Xem mẫu

 1. H TH NG THÔNG TIN V TINH B môn Thông tin vô tuy n ð i h c công ngh - ðHQG HN Gi ng viên Th m ð c Phương Tel. 0903 229 117 E- Mail: phuongthamduc@yahoo.com Chương 4 – M ng v tinh 1. Tính ch t chung c a m ng v tinh 2. Các d ch v băng r ng 3. Các d ch v chuy n m ch 4. M ng ñi m - ña ñi m: Phân ph i tín hi u, truy n hình tr c ti p DTH, qu ng bá d li u, phát thanh. 5. M ng ñi m - ñi m: m ng hình lư i, liên k t các d ch v s 6. M ng Vsat: M ng truy n d li u, m ng multimedia 1
 2. Tính ch t chung c a m ng v tinh M i v tinh thông tin ñóng vai trò chuy n ti p sóng trong m ng vi n thông. Ki u chuy n ti p cơ b n nh t là ki u chuy n ti p theo d ng ng cong (bent-pipe). Trong trư ng h p này các tr m m t ñ t c n ph i thi t l p các ñư ng truy n ñ có th s d ng có hi u qu tài nguyên các tr m l p (repeater) v tinh và cho phép nhi u ñi m trên m t ñ t truy n t i ho c trao ñ i nh ng thông tinh ñã yêu c u. ði u ñó s xác ñ nh ki n trúc m ng cho các ng d ng c th . V i các repeater tiên ti n có ñi kèm ph n x lý, v tinh còn th c hi n các ch c năng m ng khác như là b chuy n m ch cho các tr m m t ñ t ho c th m chí thay ñ i ñ nh d ng tín hi u truy n ñ c i thi n hơn n a hi u su t truy n. Tính ch t chung c a m ng v tinh Cách mà m t m ng v tinh cung c p k t n i gi a các ngư i dùng ñư c g i là liên k t, k t n i (connectivity). Ba d ng k t n i ph bi n là ñi m-ñi m (point-to-point), ñi m-ña ñi m (point- to-multipoint), và ña ñi m tương tác (multipoint interactive) Như trong hình 4.1, thông tin t tr m này t i tr m kia b ng m t ñư ng dành riêng qua cùng m t v tinh. Do ñó, ñ thông tin ñ ng th i theo 2 hư ng c n ph i có 2 k t n i. ðó là cách th c hi n các k t n i ñi n tho i ñi n hình ho c tương tác d li u. V i cu c g i ñã ñư c n ñ nh trư c, k t n i có th ñư c gi trong kho ng th i gian dành s n, ho c ñư c dành cho quá trình ñàm tho i - v i cu c g i theo yêu c u. 2
 3. Tính ch t chung c a m ng v tinh Trong nh ng năm 80 và ñ u nh ng năm 90, v tinh ñư c dùng ngày càng nhi u trong các liên k t ñi m-ña ñi m, còn ñư c g i là qu ng bá (broadcast). Như trong hình 4.2, m t tr m c a tuy n lên (uplink) có th truy n m t lu ng tín hi u liên t c t i t t c các tr m thu trong vùng ph sóng. Các v tinh như GE 1 và Galaxy 1 c a M , Astra 1A và Hot Bird 1 c a châu Âu, và JCSAT và Superbird c a Nh t ñ u dùng ch ñ qu ng bá ñ truy n chương trình truy n hình t i các vùng dân cư l n, do ñó dùng v tinh GEO có vùng ph sóng r ng. Tính ch t chung c a m ng v tinh Tăng kh năng truy n t i m i thi t b thu là k thu t chuy n ñ i h th ng qu ng bá thành m t m ng ña ñi m tương tác, như trong hình 4.3. 3
