Health conditions of male military personnel in three dioxin contaminated airbases: Bien Hoa, Da Nang and Phu Cat

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

To evaluate health conditions including the prevalence of diseases in male military personnel working in three airbases contaminated with dioxin: Bien Hoa, Da Nang and Phu Cat.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.12 M, số trang : 7 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