Xem mẫu

 1. H th ng tri t lý kinh doanh Trung Nguyên ð ng Lê Nguyên Vũ Ch t ch HðQT Tinh th n qu c gia là ñ ng l c l n nh t ñ phát tri n 20 tháng năm 2010 1
 2. L id n • H th ng tri t lý này ph i ñư c truy n t i xuyên su t trong n i b công ty, t i t t c m i thành viên, m i t ch c có liên quan. ðây là n n t ng tri t lý quy ñ nh m i ho t ñ ng c a Trung Nguyên t vi c ho ch ñ nh chi n lư c ñ n cách hành ñ ng c th nh t c a t ng thành viên trong ñ i gia ñình Trung Nguyên. 20 tháng năm 2010 2
 3. ð hình Trung Nguyên T m nhìn nh H oa S m ng th hd ng kin Các giá tr c t lõi tri t lý t lý H th ng các m c ñích tri k in ng hd th H th ng các M c tiêu & Chi n lư c oa nh H H th ng Chi n thu t Các hành ñ ng chuyên nghi p H th ng tri t lý kinh doanh 20 tháng năm 2010 3
 4. H th ng tri t lý Trung Nguyên Tri t lý v Tri t lý v cu c c nh tranh toàn c u ngay t i Vi t Nam th và l c Tri t lý v Tri t lý s c m nh c a s v Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i ñơn gi n và nh t quán Tri t lý v hi u qu 20 tháng năm 2010 4
 5. H th ng tri t lý Trung Nguyên (Ngũ hành hoá) Hi u qu (Ho ) C t lõi ñơn gi , Khát v ng nư c Cu c c nh tranh nh t quán Vi t vĩ ñ i toàn c u (M c) (Th ) (Kim) Th và l c (Thu ) 20 tháng năm 2010 5
 6. H th ng tri t lý c t lõi • Tri t lý v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i • Tri t lý v cu c c nh tranh toàn c u • Tri t lý v th và l c • Tri t lý v s c m nh c a s ñơn gi n và nh t quán • Tri t lý v hi u qu 20 tháng năm 2010 6
 7. Mô hình di n ñ t các tri t lý Các tri t lý ñư c di n ñ t theo m t cách ti p c n nh t quán theo mô hình sau: • Các lý lu n tham kh o: là các h c thuy t, lý thuy t ñã có s n, nh ng bài h c th c ti n ñã ñư c ñúc rút ñư c l y làm n n t ng ñ xây d ng ho c có nhi u ñi m tương ñ ng v i n i dung tri t lý. • N i dung tri t lý: t nh ng thách th c c a th c t ñ i chi u v i các lý thuy t n n t ng ñ sáng t o nên n i dung c a Tri t lý. • Các v n ñ c n lưu ý: b t c v n ñ gì ñ u có tính hai m t, vì v y c n ph i luôn xem xét ph n và ph n bi n ñ có th phát huy t i ña ñi m m nh, h n ch t i thi u ñi m y u, lư ng trư c ñư c nh ng thu n l i và khó khăn trong quá trình th c hi n. 20 tháng năm 2010 7
 8. M i quan h c a b n tri t lý • Tri t lý v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i là tri t lý kh i ngu n cho h th ng tri t lý Trung Nguyên. ðó là khát v ng cháy b ng nh m xây d ng m t ñ t nư c Vi t Nam giàu m nh và có v th l n trên th gi i, kh ng ñ nh t m vóc c a dân t c Vi t. Khát v ng ñó là s tr i d y c a b n lĩnh dân t c trư c nh ng thách th c c a th i ñ i và nh ng ngh ch lý trong quá kh . • ð th c hi n khát v ng ñó thì vi c làm quy t ñ nh là ph i xây d ng m t n n kinh t giàu m nh và b n v ng ngay t i Vi t Nam và vươn mình ra th gi i v i v th ngày càng l n m nh. ð xây d ng ñư c n n kinh t ñó, không còn cách nào khác, các doanh nghi p ph i ñóng vai trò là l c lư ng tuy t ñ u tr c ti p tham gia vào cu c c nh tranh toàn c u ngay trên ñ t nư c minh trư c nh ng ñ i th c nh tranh kh ng l ñ chi n ñư c nh ng ño n giá tr gia tăng cao trong chu i t o giá tr toàn c u. • Khi so sánh các y u t c nh tranh thông thư ng thì vi c tham gia vào cu c c nh tranh toàn c u dư ng như là cu c chi n không cân s c c a các doanh nghi p Vi t Nam trư c nh ng ñ i th kh ng l . V y, chúng ta ph i huy ñ ng nh ng ngu n l c nào, t o nên nh ng th tr n nào ñ có th chi n ñ u và chi n th ng? ðó là vi c huy ñ ng t ng l c d a trên s c m nh c a tinh th n Vi t Nam, là k t h p b n lĩnh Vi t Nam v i tinh hoa th gi i, là c nh tranh toàn di n trên m i m t tr n trong ñó tr ng tâm là chi m ñư c “lòng ngư i”. ði u này g i nh ñ n nh ng cu c chi n tranh nhân dân gi nư c th n thánh c a dân t c, chúng ta c n h c h i nh ng tinh hoa c a ngh thu t chi n tranh nhân dân Vi t Nam ñ áp d ng vào cu c chi n m i trên m t tr n kinh t này. 20 tháng năm 2010 8
 9. M i quan h c a b n tri t lý • ð có th t o lên m t th tr n toàn dân và toàn di n như v y ñòi h i phương th c ti n hành m i ho t ñ ng ph i ñi ñúng vào c t lõi v n ñ m t cách th t ñơn gi n ñ ai cũng có th làm ñư c, v n d ng nh ng c t lõi ñơn gi n ñó m t cách nh t quán và sáng t o ñ t o nên s c m nh c ng hư ng to l n ñ s c chi n ñ u và chi n th ng các ñ i th l n. • Và k t qu cu i cùng c a cu c c nh tranh n m hi u qu c a ho t ñ ng kinh doanh. Vì là cu c c nh tranh toàn di n nên k t qu cùng ph i ñư c nhìn nh n m t cách toàn di n, ñúng và ñ các ý nghĩa c a nó. Vì ph i huy ñ ng s c c a nhi u l c lư ng khác nhau tham gia nên thành qu ph i ñư c tr l i tương x ng cho các l c lư ng ñó. Nh ng chi n th ng nh luôn ph i hư ng v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i, s m ng c a cu c c nh tranh, và s góp ph n làm nên chi n th ng l n là vi c kh ng ñ nh Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i. 20 tháng năm 2010 9
 10. Tri t lý v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i • Các lý lu n tham kh o: – L ch s Vi t Nam, văn hoá Vi t Nam, ñi u ki n Vi t Nam – Lý thuy t biên gi i m m: biên gi i c a các qu c gia gi ñây là biên gi i c a hàng hoá và văn hoá. – Công b ng thương hi u, tác gi Simon Anholt. – Lý thuy t v ði u làm nên s c m nh c a m t qu c gia. 20 tháng năm 2010 10
 11. ði u làm nên s c m nh m t qu c gia • Không ph i là: L ch s phát tri n c a các dân t c trên th gi i cho chúng ta m t bài h c r ng: s c m nh c a m t dân t c không th t s n m truy n th ng l ch s và tu i ñ i c a nó – (chúng ta s lý gi i ra sao v s c m nh c a M , v v th c a m t ñ t nư c nh bé c a m t dân t c hàng ngàn năm không có t qu c như Ixaren?), không n m tài nguyên thiên nhiên – (lý gi i sao v s c m nh c a Nh t B n, Hàn Qu c?), không n m di n tích và dân s - (lý gi i sao v s phát tri n c a Singapore?). • Mà là: m t cái gì ñó tương t như “gi c mơ M ” t o nên nư c M ñang là bá ch toàn c u, như “tinh th n Nh t”, như “khát v ng ð i Hàn”, như “t m nhìn Singapore”, như ñ nh v “ n ð là b não c a th gi i”, như tư tư ng Trung Hoa là “trung tâm” c a tr i ñ t. ðó là chính là n n t ng v ng ch c nh t ñ t o nên nh ng qu c gia phát tri n hùng m nh và không có gì là kỳ di u ñ i v i s phát tri n ñó khi s h u nh ng tư tư ng l n, nh ng khát v ng l n như v y. • Chúng ta hoàn toàn không thua kém, th m chí còn có nhi u l i th hơn các nư c k trên ñ phát tri n (ñư c coi là con ngư i thông minh hơn, tài nguyên phong phú hơn Nh t, hơn Hàn; dân s ñông hơn Singapore, hơn Ixaren; truy n th ng l ch s lâu ñ i hơn nư c M ), v n ñ ch là chúng ta c n khơi d y m t Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i n ch a trong m i ngư i dân Vi t. 20 tháng năm 2010 11
 12. Tri t lý v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i • Xác ñ nh Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i • Nh ng y u t bên trong t o nên Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i • Nh ng y u t bên ngoài t o nên Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i 20 tháng năm 2010 12
 13. Tri t lý v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i là khát v ng cháy b ng trong m i ngư i dân Vi t Nam ñoàn k t xây d ng m t ñ t nư c Vi t Nam giàu m nh và có v th l n trên th gi i, kh ng ñ nh t m vóc c a dân t c Vi t trư c nh ng dân t c l n khác trên th gi i. 20 tháng năm 2010 13
