Xem mẫu

 1. Nguyªn lý cña OBD (On-Board Diagnosis- ChÈn ®o¸n lµ g×? ChÈn ®o¸n trªn xe) HÖ thèng OBD lµ mét chøc n¨ng tù chÈn ®o¸n cña xe ®­îc cung cÊp bëi ECU. Dùa vµo c¸c tÝn hiÖu nhËn ®­îc tõ c¸c c¶m biÕn mµ ph¸t hiÖn ra t×nh tr¹ng cña xe, ECU truyÒn c¸c tÝn hiÖu ®Õn c¸c bé chÊp hµnh mét c¸ch tèi ­u cho t×nh tr¹ng hiÖn t¹i. ECU nhËn c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn ë d¹ng ®iÖn ¸p. Sau ®ã ECU cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c t×nh tr¹ng cña hÖ thèng b»ng c¸ch ph¸t hiªn nh÷ng thay ®æi ®iÖn ¸p cña tÝn hiÖu, ®· ®­îc ph¸t ra tõ c¸c c¶m biÕn. V× vËy, ECU th­êng xuyªn kiÓm tra c¸c tÝn hiÖu (®iÖn ¸p) ®Çu vµo, råi so s¸nh chóng víi c¸c gi¸ trÞ chuÈn ®· ®­îc l­u gi÷ trong bé nhí cña ECU, vµ x¸c ®Þnh ra bÊt cø t×nh tr¹ng bÊt th­êng nµo. §å thÞ bªn tr¸i chØ ra ®Æt tÝnh cña c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc. Th«ng th­êng ®iÖn ¸p cña c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t dao ®éng gi÷a 0.1V vµ 4.8V. NÕu ®iÖn ¸p ®Çu vµo n»m trong ph¹m vi nµy, th× ECU x¸c nhËn r»ng t×nh tr¹ng lµ b×nh th­êng. NÕu nã bÞ ng¾n m¹ch (®iÖn ¸p ®Çu vµo thÊp h¬n 0.1V) hoÆc hë m¹ch (®iÖn ¸p vµo lín h¬n 4.8V), th× ECU x¸c ®Þnh r»ng nã kh«ng b×nh th­êng. NÕu ECU x¸c ®Þnh tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ bÊt th­êng, th× ECU sÏ bËt s¸ng ®Ìn b¸o h­ háng (MIL) ®Ó th«ng b¸o cho l¸i xe biÕt vµ l­u l¹i m· chÈn ®o¸n h­ háng (DTC) trong bé nhí. (1/1) C¸ch ®äc DTC C¸c DTC cã thÓ ®­îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh cña m¸y chÈn ®o¸n d­íi d¹ng m· cã 5 ch÷ sè b»ng c¸ch nèi M¸y chÈn ®o¸n víi gi¾c DLC3 (Gi¾c nèi truyÒn d÷ liÖu No. 3). C¸c m· 2 con sè sÏ ph¸t ra qua sù nhÊp nh¸y cña ®Ìn MIL b»ng c¸ch nèi t¾t c¸c cùc TE1 vµ E1 (hoÆc TC vµ CG) cña DLC 1, 2, hoÆc 3. GîI ý: Chó ý r»ng trªn mét sè xe cã hÖ thèng phun nhiªn liÖu ®iÖn tö cña ®éng c¬ Diesel, chØ hiÓn thÞ m· DTC 2 ch÷ sè. VÝ dô: M· DTC 22: H­ háng m¹ch c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t M· DTC 24 (1): H­ háng m¹ch c¶m biÕn nhiÖt ®é khÝ n¹p M· DTC24 (2): H­ háng m¹ch c¶m biÕn nhiÖt ®é khÝ quyÓn (1/1) -1-
 2. Kh¸i qu¸t vÒ M¸y chÈn ®o¸n M¸y chÈn ®o¸n lµ g×? C¸c DTC ®­îc l­u trong ECU cã thÓ hiÓn thÞ trªn m¸y chÈn ®o¸n b»ng c¸ch nèi trùc tiÕp víi ECU. H¬n n÷a, m¸y chÈn ®o¸n cã thÓ xo¸ c¸c DTC khái bé nhí cña ECU. Ngoµi ra m¸y chÈn ®o¸n cßn cã c¸c chøc n¨ng kh¸c nh­ hiÓn thÞ c¸c d÷ liÖu th«ng tin b»ng c¸ch liªn l¹c víi ECU qua c¸c c¶m biÕn kh¸c nhau, hoÆc dïng nh­ mét V«n kÕ hoÆc m¸y do hiÖn sãng. GîI ý: · M¸y chÈn ®o¸n còng cã c¸c tªn kh¸c nh­ Dông cô chÈn ®o¸n cÇm tay hoÆc Bé dông cô chÈn ®o¸n OBD-II. · Hép cho thiÕt bÞ vµo/ra, hoÆc ë lo¹i h×nh èng hoÆc kiÓu khay chøa c¸c c¸p OBD-II. (1/1) THAM KH¶O M¸y chÈn ®o¸n lo¹i mµn h×nh c¶m øng M¸y chÈn ®o¸n lo¹i mµn h×nh c¶m øng lµ lo¹i m¸y chÈn ®o¸n thÕ hÖ míi. Nã cã thÓ vËn hµnh b»ng c¸ch chØ cÇn sê vµo c¸c phÝm hiÓn thÞ trªn mµn h×nh, kh«ng cÇn ph¶i vËn hµnh bµn phÝm nh­ lo¹i th«ng th­êng. 1. Chøc n¨ng Ho¹t ®éng vµ c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n còng gièng nh­ lo¹i th«ng th­êng. 2. §Æc ®iÓm Mµn h×nh dÔ nh×n h¬n lo¹i mµn h×nh cña m¸y th«ng th­êng vµ tèc ®é truyÓn th«ng tin víi ECU nhanh h¬n. (1/1) -2-
