Xem mẫu

  1. Hi n tư ng lóe sáng • ây là hi n tư ng ánh sáng ph n x trong lòng ng kính gây ra các hi u ng th a trên nh. Lóe sáng s làm gi m tương ph n và gây m t chi ti t trên nh. • Lóe sáng hay chóe sáng (lens flare) là hi n tư ng ánh sáng ph n x trong lòng ng kính gây ra các hi u ng th a trên nh, ch ng h n nh ng m ng tím hình vòng cung hay a giác bao quanh ngu n phát sáng. Hi n tư ng này x y ra khi nh ng tia sáng m nh như ánh èn hay ánh m t tr i chi u xiên vào lòng ng kính. Lóe sáng có th làm gi m tương ph n và gây m t chi ti t trên nh. Trong m t s trư ng h p, lóe sáng l i giúp tăng tính ngh thu t nh vào nh ng ư ng tròn m o nhi u màu s c kéo d c ư ng truy n tia sáng. • i v i nh ng ngư i ưa du l ch ho c nh ng nhi p nh gia hay làm vi c ngoài tr i, lóe sáng gây nhi u phi n toái do hi u ng này r t khó lo i b b ng ph n m m ch nh s a nh. Hi u rõ cơ ch hình thành và cách lo i b lóe sáng không c n thi t s giúp b n có ư c nh ng b c nh ưng ý.
  2. • Cơ ch hình thành Nh ng m ng ánh sáng gi ư c t o ra do hi n tư ng lens flare. nh: Wikipedia. Trong hình phóng to, khu v c này có d ng l c giác nhi u màu s c i kèm v i nh ng tia sáng dài gây r i hình và gi m áng k tương ph n. Hình d ng c a lóe sáng ph thu c vào cách s p x p các lá thép kh u , ch ng h n ng kính có 8 lá kh u s gây ra flare bát giác hay flare trên ng kính CCTV có d ng tròn hoàn h o. Kích c c a lóe sáng ph thu c nhi u vào c u t o ng kính và hư ng chi u sáng, ôi khi chúng có th l n t i m c làm h ng hoàn toàn b c nh.
  3. Nh ng ng kính dù là ơn gi n nh t cũng ch a vài thành ph n th u kính. Lens flare ư c t o thành khi ánh sáng không khúc x hoàn toàn qua các thành ph n này t i th ng chip c m quang mà ph n x ngư c tr l i nhi u l n trong lòng ng kính sau ó m i t i b ph n nh n sáng c a máy nh. Th u kính ngày nay h u h t ư c ph l p v t li u ch ng ph n x nh m h n ch t i a lóe sáng và h p th ư c nhi u ánh sáng hơn. Tuy nhiên, không m t ng kính nào có kh năng tri t tiêu hoàn toàn hi n tư ng này. Các ng kính càng ph c t p thì flare càng nghiêm tr ng. i u này cũng gi i thích vì sao ng zoom ( a tiêu c ) l i gây nhi u phi n toái hơn ng fix (m t tiêu c ) khi ch p ngoài tr i n ng. Ánh sáng nh cũng gây lóe sáng, tuy nhiên, r t khó nh n ra khi quan sát trên màn hình LCD máy nh. Hi u ng áng k nh t mà nó gây ra là làm gi m s s c nét và khi n nh không ư c trong. Nh ng ngu n ánh sáng m nh như m t tr i, èn cao áp hay th m chí c m t trăng có th gây ra lóe sáng m nh t i m c có th nh n ra. Ngay c khi nh ng ngu n sáng này không xu t hi n trong nh thì các tia sáng ch ch m nh vào mép th u kính ngoài cùng cũng s gây ra flare.
