Xem mẫu

  1. Một số ý kiến: Hệ thống thông tin Hộ tịch
  2. Xây dựng hệ thống cấp tỉnh  Khảo sát hiện trạng  Qui trình nghiệp vụ  Bài tóan: qui trình tin học hóa, thuộc tính cần quản lý
  3. Xây dựng hệ thống cấp tỉnh  Giải quyết bài tóan:  Khái quát hóa: yêu cầu nghiệp vụ  dữ liệu  Thống nhất qui trình  Xây dựng phần mềm : phân giao đọan  Triển khai  Nhập liệu
  4. Xây dựng hệ thống cấp bộ  Chuẩn hóa  Qui trình, thủ tục, biểu mẫu  Khái quát hóa  chuẩn hóa : Metadata  Danh mục  Mã địa bàn  Mã quốc tịch  Mã dân tọc  ….
  5. Xây dựng hệ thống cấp bộ  Xây dựng phần mềm  Tính tiện dụng, dễ sử dụng  Bảo đảm tốc độ truy cập  An tòan  Tính qui mô  Thể chế phải đi trước  Triển khai
  6. Đầu việc (dự án)  Hệ thống phần mềm,  Hạ tầng CNTT  Mạng diện rộng  Sở Tư pháp  TTTH Dữ liệu Tỉnh  Quận/Huyện/Thị xã  Xã/Phường/Thị trấn  Triển khai  Nhập liệu
  7. CSDL HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỘ TỊCH CẤP TỈNH CSDL Firewall Modem Router Server Server Server Ở TƯ PHÁP S TTTH DỮ LIỆU MÔ HÌNH TRIỂN KHAI Khai thac Khai thac su dung su dung Firewall Router Nhập DL Tra cứu TT Nhập DL Tra cứu TT CSDL Modem CSDL Server Modem LAN UBND Khai thac su dung huyện, thị Tra cứu TT Nhập DL Khai thac Khai thac su dung su dung CẤP XÃ PHƯỜNG Nhập DL Khai thác Tổng hợp Nhập Khai thác Tổng hợp thông tin báo cáo DL thông tin báo cáo CẤP HUYỆN THỊ