 3. Bµn phÝm Môc ®· chän vµ c¸c th«ng tin cã thÓ ®­îc truy cËp b»ng c¸ch bÊm lªn c¸c phÝm trªn bµn phÝm. Chøc n¨ng phÝm cña m¸y chÈn ®o¸n Ngoµi c¸ch vËn hµnh bµn phÝm ®­îc tr×nh bµy ë ®©y, cßn cã c¸c c¸ch kh¸c ®Ó vËn hµnh c¸c phÝm. H·y xem h­íng dÉn sö dông cña m¸ chÈn ®o¸n ®Ó biÕt thªm chi tiÕt. (1/1) Mµn h×nh §Ó thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ d÷ liÖu trªn mµn h×nh, Ên c¸c phÝm tõ F1 ®Õn F4. §Ó thay ®æi cì ph«ng ch÷, h·y Ên phÝm F9. 1. PhÝm F1: Danh s¸ch d÷ liÖu Mµn h×nh nµy liÖt kª c¸c d÷ liÖu d­íi d¹ng th«ng sè, ®©y lµ mµn h×nh mÆc ®Þnh. 2. PhÝm F2: §Ìn LED / Danh s¸ch d÷ liÖu Mµn h×nh nµy chØ ra tr¹ng th¸i BËt/T¾t cña c¸c tÝn hiÖu c«ng t¾c ®· ph¸t hiÖn b»ng c¸ch ph¸t s¸ng ®Ìn. Mét ®Ìn LED mµu xanh chØ ra khi tÝn hiÖu bËt (ON), vµ ®Ìn LED mµu ®á khi tÝn hiÖu t¾t “OFF”. 3. PhÝm F3: §å thÞ d¹ng thanh Mµn h×nh nµy chØ ra gi¸ trÞ cña d÷ liÖu ë d¹ng ®å th× d¹ng thanh. 4. PhÝm F4: §å thÞ d¹ng ®­êng Mµn h×nh nµy chØ ra gi¸ trÞ cña d÷ liÖu ë d¹ng ®å thÞ d¹ng ®­êng. (1/1) -3-
 4. Nèi c¸p cña m¸y chÈn ®o¸n §Ó nèi m¸y chÈn ®o¹n víi mét xe, h·y chän vµ truy cËp vµo lo¹i xe vµ hÖ thèng ®Ó kiÓm tra d÷ liÖu hoÆc c¸c DTC trªn m¸y chÈn ®o¸n. Sau ®ã, chän vµ dïng mét c¸p cã thÓ nèi ®­îc víi gi¾c DLC (Gi¾c nèi truyÒn d÷ liÖu) mµ nã xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh hiÓn thÞ cña m¸y chÈn ®o¸n. 1. Lo¹i gi¾c DLC3 Dïng c¸c c¸p DLC hoÆc DLC3. ë c¸c xe cho thÞ tr­êng Ch©u ¢u hoÆc c¸c n­íc dïng chung, h·y nèi mét VIM (M«®un giao diÖn víi xe) gi÷a DLC vµ DLC3. 2. Lo¹i gi¾c DLC1 hoÆc DLC2 Dïng mét c¸p DLC, VIM, vµ mét c¸p DLC1 hoÆc DLC2. Gîi ý: Khi nèi c¸p DLC1 hoÆc DLC3, th× ®iÖn ¸p ¾c quy sÏ tù ®éng cÊp vµo m¸y chÈn ®o¸n. (1/1) ThiÕt lËp m¸y ban ®Çu Tæng quan vÒ viÖc thiÕt lËp m¸y ban ®Çu B­íc ®Çu tiªn sau khi nèi m¸y chÈn ®o¸n víi xe lµ thiÕt lËp an ®Çu cho m¸y. §Ó thiÕt lËp ban ®Çu b¹n ph¶i thay ®æi cµi ®Æt v× d÷ liÖu ®­îc l­u trong Card ch­¬ng tr×nh thay ®æi theo tõng thÞ tr­êng hoÆc cho thiÕt bÞ ngo¹i vi nh­ m¸y in. Th«ng th­êng, chØ cµi ®Æt ban ®Çu khi lÇn ®Çu tiªn sö dông m¸y chÈn ®o¸n, v× vËy b­íc nµy kh«ng cÇn thiÕt khi sö dông m¸y ë lÇn tiÕp theo. C¸c th«ng tin sau xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh: APPLICATION SELECT / 1: DIAGNOSIS $ MAIN MENU / 9: SETUP Vµ ®i vµo mµn h×nh thiÕt lËp "SETUP". (1/2) -4-
 5. Tæng quan vÒ viÖc thiÕt lËp m¸y ban ®Çu C¸c h¹ng môc sau cã thÓ ®­îc cµi ®Æt trªn m¸y chÈn ®o¸n: 1. CLOCK/CALENDAR-§ång hå/LÞch §Æt ngµy vµ thêi gian. 2. PRINTER BAUD- Tèc ®é M¸y in §Æt tèc ®é in cho m¸y in. 3. PRINTER SELECT- Chän m¸y in Chän lo¹i m¸y in sÏ ®­îc nèi. 4. UNIT CONVERSION- ChuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o Thay ®æi gi÷a c¸c lo¹i ®¬n vÞ. 5. BRAND SELECT- Chon kªnh cung cÊp xe Lùa chän c¸c kªnh cung cÊp xe (Toyota, Lexus, hoÆc Lexus & Toyota) trªn m¸y chÈn ®o¸n sÏ dïng. Khi chän kªnh cÊp xe, th× chØ c¸c model xe cña kªnh ®ã sÏ xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc lùa chän lo¹i xe mong muèn. -5-
 6. 6. DATABASE SELECT- Lùa chän d÷ liÖu §Ó thay ®æi sù lùa chän cña d÷ liÖu trªn m¸y chÈn ®o¸n. Th«ng th­êng, kh«ng cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn thay ®æi nµy v× d÷ liÖu cña tõng thÞ tr­êng ®­îc ®Æt mÆc ®Þnh. Khi cÇn thiÕt thay ®æi d÷ liÖu b»ng c¸ch ®Æt vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu b»ng c¸ch chän “Use Default - dïng mÆc ®Þnh”. Ph¶i dïng d÷ liÖu c¬ b¶n cho lo¹i xe ®· chän träng M¸y chÈn ®o¸n, v× nÕu dïng d÷ liÖu kh«ng khíp víi xe cña b¹n sÏ dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ kh«ng chÝnh x¸c. GîI ý: CÇn ph¶i quay l¹i mµn h×nh t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu ®Ó bËt hoÆc bËt l¹i m¸y mét lÇn n÷a khi thay ®æi thiÕt lËp d÷ liÖu. D÷ liÖu sÏ kh«ng ®­îc cËp nhËt nÕu thao t¸c nµy kh«ng ®­îc kÝch ho¹t. ViÖc thay ®«Ø d÷ liÖu còng sÏ lµm thay ®æi c¸c h¹ng môc trong mµn h×nh “FUNCTION SELECT- Lùa chän chøc n¨ng". (1/1) 7. BACKLIGHT SET-§Æt ®Ìn BËt hoÆc T¾t ®Ìn cña M¸y chÈn ®o¸n. 8. ENH OBD II HELP Thay ®æi OBD-II n©ng cÊp sang dïng chøc n¨ng nµy "* + HELP". 9. SELF TEST- Chøc n¨ng tù kiÓm tra KiÓm tra xem M¸y chÈn ®o¸n cã h­ háng kh«ng. (2/2) Chän lo¹i xe Type Nam mü C¸c lo¹i OBD LÞch sö cña OBD V× c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn xe ®­îc ph¸t triÓn tõ lo¹i ®iÒu khiÓn c¬ khÝ sang ®iÒu khiÓn ®iÖn tö, v× thÕ cµng ngµy cµng trë nªn khã kh¨n h¬n cho kü thuËt viªn ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h­ háng trong qu¸ khø khi kh¾c phôc h­ háng. Do ®ã, hÖ thèng OBD ®· xuÊt hiÖn vµ tån t¹i. Víi sù tiÕn bé cña c«ng nghÖ, sè l­îng lín c¸c hÖ thèng b¾t ®Çu ®­îc vËn hµnh d­íi rÊt nhiÒu ECU, v× thÕ b¾t buéc ph¶i cã mét hÖ thèng OBD míi, nã bao gåm hÖ thèng OBD mµ hÖ thèng nµy tu©n theo luËt lÖ ¸p dông cña khu vùc xe ®ang ho¹t ®éng. §å thÞ d­íi ®©y chØ ra lÞch sö ph¸t triÓn cña hÖ thèng OBD.Europe and Gen -6-
 7. -7-
 8. Kh¸i qu¸t vÒ OBD/MOBD HÖ thèng MOBD gióp cho m¸y chÈn ®o¸n th«ng tin trùc tiÕp víi ECU khi nèi m¸y chÈn ®o¸n víi gi¾c DLC3 trªn xe, ®Ó ®äc DTC vµ d÷ liÖu. 1. §Æc ®iÓm cña MOBD: ThÞ tr­êng: Ch©u ¢u vµ C¸c n­íc dïng chung M· lçi cã 5 sè: (P####), (B####), and (C####) *mçi "#" chØ ra mét sè hoÆc mét ch÷. Mét sè xe ®éng c¬ diesel cã hÖ thèng phun nhiªn liÖu ®iÖn tö EFI, m· chÈn ®o¸n chØ cã 2 ch÷ sè thËm chÝ khi ®· nèi trùc tiÕp víi m¸y chÈn ®o¸n. Tuy nhiªn, cã thÓ ®äc DTC b»ng c¸ch dïng m· phô (1) hoÆc (2) qua nhÊp nh¸y cña ®Ìn MIL. 2. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña MOBD: · Cã thÓ ®äc ®­îc DTC · Cã thÓ ®äc ®­îc d÷ liÖu ECU · Cã thÓ thö kÝch ho¹t (1/1) tham kh¶o HiÓn thÞ DTC cña OBD · DTC cã thÓ ®äc ®­îc qua sù nhÊp nh¸y cña ®Ìn MIL b»ng c¸ch nèi t¾t cùc TE1 (hoÆc Tc) víi E1 (hoÆc CG). · Trªn mét sè xe, m· chÈn ®o¸n 2 sè cã thÓ ®äc ®­îc b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n víi gi¾c DLC1 hoÆc DLC2. Trong tr­êng hîp nµy, m¸y chÈn ®o¸n kh«ng thÓ giao tiÕp trùc tiÕp víi ECU, ph¶i lµm c¸ch kh¸c, m¸y chÈn ®o¸n nèi t¾t víi c¸c cùc TE1 vµ E1 qua VIM, ®Ó lµm cho ®Ìn MIL nh¸y. Sau ®ã, m¸y chÈn ®o¸n ®äc ®­îc nhÊp nh¸y cña ®Ìn MIL vµ chØ ra trªn mµn h×nh d¹ng DTC. B»ng ph­¬ng ph¸p nµy, cÇn nhiÓu thêi gian ®Ó ®äc mÉu nhÊp nh·y cña ®Ìn MIL. (1/1) -8-
 9. Kh¸i qu¸t vÒ c¸p OBD-II cho EURO vµ OBD-II n©ng cÊp C¸p OBD-II (California Air Resources Board On-Board Diagnostic-II) vµ hÖ thèng OBD cña EURO gióp cho m¸y chÈn ®o¸n ®äc ®­îc c¸c DTC vµ d÷ liÖu khi nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC3 trªn xe. B»ng c¸ch dïng hÖ thèng chÈn ®o¸n nµy, c¸c DTC vµ d÷ liÖu, liªn quan ®Õn hÖ thèng truyÒn lùc hoÆc hÖ thèng kiÓm so¸t khÝ x¶ tho¶ m·a luËt lÖ cña ®Þa ph­¬ng. C¸p OBD-II vµ EURO OBD kh«ng cã chøc n¨ng thö kÝch ho¹t trong MOBD. 1. §Æc ®iÓm cña c¸p OBD-II: ThÞ tr­êng: B¾c Mü (Mü vµ Canada) DTC: 5 ch÷ sè (P####) *mçi "#" chØ ra mét sè hoÆc mét ch÷ c¸i. 2. §Æc ®iÓm cña OBD cho EURO: ThÞ tr­êng: Ch©u ¢u DTC: 5 ch÷ sè (P####) *mçi "#" chØ ra mét sè hoÆc mét ch÷ c¸i. 3. Chøc n¨ng chÝnh cña c¸p OBD-II vµ EURO OBD: · Cã thÓ ®äc ®­îc DTC · Cã thÓ ®äc ®­îc d÷ liÖu ECU 4. Sù kh¸c nhau gi÷a C¸p OBD-II vµ EURO OBD: C¸p OBD-II vµ EURO OBD c¬ b¶n lµ gièng nhau, trõ sù kh¸c nhau vÒ quy ®Þnh vÒ m«i tr­êng ¸p dông cho khi vùc B¾c Mü vµ Ch©u ¢u. Mét sè h¹ng môc xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh hoÆc gi¸ trÞ trong ECU ®éng c¬ ph¸t hiÖn ®­îc t×nh tr¹ng bÊt th­êng qua sù kh¸c nhau nµy. GîÝ ý: · Ph­¬ng ph¸p vËn hµnh m¸y chÈn ®o¸n dïng c¸p OBD-II vµ EURO OBD gièng víi viÖc vËn hµnh cho OBD/MOBD. · V× hÖ thèng chÈn ®o¸n phï hîp víi c¸c luËt lÖ, nªn kh«ng cÇn chän lo¹i xe. · C¸c h¹ng môc xuÊt hiÖn trªn "FUNCTION MENU – thùc ®¬n chøc n¨ng" cña c¸p OBD-II vµ EURO OBD lµ kh¸c nhau. 5. OBD-II n©ng cÊp HÖ thèng OBD-II n©ng cÊp gióp cho m¸y chÈn ®o¸n ®äc ®­îc c¸c DTC b»ng c¸p OBD-II vµ dù liÖu phï hîp víi c¸c luËt lÖ ®Üa ph­¬ng, nh­ c¸c DTC cña Toyota vµ d÷ liÖu. H¬n n÷a, hÖ thèng nµy gióp m¸y chÈn ®o¸n tiÕn hµnh thö kÝch ho¹t. (1/1) So s¸nh chøc n¨ng cña OBD B¶ng d­íi ®©y chØ ra sù so s¸nh c¸c chøc n¨ng cña c¸c hÖ thèng OBD kh¸c nhau. -9-
 10. OBD / MOBD Quy tr×nh chän c¸c chøc n¨ng cña OBD/MOBD D­íi ®©y lµ quy tr×nh vËn hµnh m¸y chÈn ®o¸n, dïng OBD/MOBD lµm vÝ dô. Sau ®©y lµ quy tr×nh hiÓn thÞ d÷ liÖu b»ng c¸ch chän ECU ®éng c¬ & hép sè trªn m¸y chÈn ®o¸n. TiÕn hµnh ”Menu chÈn ®o¸n- DIAGNOSTIC MENU” nh­ sau: APPLICATION SELECT / 1: DIAGNOSIS $ MAIN MENU/1: OBD/MOBD $ VEHICLE SELECT (Chän xe) / Corolla $ VEHICLE SELECT (Chän m· Model) / NZE121 $ VEHICLE SELECT (§· chän ®­îc xe) $ OBD/MOBD MENU / 2: Engine and ECT *Verify Connection* $ DIAGNOSTIC MENU-Menu chÈn ®o¸n (1/1) -10-
 11. Menu chÈn ®o¸n “Diagnostic Menu” LiÖt kª d­íi ®©y lµ danh s¸ch cã thÓ ®äc ®­îc b»ng OBD/MOBD: 1. DATA LIST “Danh s¸ch d÷ liÖu” SÏ tr×nh bµy chi tiÕt ë c¸c trang sau. 2. DTC INFO “Th«ng tin m· lçi” SÏ tr×nh bµy chi tiÕt ë c¸c trang sau. 3. ACTIVE TEST “Thö kÝch ho¹t” SÏ tr×nh bµy chi tiÕt ë c¸c trang sau. 4. SNAPSHOT “L­u tøc thêi” SÏ tr×nh bµy chi tiÕt ë c¸c trang sau. 5. SYSTEM CHECK “KiÓm tra hÖ thèng” Chøc n¨ng nµy kiÓm tra tõng hÖ thèng ®éc lËp, nh­ HÖ thèng c¶m biÕn «xy. 6. RESET MEMORY “§Æt l¹i Bé nhí” Th­êng dïng chøc n¨ng nµy ®Ó xo¸ c¸c d÷ liÖu ®­îc l­u trong bé nhí cña ECU, ch¼ng h¹n nh­ sau khi thay thÕ mét bé phËn liªn quan ®Õn hÖ thèng. 7. MONITOR STATUS “T×nh tr¹ng mµn h×nh (ChØ hiÓn thÞ trªn OBD-II)” Chøc n¨ng nµy th­êng dïng ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng cña hÖ thèng khÝ x¶ mµ chóng ®­îc kiÓm so¸t bëi ECU ®éng c¬. 8. CHECK MODE “ChÕ ®é kiÓm tra” ChÕ ®é nµy nh»m n©ng cao ®é nh¹y ph¸t hiÖn cña chÈn ®o¸n sao cho cã thÓ ph¸t hiÖn ®­îc ®iÒu bÊt th­êng trong chèc l¸t. GîI ý: Khi b¹n lùa chän “chÕ ®é kiÓm tra -CHECK MODE”, dßng nh¾c sau ®©y sÏ xuÊt hiÖn trª mµn h×nh, nÕu tÊt c¶ c¸c DTC vµ d÷ liÖu l­u tøc thêi ®· ®­îc l­u vµo trong ECU: “BÊm OK ®Ó xo¸?” NÕu b¹n thùc hiÖn trong “ChÕ ®é kiÓm tra” b»ng c¸ch bÊm phÝm “YES”, th× d÷ liÖu l­u tøc thêi sÏ bÞ xo¸. V× vËy, tr­íc khi chän “chÕ ®é kiÓm tra” ph¶i kiÓm tra d÷ liÖu l­u tøc thêi. NÕu d÷ liÖu kh«ng ®­îc kiÓm tra. Chi tiÕt vÒ d÷ liÖu l­u tøc thêi sÏ ®­îc tr×nh bµy ë c¸c trang sau. MÆc dï menu nµy xuÊt hiÖn kÕt qu¶ chän cña ECU ®éng c¬ vµ hép sè, nh­ng menu t­¬ng tù sÏ xuÊt hiÖn thËm chÝ khi ®· chän ECU kh¸c. (1/1) -11-
 12. Data List “Danh s¸ch d÷ liÖu” Cã thÓ hiÓn thÞ vµ kiÓm tra c¸c môc th«ng tin kh¸c nhau b»ng c¸ch chän c¸c h¹ng môc xuÊt hiÖn trong menu “chän d÷ liÖu -SELECT DATA”. • ALL “TÊt c¶” Chøc n¨ng nµy hiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c th«ng tin cña ECU ®ang cÇn ph¶i xem xÐt ®Ó kh¾c phôc h­ háng, nã ®­îc ph¸t hiÖn bëi c¸c c¶m biÕn. Ên c¸c phÝm tõ F1 ®Õn F4 ®Ó thay ®æi c¸c lo¹i mµn h×nh hiÓn thÞ. • USER DATA “D÷ liÖu cña ng­êi dïng” Víi chøc n¨ng nµy, cã thÓ lùa chän c¸c môc d÷ liÖu bao nhiªu lµ tuú b¹n muèn kiÓm tra. Nh÷ng d÷ liÖu cã hiÓn thÞ "NO" trªn mµn h×nh, thay ®æi sang "YES" th× d÷ liÖu sÏ xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh. • EXTEND DATA “D÷ liÖu më réng” Chøc n¨ng nµy hiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu ®­îc truyÒn tõ ECU. • MISFIRE- Bá m¸y • ATM –Hép sè tù ®éng • O2 SENSOR- C¶m biÕn «xy • FUEL SYS- HÖ thèng nhiªn liÖu • CATALYTIC- Bé trung hoµ khÝ x¶ • O2S HTR - C¶m biÕn «xy cã bé sÊy 6 h¹ng môc d÷ liÖu ®­îc chØ ra ë trªn gióp b¹n lùa chän vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu liªn quan ®Õn c¸c hÖ thèng t­¬ng øng. (1/1) DTC Info “Th«ng tin vÒ m· h­ háng” H·y chän c¸c h¹ng môc ®­îc chØ ra trong “menu th«ng tin m· h­ háng - DTC INFO MENU” ®Ó hiÓn thÞ vµ kiÓm tra c¸c c¸c DTC ®· ®­îc l­u trong ECU. SELECT DATA- Chän d÷ liÖu ALL USER DATA- D÷ liÖu cña ng­êi dïng EXTEND DATA- D÷ liÖu më réng MISFIRE- Bá m¸y ATM- Hép sè tù ®éng O2 SENSOR- C¶m biÕn «xy FUEL SYS- HÖ thèng nhiªn liÖu CATALYTIC- Bé läc khÝ x¶ EVAP DTC INFO MENU ENGINE 1: -12-
 13. 1. CURRENT CODES “M· lç hiÖn t¹i” NÕu ECU ®· l­u c¸c DTC trong bé nhí, mµn h×nh nµy sÏ chØ ra c¸c m· h­ háng DTC. NÕu ECU kh«ng l­u DTC trong bé nhí, mµn h×nh nµy sÏ hiÓn thÞ th«ng tin sau: "NO DTC CODES- Kh«ng cã m· h­ háng" Gîi ý: Mét sè lo¹i xe cã ®éng c¬ Diesel EFI (phun nhiªn liÖu ®iÖn tö), chØ hiÓn thÞ m· sè 2 ch÷ sè. Mét sè lo¹i xe cã ®éng c¬ Diesel EFI kh«ng thÓ ®äc ®­îc DTC b»ng m¸y chÈn ®o¸n. H¬n n÷a, hiÓn thÞ DTC cã thÓ thay ®æi h¬i kh¸c mét chót, H·y tham kh¶o S¸ch H­íng dÉn söa ch÷a. VÝ dô: DTC22: Háng m¹ch c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t DTC24 (1): Háng m¹ch c¶m biÕn nhiÖt ®é khÝ n¹p DTC24 (2): Háng m¹ch c¶m biÕn nhiÖt ®é bªn ngoµi (1/2) Freeze frame data “D÷ liÖu l­u tøc thêi” NÕu mµn h×nh hiÓn thÞ m· lçi DTC, b¾t ®Çu b»ng dÊu "*", th× ECU sÏ l­u d÷ liÖu tøc thêi cïng víi DTC. D÷ liÖu l­u tøc thêi gåm cã phÇn d÷ liÖu kh¸c nhau ®­îc l­u t¹i thêi ®iÓm ECU ph¸t hiÖn ®­îc h­ háng. ChØ cã nh÷ng h¹ng môc d÷ liÖu ®Þnh tr­íc sÏ ®­îc l­u trong bé nhí ECU nh­ mét d÷ liÖu l­u tøc thêi. D÷ liÖu l­u tøc thêi ®­îc dïng ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng diÔn ra t¹i thêi ®iÓm x¶y ra h­ háng cña xe. (2/2) -13-
 14. 2. HISTORY CODES “C¸c m· h­ háng trong qu¸ khø” Chän môc nµy ®Ó hiÓn thÞ c¸c DTC ®­îc l­u l¹i trong qu¸ khø. 3. PENDING CODES “M· chê” NÕu m· ®îi * ®­îc l­u trong ECU, h·y chän môc nµy ®Ó kiÓm tra nã. 4. CLEAR CODES “Xo¸ m· lçi” Chøc n¨ng nµy ®­îc dïng ®Ó xo¸ c¸c DTC ra khái bé nhí cña ECU. Dßng nh¾c sÏ xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh, hái b¹n cã muèn xo¸ m· kh«ng. Ên phÝm "YES" ®Ó xo¸, hoÆc "NO" nÕu b¹n kh«ng muèn xo¸ m· lçi. Gîi ý: H·y nhí r»ng nÕu b¹n xo¸ m· h­ háng, th× d÷ liÖu l­u tøc thêi còng bÞ xo¸ ë thêi ®iÓm nµy. §iÒu nµy lµ v× d÷ liÖu l­u tøc thêi g¾n liÒu víi m· h­ háng. V× vËy, nÕu b¹n ch­a kiÓm tra d÷ liÖu l­u tøc thêi, h·y Ên "NO"®Ó kh«ng bÞ xo¸ . (1/1) -14-
 15. 5. REPAIR CODES “Söa ch÷a c¸c m· lçi” Sau khi ®· söa ch÷a h­ háng trªn xe, h·y chän môc nµy ®Ó kiÓm tra l¹i viÖc söa ch÷a ®· hoµn tÊt ch­a. Chøc n¨ng nµy chØ ®óng víi tr­êng hîp h­ háng cã m· lçi. * Pending code “M· chê” Khi ph¸t hiÖn ra m· h­ háng ë 2 chu kú l¸i xe (1 chu kú l¸i xe lµ giai ®o¹n tõ khi ®éng c¬ khëi ®éng ®Õn khi ®éng c¬ t¾t m¸y), m· ®ã ®­îc ®¨ng ký trong ECU nh­ mét m· h­ háng DTC (M· ph¸t hiÖn hai chu kú l¸i xe). Tuy nhiªn, nÕu chØ ph¸t hiÖn ®­îc h­ háng chØ trong chu kú thø nhÊt cña 2 chu kú liªn tiÕp, th× m· ®­îc ®­îc ®¨ng ký nh­ mét m· chê, sau ®ã sÏ bÞ xo¸ khi kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc trong chu kú kÕ tiÕp. (1/1) ACTIVE TEST “Thö kÝch ho¹t” Thö kÝch ho¹t gióp b¹n kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng chÊp hµnh b»ng c¸ch ra lÖnh cho c¸c bé chÊp hµnh ho¹t ®éng. H·y chän va tiÕn hµnh môc b¹n muèn thö kÝch ho¹t trªn mµn h×nh. · Trong mµn h×nh thö kÝch ho¹t, h¹ng môc cÇn thö sÏ xuÊt hiÖn ë phÇn d­íi cña mµn h×nh. · §Ó kÝch ho¹t bé chÊp hµnh, h·y Ên c¸c phÝm mòi tªn sang tr¸i vµ sang ph¶i. Gîi ý: §Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ xe, cÇn h¹n chÕ thö kÝch ho¹t. V× vËy, h·y bá thö kÝch ho¹t tr­íc khi bé chÊp hµnh ho¹t ®éng dùa vµo giíi h¹n vÒ thêi gian. (1/1) -15-