 4. Tính ch t chung c a m ng v tinh N a qu ng bá c a k t n i truy n m t lư ng l n thông tin t ng h p t i t t c các ñi m thu. Sau ñó nh ng ñi m này, có th truy n các yêu c u riêng c a mình quay tr l i ñi m ban ñ u qua cùng m t v tinh. Cách này s ñ t ñư c hi u qu cao nh t khi h u h t thông tin ñư c truy n t tr m m t ñ t l n ( bên trái c a hình). Các tr m nh phía ph i hình ch c n truy n các yêu c u ñ thay ñ i lu ng thông tin. Ví d , m t thuê bao có th yêu c u t i v (download) các file thông tin bao g m chương trình ph n m m ho c các ño n phim ng n, t t c ñ u d ng s . Yêu c u này ñư c tr m l n thu nh n và sau ñó truy n các file qua k t n i qu ng bá. Tính ch t chung c a m ng v tinh Các m ng cáp ñ ng và cáp quang trên m t ñ t có th t o ra t t c các ki u k t n i trên, nhưng chúng làm vi c ñó b ng cách ghép các k t n i ñi m-ñi m l i v i nhau. Còn m ng v tinh v n ñã có ñ c tính ña ñi m và có ưu th hơn h n so v i các m ng c ñ nh trên m t ñ t b t c khi nào c n dùng t i các k t n i ña ñi m. M t y u t quan tr ng ñ xác ñ nh ưu th này là dung lư ng c a k t n i, thư ng ñư c g i là băng thông (bandwith). Trong thông tin s , băng thông ñư c ño b ng bít trên giây (bps). Các khía c nh c a các ng d ng vi n thông quy t ñ nh các y u t này. 4
 5. Các dich v băng r ng • L ch s thương m i c a thông tin v tinh d a trên ng d ng c a GEO, ñó các v tinh và các tr m m t ñ t ñư c c ñ nh v i nhau. ch ñ dành s n này, quá trình thông tin ñư c thi t l p và và duy trì liên t c trong m t kho ng th i gian dài. Ngư i dùng c n ph i thi t l p yêu c u v i ngư i ñi u hành m ng sao cho ngư i ñi u hành có ñ th i gian lên k ho ch cho dung lư ng c a v tinh và tr m m t ñ t k t h p cùng v i nó. Băng thông thư ng ñư c gán theo nh ng khe th i gian c ñ nh trong m t kho ng xác ñ nh. Các khe này có th l p l i ñ nh kỳ ñ cung c p m t kênh thông tin g n như liên t c (c n cho truy n âm thanh và hình nh). Các dich v băng r ng Hình 4.4. Các kênh th i gian TDM k t n i 4 tr m s d ng k t n i ñi m-ñi m 5
 6. Các dich v băng r ng • Hình 4.4 ch ra cách s p x p cơ b n cho d ch v băng thông dành s n. M i ñư ng truy n t i t m t tr m m t ñ t c th và ñư c c p vào m t v trí không nhi u v i t t c các tr m khác trên cùng v tinh ñó. Các k thu t ña truy c p ñư c s d ng ñ tránh nhi u gi a các ñư ng truy n. Kênh truy n ñư c t o nên như m t dòng tín hi u liên t c ho c m t nhóm (bó) tín hi u không liên t c. Do ñó có th cung c p d ch v t c ñ bit không ñ i (CBR), thích h p cho m i d ch v thông tin. Các ng d ng tho i và TV truy n th ng cho ch t lư ng t i ưu khi truy n v i t c ñ không ñ i, còn v i các d ch v gián ño n như thư ñi n t (e-mail), CBR cho ít l i ích hơn. Khi ñư c thi t l p, k t n i CBR ñư c duy trì trong m t quá trình dành s n, ñôi khi ñư c ño b ng năm (các kênh truy n hình cáp) ho c b ng gi (các kênh d li u băng r ng t m th i) Các dich v băng r ng • Các k t n i v i băng thông dành s n v b n ch t có th là tương t ho c s . Ban ñ u, t t c các kênh truy n v tinh là tương t và băng thông ñư c c ñ nh khi thi t l p. S xu t hi n c a thông tin s cho phép băng thông ñư c s p x p l i m m d o hơn, ñây là m t lý do quan tr ng ñ chuy n ñ i t tương t sang s . M t k t n i ñã cho có th h tr m t dòng d li u s t c ñ 64 kbps, ñ cho m t kênh ñi n tho i chu n ho c k t h p các kênh d li u t c ñ th p. Phù h p hơn là nhi u kênh 64 kbps ñư c ghép l i thành m t kênh có t c ñ cao hơn b ng k thu t ghép kênh phân chia theo th i gian (TDM). 6
