Xem mẫu

 1. Môc LôC CH−¬NG I vai trß c¸c hÖ thèng l¹nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 1.1 øng dông trong ngµnh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n thùc phÈm 1.1.1 T¸c dông cña nhiÖt ®é thÊp ®èi víi thùc phÈm 1.1.2 C¸c chÕ ®é xö lý l¹nh thùc phÈm 1.2 øng dông trong c¸c ngµnh kh¸c 1.2.1 øng dông trong s¶n xuÊt bia, n−íc ngät 1.2.1.1. Sö dông ®Ó lµm l¹nh nhanh dÞch ®−êng sau khi nÊu 1.2.1.2. Qu¸ tr×nh lªn men bia 1.2.1.3. B¶o qu¶n vµ nh©n men gièng 1.2.1.4. Lµm l¹nh ®«ng CO2 1.2.1.5. Lµm l¹nh n−íc 1oC 1.2.1.6. Lµm l¹nh hÇm b¶o qu¶n tank lªn men vµ ®iÒu hoµ 1.2.2 øng dông trong c«ng nghiÖp ho¸ chÊt 1.2.2.1 T¸ch c¸c chÊt tõ c¸c hçn hîp 1.2.2.2 §iÒu khiÓn tèc ®é ph¶n øng 1.2.2.3 L−u kho vµ vËn chuyÓn ho¸ chÊt 1.2.3 øng dông trong ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 1.2.3.1 C¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ trong d©n dông 1.2.3.2 C¸c hÖ thèng ®iÒu hoµ trong c«ng nghiÖp. 1.2.4 øng dông trong siªu dÉn 1.2.5 øng dông trong y tÕ vµ sinh häc cry« 1.2.5.1 øng dông trong y tÕ 1.2.5.2 Kü thuËt cry« 1.2.6 øng dông trong kü thuËt ®o vµ tù ®éng 1.2.7 øng dông trong thÓ thao 1.2.7.1 HÖ thèng lµm l¹nh s©n b¨ng 1.2.7.2 TÝnh to¸n t¶i l¹nh s©n b¨ng 1.2.8 øng dông trong sÊy th¨ng hoa 1.2.9 øng dông trong x©y dùng 466
 2. 1.2.9.1 Lµm l¹nh bª t«ng ë c¸c ®Ëp ch¾n n−íc 1.2.9.2 KÕt ®«ng nÒn mãng 1.2.10 øng dông trong c«ng nghiÖp chÕ t¹o vËt liÖu vµ dông cô 1.2.10.1 Kim lo¹i 1.2.10.2 VËt liÖu phi kim lo¹i vµ c¸c vËt liÖu kh¸c 1.2.11 øng dông kh¸c 1.2.11.1 C¸c phßng thö nghiÖm 1.2.11.2 Lµm m¸t ®éng c¬ vµ m¸y ph¸t 1.2.11.3 Xö lý l¹nh c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau CH−¬NG II HÖ THèNG Vµ THIÕT BÞ KHO L¹NH B¶O QU¶N 2.1 Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ chän nhiÖt ®é b¶o qu¶n 2.1.1 Kho l¹nh b¶o qu¶n 2.1.2 Ph©n lo¹i 2.1.3 Chän nhiÖt ®é b¶o qu¶n 2.2 KÕt cÊu, l¾p ®Æt vµ tÝnh to¸n dung tÝch kho l¹nh 2.2.1 KÕt cÊu kho l¹nh 2.2.2 TÝnh to¸n dung tÝch kho l¹nh 2.2.2.1. ThÓ tÝch kho l¹nh 2.2.2.2. DiÖn tÝch chÊt t¶i 2.2.2.3. DiÖn tÝch cÇn x©y dùng 2.2.3 Mét sè vÊn ®Ò khi thiÕt kÕ, l¾p ®Æt vµ sö dông kho l¹nh 2.2.3.1. HiÖn t−îng lät Èm 2.2.3.2. HiÖn t−îng c¬i nÒn