 16. Tham kh¶o Dïng m¸y chÈn ®o¸n ®Ó kh¾c phôc h­ háng Sö dông m¸y chÈn ®o¸n vµ tu©n theo c¸c quy tr×nh sau ®©y ®Ó chÈn ®o¸n c¸c HÖ thèng ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ECU. Trong vÝ dô nµy, triÖu chøng h­ háng lµ tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng t¨ng lªn khi bËt ON c«ng t¾c ®iÒu hoµ. 1. KiÓm tra danh s¸ch d÷ liÖu BËt “ON” c«ng t¾c ®iÒu hoµ trªn xe vµ dïng m¸y chÈn ®o¸n ®Ó kiÓm tra xem tÝn hiÖu c«ng t¾c ®iÒu hoµ cã ®­îc ph¸t ra b×nh th­êng kh«ng (trong tr­êng hîp c«ng t¨c bËt "ON"). (1) TÝn hiÖu c«ng t¾c ®iÒu hoµ b×nh th­êng (ON) H·y tiÕn hµnh thö kÝch ho¹t ®Ó x¸c ®Þnh khu vùc h­ háng tõ phÝa bªn ngoµi. (2) TÝn hiÖu c«ng t¾c ®iÒu hoµ kh«ng b×nh th­êng (OFF) H­ háng liªn quan ®Õn c«ng t¾c hoÆc liªn quan ®Õn c¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo ®Õn ECU. (1/2) 2. Thö kÝch ho¹t NÕu d÷ liÖu ®Çu vµo lµ b×nh th­êng, th× tiÕn hµnh thö kÝch ho¹t ®Ó x¸c nhËn l¹i t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña ®éng c¬. (1) Tèc ®é bï kh«ng t¶i ®· t¨ng lªn khi thö kÝch ho¹t Ph¶i x¸c nhËn r»ng ISCV (Van ®iÒu khiÓn tèc ®é kh«ng t¶i) ®ang ho¹t ®éng b×nh th­êng. V× vËy ISCV (lµ bé chÊp hµnh) vµ d©y ®iÖn lµ b×nh th­êng, th× cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc r»ng h­ háng lµ ë trong ECU. (2) Tèc ®é bï kh«ng t¶i kh«ng t¨ng lªn khi thö kÝch ho¹t X¸c ®Þnh r»ng ISCV kh«ng ho¹t ®éng. V× vËy, cã thÓ ph¸t hiÖn r¨ng h­ háng liªn quan ®Õn ISCV, d©y ®iÖn, hoÆc ECU. (§Ó x¸c ®Þnh ®­îc nguån cña h­ háng, th× cÇn ph¶i kiÓm tra c¸c bé phËn mét c¸ch ®éc lËp.) Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, khu vùc h­ háng cã thÓ dÔ dµng x¸c ®Þnh ®­îc b»ng c¸ch dïng danh s¸ch d÷ liÖu vµ chøc n¨ng thö kÝch ho¹t ®Ó kh¾c phôc h­ háng c¸c hÖ thèng ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ECU. (2/2) -16-
 17. SNAPSHOT “Chôp nhanh l­u tøc thêi” Chøc n¨ng chôp nhanh l­u d÷ liÖu trong m¸y chÈn ®o¸n lÊy tõ ECU. B»ng c¸ch l­u d÷ liÖu t¹i c¸c ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, gióp b¹n cã thÓ so s¸nh nã víi d÷ liÖu kh«ng b×nh th­êng khi xÈy ra h­ háng. 1. MANUAL SNAPSHOT “Chôp nhanh b»ng tay” Ên phÝm “ENTER” ®Ó chôp lÊy d÷ liÖu b»ng tay th«ng th­êng. 2. CODES SNAPSHOT “Chôp c¸c DTC” TiÕn hµnh l­u d÷ liÖu mét c¸ch tù ®éng khi ph¸t hiÖn thÊy h­ háng. 3. REPLAY SNAPSHOT “hiÖn thÞ l¹i d÷ liÖu” Chøc n¨ng nµy hiÓn thÞ l¹i d÷ liÖu ®· ®­îc l­u. 4. TRIGGER SNAPSHOT “Chôp xung” Chøc n¨ng nµy ®­îc dïng ®Ó b¾t c¸c ®iÓm xung. 5. USER DATA “D÷ liÖu cña ng­êi dïng” Chøc n¨ng nµy dïng ®Æt c¸c h¹ng môc cña mµn h×nh nh»m l­u c¸c d÷ liÖu