 7. Các dich v băng r ng • Các kênh TDM ñư c ñ nh rõ theo s phân c p s theo kích thư c nhóm băng thông chu n. B ng 4.1 li t kê s phân c p quen thu c c a B c M (T) và châu Âu (E). M t ñư ng T1 cho phép truy n d li u v i t c ñ 1.544 Mbps, 24 kênh 64 kbps riêng l . Gi ng như th , kênh E1 c a châu Âu, có dung lư ng 2.048 Mbps, thích h p ñ truy n 30 kênh 64 kbps. S phân c p c a chúng khác nhau nhưng cùng s d ng kênh 64 kbps. Ngư i ñi u hành ho c ngư i dùng c p cao m i có th xác ñ nh các kênh s ñư c dùng như th nào. Các dich v băng r ng • M t ñi u khó khăn khi dành s n băng thông là nó ñòi h i có s quy ho ch t t ñ ñ m b o r ng dung năng ñư c phân b có hi u qu nh t. Ngư i ñi u hành m ng ph i xác ñ nh ñư c (1) s lư ng c a các kênh thông tin (64 kbps ho c video s ) và (2) các kênh ñó s ñư c cung c p như th nào. ði m (2) có nghĩa là các tr m m t ñ t ph i ñư c l p ñ t các thi t b thích h p ñ có th ti p nh n ñư c các sóng mang riêng c a mình và phân kênh các dòng thông tin ñ c l p (riêng l ). M t cách có th gi i quy t v n ñ này là là dùng cách phân b băng thông ñ ng, còn g i là ghép kênh th ng kê, ñ ñi u ch nh s tiêu t n c a các kênh t i m c c n thi t. 7
 8. Các dich v băng r ng • Hình 4.5 mô t ghép kênh th ng kê (phân b băng thông ñ ng) s gi m dung lư ng ñ nh t ng c ng b ng cách dùng băng thông mà các ñư ng khác không dùng ñ n. • Có hai cách áp d ng phân b băng thông ñ ng: gán l i theo khe th i gian (Time slot reassignment – TSR) và chuy n m ch gói. V i TSR, dung năng c ñ nh c a kênh t ng c ng c a m t k t n i ñã cho ñư c chia thành các khe th i gian c ñ nh tương ng. M t kênh tho i chu n 64 kbps ñòi h i ph i truy n 1 byte trong m i m t khung th i gian 125-ms. Các dich v băng r ng • Chuy n m ch gói, có th ñư c dùng ñ thêm s phân b băng thông ñ ng cho các k t n i có băng thông dành s n. Thay vì có dung lư ng byte c ñ nh, chuy n m ch gói truy n d li u ngư i dùng t i các k t n i như là nó ñ n t ñi m truy c p. C n có b ñ m ñ ñi u ch nh các t c ñ ñ n khác nhau c a các lu ng thông tin ngư i dùng. Các gói có ñ dài khác nhau ñư c s d ng cho các giao th c chu n như TCP/IP và X.25. M t gói kích thư c c ñ nh, ñư c g i là m t Cell, s phù h p ñ dùng trong thông tin v tinh, nơi mà chúng có th s d ng cho d ch v băng thông dành s n, ho c ATM và các lo i chuy n m ch t bào theo chu n qu c t , ñư c ch p nh n cho nhi u ng d ng mà s phân b băng thông ñ ng mang l i nhi u l i ích hơn là cách phân b tĩnh. 8
 9. Các d ch v chuy n m ch • Hình 4.7 mô t nguyên t c c a m t m ng ñi n tho i có ngư i dùng ña d ng và các tr m m t ñ t ñư c chia s cho nhi u ngư i dùng. Tr m m t ñ t phía trên bên trái tr l i tín hi u off hook c a máy ñi n tho i n i v i nó b ng cách g i m t yêu c u d ch v t i tr m ch (master station). N u tr m ch có th cung c p k t n i v tinh, nó báo hi u cho tr m có yêu c u b ng cách phát âm m i quay s ngư c l i máy ñi n tho i g c. Các d ch v chuy n m ch • Ngư i g i bây gi có th nh p vào chu i quay s cho m ng bi t thành ph ñích, t ng ñài n i h t, và thuê