do b¨ng 2.2.3.3. HiÖn t−îng lät kh«ng khÝ 2.2.3.4. TuÇn hoµn giã trong kho l¹nh 2.2.3.5. X¶ b¨ng dµn l¹nh 2.3 TÝnh phô t¶i nhiÖt kho l¹nh 2.3.1 TÝnh nhiÖt kho l¹nh b¶o qu¶n 2.3.1.1 Dßng nhiÖt truyÒn qua kÕt cÊu bao che 2.3.1.2 Dßng nhiÖt do s¶n phÈm vµ bao b× to¶ ra 2.3.1.3 Dßng nhiÖt do th«ng giã buång l¹nh 2.3.1.4 C¸c dßng nhiÖt do vËn hµnh 2.3.1.5 Dßng nhiÖt do hoa qu¶ h« hÊp 467
 3. 2.3.2 X¸c ®Þnh phô t¶i thiÕt bÞ, m¸y nÐn vµ tæng hîp c¸c kÕt qu¶ 2.3.2.1 Phô t¶i nhiÖt thiÕt bÞ 2.3.2.2 Phô t¶i nhiÖt m¸y nÐn 2.4 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh vµ cÊu t¹o c¸c thiÕt bÞ chÝnh 2.4.1 S¬ ®å nguyªn lý 2.4.2 Chän thiÕt bÞ chÝnh 2.4.2.1 Chän m¸y nÐn 2.4.2.2 ThiÕt bÞ ng−ng tô 2.4.2.3 ThiÕt bÞ bay h¬i 2.4.2.4 Côm m¸y nÐn - b×nh ng−ng, b×nh chøa 2.4.2.5 M«i chÊt, ®−êng èng Ch−¬ng III hÖ thèng l¹nh m¸y ®¸ 3.1 Mét sè vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi s¶n xuÊt n−íc ®¸ 3.1.1 Nång ®é t¹p chÊt cho phÐp 3.1.3 Ph©n lo¹i n−íc ®¸ 3.1.3.1 Ph©n lo¹i theo mµu s¾c 3.1.3.2 Ph©n lo¹i theo h×nh d¹ng 3.1.3.3 Ph©n lo¹i theo nguån n−íc s¶n xuÊt ®¸ 3.2 HÖ thèng m¸y ®¸ c©y 3.2.1 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng m¸y ®¸ c©y 3.2.2 KÕt cÊu bÓ ®¸ 3.2.2.1. KÕt cÊu c¸ch nhiÖt t−êng 3.2.2.2. KÕt cÊu c¸ch nhiÖt nÒn 3.2.2.3. KÕt cÊu n¾p bÓ ®¸ 3.2.2.4. X¸c ®Þnh chiÒu dµy c¸ch nhiÖt vµ kiÓm tra ®äng s−¬ng t−êng bÓ ®¸ 3.2.3 X¸c ®Þnh kÝch th−íc bÓ ®¸ 3.2.3.1 X¸c ®Þnh sè l−îng vµ kÝch th−íc khu«n ®¸ 3.2.3.2 X¸c ®Þnh sè l−îng vµ kÝch th−íc linh ®¸ 3.2.3.3 X¸c ®Þnh kÝch th−íc bªn trong bÓ ®¸ 3.2.4 Thêi gian lµm ®¸ 3.2.5 TÝnh nhiÖt bÓ ®¸ 468
 4. 3.2.4.1 NhiÖt truyÒn qua kÕt cÊu bao che bÓ ®¸ 3.2.4.2 NhiÖt ®Ó ®«ng ®¸ vµ lµm l¹nh khu«n ®¸ 3.2.4.3 NhiÖt do bé c¸nh khuÊy g©y ra 3.2.4.4 NhiÖt do nhóng c©y ®¸ 3.2.4.5 Tæn thÊt nhiÖt ë phßng b¶o qu¶n ®¸ 3.2.6 C¸c thiÕt bÞ phô m¸y ®¸ c©y 3.2.5.1 Dµn l¹nh bÓ ®¸ 3.2.5.2 B×nh gi÷ møc - t¸ch láng 3.2.7 Chän m¸y nÐn l¹nh 3.3 HÖ thèng m¸y ®¸ v¶y 3.3.1 Nguyªn lý lµm viÖc cña m¸y ®¸ v¶y 3.3.2 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh m¸y ®¸ v¶y 3.3.2 CÊu t¹o, kÝch th−íc vµ c¸ch nhiÖt cèi ®¸ v¶y 3.3.2.1 CÊu t¹o cèi ®¸ v¶y 3.3.2.2 X¸c ®Þnh kÝch th−íc cèi ®¸ v¶y 3.3.2.3 KÕt cÊu