  4. S d ng loa che ng kính Loa che d ng cánh hoa và d ng tròn. nh: Nikon USA.
  5. Loa che n ng (lens hood) là b ph n l p ngoài cùng ng kính có tác d ng c n b t ánh sáng th a không thu c trư ng nhìn t o b i ng kính. Tuy nhiên, m t loa che dù ư c thi t k t t n m y cũng không th kh hoàn toàn hi n tư ng lóe sáng. Nh ng máy nh SLR tiêu chu n thư ng gây nhi u lens flare hơn các máy crop vì kích c c m quang l n d n n vi c trư ng nhìn ph i m r ng, kéo theo nhi u tia sáng th a i vào ng kính hơn. Ngoài ra, loa che cho ng zoom ch ư c thi t k kh lóe sáng khi t tiêu c ng n nh t (góc r ng nh t). Các loa d ng bông hoa (x cánh sen) có tác d ng b o v t t hơn so v i d ng tròn. i u này có th lý gi i do kích thư c các chi u c a chip c m quang khác nhau (thư ng theo t l 3/2) nên trư ng nhìn theo các chi u này cũng khác nhau. Khi l p vào ng kính, các loa d ng bông hoa, do dài các "cánh" khác nhau, nên kh ư c lens flare theo các chi u tương i như nhau. Các loa d ng tròn ch kh lens flare t t nh t theo b r ng trư ng nhìn. Ngoài ra, nhi u ngư i cũng ưa dùng loa d ng bông hoa vì trông chuyên nghi p m c dù giá c cũng t hơn a s loa d ng tròn. Vi c ch n loa che thư ng tương i ph c t p vì h u h t ngư i dùng không có kh năng tính toán kh năng lo i b ánh sáng th a v i các ng kính. N u l p m t loa che b t kỳ lên mà không xét n các thông s có th làm en 4 góc nh do che m t quá nhi u ánh sáng ho c ch ng có tác d ng gi m lóe sáng gì h t. Do ó, b n nên mua theo hư ng d n c a nhà s n xu t ho c t t nh t là dùng loa bán kèm ng kính (n u có). Lưu ý, loa che cho ng zoom dù t cũng ch có tác d ng t t i v i m t tiêu c nh t nh mà không th bao quát toàn b d i tiêu c c a ng. Nói chung, không có bi n pháp nào giúp gi m lens flare hoàn toàn. Ch n ng kính phù h p
  6. Hi n tư ng lóe sáng r t ít khi x y ra trên các ng kính m t cá. nh: Davidfenwick. ng m t tiêu c thư ng ít b lóe sáng hơn các ng a tiêu c do có ít thành ph n th u kính hơn. B n có th lo i b flare trên các ng zoom b ng cách chuy n sang m t tiêu c khác trong quá trình ch p. Các ng trư ng r ng là i tư ng b nh hư ng nhi u nh t do thư ng ư c s d ng ch p phong c nh v i nhi u ngu n ánh sáng m nh và ph c t p. R t may, các nhà s n xu t ã tính n trư ng h p này trong quá trình nghiên c u nên ã thi t k các ng góc r ng v i kh năng kh flare tương i n. Các ng m t cá (fish eye) cho ra r t ít các m ng lóe sáng ho c n u có, hi u ng này trông cũng r t b t m t! ng kính hi n nay a ph n u ư c ph l p ch ng ph n x , nên b n cũng không ph i lo l ng nhi u n u ch p trong bóng râm. Nh ng ng
  7. kính i cũ do Leica và Hasselblad s n xu t thư ng gây lóe sáng nghiêm tr ng c trong ánh sáng y u do không có l p ph b m t. Tái b c c hình nh B c c l i hình nh b ng cách t tán lá vào trư c ngu n sáng m nh có th giúp lo i b lóe sáng. nh: Cambrigdeincolour. Cách t t nh t lo i b lóe sáng mà không làm m t nhi u th i gian là tái b c c hình nh. B n s không bao gi thu ư c m t b c nh hoàn
  8. h o n u c chăm chú t m t tr i vào khung hình v i m t m lens flare x u xí. Hãy c g ng di chuy n thay i hư ng ngu n sáng trong nh. Luôn luôn ki m tra hi u ng ánh sáng gây ra b ng ch c năng Live view ho c qua ng ng m c a máy k t h p v i phím xem trư c sâu trư ng nh. B n cũng có th s d ng các y u t có s n trong c nh kh lóe sáng m t cách tương i hi u qu . Ch ng h n, nên t m t thân cây, m t tán lá, m t tòa nhà... vào gi a ngu n sáng m nh và ng kính. M t vài chú ý Lóe sáng có tác d ng tích c c trong m t vài trư ng h p c bi t. nh: Webshots.
  9. Kính l c là nguyên nhân gây ra nh ng m ng lóe sáng r t x u trong a s trư ng h p. Do ó, b n nên ch n kính có ph l p ch ng ph n x lo i b lens flare khi c n ch p nhi u ngoài tr i. Có th s d ng chính bàn tay c a mình làm loa che t m th i cho ng kính trong trư ng h p b t c dĩ nh t. N u lóe sáng là i u không th tránh ư c, hãy c g ng làm vi c v i nó. Có th ph i ch p nhi u ki u ch n ra b c có tương ph n và s c nét t t nh t. Th m chí n u ch n úng v trí và th i i m, lóe sáng s em l i tác d ng ngh thu t r t t t cho tác ph m c a b n.