bao ñư c g i. Nh m ng ñi u khi n, chu i quay s ñư c chuy n t i tr m ñi u khi n ñ xác ñ nh tr m m t ñ t ñích ( phía trên bên ph i) và báo hi u cho nó bi t k t n i c n ñư c thi t l p. Dung năng v tinh s ñư c phân b cho cho k t n i, và hai tr m m t ñ t th c hi n m t bư c ki m tra nhanh xem ñư ng tín hi u có t t không. Sau ñó tr m ñư c g i s báo cho m ng ñi n tho i n i h t hoàn thành k t n i t i máy ñư c g i cu i cùng (ñ chuông máy ñư c g i). Khi máy ñư c g i nh c máy thì cu c ñàm tho i có th b t ñ u. Gi i phóng k t n i s ñư c th c hi n phía ñ i di n (máy ñư c g i). 9
 10. Các d ch v chuy n m ch gói • Các m ng thông tin d li u l n s d ng chuy n m ch gói do ưu th n i b t c a ch ñ truy n t i thông tin, cho dù theo ki u ñi m-ñi m ho c ki u ñi m-ña ñi m (X.25, TCP/IP, ATM). T t c các công ngh này d a trên khái ni m c a giao th c d li u (dòng thông tin s ñư c chia nh , ñôi khi nhóm l i v i nhau, thành các gói có chi u dài không ñ i nh t ñ nh. V i m i gói ñư c thêm vào m t s bit ñư c quy ñ nh trư c g i là tiêu ñ (header), ñư c dùng ñ xác th c quá trình g i gói t ngu n t i ñích. Khi gói t i ñích, tiêu ñ b lo i b và thông tin g c ban ñ u ñư c khôi ph c l i. Ngoài ra cũng c n có giao th c truy n thông tin nh n d ng quay tr l i ngu n và khi d li u truy n b m t, bi l i thì c n có giao th c ñ phát ñi thông tin yêu c u truy n l i. Có 2 cơ ch cơ b n c a chuy n m ch gói: kênh o (còn g i là ñ nh hư ng k t n i – connection oriented) và b n tin (còn ñư c g i là không k t n i – connectionless). M ng ñi m- ña ñi m - broadcast • Các k t n i qu ng bá có ñư c ñ y ñ các ưu th c a vùng ph sóng r ng c a v tinh. Hình 4.8 cung c p m t c u trúc thông d ng ñ th c hi n qu ng bá, s d ng m t tr m m t ñ t ñ truy n (g i là tuy n lên) và nhi u tr m m t ñ t ch nh n (receive only - RO). Các tr m l p v tinh GEO s truy n m t ho c nhi u sóng mang ch a thông tin ñư c phân ph i. Ki u m ng này ñư c dùng ñ phân ph i chương trình TV t i các tr m qu ng bá l i ph c v ngư i dùng trong khu v c thành ph . 10
 11. M ng ñi m- ña ñi m - broadcast M ng ñi m- ña ñi m - broadcast • B i vì s lư ng tr m RO tăng t i hàng tri u (trong DTH), công su t phát t t nh t s d ng trong không gian l n hơn nhi u so v i công su t băng C ñã ñư c c p phép b i ITU. ðo n BSS - Broadcasting Satellite Service c a băng Ku có th s d ng ñư c cho các ng d ng qu ng bá công su t cao như v y. Chi phí cho v tinh BSS (ñ t hơn) ñư c chia s b i s ngư i dùng ngày càng nhi u, b i vì h ti t ki m ñư c ñáng k chi phí cho thi t b m t ñ t c a mình. • ð có ñư c k t n i ñi m-ña ñi m v i m ng m t ñ t là r t ñ t, b i vì chi phí ñ thêm cáp ho c thi t b cao t n ñ t i ñư c ñi m d ch v là t l v i s ñi m. Ch có ñư c hi u qu kinh t n u nhi u d ch v có th chia s m t m ng cáp phân ph i chung. 11