c¸ch nhiÖt 3.3.3 TÝnh nhiÖt hÖ thèng cèi ®¸ v¶y 3.3.3.1 Tæn thÊt nhiÖt do truyÒn nhiÖt 3.3.3.2 NhiÖt ®Ó lµm l¹nh ®¸ 3.3.3.3 NhiÖt do m« t¬ dao c¾t ®¸ t¹o ra 3.3.3.4 Tæn thÊt nhiÖt do b¬m n−íc tuÇn hoµn 3.3.3.5 Tæn thÊt nhiÖt ë kho chøa ®¸ 3.3.4 Chän cèi ®¸ v¶y 3.4 C¸c lo¹i m¸y ®¸ kiÓu kh¸c 3.4.1 M¸y ®¸ viªn 3.4.2 M¸y ®¸ tuyÕt Ch−¬ng IV hÖ thèng THIÕT BÞ CÊP §¤NG 4.1 C¸c vÊn ®Ò vÒ cÊp ®«ng thùc phÈm 4.1.1 Môc ®Ých vµ ý nghÜa 4.1.1.1 Ph©n lo¹i giíi h¹n lµm l¹nh 4.1.1.2 Môc ®Ých vµ ý nghÜa 4.1.2 Sù kÕt tinh cña n−íc trong thùc phÈm 469
 5. 4.1.2.1 N−íc trong thùc phÈm 4.1.2.2 C¬ chÕ ®ãng b¨ng trong thùc phÈm khi cÊp ®«ng. 4.1.2.3. T¸c ®éng cña sù kÕt tinh cña n−íc ®èi víi thùc phÈm. 4.1.2.4 C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù kÕt tinh cña n−íc trong thùc phÈm. 4.1.3 Sù biÕn ®æi cña thùc phÈm trong qu¸ tr×nh kÕt ®«ng 4.1.3.1. BiÕn ®æi vÒ nhiÖt vËt lý 4.1.3.2 BiÕn ®æi ho¸ häc 4.1.3.3 BiÕn ®æi do vi sinh 4.1.4. Thêi gian lµm l¹nh ®«ng thùc phÈm 4.1.4.1 X¸c ®Þnh thêi gian kÕt tinh n−íc trong thùc phÈm 4.1.4.2 C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian kÕt ®«ng 4.1.5. C¸c ph−¬ng ph¸p vµ thiÕt bÞ kÕt ®«ng thùc phÈm 4.1.5.1 Lµm ®«ng thùc phÈm trong kh«ng khÝ l¹nh 4.1.5.2 Lµm ®«ng tiÕp xóc 4.1.5.3 Lµm ®«ng cùc nhanh 4.1.5.4 Lµm ®«ng b»ng hæn hîp ®¸ vµ muèi 4.1.5.5 Lµm ®«ng b»ng n−íc muèi l¹nh 4.1.6 Xö lý thùc phÈm sau cÊp ®«ng 4.1.6.1 M¹ b¨ng s¶n phÈm ®«ng 4.1.6.2 Bao gãi thùc phÈm 4.1.6.3 T¸i ®«ng thùc phÈm 4.2 HÖ thèng kho cÊp ®«ng 4.2.1 S¬ ®å nguyªn lý 4.2.2 KÕt cÊu c¸ch nhiÖt vµ kÝch th−íc kho cÊp ®«ng 4.2.2.1 KÝch th−íc kho cÊp ®«ng 4.2.2.2 KÕt cÊu c¸ch nhiÖt kho cÊp ®«ng 4.2.3 TÝnh nhiÖt kho cÊp ®«ng 4.2.3.1 Tæn thÊt do truyÒn nhiÖt qua kÕt cÊu bao che 4.2.3.2 NhiÖt do lµm l¹nh s¶n phÈm 4.2.3.3 Tæn thÊt nhiÖt do vËn hµnh 4.2.4 CÊu t¹o mét sè thiÕt bÞ chÝnh 4.2.4.1 B×nh trung gian kiÓu n»m ngang 4.2.4.2 B×nh håi nhiÖt t¸ch láng 4.3 HÖ thèng tñ cÊp ®«ng tiÕp xóc 4.3.1 CÊu t¹o tñ cÊp ®«ng 4.3.2 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh 470
