Xem mẫu

 1. Kh¸i qu¸t HÖ thèng nhiªn liÖu cña EFI-diezel th«ng th­êng Trong EFI- diezel th«ng th­êng, thêi ®iÓm phun vµ l­îng phun ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tö. ThiÕt bÞ t¹o ra ¸p suÊt nhiªn liÖu còng chÝnh lµ lo¹i b¬m sö dông trong ®éng c¬ diezel th«ng th­êng. Gîi ý: M¹ch håi nhiªn liÖu tõ vßi phun hoÆc b¬m phun kh«ng ®­îc minh häa ë phÝa bªn tr¸i, mµ m¹ch håi nhiªn liÖu g¾n víi hÖ thèng nhiªn liÖu thùc tÕ. (1/2) Nhiªn liÖu ®­îc b¬m cÊp liÖu hót lªn tõ b×nh nhiªn liÖu, ®i qua bé läc nhiªn liÖu råi ®­îc dÉn vµo b¬m ®Ó t¹o ¸p suÊt råi ®­îc b¬m ®i b»ng pÝtt«ng cao ¸p ë bªn trong m¸y b¬m phun. Qu¸ tr×nh nµy còng t­¬ng tù nh­ trong m¸y b¬m ®éng c¬ diezel th«ng th­êng. Nhiªn liÖu ë trong buång b¬m ®­îc b¬m cÊp liÖu t¹o ¸p suÊt ®¹t møc 1.5 vµ 2.0 Mpa. H¬n n÷a, ®Ó t­¬ng øng víi nh÷ng tÝn hiÖu ph¸t ra tõ ECU, SPV sÏ ®iÒu khiÓn l­îng phun (kho¶ng thêi gian phun) vµ TCV ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu (thêi gian b¾t ®Çu phun). Gîi ý: M¹ch håi nhiªn liÖu tõ vßi phun hoÆc b¬m phun kh«ng ®­îc minh ho¹ ë phÝa bªn tr¸i, mµ m¹ch håi nhiªn liÖu g¾n víi hÖ thèng nhiªn liÖu thùc tÕ. (2/2) Lo¹i m¸y b¬m Mét EFI-diezel th«ng th­êng sö dông mét trong hai lo¹i m¸y b¬m ph©n phèi: m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng trôc, vµ m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng kÝnh cã ¸p suÊt phun cao h¬n. -1-
 2. · CÊu tróc bªn trong cña m¸y b¬m lo¹i pÝtt«ng h­íng trôc · CÊu tróc bªn trong cña m¸y b¬m lo¹ pÝtt«ng h­íng kÝnh Tham kh¶o ¸p suÊt phun ®èi víi tõng lo¹i m¸y b¬m M¸y b¬m lo¹i pit«ng h­íng trôc (Sö dông cho 5L-E 1KZ-TE, vv..): Tèi ®a xÊp xØ 80MPa. M¸y b¬m lo¹i pit«ng h­íng kÝnh (Sö dông cho c¸c ®éng c¬ phun trùc tiÕp nh­ 1HD-FTE, 15B-FTE, vv..): Tèi ®a xÊp xØ 130MPa. M¸y b¬m CÊu tróc c¸c bé phËn cña m¸y b¬m lo¹i pÝtt«ng h­íng trôc Lo¹i m¸y b¬m nµy gåm c¸c bé phËn sau: (1/1) -2-
 3. · Vµnh con l¨n · Con l¨n · §Üa cam · PÝtt«ng -3-
 4. Sù vËn hµnh c¸c bé phËn cña m¸y b¬m pit«ng cao ¸p h­íng trôc (1/1) CÊu tróc c¸c bé phËn cña m¸y b¬m pit«ng cao ¸p h­íng kÝnh Lo¹i m¸y b¬m nµy gåm c¸c bé phËn sau: (1/1) · Vµnh cam · 4 con l¨n -4-
 5. · 4 pÝtt«ng Tham kh¶o Lo¹i m¸y b¬m 6 xilanh (1/1) M¸y b¬m 6 xilanh M¸y b¬m 4 xilanh Sù vËn hµnh c¸c bé phËn m¸y b¬m pÝtt«ng cao ¸p h­íng kÝnh (1/1) -5-
 6. L­îng phun Kh¸i qu¸t vÒ SPV Cã hai lo¹i SPV (Van ®iÒu khiÓn) ®Ó ®iÒu khiÓn l­îng phun · SPV th«ng th­êng (sö dông trong m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng trôc) · SPV ho¹t ®éng trùc tiÕp (sö dông trong m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng kÝnh cho nh÷ng øng dông ¸p suÊt cao) (1/1) Lo¹i SPV th«ng th­êng 1. CÊu t¹o Lo¹i SPV th«ng th­êng bao gåm hai van: van chÝnh vµ van ®iÒu khiÓn (1/2) 2. VËn hµnh · Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng B×nh th­êng van ®iÒu khiÓn cña SPV ®ãng khi cuén d©y cã ®iÖn. ¸p suÊt nhiªn liÖu vµ lùc cña lß xo lµm cho van chÝnh ®ãng l¹i chuyÓn qua vÞ trÝ “A” v× lóc ®ã ¸p suÊt ë bªn trong van cao h¬n ¸p suÊt bªn ngoµi van. · Khi tÝn hiÖu tõ ®éng c¬ ECU t¾t Khi tÝn hiÖu tõ ECU t¾t, dßng ®iÖn sÏ bÞ ng¾t khái cuén d©y, van ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng lªn trªn do lùc cña lß xo ®iÒu khiÓn, chuyÓn sang vÞ trÝ “B” ®Ó më ra. · Khi van ®iÒu khiÓn më Khi ®ã, ¸p suÊt lªn van chÝnh gi¶m xuèng. Do ®ã, van chÝnh dèc lªn chuyÓn sang vÞ trÝ “A” ®Ó më ra. (2/2) -6-
 7. Lo¹i SPV ho¹t ®éng trùc tiÕp 1. CÊu t¹o Tr¸i ng­îc víi SPV lo¹i th«ng th­êng, lo¹i SPV ho¹t ®éng trùc tiÕp, thÝch hîp dïng cho m¸y b¬m cã ¸p suÊt cao, víi c¸c ®Æc ®iÓm lµ møc ®é thÝch øng vµ l­u l­îng phun cao. H¬n n÷a, c¸c tÝn hiÖu tõ ECU ®­îc khuyÕch ®¹i b»ng EDU ®Ó vËn hµnh van ë møc ®iÖn ¸p cao xÊp xØ 150 V khi ®ãng van. Sau ®ã, van vÉn ë tr¹ng th¸i ®ãng khi ®iÖn ¸p gi¶m thÊp xuèng. (1/2) 2. VËn hµnh · Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng Van ®iÖn tõ ®­îc kÐo xuèng phÝa d­íi ®Ó chuyÓn sang tr¹ng th¸i ®ãng v× cuén d©y ®­îc cÊp ®iÖn. · Khi dßng ®iÖn ng¾t khái cuén d©y Khi cuén d©y bÞ ng¾t ®iÖn, ¸p suÊt cña nhiªn liÖu ®Èy van ®iÖn tõ lªn phÝa trªn ®Ó chuyÓn sang tr¹ng th¸i më. (2/2) Tham kh¶o §iÖn ¸p ban ®Çu cña lo¹i SPV ho¹t ®éng trùc tiÕp Khi SPV ho¹t ®éng trùc tiÕp b¾t ®Çu vËn hµnh, dßng ®iÖn ®i vµo cuén d©y lµ xÊp xØ 150 V. Khi ®ã, sù ®iÒu khiÓn theo chu kú lµm viÖc sÏ ®­îc thùc hiÖn ë møc ®iÖn ¸p thÊp h¬n. (1/1) -7-
 8. Sù vËn hµnh cña m¸y b¬m vµ SPV Cã hai lo¹i pit«ng cao ¸p: · M¸y b¬m pit«ng h­íng trôc · M¸y b¬m pit«ng h­íng kÝnh (1/1) M¸y b¬m pÝtt«ng h­íng trôc vµ SPV VËn hµnh · Hµnh tr×nh n¹p SPV ®ãng l¹i. PÝtt«ng huyÓn ®éng sang tr¸i. Nhiªn liÖu ®­îc hót vµo buång b¬m. · Phun SPV ®ãng l¹i. PÝtt«ng chuyÓn ®éng sang ph¶i. ¸p suÊt nhiªn liÖu t¨ng vµ nhiªn liÖu ®­îc b¬m ®i. · KÕt thóc phun SPV më ra. Do nhiªn liÖu gi¶m, ¸p suÊt còng gi¶m xuèng. Qu¸ tr×nh phun kÕt thóc. Khi c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ng¾t nhiªn liÖu ®­îc thùc hiÖn, ¸p suÊt kh«ng t¨ng lªn do SPV vÉn ®ang trong tr¹ng th¸i më. (1/1) -8-
 9. M¸y b¬m pÝtt«ng h­íng kÝnh vµ SPV VËn hµnh · Hµnh tr×nh n¹p SPV më ra. C¸c con l¨n vµ pÝtt«ng më réng, hót nhiªn liÖu vµo trong buång b¬m. · ¸p suÊt t¨ng SPV ®ãng l¹i. C¸c con l¨n vµ pÝtt«ng thu l¹i lµm cho ¸p suÊt t¨ng. · Phun SPV ®ãng l¹i. R«to quay vµ nèi víi cæng b¬m vµ cæng ph©n phèi cña r«to ®Ó b¬m nhiªn liÖu ®i. · KÕt thóc phun SPV më ra. Do l­îng nhiªn liÖu gi¶m nªn ¸p suÊt còng gi¶m xuèng. Qu¸ tr×nh phun kÕt thóc. Khi c¸c ®iÒu kiÖn ®· tho¶ m·n ®Ó c¾t nhiªn liÖu, ¸p suÊt kh«ng t¨ng lªn do SPV vÉn ®ang ë trong tr¹ng th¸i më. (1/1) §iÒu chØnh l­îng phun L­îng phun ®­îc ®iÒu chØnh b»ng viÖc vËn hµnh SPV, t­¬ng øng víi c¸c tÝn hiÖu tõ ECU ®Ó thay ®æi thêi ®iÓm kÕt thóc phun. (1/1) Thêi ®iÓm phun CÊu t¹o cña TCV (Van ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm phun) CÊu tr¹o cña TCV ®­îc chØ ra trong h×nh bªn tr¸i. (1/2) -9-