 12. Phân ph i tín hi u Truy n hình ho c các d ch v video (và các d ch v khác tương t ) có th coi là ngu n thông tin và gi i trí công c ng ph bi n nh t. N n công nghi p qu ng bá s d ng thông tin v tinh như là phương ti n chính ñ truy n t i chương trình t g c chương trình (các m ng truy n hình, các chương trình truy n hình cáp, nơi t ch c chương trình...) t i ñi m phân ph i cu i cùng (các tr m truy n hình qu ng bá, các nhà ñi u hành h th ng truy n hình cáp, gia ñình và các máy tính) • Truy n hình: Qu ng bá là m t cách mà ñó các tr m truy n hình ñ a phương s d ng các t n s VHF ho c UHF ñ truy n các chương trình t i dân chúng trong vùng. Kho ng cách thu ñư c thư ng gi i h n trong t m nhìn th ng kho ng t 50 t i 100 km. Phân ph i tín hi u • Các tr m cũng t n d ng các trư ng quay c a mình ñ có th xây d ng nên các chương trình, các tin t c ñ a phương, và qu ng cáo – v n ñ quan tr ng nh t ñ i v i s thành công c a m t tr m truy n hình. Cho dù là chương trình tr c ti p hay phát băng thì các tr m truy n hình có th chèn các ño n qu ng cáo riêng c a mình vào các khe th i gian ñã ñư c dành s n b i m ng ho c nhà cung c p. Các tr m và m ng có th t ñ ng hóa các ch c năng này ñ tăng hi u su t và gi m l i. • M t ñi u quan tr ng ñ i v i các v tinh là có th truy n các thông tin có ñ tin c y và và giá thành th p. M t v tinh ñơn có th s d ng k t n i ñi m-ña ñi m ñ th c hi n ch c năng này. ð nh n ñư c chương trình, các tr m truy n hình ph i s d ng ít nh t m t tr m thu, và s d ng nhi u tr m làm tuy n lên (uplink). 12
 13. Phân ph i tín hi u T n d ng v tinh cho truy n hình cáp M t ñ u h th ng cáp M s nh n liên t c t 30 t i 50 kênh ñ n t 2 ho c sáu v tinh khác nhau. ði u này có nghĩa là ph i có nhi u anten thu. Có th gi m chi phí b ng cách s d ng m t anten gương chung v i nhi u b chi u x , ñ thu tín hi u t các v tinh g n nhau. Phân ph i tín hi u • T n d ng v tinh cho truy n hình cáp Truy n hình cáp ñã ñ t ñư c s ch p nh n r ng rãi các thành ph l n trên toàn th gi i ( M có hơn 60 % các căn h là thuê bao truy n hình cáp). V i m c ñích mang l i các chương trình truy n hình cho nh ng ngư i có thu nh p th p hơn, h th ng truy n hình cáp s d ng cáp ñ ng tr c và cáp quang ñ k t n i t i m i gia ñình qua m t m ng phân ph i ñi m-ña ñi m. S s p x p c a m t h th ng truy n hình cáp ñ a phương ñư c ch ra hình 4.9. Các chương trình ñư c t p h p ñ u h th ng, ñó s s d ng anten thu có tăng ích cao ñ thu tín hi u truy n hình v i ch t lư ng t t. Có th thi t l p m t studio n m gi a ñ u h th ng v i m ng cáp phân ph i ñ phát l i các chương trình thương m i và các chương trình có h n ch . Không gi ng như truy n hình phát qua không khí, các thuê bao ph i tr phí hàng tháng ñ thu m t s các kênh truy n hình ñư c phát qua m ng cáp. 13
 14. Truy n hình phát tr c ti p t i gia ñình (Direct to Home – DTH) • ð u tiên là vi c m t s chương trình TH cáp có th ñư c phát mi n phí qua v tinh t i các anten gia ñình. Vào năm 1985, hơn m t tri u anten gia ñình ñã ñư c l p ñ t, d n t i khái ni m phát tr c ti p t i nh ng ngư i xem. Các d ch v cáp tr phí b t ñ u mã hóa t n s , vào năm 1986 và m ra m t phương th c m i. Ngư i dùng có th mua m t m gi i mã Video Cipher II và tr phí hàng tháng ho c hàng năm cho nh ng nhà cung c p ñ b gi i mã có th gi i mã t n s c a tín hi u và xem ñư c các chương trình. • C u trúc thông d ng c a h th ng DTH ñư c mô t hình 4.10. Truy n hình phát tr c ti p t i gia ñình (Direct to Home – DTH) 14
 15. Truy n hình phát tr c ti p t i gia ñình (Direct to Home – DTH) • Trung tâm qu ng bá trong trư ng h p này c n ph i có kh năng xây d ng ho c phát l i ñ ng th i m t s ñáng k các ngu n video và audio. Các tính năng khác c n có là kh năng ki m soát thuê bao, tính cư c và d ch v khách hàng. Các thuê bao có th xem các kênh phim tr ti n theo th i gian xem vào b t kỳ lúc nào. Vào cu i nh ng năm 90, m t s h th ng DTH ñã k t h p thêm qu ng bá d li u nh m làm cho d ch v tr nên tương tác v i ngư i dùng hơn. Qu ng bá d li u • ng d ng v v truy n d li u b ng v tinh thông d ng nh t là qu ng bá d li u, như trong hình 4.11. K t n i ñi m-ña ñi m ñư c s d ng ñ truy n thông tin dư i d ng s (các ch s , các ký t và hình nh ñã ñư c nén) t i nhi u anten thu m t ñ t. D li u thư ng ñư c truy n theo các gói, cho phép thông tin ñư c ñánh ñ a ch t i các nơi nh n khác nhau. 15
 16. Qu ng bá d li u • M t tr m m t ñ t trung tâm (bên ph i hình), g i lên v tinh m t dòng g n như liên t c các gói tin. N i dung c a thông tin l y t máy ch cơ s d li u k t n i v i nó b ng m t ñư ng riêng (Private line). M t thi t b x lý s có nhi m v thu th p các thông tin c n ñư c g i, chia ra thành các gói, và gán các bit ñ a ch tương ng vào ph n ñ u các gói. B i vì bên trong m i gói có ch a ñ a ch ngu n và ñ a ch ñích, do ñó nó có th ñư c ñ nh tuy n theo b t c ñư ng nào thông qua các v tinh và cu i cùng là thông qua m t m ng chuy n m ch gói m t ñ t như là m ng Internet. Phát thanh • D ch v truy n âm thanh ch t lư ng cao b ng v tinh t i các tr m thu thanh ñã m ra m t d ch v vi n thông hi u qu . Ch t lư ng âm thanh tuy n h o do có băng thông r ng (kho ng t 5 ñ n 15 kHz, tùy theo lo i d ch v ) và ít b nhi u. Các k t n i ñang ñư c chuy n d n t tương t sang s ñ c i thi n hơn n a ch t lư ng d ch v . S d ng k t n i ñi m-ña ñi m, âm thanh mono ho c stereo thư ng ñư c truy n lên v tinh b ng k thu t “m i kênh m t sóng mang” (single-channel-per-carrier). Thông tin ñư c thu b i các tr m thu thanh AM ho c FM truy n th ng, ñó các kênh âm thanh s ñư c tách ra. C u trúc m ng trong trư ng h p này g n gi ng như c a m ng truy n hình. M t tr m thu ph i có m t anten ñ thu ñư c các thông tin bao g m âm nh c, tin t c, và qu ng cáo trong nư c. Thông tin và qu ng cáo ñư c chèn vào t i các studio gi ng như các tr m truy n hình. 16
 17. M ng hình lư i • M t m ng v tinh theo ki u hình lư i cung c p m t s k t n i t i nhi u tr m m t ñ t. M t k t n i ñi m-ñi m ñư c duy trì liên t c ñư c g i là băng thông dành s n, ho c là ñư c gán trư c. Chúng thư ng ñư c dùng cho các ng d ng ñ c bi t như các ñư ng trung k l n gi a các trung tâm chuy n m ch ho c các k t n i t c ñ cao. M t m ng ñi n tho i thông thư ng (hình 4.12) dùng nhi u lo i liên k t ñ t o nên m ng hình lư i. Băng thông c n thi t cho m i liên k t ph thu c vào ki u và dung lư ng c a thông tin c n ñư c truy n t i. Ví d , các kênh băng h p có th dùng cho tho i ch t lư ng cao ho c h i ngh truy n hình ch t lư ng trung bình. Trong m ng B-ISDN, gi a các nút m ng l n c n ph i dùng các ñư ng t c ñ 155 Mbps ñ cung c p các d ch v ATM băng r ng. Còn các nút nh hơn, có th có nhi u lo i ng d ng TDM như trung k ñi n tho i, h i ngh truy n hình ch t lư ng cao, và truy n file hàng lo t gi a các máy tính l n (mainframe). M ng hình lư i 17
 18. Liên k t các d ch v s • Nh ng ngư i s d ng l n v i liên k t ñi m-ñi m có th dùng cách ghép kênh ñ k t h p các d ch v s , bao g m ñi n tho i, h i ngh truy n hình, và d li u c a m ng WAN. Như trong hình 4.13, thi t b thích h p c a ngư i dùng cung c p l i vào s cho nút m ng tích h p. Các thi t b trên th trư ng s d ng m t trong các công ngh : TDM, ghép kênh th ng kê, chuy n m ch gói t c ñ cao, frame relay, ho c chuy n m ch ATM. phía bên ph i hình, các dòng d li u s t c ñ cao ñi t i các ñ a ñi m khác thông qua k t h p gi a v tinh và các k t n i ñi m-ñi m c a m ng m t ñ t. D ng tín hi u c th gi a các nút ñư c l p trình trong m t ma tr n ñ nh tuy n và có th ñư c thay ñ i b t kỳ lúc nào b i ngư i ñi u hành (dùng m t máy tính k t n i v i m t nút m ng b t kỳ. M t tính ch t quan tr ng khác c a lo i thi t b này là nó cung c p ghép kênh th ng kê ñ tăng hi u su t. Liên k t các d ch v s 18
 19. M ng VSAT • Nguyên lý cơ b n là ñ có th qu ng bá d li u t i các v trí h o lánh và thêm k t n i ngư c l i qua cùng v tinh, mà không qua m ng m t ñ t. Như trong hình 4.3 ñã có ñ u chương, k t n i tương tác ña ñi m cung c p kh năng liên l c 2 ñư ng b i vì các VSAT nh n thông tin qu ng bá t tr m trung tâm và có th truy n ngư c l i v i t c ñ d li u th p hơn. ði u này khác v i m ng ñi m- ñi m b i vì các tr m remote không th liên l c tr c ti p v i nhau nhưng có th thông qua tr m trung tâm. Nguyên t c thư ng ñư c s d ng là vi c qu ng bá d li u truy n liên t c thông tin dư i d ng các gói ho c TDM cho t t c các VSAT (chuy n thành d ng bó – burst), ñ chúng có th chia s chung m t kênh t n s . S d ng VSAT tương ñ i r và d dàng. M ng VSAT 19
 20. M ng VSAT Ki n trúc c a m ng hình sao VSAT M ng VSAT • Trong m ng VSAT, ngư i dùng có th xem các v tinh như là các router ho c chuy n m ch toll, không c n có các ñư ng dây, chuy n m ch ñi n tho i công c ng, ho c th m chí trong m t s trư ng h p cũng không c n các PBX. ði m n i b t c a m ng VSAT là nó có tính tương tác, cho phép thông tin 2 chi u gi a các tr m remote cùng h ng như là m ng m t ñ t. N u c n có k t n i hình lư i th c s , các tr m ph i có kh năng thông tin tr c ti p v i nhau. • VSAT có các ưu ñi m hơn so v i kh năng c a m ng ñi n tho i m t ñ t. Nó có kh năng truy n và nh n d li u t c ñ cao v i t c ñ truy n vư t quá băng thông 3 kHz c a ñư ng dây ñi n tho i. Nhi u tính năng c a m ng ISDN, như là thông tin tho i và d li u ñ ng th i có th th c hi n ñư c b ng VSAT. V i nhi u ngư i dùng, các ưu ñi m này giúp h có th s d ng công ngh VSAT cho h th ng vi n thông riêng c a mình. 20
nguon tai.lieu . vn