Xem mẫu

 1. HOÄI CHÖÙNG HEÏP EO (SYNDROME DE COARCTATION) (hay heïp eo ÑMC ôû treû sô sinh – nhuõ nhi)
 2. Theå heïp eo ÑMC khoâng thích öùng - Suy tim sôùm Töû vong 15% < 1 tuoåi, 75% < 3 thaùng tuoåi
 3. Ñaëc ñieåm sinh lyù beänh Khoâng coù söï khaùc bieät roõ raøng giöõa HA thöôïng/haï chi (vì toån thöông phoái hôïp) Vai troø TLT - taêng gaùnh caû 2 thaát -> suy tim + taêng aùp Toån thöông lieân quan töôùi maùu caùc cô quan.
 4. Laâm saøng Beänh caûnh suy tim öù huyeát -> truïy maïch Tím - Tím khoâng ñoàng boä ATTT (+) cuûa TLT (khoâng coù daáu hieäu thính chaån cuûa heïp eo)
 5. Caän laâm saøng ECG: Khoâng ñaëc thuø X quang: tim to, tuaàn hoaøn phoåi taêng Sieâu aâm tim : xem phaàn SAÂT
 6. Dieãn tieán - Döï haäu Raát xaáu - Töû vong 50% 4 khaû naêng: * Heïp eo + Shunt lôùn: Suy tim sôùm * Heïp eo + toån thöông van 2 laù - van ÑMC: Suy tim naëng nhöng chaäm hôn. * Heïp eo + Chöùc naêng TT xaáu (xô chun noäi maïc): Suy tim sôùm * Heïp eo + Toån thöông phoái hôïp nheï: Thích öùng (can thieäp 2 - 5 tuoåi)
 7. Ñieàu trò Noäi khoa Ñieàu trò suy tim - Digoxin - Lôïi tieåu - Dopamin - PGE 1 ª Ngoaïi khoa: - Ñoùng oáng ÑM - 3 khaû naêng ñeå can thieäp TLT : * Ñoùng TLT + Caét heïp eo * Caét heïp eo + Thaét ÑMP - Chôø - Toát - Giaûi phaãu trieät ñeå chaäm * Caét heïp eo - Chôø - Xaáu - Giaûi phaãu trieät ñeå sôùm - TT phöùc taïp: Caét heïp eo + Thaét ÑMP tröôùc - Kyõ thuaät: * Chænh hình * “Cöûa soå - ÑM döôùi ñoøn” (“mieáng vaït” (flap) ÑM döôùi ñoøn)
 8. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT
 9. Muïc tieâu sieâu aâm 1. Xaùc ñònh ñoä cöôõi ngöïa cuûa ÑMC leân; cung ÑMC vaø caùc nhaùnh; cung ÑMC höôùng ra phaûi hay traùi 2. Khaûo saùt vò trí vaø möùc ñoä cuûa thoâng lieân thaát. Töông quan cuûa TLT vôùi van ñaïi ñoäng maïch 3. Möùc ñoä heïp van ÑMP vaø heïp vuøngpheãu 4. Khaûo saùt kích thöôùc ÑMP phaûi, ÑMP traùi, ÑMP coù hôïp löu hay khoâng? 5. Tìm vò trí xuaát phaùt vaø loä trình cuûa ÑM vaønh. Töông quan ÑMV vôùi vuøng pheãu thaát phaûi 6. Tìm toàn taïi oáng ñoäng maïch vaø ÑM baøng heä 7. Tìm toån thöông phoái hôïp
 10. Quy trình sieâu aâm Maët caét caïnh öùc truïc doïc Kích thöôùc caùc buoàng tim, chöùc naêng taâm thu cuûa tim Hình aûnh ÑMC cöôõi ngöïa Hình aûnh TLT lôùn (2D), TLT loã nhoû vaø höôùng maùu chaûy qua TLT (sieâu aâm Doppler) Khaûo saùt toån thöông van ÑMC phoái hôïp
 11. Maët caét caïnh öùc truïc ngang – ngang van ÑMC Khaûo saùt vuøng pheãu thaát phaûi, van ÑMP, thaân ÑMP, ÑMP phaûi vaø ÑMP traùi chia ñoâi töø thaân ÑMP Khaûo saùt vò trí ÑMv Xaùc ñònh vò trí vaø kích thöôùc cuûa TLT, chieàu höôùng luoàng thoâng Sieâu aâm Doppler : khaûo saùt doøng maùu qua ÑMP, ño ñoä cheânh aùp löïc thaát phaûi – ÑMP Hình aûnh coøn oáng ÑM : khoù thaáy ôû maët caét naøy do bò phoåi che laáp
 12. Maët caét 4 buoàng töø moûm : Khaûo saùt toång quaùt 4 buoàng tim Kích thöôùc vaø chieàu luoàng thoâng qua TLT Maët caét 5 buoàng töø moûm : Khaûo saùt ÑMC cöôõi ngöïa Khaûo saùt TLT Khaûo saùt toån thöông van ÑMc, möùc ñoä Maët caét 5 buoàng döôùi söôøn : Hình aûnh ÑMC cöôõi ngöïa (ôû beänh nhaân khoù khaûo saùt ôû maët caét caïnh öùc truïc doïc)
 13. Töù chöùng Fallot vôùi hình aûnh ÑMC cöôõi ngöïa treân vaùch lieân thaát, heïp van ÑMP, thaát phaûi daày, TLT coù chieàu luoàng thoâng chaûy töø thaát phaûi sang thaát traùi .
 14. MUÏC ÑÍCH SIEÂU AÂM Ngoaøi khaûo saùt thöôøng quy TBS tím Khaûo saùt phaân ñoaïn 1. Tình traïng nhó traùi thaát traùi 2. Ñoäng maïch chuû cöôõi ngöïa: Maët caét caïnh öùc truïc doïc döôùi söôøn. 3. Heïp eo Ñoäng maïch phoåi: xaùc ñònh vaø ño löôøng Maët caét caïnh öùc truïc ngang: pheãu TP Van ÑMP thang ÑMP Phaân chia ÑMP – P – T Maët caét treân öùc: ÑMP – P- T ÑMC xuoáng Gradien VD/ AP 4. Thoâng lieân thaát 5. Toån thöông phoái hôïp PA – ÑM vaønh – TLT phaàn cô – cung ÑMC Hôû van ÑMC – TMCT traùi
 15. CHÆ ÑÒNH PHAÅU THUAÄT Yeáu toá nguy cô: tuoåi, caân naëng (< 6 thaùng,> 5 tuoåi) Côn tím taùi naëng Tyû leä MC GOON Φ ÑMP traùi + ÑMP phaûi >1.5 Φ ÑMC xuoáng
 16. Maët caét caïnh öùc truïc doïc : ÑMC cöôõi ngöïa trong T4F (A). Maët caét caïnh öùc truïc ngang-ngang van ÑMC : TLT phaàn quanh maøng, ñöôøng kính = 12,6mm (B). Hình aûnh Doppler maøu doøng xoaùy ngang van ÑMP ghi nhaän heïp ÑMP naëng vôùi ñoä cheânh aùp löïc thaát phaûi – ÑMP=120mmHg treân phoå Doppler lieân tuïc (C)
 17. Maët caét 5 buoàng töø moûm : ÑMC cöôõi ngöïa, TLT (A). Maët caét treân hoõmöùc : ÑMP traùi, ÑMP phaûi vaø hình aûnh oáng ñoäng maïch (B-D)