûo daãn chaùu ñi kieám maù maù cuøng A Hoaøng kia maø ? Sao laïi leân ñaây ôû ? Taï Yeân Khaùch laïnh luøng ñaùp: -Thieân haï bao la baùt ngaùt laù theá, ta bieát ñi ñaâu tìm cho thaáy maãu thaân ngöôi ? Baây giôø chuùng ta haõy chôø ôû ñaây, khoâng chöøng maãu thaân ngöôi seõ ñeán vôùi ngöôi. Chaøng thieáu nieân tuy coøn aáu thô, chöa bieát gì nhöng chaøng cuõnghieåu laø Taï Yeân Khaùch coù yù löøa mình, vì ñaõ vaøo nôi hoang sôn heûo laùnh naøy thì maãu thaân bieát ñaâu maø tìm ñeán vaø treøo leân ñaây laøm sao ñöôïc . Baát giaùc chaøng ñöùng thoän maët ra khoâng bieát noùi gì nöõa. Taï Yeân Khaùch baûo chaøng: -Bao giôø mi muoán xuoáng nuùi thì cöù xuoáng ñi ! Laõo töï nghó: -Ta khoâng cho mi moät thöù gì ñeå aên. Luùc mi ñoùi raõ hoïng thöû xem mi coù môû mieäng caàu ta khoâng ? Maãu thaân chaøng tuy ñoái vôùi chaøng laïnh nhaït, nhöng khoâng heà löøa gaït chaøng bao giôø. Ñaây laø laàn ñaàu tieân chaøng bò löøa gaït. Nöôùc maét chaûy quanh n höng chaøng coá giöõ cho khoûi traøo ra. Chaøng thieáu nieân thaáy Taï Yeân Khaùch ñi vaøo trong sôn ñoäng. Laùt sau khoùi ñen töø trong ñoäng boác leân nghi nguùt. Taï Yeân Khaùch vaøo trong ñoäng ñeå naáu aên. Moät luùc laâu, muøi thôm cuûa thöùc aên ñöa ra ngaøo ngaït. Chaøng thieáu nieân buïng ñaõ ñoùi meo lieàn ñi vaøo trong ñoäng thì thaáy sôn ñoäng naøy raát roäng coù theå chöùa ñöôïc ñeán maáy traêm ngöôøi. Taï Yeân Khaùch coá yù baøy noài nieâu thöùc aên ra tröôùc maët chaøng, khieán chaøng theøm thuoàng phaûi caàu xin mình cho aên. 90 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ngôø ñaâu, töø thuôû nhoû chaøng ôû vôùi maãu thaân, hai ngöôøi nhö moät. Heã thaáy maãu thaân aên gì chaøng cuõng khoâng hoûi xin bao giôø. Baây giôø chaøng thaáy treân baøn ñaù ñaët moät maâm laïp söôøn vaø moät noài côm noùng. Chaøng lieàn töï mình vaøo laáy ñuõa xôùi côm roài ngoài xuoáng aên töï nhieân. Taï Yeân Khaùch thoän maët ra nghó thaàm: -Treân ñöôøng ñi, gaõ ñaõ môøi mình naøo aên baùnh boø, naøo uoáng röôïu cuøng aên côm xôi thòt, neáu baây giôø mình khoâng cho gaõ aên chaúng hoùa ra mình vong aân phuï nghóa ö ? Laõo nghó vaäy, neân maëc chaøng thieáu nieân muoánaên gì thì aên. Laõo cuõng ngoài xuoáng aên maø khoâng noùi caâu naøo. Chaøng thieáu nieân coù thoùi quen, aên no roài lieàn ñi röûa cheùn, baùt, noài nieâu roài ñi kieám cuûi. Ñoù laø nhöõng vieäc thoâng thöôøng maø chaøng vaãn laøm trong khi coøn ôû vôùi maãu thaân. Hoâm aáy, chaøng chaët cuûi toan gaùnh veà sôn ñoäng thì ñoät nhieân nghe trong buïi raäm coù tieáng keâu. Moät con höôu nhaûy ra. Chaøng lieàn giô buùa leân ñaäp xuoáng ñaàu noù. Con vaät cheát ngay laäp töùc. Chaøng ñem con höôu xuoáng khe suoái moå röûa saïch seõ roài ñem veà sôn ñoäng. Chaøng chaët con höôu ra laøm ñoâi ñem moät nöûa treo leân hong gioù cho khoâ ñi. Coøn hai ñuøi thì chaøng chaët boû vaøo noài naáu. Taï Yeân Khaùch ngöûi thaáy muøi thòt höôu thôm ngon, lieàn laáy ñuõa gaép maáy mieáng. Laõo caûm thaáy phieàn muoän tieâu tan. Nguyeân con höôu naøy thòt noù thôm ngon laém. So vôùi laõo thì caùch naáu nöôùng cuûa chaøng thieáu nieân coøn kheùo hôn nhieàu. Taï Yeân Khaùch nghó buïng: -Mình khoâng ngôø thaèng loûi naøy laø tay saønh naáu nöôùng. Mình coù gaõ ôû ñaây laïi ñöôïc aên ngon. Nhöng laõo nghó tôùi gaõ maø bieát saên baén naáu nöôùng thì gaõ khoâng caàn laõo ñöa xuoáng nuùi nöõa, bieát laøm theá naøo ? Nguyeân chaøng thieáu nieân naøy ôû vôùi maãu thaân, chaøng hoïc ñöôïc caùch naáu nöôùng saïch seõ thôm tho, tính baø ta laïi noùng naûy vaø löôøi bieáng. Möôøi böõa aên thì coù heát möôøi, ba keâu chaøng thoåi naáu. Khi chaøng laøm côm canh khoâng ñöôïc ngon ngoït maø ba vui veû trong loøng thì chæ baûo cho. Neáu gaëp luùc giaän thì baø laïi ñaùnh maéng. Chaøng thieáu nieân ôû treân Ma Thieân Laõnh ñöôïc maáy böõa roài, chaøng chaêng löôùi giaêng baãy baét chim cuøng baét daõ thuù. Veà ngheà naøy chaøng khaù thaïo, ngaøy naøo cuõng baét ñöôïc chim ñoàng thoû noäi veà naáu cuøng aên vôùi Taï Yeân Khaùch. AÊn khoâng heát thì chaøng laïi ñem thòt ra phôi khoâ hoaëc öôùp muoái. Ngheà naáu nöôùng cuûa chaøng thaät coù choå ñoäc ñaùo, duø raèng ôû nôi nuùi thaúm röøng saâu maø vaãn ñöôïc aên uoáng ngon laønh. Taï Yeân Khaùch vöøa aên vöøa khen ngôïi. Coù luùc laõo hoûi ñeán caùch naáu nöôùng thì chaøng cuõng noùi laø do maãu thaân daïy baûo. Taï Yeân Khaùch nghó thaàm: 91 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Meï con gaõ naøy ñaõ bieát caùch naáu nöôùng gioûi nhö vaäy thì taát laø haïng ngöôøi thoâng minh laém. oOo 92 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn