Xem mẫu

 1. HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ 4/1/2009 1
 2. Noääi dung nghieân cöùu : g g HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ ÑONG TIEÀN ÑOÀNG TIEN CHUNG ÑOÀNG TIEÀN CHUYEÅN ÑOÅI 4/1/2009 2
 3. HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ Cac yeu to cau thanh Caùc yeáu toá caáu thaønh heä thoáng tieàn teä thong tien Baûn vò tieàn teä: cô sôû ñeå ñònh giaù ñoàng tieàn cuûa quoác gia. Ñôn vò tieàn teä Coâng cuï thanh toaùn. Trong cheá ñoä tieàn teä, thì baûn vò tieàn teä laø yeáu toá luoân thay ñoåi Heä thoá tieà teä ñaû baû h i thöï hieä H ä th áng ti àn t ä ñ ûm b ûo cho vieääc thöc hi än caùùc chöùc naêng cuûa tieàn teä moät caùch thích hôïp baèng vieäc q y ò quy ñònh söïï cung tieàn teää, quaûn lyù tieàn teää, toå chöùc löu g q y thoâng tieàn teä… 4/1/2009 3
 4. HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ Xaõ hoääi traûi qua caùc heää thoáng tieàn teää: q Heä thoáng baûn vò song song Heää thoáng baûn vò vaøng ò Heä thoáng baûn vò ngoaïi teä Heä thoáng tieàn giaáy baát khaû hoaùn Ñoàng tieàn theå hieän chuû quyeàn cuûa quoác gia, do NHTW quoác gia phaùt haønh . Xu höôùng ngaøy nay xuaáát hieän caùc ñoààng tieààn chung – ñoàng tieàn cuûa khu vöïc ( ñoàng Euro …) Xet ve nguon goc, vang la ñong tien Xeùt veà nguoàn goác vaøng laø ñoàng tieàn chung cuûa theá cua the giôùi. 4/1/2009 4
 5. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG Nhöõng yeáu toá khôûi xöôùng hình thaønh yù töôûng ñoàng tieàn höng yeu to khôi xöông thanh y töông ñong tien chung: Söï Sö gia taêng caùc nöôùc treân theá giôùi tang cac nöôc tren the giôi Tính toaøn caàu hoùa Khoù khaên trong ñieàu haønh chính saùch tieàn teä ñoäc laäp cuûa caùc quoác gia nhoû. 4/1/2009 5
 6. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG Nhöng haïn che ñe tien tôi Nhöõng han cheá ñeå tieán tôùi moät ñoàng tieàn ñong tien chung: Tính ña dang veà trình ñoä toå chöùc phaùt trieån kinh daïng ve to chöc phat trien teá. Söï yeu kem cua Sö yeáu keùm cuûa khu vöc taøi chính cuûa nhieàu vöïc tai cua nhieu quoác gia. Thieu nhöng tien ñe Thieáu nhöõng tieàn ñeà cho sö hôp taùc tieàn teä vaø söï hôïp tac tien va thieát laäp ñoàng tieàn chung (oån ñònh tieàn teä, taøi khoùa, vó moâ…). 4/1/2009 6
 7. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG CHAÂU AÂU EMU (Lieân hieäp tieàn teä Chaâu aâu) hình thaønh laø keát quaû cuûa tieán trình taêng cöôøng söùc maïnh moái quan heä kinh teá, tieàn teä, vaø chính trò trong chaâu aâu hôn 40 naêm qua. EMU coù nguoààn goáác töø hieäp öôùc Rome 1956 – thaønh laäp coâng ñoàng kinh teá chaâu aâu vaø quan taâm tyû giaù hoái ñoaùi cuûa cac nöôc thanh vien. caùc nöôùc thaønh vieân Naêm 1962, UÛy ban coâng ñoàng chaâu aâu phaùt hoïa keá hoaïch thoáng nhaát tieàn teää, nhöng keá hoaïïch naøy bò ngöøng laïïi vì söïï g ò g suïp ñoå cheá ñoä tieàn teä Brettonwoods. Hieäp öôùc Maastricht ra ñôøi naêm 1991. Theo ñoù, UÛy ban kinh teáá chaâu aâu phaùt thaûûo moät keáá hoaïch taïo ra ñoààng tieààn chung chaâu aâu vaøo naêm 1999. 4/1/2009 7
 8. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG CHAÂU AÂU Caùc ñieàu kieään cuûa hieääp öôùc Maastricht Laïm phaùt nhoû hôn 1,5% so vôùi LP trung bình cuûa 3 nöôùc gia coù thaønh tích toát nhaát Thaâm huït ngaân saùch 3% GDP Nôïï coâng nhoû hôn 60% Laõi suaát daøi haïn khoâng vöôït quaù 2 % điểm laõi suaát cuûa 3 nöôùc gia coù thaønh tích toát nhaát. g Kieåm soaùt tyû giaù trong bieân ñoä cho pheùp ít nhaát laø 2 naêm tröôùc khi tham gia vaøo ñoàng tieàn chung. Heä thoáng taøi chính toát. 4/1/2009 8
 9. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG CHAÂU AÂU Cac no löïc Caùc noå löc taäp trung cuûa caùc nöôùc thaønh vieân cua cac nöôc thanh vien Oån ñònh tieàn teä. On ñònh i OÅ ñò h giaù caû vaø l õi suat. lai át Kieàm cheá taøi khoùa (khoâng cheá thaâm huït, khoâng phaùùt h ønh tieààn ñ å b ø ñ ép b äi chi, kh âng b ûo l õnh h haø i ñeå buø ñaé boä hi khoâ baû laõ caùc khoaûn nôï töø phía chính phuû.) 4/1/2009 9
 10. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG CHAÂU AÂU Thöïïc tieãn: Ñeán thaùng 1/1999 coù 11 nöôùc tham gia ñoàng tieàn g chung ( AÙo, Bæ, Phaàn lan, Phaùp, Ñöùc, YÙ, Ireland, Luxembourg, Haø lan, Boà Ñaøo Nha, vaø Taây Ban Nha). Ñan maïch, Thuïy ñieåån vaø Anh khoâng tham gia. Hy laïp khoâng ñuû ñieàu kieäm tham gia ñoàng tieàn chung. Baé ñaà 1/1999, B ét ñ àu 1/1999 tyûû giaùù h ái ñ ùi cuûûa caùùc quoáác gia tham i hoá ñoaù i h gia ñoàng tieàn chung ñöôïc coá ñònh vónh vieãn vôùi ñoàng euro ( ñôn vò tính toaùn) toan). Ngaân haøng Chaâu aâu thaâu toùm chính saùch tieàn teä töø ngaân hang haøng TW cuûa caùc quoác gia thaønh vieân cua cac quoc thanh vien. 4/1/2009 10
 11. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG CHAÂU AÂU Bat lôïi Baát lôi ( tranh luaän): Trình traïng baát caân ñoái veà trình ñoä phaùt trien, gay trieån gaây ra tính baát oån ñònh veà giaù trò bat on ve gia ñoàng tieàn. Caùùc nöôùùc giaøøu phaûûi h ã trôï cho caùùc nöôùùc i h hoã h ngheøo (gaùnh naêng ngaân saùch). Tình traïng lao ñoäng töï do di chuyeån giöõa caùc quoác gia laøm gia taêng caùc khoaûn chi chuyeån giao cuûa chính phuû 4/1/2009 11
 12. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ YÙ töôûng töô Boái caûnh caùc nöôùc Asean Sau khuûng hoaûng taøi chính naêm 1997, caùc nöôùc Asean aùp duïng che dung cheá ñoä tyû giaù linh hoat, nhöng khoâng muoán bieán ty gia hoaït khong muon bien ñoäng quaù möùc . Khuûng hoaûng taøi chính cho thaáy hieän töôïng laây lan trong khu vöc. vöïc. Khuûng khoaûng cho thaáy chaâu aù khoâng leä thuoäc vaøo nhieàu IMF. Kinh teá khu vöc hoäi nhanh veà thöông mai vaø ñaàu tö te vöïc ve maïi va ñau tö. Heä thoáng taøi chính caùc nöôùc trong khu vöïc coù tính deã vôõ (Fragile). Vì vaäy, caàn taêng cöôøng tính oån ñònh taøi chính trong khu can tang cöông on tai vöïc. 4/1/2009 12
 13. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ TAÊNG CÖÔØNG HÔÏP TAÙC TAØI CHÍNH TRONG KHU VÖÏC Ngaên ngöøa söï laây lan trong khu vöïc. Taê T êng cöôøøng söùùc maïnh h ä th áng t øi chính t heä thoá taø hí h trong kh vöïc. khu Ñaûm baûo tyû giaù oån ñònh. Taïo Tao ra kinh teá quy moâ trong quaù trình hôp taùc te mo qua hôïp tac. Ñoái phoù vôùi tính toaøn caàu hoùa taøi chính 4/1/2009 13
 14. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ LÒCH SÖÛ HÔP TAÙC TAØI CHÍNH CAÙC NÖÔÙC SÖ HÔÏP TAC TAI CAC NÖÔC SEAN : Söï ta t ôï t oï go Sö taøi trô tron goùi khaån caáp (Thaùi lan naêm 1997). a cap ( a a a 997). Ñeà nghò thaønh laäp quyõ tieàn teä Chaâu aù (1997) Khuon kho Khuoân khoå Minila 1997 - Tieán trình giaùm saùt Asean Tien giam sat +3 . Sang kien Saùng kieán Chaing Mai Asean +3 ( phaùt trieån thoûa phat trien thoa thuaän taøi trôï trong vuøng) 2000. Hình thaønh quyõ traùi phieáu Asean 2003. q y p 4/1/2009 14
 15. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ ÑAËËC ÑIEÅM CHEÁ ÑOÄÄ TYÛ GIAÙ TRONG KHU VÖÏÏC Tröôùc khuûng hoaûng, cheá ñoä tyû giaù gaén chaët vaøo ñoàng USD. Sau khuûng hoaûng, cheá ñoä tyû giaù tieáp tuïc gaén chaët vaøo USD. Caùc nöôùc taêng cöôøng tröõ ngoaïi teä. Taêng cöôøng thöïc hieän hôïp ñoàng swap giöõa caùc nöôùc pg thaønh vieân. Nhìn chung caùc nöôùc ñeàu “lo sôï” cheá tyû giaù thaû noåi 4/1/2009 15
 16. 4/1/2009 16
 17. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ Caàn coù cô cheá tyû giaù thích hôïïp cuûa vuøng yg Söï hoäi nhaäp khu vöïc caàn coù söï hôïp taùc khu vöïc veà tyû giaù. Caùc nöôùc khu vöïc cuøng canh tranh vôùi nhau treân moät thò tröôøng töï do maäu dòch neân caàn coù tyû giaù oån ñinh ñeå thuùc ñaåy caïnh tranh laønh maïnh vaø phaùt trieån. Caàn ngaên chaën chính saùch giaûm giaù ñoàng tieà ti àn. Töø nhöõng vaán ñeà treân, naåy sinh ra yù töôûng hình thanh ñong thaønh ñoàng chung cuûa khu vöc. cua vöïc 4/1/2009 17
 18. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ Tính kha thi cuûa ñoàng tieàn chung khaû cua ñong tien Haõy thöû ñaùnh giaù caùc tieâu chí toái öu ñoàng tieàn chung: Lôïi ích baét nguoàn: Hoäi nhaäp kinh teá. Giaûm chi phí giao dòch Gia tang möc ñoä ñaàu tö va thöông mai taêng möùc ñau vaø maïi Chi phí: Maát ñi quyeàn töï chuû veà tieàn teä Giôùi haïn söï löïa choïn chính vó moâ Giôùi haïn caùc giaûi phaùp ngaên chaën cuù soác Ñaùnh giaù chính xaùc chi phí vaø lôïi ích laø heáát söùc khoù khaên. 4/1/2009 18
 19. ÑOÀNG TIEÀN CHUNG KHU VÖÏC CHAÂU AÙ Chaâu aâu coù ñöôïc ñoàng tieàn chung maát hôn 4 thaäp kyû. Caùc nöôùc khu vöïc thaønh coâng trong vieäc thieát laäp khu vöïc maäu dòch töï do vaø thôøi haïn cuoái cuøng ñeå hoaøn taát laø 2008. Ñieààu naøy nghóa laø caùc nöôùc trong khu vöïc ñaõ tieáán gaààn tôùi giai ñoaïn thieát laäp: ngöôøi laùng gieàng toát (good neighbors). Con ñöôøng tieán tôùi giai ñoan gia ñình hanh phuùc (happy ñöông tien tôi ñoaïn haïnh phuc family) nhö chaâu aâu laø raát khoù khaên. Thuaän lôi cuûa khu vöc: lôïi cua vöïc: Ñi sau theo moâ hình ñi xe mieãn phí: free rider) Kinh teá toaøn caàu dieãn ra toác ñoää nhanh 4/1/2009 19
 20. ÑOÀNG TIEÀN CHUYEÅN ÑOÅI Tien co cac chöùc naêng: Tieàn teä coù caùc chöc nang: Trao ñoåi, löu thoâng haøng hoùa. Thanh toaùn toan. Caát tröõ. Tien the Tieàn teä theå hieän chu quyeàn cua quoc gia chuû quyen cuûa quoác gia. Luaät phaùp trao quyeàn cho Cô quan Quaûn lyù Tieààn teä phaùùt h ønh tieààn. i h haø i 4/1/2009 20
nguon tai.lieu . vn