 6. 4.3.2.1 S¬ ®å nguyªn lý tñ cÊp ®«ng cÊp dÞch tõ b×nh trèng trµn 4.3.2.2 S¬ ®å nguyªn lý tñ cÊp ®«ng cÊp dÞch nhê b¬m 4.3.3 CÊu t¹o vµ kÝch th−íc tñ cÊp ®«ng 4.3.3.1 CÊu c¸ch nhiÖt vá tñ cÊp ®«ng 4.3.3.2 X¸c ®Þnh kÝch th−íc tñ cÊp ®«ng 4.3.4 TÝnh nhiÖt tñ cÊp ®«ng 4.3.4.1 Tæn thÊt do truyÒn nhiÖt qua kÕt cÊu bao che 4.3.4.2 Tæn thÊt do s¶n phÈm mang vµo 4.3.4.3 Tæn thÊt do lµm l¹nh c¸c thiÕt bÞ trong tñ 4.3.5 CÊu t¹o mét sè thiÕt bÞ chÝnh 4.4 HÖ thèng tñ cÊp ®«ng giã 4.4.1 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng 4.4.2 KÕt cÊu vµ ®Æc tÝnh kü thuËt tñ ®«ng giã 4.4.3 TÝnh nhiÖt tñ ®«ng giã 4.4.3.1 Tæn thÊt do truyÒn nhiÖt qua kÕt cÊu bao che 4.4.3.2 Tæn thÊt do lµm l¹nh s¶n phÈm. 4.4.3.3. Tæn thÊt x¶ b¨ng Q3 4.4.3.4 Tæn thÊt do ®éng c¬ qu¹t 4.5 HÖ thèng cÊp ®«ng I.Q.F 4.5.1 Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i 4.5.2 HÖ thèng cÊp ®«ng I.Q.F víi buång cÊp ®«ng cã b¨ng t¶i d¹ng xo¾n 4.5.2.1 S¬ ®å nguyªn lý 4.5.2.2 KÕt cÊu buång cÊp ®«ng I.Q.F d¹ng xo¾n 4.5.3 HÖ thèng cÊp ®«ng I.Q.F buång cÊp ®«ng cã b¨ng chuyÒn kiÓu th¼ng 4.5.3.1 CÊu t¹o b¨ng chuyÒn d¹ng th¼ng 4.5.3.2. Th«ng sè kü thuËt buång cÊp ®«ng I.Q.F kiÓu th¼ng 4.5.4 HÖ thèng cÊp ®«ng I.Q.F siªu tèc 4.5.4.1 CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc 4.5.4.2 Th«ng sè kü thuËt mét sè buång cÊp ®«ng siªu tèc 4.5.5 C¸c b¨ng chuyÒn th−êng ®i kÌm c¸c buång cÊp ®«ng I.Q.F 4.5.5.1 ThiÕt bÞ hÊp 4.5.5.2 ThiÕt bÞ lµm m¸t sau hÊp 471
 7. 4.5.5.3 Nåi h¬i cña b¨ng chuyÒn hÊp 4.5.5.4 ThiÕt bÞ m¹ b¨ng 4.5.5.5 B¨ng chuyÒn lµm cøng 4.5.6 TÝnh to¸n nhiÖt hÖ thèng cÊp ®«ng I.Q.F 4.5.6.1 Tæn thÊt do truyÒn nhiÖt qua kÕt cÊu bao che 4.5.6.2 Tæn thÊt do lµm l¹nh s¶n phÈm 4.5.6.3 Tæn thÊt do ®éng c¬ ®iÖn 4.6 Chän m¸y l¹nh Ch−¬ng V hÖ thèng l¹nh kh¸c trong c«ng nghiÖp vµ ®êi sèng 5.1. HÖ thèng l¹nh trong nhµ m¸y bia 5.1.1 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh trung t©m 5.1.2 TÝnh to¸n nhiÖt nhµ m¸y bia 5.1.2.1 Tæn thÊt nhiÖt do truyÒn nhiÖt ë c¸c thiÕt bÞ sö dông vµ b¶o qu¶n l¹nh 5.1.2.2 Tæn thÊt nhiÖt do lµm l¹nh dÞch ®−êng 5.1.2.3 Tæn thÊt nhiÖt ®Ó lµm l¹nh c¸c ®èi t−îng kh¸c. 5.2. HÖ thèng l¹nh trong ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 5.2.1 HÖ thèng l¹nh m¸y ®iÒu hoµ cì nhá 5.2.2 HÖ thèng ®iÒu hoµ c«ng suÊt trung b×nh vµ lín trong ®êi sèng 5.2.2.1 S¬ ®å nguyªn lý 5.2.2.2 TÝnh chän côm