chôp. (1/1) Tuú biÕn Kh¸i qu¸t vÒ tuú biÕn Trong mµn h×nh tuú biÕn "CUSTOMIZE", c¸c chøc n¨ng tiÖn lîi cña xe, nh­ chøc n¨ng kho¸ cöa ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ECU, cã thÓ ®­îc cµi ®Æt hoÆc thay ®æi. C¸c chøc n¨ng tiÖn lîi kh¸c nhau cã thÓ ®­îc cµi ®Æt b»ng c¸ch nhËp c¸c th«ng tin vÒ mo®el xe t­¬ng øng víi c¸c h­íng dÉn trªn mµn h×nh cña m¸y chÈn ®o¸n. "Thay ®æi ph­¬ng ph¸p nh»m më kho¸ tÊt c¶ c¸c cöa” ®­îc dïng nh­ vÞ dô trong quy tr×nh sau ®Ó tuú chän c¸c chøc n¨ng: APPLICATION MENU / 2: CUSTOMIZE FUNCTION SELECT / 02: DOOR LOCK FUNCTION SELECT / 01: UNLK/KEY TWICE Sau khi tiÕn hµnh tuÇn tù c¸c b­íc chØ ra trªn ®©y, b¹n cã thÓ chän c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó më kho¸ tÊt c¶ c¸c cöa: "Ên c«ng t¾c mét lÇn ®Ó më kho¸ c¸c cöa " hoÆc "Ên c«ng t¾c hai lÇn ®Ó më kho¸ c¸c cöa ". Gîi ý: C¸c menu øng dông "APPLICATION MENU" vµ lùa chän chøc n¨ng ”FUNCTION SELECT" sÏ xuÊt hiÖn trªn mµn m×nh cho tÊt c¶ c¸c lo¹i mo®el xe. Tuy nhiªn, c¸c b­íc tiÕp theo ®Ó lùa chän chøc n¨ng "FUNCTION SELECT" chØ xuÊt hiÖn c¸c mo®el xe ®· ®­îc tuú chän. (1/1) -17-
 18. §Çu ®o tù ®éng Kh¸i qu¸t vÒ ®Çu ®o tù ®éng C¸c gi¸ trÞ nh­ ®iÖn ¸p cã thÓ ®o ®­îc b»ng c¸ch nèi ®Çu ®o tù ®éng víi M¸y chÈn ®o¸n. Chøc n¨ng cña ®Çu ®o tù ®éng cã thÓ ®o ®­îc c¸c h¹ng môc sau ®©y: 1. CALIBRATE “ChØnh kh«ng” ChØnh kh«ng chøc n¨ng cña ®Çu ®o tù ®éng. 2. VOLTAGE “§iÖn ¸p” M¸y chÈn ®o¸n cã thÓ dïng ®­îc nh­ mét V«n kÕ. §Æt ®Çu ®o tù ®éng lªn vïng cÇn ®o ®Ó ®äc gi¸ trÞ ®iÖn ¸p trªn mµn h×nh. -18-
 19. 3. FREQUENCY “TÇn sè” KiÓm tra tÇn sè. 4. DUTY CYCLE “Tû sè hiÖu dông” §Ó kiÓm tra tû sè xung hiÖu dông. 5. OSCILLOSCOPE “§o hiÖn sãng” M¸y chÈn ®o¸n cã thÓ ®­îc dïng nh­ mét m¸y ®o hiÖn sãng. Nã cã thÓ hiÖn thÞ ®­îc d¹ng sãng cña c¸c tÝn hiÖu ®iÖn. (1/1) In ra Kh¸i qu¸t vÒ viÖc in d÷ liÖu Nh÷ng d÷ liÖu ®­îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh cña m¸y chÈn ®o¸n cã thÓ ®­îc in ra b»ng c¸ch nèi mét m¸y in víi m¸y chÈn ®o¸n. H·y Ên phÝm " göi-SEND" sÏ in tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu thËm chÝ d÷ liÖu ®ã kh«ng xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh. H·y Ên tæ hîp phÝm "# vµ SEND" ®Ó chØ in c¸c ch÷ sè hoÆc d÷ liÖu xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh. (1/1) -19-
 20. Bài tập Dùng các bài tập để kiểm tra mức độ hiểu bài trong chương này. Sau khi trả lời xong các bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo ”reference button” để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi đó. Khi bạn trả lời sai câu hỏi nào đó, bạn hãy quay trở lại phần nội dung để xem lại tài liệu để tìm ra câu hỏi đúng. Khi bạn đã trả lời xong tất cả các câu hỏi một cách chính xác, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. Trong chương này, bảng hướng dẫn thực hành được coi như là một phần của bài tập. Hãy kích chuột lên dòng có gạch chân sau đây, để mở bảng thực hành ra. Sau đó, hãy in nó ra trước khi sử dụng. -20-