Xem mẫu

  1. • Hiến pháp là đạo luật cơ bản của quốc gia, chế định những nguyên tắc về thể chế chính trị, những quyền cơ bản của công dân, v.v. Người ta thường phân biệt 2 loại HP: HP thành văn và HP bất thành văn. HP thành văn là loại HP được lập thành văn bản thường là do một Hội đồng lập hiến và do một quốc hội đặc biệt gọi là Quốc hội lập hiến biểu quyết thông qua. Còn HP bất thành văn là tập hợp những quy tắc có tính nguyên tắc và được thừa nhận là có tính cách hiến pháp thông qua quá trình áp dụng các quy tắc đó. * Lập pháp, hành pháp, tư pháp là 3 thành tố của chính thể Cộng hòa, trong đó cơ • quan lập pháp chịu trách nhiệm xây dựng luật pháp; • cơ quan hành pháp chịu trách nhiệm áp dụng các luật đó trong việc quản lý đất nước, • và hệ thống tư pháp có trách nhiệm giám sát việc thi hành luật pháp, vận dụng luật pháp vào việc xử lý các sai phạm, các tranh chấp của/giữa các pháp nhân (tổ chức) hay thể nhân (con người cụ thể: công dân) chịu sự chi phối của hệ thống luật pháp nước nhà. Nguyên tắc, thủ tục xây dựng 3 thành tố này do Hiến pháp quy định. Hiến pháp là một văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật việt nam.Quy định về chế độ kinh tế, chính trị, văn hóa ,an ninh quốc phòng.... quy định quyền lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ cơ bản của công dân . quyền hành pháp lập pháp và tư pháp là 3 quyền trong cơcấu quyền lực nhà nước.quyền hành pháp do các cơ quan hành chính thực thi để hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình.ở việt nam quyền hành pháp thể hiện cơ cấu hành chính nhà nước mà đứng đầu là chính phủ. quyền lập pháp là quyền làm luật, xây dựng luật và ban hành những văn bản pháp luât được áp dụng trên tất cả các lĩnh vực của đời sỗng xã hội. ở việt nam quyền lập pháp do quốc hội tiến hành. Quyền tư pháp là quyền bảo vệ luật pháp, đảm bảo cho pháp luật được thực hiên và chống lại các hành vi vi phạm pháp luật. Quyền tư pháp do tòa án và viện kiểm soát tiến hành Do hiến pháp đươc coi là một đạo luật gốc , đạo luật cơ bản , cho nên nó co quan hệ mật thiết đén lập phấp hành pháp và tư pháp .Quy định quá trình , trinh tự cua việ c làm luâtl, sửa đổi pháp luật , quy đinh nguyên tắc hoạt động của các cơ quan hành pháp và tư pháp.