water chiller 5.2.3 HÖ thèng ®iÒu hoµ gian chÕ biÕn nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm. 5.2.3.1 S¬ ®å nguyªn lý 5.2.3.2 Dµn l¹nh kh«ng khÝ 5.3. HÖ thèng l¹nh trong tñ l¹nh gia ®×nh vµ th−¬ng nghiÖp 5.3.1 HÖ thèng l¹nh tñ l¹nh gia ®×nh 5.3.2 HÖ thèng l¹nh c¸c buång b¶o qu¶n thùc phÈm th−¬ng nghiÖp (Show case) 5.3.3 HÖ thèng l¹nh xe t¶i l¹nh 5.4. HÖ thèng lµm l¹nh n−íc chÕ biÕn 5.4.1 S¬ ®å nguyªn lý 5.4.2 TÝnh to¸n c«ng suÊt l¹nh hÖ thèng 472
 8. 5.4.2.1. Tæn thÊt nhiÖt ®Ó lµm l¹nh n−íc 5.4.2.2. Tæn thÊt nhiÖt qua b×nh tr÷ n−íc l¹nh Ch−¬ng VI ThiÕt bÞ NG¦NG Tô 6.1. Vai trß, vÞ trÝ cña c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt trong hÖ thèng l¹nh 6.1.1 Vai trß thiÕt bÞ ng−ng tô 6.1.2 Ph©n lo¹i thiÕt bÞ ng−ng tô 6.2. ThiÕt bÞ ng−ng tô 6.2.1 B×nh ng−ng gi¶i nhiÖt b»ng n−íc 6.2.1.1 B×nh ng−ng èng chïm n»m ngang 6.2.1.2 B×nh ng−ng èng vá th¼ng ®øng 6.2.1.3 ThiÕt bÞ ng−ng tô kiÓu èng lång èng 6.2.1.4 ThiÕt bÞ ng−ng tô kiÓu tÊm b¶n 6.2.2 ThiÕt bÞ ng−ng tô gi¶i nhiÖt b»ng n−íc vµ kh«ng khÝ 6.2.2.1 ThiÕt bÞ ng−ng tô kiÓu bay h¬i 6.2.2.2 Dµn ng−ng kiÓu t−íi 6.2.3 Dµn ng−ng gi¶i nhiÖt b»ng kh«ng khÝ 6.3 TÝnh to¸n thiÕt bÞ ng−ng tô 6.3.1 C¸c b−íc tÝnh to¸n thiÕt bÞ ng−ng tô 6.3.2 X¸c ®Þnh hÖ sè to¶ nhiÖt vÒ c¸c m«i tr−êng 6.3.2.1 X¸c ®Þnh hÖ sè to¶ nhiÖt khi ng−ng tô m«i chÊt trong thiÕt bÞ ng−ng tô 6.3.2.2 X¸c ®Þnh hÖ sè to¶ nhiÖt vÒ phÝa m«i tr−êng gi¶i nhiÖt Ch−¬ng VII ThiÕt bÞ bay h¬i 7.1. Vai trß, vÞ trÝ vµ ph©n lo¹i thiÕt bÞ bay h¬i 7.1.1 Vai trß, vÞ trÝ cña thiÕt bÞ bay h¬i 7.1.2 Ph©n lo¹i thiÕt bÞ bay h¬i 7.2. ThiÕt bÞ bay h¬i 7.2.1 ThiÕt bÞ bay h¬i lµm l¹nh chÊt láng 473
 9. 7.2.1.1 B×nh bay h¬i lµm l¹nh chÊt láng 7.2.1.2 Dµn l¹nh panen 7.2.1.3 Dµn l¹nh x−¬ng c¸ 7.2.1.4 Dµn l¹nh tÊm b¶n 7.2.2 ThiÕt bÞ bay h¬i lµm l¹nh kh«ng khÝ 7.2.2.1 Dµn l¹nh ®èi l−u tù nhiªn 7.2.2.2 Dµn l¹nh ®èi l−u c−ìng bøc 7.3 TÝnh to¸n thiÕt bÞ bay h¬i 7.3.1 C¸c b−íc tÝnh to¸n dµn l¹nh 7.3.2 X¸c ®Þnh hÖ sè to¶ nhiÖt vÒ phÝa c¸c m«i chÊt ë thiÕt bi bay h¬i 7.3.2.1 HÖ sè to¶ nhiÖt khi s«i m«i chÊt l¹nh 7.3.2.2 HÖ sè to¶ nhiÖt vÒ phÝa kh«ng khÝ Ch−¬ng VIIi ThiÕt bÞ phô trong hÖ thèng l¹nh 8.1. Vai trß, vÞ trÝ thiÕt bÞ phô trong hÖ thèng