 10. CÊu tróc cña bé ®Þnh thêi ®­îc chØ ra trong h×nh bªn tr¸i (2/2) Sù vËn hµnh cña bé ®Þnh thêi cña m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng trôc Van TCV ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tû lÖ hiÖu dông (tû lÖ theo chu kú lµm viÖc) thêi gian t¾t/bËt cña dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y. Khi ®iÖn bËt, dé dµi thêi gian më van sÏ ®iÒu khiÓn ¸p suÊt nhiªn liÖu trong pÝtt«ng cña bé ®Þnh thêi. Lµm sím thêi ®iÓm phun Khi ®é dµi thêi gian më van rót ng¾n l¹i (tû lÖ cña dßng ®iÖn ®ang sö dông thÊp), th× l­îng nhiªn liÖu ®i t¾t gi¶m xuèng. Do ®ã, pÝtt«ng cña bé ®Þnh thêi chuyÓn ®éng sang tr¸i lµm xoay vµnh con l¨n theo chiÒu lµm sím thêi ®iÓm phun Lµm muén thêi ®iÓm phun Khi ®é dµi thêi gian më van dµi (tû lÖ cña dßng ®iÖn ®ang ®­îc sö dông cao), th× l­îng nhiªn liÖu ®i t¾t t¨ng lªn. Do ®ã, pÝtt«ng cña bé ®Þnh thêi chuyÓn ®éng sang ph¶i do lùc cña lß xo ®Ó lµm quay vµnh l¨n theo h­íng lµm muén thêi ®iÓm phun. (1/1) Sù vËn hµnh cña bé ®Þnh thêi cña m¸y b¬m pÝtt«ng h­íng kÝnh Van TCV ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tû lÖ hiÖu dông (tû lÖ theo chu kú lµm viÖc) thêi gian t¾t/bËt cña dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y. Khi ®iÖn bËt, dé dµi thêi gian më van sÏ ®iÒu khiÓn ¸p suÊt nhiªn liÖu trong pÝtt«ng cña bé ®Þnh thêi. Lµm sím thêi ®iÓm phun Khi ®é dµi thêi gian më van rót ng¾n l¹i (tû lÖ cña dßng ®iÖn ®ang ®­îc sö dông thÊp), th× l­îng nhiªn liÖu ®i t¨t gi¶m xuèng. Do ®ã, pÝtt«ng cña bé ®Þnh thêi chuyÓn ®éng sang tr¸i lµm quay vµnh con l¨n theo chiÒu lµm sím thêi ®iÓm phun. Lµm muén thêi ®iÓm phun Khi ®é dµi thêi gian më van dµi (tû lÖ cña dßng ®iÖn ®ang ®­îc sö dông cao), th× l­îng nhiªn liÖu ®i t¾t t¨ng lªn. Do ®ã, pÝtt«ng cña bé ®Þnh thêi chuyÓn ®éng sang ph¶i do lùc cña lß xo lµm quay vµnh con l¨n theo chiÒu lµm muén thêi ®iÓm phun. (1/1) -10-
 11. Gîi ý khi söa ch÷a L¾p ®Æt m¸y b¬m phun L¾p ®Æt m¸y b¬m phun b»ng c¸ch giãng th¼ng hµng c¸c dÊu ghi nhí trªn b¬m phun víi dÊu vÞ trÝ tham kh¶o trªn ®éng c¬. Do ECU nhËn biÕt ®­îc thêi ®iÓm phun vµ thùc hiÖn nh÷ng hiÖu chØnh thÝch hîp, nªn kh«ng cÇn ph¶i ®iÒu chØnh thêi ®iÓm phun sau khi l¾p r¸p nh­ ®èi víi m¸y b¬m diezel lo¹i c¬ khÝ. (1/1) KiÓm tra SPV KiÓm tra SPV b»ng c¸ch ng¾t gi¾c nèi vµ ®o ®iÖn trë gi÷a c¸c cùc cña SPV. (1/1) KiÓm tra TCV KiÓm tra cuén d©y cña TCV b»ng c¸ch ng¾t gi¾c nèi vµ ®o ®iÖn trë gi÷a c¸c cùc cña TCV. -11-
 12. KiÓm tra sù vËn hµnh cña TCV b»ng c¸ch nèi cùc d­¬ng (+) vµ cùc ©m (-) cña ¾c quy víi c¸c cùc cña TCV vµ kiÓm tra tiÕng kªu l¸ch c¸ch cña van ®iÖn. (1/1) -12-
 13. Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về dòng điện. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -13-
 14. Câu hỏi -1 Minh họa dưới đây thể hiện máy bơm pítông hướng trục. Từ nhóm từ đã cho, hãy chọn bộ phận để thực hiện quá trình điều kiển (1-4) sau đây. 1. Bơm nhiên liệu từ bình 2. Bơm và phân phối nhiên nhiên liệu. liệu. 3. Điều khiển lượng phun. 4. Điều khiển thời điểm phun. a) Bơm cấp liệu b) Cảm biến tốc độ c) Roto d) Vành con lăn e) Đĩa cam f) TCV g) SPV h) Píttông Trả lời: 1. 2. 3. 4. Câu hỏi- 2 Minh họa dưới đây thể hiện máy bơm cao áp kiểu píttông hướng kính. Từ nhóm từ đã cho, chọn bộ phận để thực hiện quá trình điều khiển (1-4) sau đây. 1. Bơm nhiên liệu áp suất cao. 2. Phân phối nhiên liệu. 3. Điều khiển lượng phun. 4. Điều khiển thời điểm phun. a) Bơm cấp liệu b) Cảm biến tốc độ c) Vành cam d) Con lăn e) Píttông f) Roto g) SPV h) TCV Trả lời: 1. 2. 3. 4. -14-
 15. Câu hỏi -3 Đánh dấu Đúng hoặc Sai cho mỗi câu sau đây. Các câu trả Stt Câu hỏi Đúng hoặc Sai lời đúng 1. Bơm cao áp kiểu píttông hướng trục dùng trong EFI-diezel thông thường sử dụng áp suất phun lớn hơn bơm cao áp kiểu píttông hướng kính. Đúng Sai 2. Bơm cao áp kiểu píttông hướng trục và bơm cao áp kiểu píttông hướng kính (cả hai được sử dụng trong EFI- diezel thông thường) có hệ thống tạo áp suất nhiên liệu và phân phối nhiên liệu như nhau. Đúng Sai Tuy nhiên điều khiển lượng phun và thời điểm phun khác nhau. Câu hỏi - 4 Những minh họa dưới đây thể hiện SPV. Từ nhóm từ đã cho, hãy chọn các từ tương ứng với quá trình 1-4 trong bảng. a) SPV hoạt động trực tiếp SPV b) SPV thông thường c) Điện áp bình thường d) Điện áp cao Trả lời: 1. 2. 3. 4. -15-
 16. Câu hỏi - 5 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây. Các câu trả lời Stt Câu hỏi Đúng hoặc Sai đúng 1. Khi SPV bật điện, nhiên liệu chuyển sang trạng thái mở và quá trình phun kết thúc. Đúng Sai 2. SPV điều khiển thời điểm giảm nhiên liệu đã được tạo áp bằng píttông nhằm điều chỉnh lượng phun. Đúng Sai 3. TCV điều chỉnh hành trình hoạt động của píttông nhằm điều chỉnh thời điểm bắt đầu phun. Đúng Sai 4. ECU kích hoạt TCV và điều khiển lượng nhiên liệu được tạo áp tác dụng lên píttông của bộ định thời nhằm điều chỉnh thời điểm phun. Đúng Sai Câu hỏi - 6 Hãy đánh dấu Đúng hoặc Sai cho các câu sau đây. Các câu trả Stt Câu hỏi Đúng hoặc Sai lời đúng 1. Kiểm tra các cuộn dây cho SPV và TCV được thực hiện bằng cách đo điện trở giữa các cực. Đúng Sai 2. Để lắp đặt lại máy bơm cao áp của EFI-diezel thông thường trên động cơ, thời điểm phun phải được điều chỉnh lại như với loại máy bơm diezel Đúng Sai kiểu cơ khí. -16-