 14. Nh ng y u t bên trong • L ch s Vi t Nam, văn hoá Vi t Nam, ñi u ki n Vi t Nam: – Có ñ y ñ các ñi u ki n ñ tr thành m t qu c gia giàu m nh, m t dân t c có v th l n trên th gi i nhưng chúng ta chưa bao gi chúng ta t n d ng ñư c ñ y ñ các ñi u ki n ñó. ðây là m t ngh ch lý l n c a Vi t Nam.Nh ng ñi u ki n thu n l i ñó có th k ra như: con ngư i thông minh; tài nguyên d i rào c v nông nghi p, r ng, bi n; v trí ñ a-chính tr mang ý nghĩa chi n lư c trong khu v c cũng như trên th gi i; s h u m t l ch s dân t c lâu ñ i, m t n n văn hoá b n s c;trong giai ño n hi n nay, chúng ta còn có nhi u hơn n a: ñ t nư c th ng nh t, chính tr n ñ nh, m t n n giáo d c ph thông r ng kh p. – Là m t dân t c th c hi n ñư c nh ng ñi u th n kỳ mà không m t dân t c nào trên th gi i có th th c hi n ñư c: không b ñ ng hoá sau hơn 1000 năm B c thu c trư c m t n n văn hoá l n như Trung Hoa, ñánh th ng các cư ng qu c m nh nh t th gi i: Nguyên Mông, Minh, Thanh, Pháp, M . Nh ng y u t bên trong là ng n l a ti m tàng, âm c a Khát V ng ð i Vi t, nó c n thêm ch t súc tác t bên ngoài ñ có th bùng lên m t cách m nh m . 20 tháng năm 2010 14
 15. Nh ng y u t bên ngoài • Cơ h i và thách th c t quá trình toàn c u hoá ngày càng di n ra m nh m và t t y u: – Cơ h i: h i nh p v i th gi i, h c h i tinh hoa th gi i ñ vư t qua tình tr ng kém phát tri n và vương lên m nh m và b n v ng. – Thách th c: n n t ng kinh t xã h i còn r t th p so v i th gi i, n u chúng ta không có thì s d n ñ n vi c m t t ch v m t kinh t , t ñó d n ñ n m t t ch v t t c các m t khác. – Bài h c t nh ng qu c gia khác trên th gi i Nh ng cơ h i và thách th c c a th i ñ i chính là ng n gió th i bùng lên Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i n ch a trong m i ngư i chúng ta. Th c ti n l ch s ñã ch ng minh dân t c Vi t Nam s tr nên vô cùng m nh m và vĩ ñ i khi ñ i m t v i nh ng s c ép kh ng ki p t bên ngoài, khi ñó có th chi n ñ u và chi n th ng nh ng ñ i th m nh hơn mình g p nhi u l n; Ngày nay chúng ta ph i nhìn công cu c xây d ng kinh t v i tinh th n và hào khí c a m t cu c chi n tranh nhân dân cho t ch dân t c, kh ng ñ nh t m vóc dân t c, nêu cao tinh th n qu c gia. 20 tháng năm 2010 15
 16. Tri t lý v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i • Các v n ñ c n lưu ý: – D b hi u nh m là ch nghĩa dân t c h p hòi, tinh th n hi u chi n, là ch ng toàn c u hoá. – D b hi u nh m là v n ñ quá to l n mà không thi t th c ñ n t ng cá nhân. – D b hi u nh m là ph i v t v , ph i hi sinh, ph i khó khăn. • Lư ng trư c và lu n gi i nh t quán và tri t ñ nh ng cách hi u chưa ñúng. 20 tháng năm 2010 16
 17. Tri t lý v cu c c nh tranh toàn c u • Các lý lu n tham kh o: – Lý thuy t biên gi i m m – Công b ng thương hi u – Chi n tranh ti p th 20 tháng năm 2010 17
 18. N i dung tri t lý T vi c phân tích Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i chúng ta ñi ñ n k t lu n c n ph i tham gia vào cu c c nh tranh toàn c u ñ xây nên n n kinh t giàu m nh và t ch , t ng bư c ch ñ ng vươn ra th gi i. ðó là m t cu c chi n m i v i nh ng ñ c ñi m riêng c a nó: • S m ng • Chi n trư ng • L c lư ng • ð i th • M c tiêu c nh tranh 20 tháng năm 2010 18
 19. S m ng • Thúc ñ y s tr i d y m nh m c a n n kinh t Vi t Nam là n n t ng cho m t ñ t nư c Vi t Nam giàu m nh, văn minh và b n v ng, có v th l n trên th gi i; khơi d y và ch ng minh cho m t khát v ng ð i Vi t khám phá và chinh ph c. – ðây cũng có th coi là Lá c nghĩa c a cu c c nh tranh toàn c u mà doanh nghi p Vi t ph i luôn dương cao. 20 tháng năm 2010 19
 20. Chi n trư ng c nh tranh • C nh tranh toàn di n, sâu s c, và quy t li t, không khoan như ng. • M t tr n chính là thương trư ng, quy t ñ nh là s ch ng nh n c a ngư i tiêu dùng v i các thương hi u. • Các m t tr n văn hoá tư tư ng, chính tr - ngo i giao ñóng nh ng vai trò h t s c quan tr ng. • Vũ khí là hàng hoá, là l i s ng và văn hoá ñi cùng hàng hoá. 20 tháng năm 2010 20