l¹nh 8.2. ThiÕt bÞ phô trong hÖ thèng l¹nh 8.2.1 ThiÕt bÞ trung gian 8.2.1.1 B×nh trung gian ®Æt ®øng cã èng xo¾n ruét gµ 8.2.1.2 B×nh trung gian kiÓu n»m ngang 8.2.1.3 ThiÕt bÞ trung gian kiÓu tÊm b¶n 8.2.1.4 TÝnh to¸n b×nh trung gian 8.2.2 B×nh t¸ch dÇu 8.2.2.1 B×nh t¸ch dÇu kiÓu nãn ch¾n 8.2.2.2 B×nh t¸ch dÇu cã van phao thu håi dÇu 8.2.3 B×nh t¸ch láng 8.2.3.1 B×nh t¸ch láng kiÓu nãn ch¾n 8.2.3.2 B×nh t¸ch láng håi nhiÖt 8.2.3.3 B×nh t¸ch láng kiÓu kh¸c 8.2.4 B×nh gi÷ møc - t¸ch láng 8.2.5 B×nh thu håi dÇu 8.2.6 B×nh t¸ch khÝ kh«ng ng−ng 474
 10. 8.2.7 B×nh chøa cao ¸p vµ h¹ ¸p 8.2.7.1 B×nh chøa cao ¸p 8.2.7.2 B×nh chøa h¹ ¸p 8.2.8 Th¸p gi¶i nhiÖt 8.2.9 Van tiÕt l−u tù ®éng 8.2.10 Bóp ph©n phèi láng 8.2.11 Bé läc Èm vµ läc c¬ khÝ 8.2.12 C¸c thiÕt bÞ ®−êng èng 8.2.12.1 Van chÆn 8.2.12.2 Van 1 chiÒu 8.2.12.3 KÝnh xem ga 8.2.12.4 èng tiªu ©m 8.2.12.5 Van n¹p ga 8.2.12.6 Van x¶ gas (relief valve) Ch−¬ng IX Qui ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y chÕ biÕn th−c phÈm 9.1 Yªu cÇu khi qui ho¹ch mÆt nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm 9.1.1 Yªu cÇu chung khi qui ho¹ch nhµ m¸y 9.1.2 Yªu cÇu ®èi víi gian m¸y l¹nh, ph©n x−ëng c¬ khÝ söa ch÷a, lß h¬i 9.1.2.1. Yªu cÇu ®èi víi gian m¸y l¹nh 9.1.2.2. Yªu cÇu ®èi víi ph©n x−ëng c¬ khÝ vµ gian lß h¬i 9.1.3 Yªu cÇu ®èi khu vùc chÕ biÕn 9.1.4 Yªu cÇu ®èi khu vùc cÊp ®«ng 9.1.5 Yªu cÇu ®èi víi khu vùc b¶o qu¶n 9.2 Qui tr×nh s¶n xuÊt mét sè hµng thùc phÈm 9.2.1 Qui tr×nh chÕ biÕn c¸c lo¹i thuû s¶n 9.2.1.1 TiÕp nhËn nguyªn liÖu, röa vµ b¶o qu¶n s¬ bé 9.2.1.2 Kh©u chÕ biÕn 9.2.1.3 Chê ®«ng vµ cÊp ®«ng 9.2.2 Qui tr×nh chÕ biÕn thÞt vµ thøc ¨n chÝn 9.2.2.1 ThÞt vµ c¸c s¶n phÈm tõ thÞt ®éng vËt 475
 11. 9.2.2.2 ThÞt gµ vµ vÞt 9.2.2.3 Thùc phÈm chÕ biÕn s½n vµ thøc ¨n chÝn 9.2.3 Qui tr×nh chÕ biÕn s÷a vµ s¶n phÈm tõ s÷a. 9.2.4 Qui tr×nh chÕ biÕn c¸c lo¹i rau qu¶ 9.3 Quy ho¹ch MÆt b»ng nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n 9.3.1. C¸c c¨n cø ®Ó qui ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm 9.3.2. Mét sè sè liÖu vÒ qui ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm 9.3.3. Qui ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n Ch−¬ng X hÖ thèng §IÖN §éNG LùC, §IÒU KHIÓN Vµ B¶O VÖ CñA HÖ THèNG L¹NH 10.1. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn th−êng hay sö dông trong c¸c hÖ thèng l¹nh 10.1.1 C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 10.1.1.1 Aptomat (MCCB) 10.1.1.2 R¬ le nhiÖt b¶o vÖ qu¸ dßng vµ qu¸ nhiÖt (OCR) 10.1.1.3 C«ng t¾c t¬ vµ r¬ le trung gian 10.1.2 R¬ le b¶o vÖ ¸p suÊt vµ thermostat 10.1.2.2. R¬ le ¸p suÊt cao HP vµ r¬ le ¸p suÊt thÊp LP 10.1.2.3. Thermostat 10.1.2.4. R¬ le b¶o vÖ ¸p suÊt n−íc (WP) vµ r¬ le l−u l−îng (Flow Switch) 10.1.3 C¸c ký hiÖu trªn b¶n vÏ 10.2 §iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ l¹nh 10.2.1 B¶o vÖ m¸y nÐn 10.2.2 §iÒu khiÓn møc dÞch ë b×nh trung gian 10.2.3 §iÒu khiÓn møc dÞch ë b×nh gi÷a møc 10.2.4 §iÒu khiÓn møc dÞch ë b×nh chøa h¹ ¸p 10.2.5 §iÒu khiÓn nhiÖt ®é phßng l¹nh 10.3 M¹ch ®iÖn ®éng lùc vµ ®iÒu khiÓn m¸y nÐn 10.3.1 M¹ch ®éng lùc cña c¸c m¸y nÐn, b¬m vµ qu¹t 10.3.2 M¹ch khëi ®éng sao - tam gi¸c 476
 12. 10.3.2.1 Dßng ®iÖn khëi ®éng 10.3.2.2 C¸c ph−¬ng ph¸p khëi ®éng 10.3.2.3 M¹ch khëi ®éng sao tam gi¸c 10.4 C¸c m¹ch ®iÖn kh¸c trong hÖ thèng l¹nh 10.4.1 M¹ch b¶o vÖ ¸p suÊt dÇu 10.4.2 M¹ch gi¶m t¶i 10.4.3 M¹ch b¶o vÖ ¸p suÊt cao 10.4.4 M¹ch b¶o vÖ qu¸ dßng 10.4.5 M¹ch ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ b¬m, qu¹t gi¶i nhiÖt 10.4.6 M¹ch b¶o vÖ ¸p suÊt n−íc 10.4.7 M¹ch cÊp dÞch vµ ®iÒu khiÓn qu¹t dµn l¹nh 10.4.8 M¹ch x¶ b¨ng ba giai ®o¹n Ch−¬ng XI THIÕT KÕ, l¾p ®Æt, THö NGHIÖM vµ vËn hµnh hÖ thèng l¹nh 11.1 Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh 11.1.1 Chän ph−¬ng ph¸p cÊp dÞch dµn l¹nh 11.1.2.1 Ph−¬ng ph¸p cÊp dÞch tiÕt l−u trùc tiÕp 11.1.2.2 Ph−¬ng ph¸p cÊp dÞch kiÓu ngËp láng tõ b×nh gi÷ møc 11.1.2.3 Ph−¬ng ph¸p cÊp dÞch b»ng b¬m cÊp dÞch 11.1.2 Lùa chän thiÕt bÞ ng−ng tô 11.1.3 Chän m«i chÊt l¹nh 11.1.4 Chän dÇu m¸y l¹nh 11.2 L¾p ®Æt hÖ thèng l¹nh 11.2.1. L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ 11.2.1.1 L¾p ®Æt m¸y nÐn l¹nh 11.2.1.2 L¾p ®Æt panel kho l¹nh, kho cÊp ®«ng 11.2.1.3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ ng−ng tô 11.2.1.4. L¾p ®Æt thiÕt bÞ bay h¬i. 11.2.1.5. L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kh¸c 11.2.2. L¾p ®Æt ®−êng 11.2.2.1 L¾p ®Æt ®−êng èng m«i chÊt 477
 13. 11.2.2.2 L¾p ®Æt ®−êng èng n−íc 11.2.3 L¾p ®Æt thiÕt bÞ phô, ®o l−êng, ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ 11.2.3.1 L¾p ®Æt van chÆn 11.2.3.2 L¾p ®Æt van ®iÖn tõ 11.2.3.3 L¾p ®Æt van tiÕt l−u tù ®éng 11.3 Thö nghiÖm hÖ thèng l¹nh 11.3.1 ¸p suÊt thö 11.3.2. Qui tr×nh thö nghiÖm 1.3.2.1 Thö bÒn 1.3.2.2. Thö kÝn 11.3.3. Hót ch©n kh«ng 11.4 N¹p m«i chÊt cho hÖ thèng l¹nh 11.4.1 X¸c ®Þnh sè l−îng m«i chÊt cÇn n¹p 11.4.2. N¹p m«i chÊt cho hÖ thèng l¹nh 11.4.2.1. N¹p m«i chÊt theo ®−êng hót 11.4.2.2. N¹p m«i chÊt theo ®−êng cÊp dÞch 11.5 VËn hµnh hÖ thèng l¹nh 11.5.1 ChuÈn bÞ vËn hµnh 11.5.2 VËn hµnh 1.5.2.1 C¸c b−íc vËn hµnh tù ®éng AUTO 1.5.2.2. C¸c b−íc vËn hµnh b»ng tay (MANUAL) 11.5.3. Dõng m¸y 1.5.3.1 Dõng m¸y b×nh th−êng 1.5.3.2. Dõng m¸y sù cè 1.5.3.3. Dõng m¸y l©u dµi 11.6 Mét sè thao t¸c trong qu¸ tr×nh vËn hµnh 11.6.1 X¶ b¨ng dµn l¹nh 1.6.1.1. Rót m«i chÊt dµn l¹nh 1.6.1.2. X¶ b¨ng 1.6.1.3. Lµm kh« dµn l¹nh 11.6.2 X¶ khÝ kh«ng ng−ng 1.6.2.1. HÖ thèng kh«ng cã b×nh x¶ khÝ kh«ng ng−ng 1.6.2.2 HÖ thèng cã b×nh x¶ khÝ kh«ng ng−ng 11.6.3 NgËp láng vµ xö lý ngËp láng 11.6.3.1. NgËp láng 11.6.3.2. Xö lý ngËp láng 478
 14. Ch−¬ng XII b¶o d−ìng, söa ch÷a vµ kh¾c phôc sù cè hÖ thèng l¹nh 12.1 B¶o d−ìng hÖ thèng l¹nh 12.1.1. B¶o d−ìng m¸y nÐn 12.1.2. B¶o d−ìng thiÕt bÞ ng−ng tô 12.1.2.1. B¶o d−ìng b×nh ng−ng 12.1.2.2. B¶o d−ìng dµn ng−ng tô bay h¬i 12.1.2.3. Dµn ng−ng kiÓu t−íi 12.1.2.4. B¶o d−ìng dµn ng−ng tô kh«ng khÝ 12.1.3. B¶o d−ìng thiÕt bÞ bay h¬i 12.1.3.1. B¶o d−ìng dµn bay h¬i kh«ng khÝ 12.1.3.2. B¶o d−ìng dµn l¹nh x−¬ng c¸ 12.1.3.3. B¶o d−ìng b×nh bay h¬i 12.1.4. B¶o d−ìng th¸p gi¶i nhiÖt 12.1.5. B¶o d−ìng b¬m 12.1.6. B¶o d−ìng qu¹t 12.2 C¸c sù cè th−êng gÆp, nguyªn nh©n vµ triÖu chøng 12.2.1. M« t¬ m¸y nÐn kh«ng quay 12.2.2 ¸p suÊt ®Èy qu¸ cao 12.2.3 ¸p suÊt ®Èy qu¸ thÊp 12.2.4 ¸p suÊt hót cao 12.2.5 ¸p suÊt hót thÊp 12.2.6 Cã tiÕng l¹ ph¸t ra tõ m¸y nÐn 12.2.7 Carte bÞ qu¸ nhiÖt 12.2.8 DÇu tiªu thô qu¸ nhiÒu 12.2.9 NhiÖt ®é buång l¹nh kh«ng ®¹t 12.2.10 C¸c trôc trÆc th−êng gÆp ë m¸y nÐn PHô LôC Tµi liÖu tham kh¶o MôC LôC 479
 15. *** 480
 16. 481