Xem mẫu

  1. TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO [1] NguyÔn §øc Lîi H−íng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng l¹nh Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt, Hµ Néi 1999 [2] NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú M¸y vµ thiÕt bÞ l¹nh Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, Hµ Néi, 1999 [3] NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú, §inh V¨n ThuËn Kü thuËt l¹nh øng dông Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, Hµ Néi, 1995 [4] NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú M«i ChÊt l¹nh Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, Hµ Néi, 1998 [5] NguyÔn §øc Lîi, Ph¹m V¨n Tuú Kü thuËt l¹nh c¬ së Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, Hµ Néi, 1996 [6] §Æng Quèc Phó, TrÇn ThÕ S¬n, TrÇn V¨n Phó TruyÒn nhiÖt Tr−êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi n¨m 1991 [7] TrÇn Thanh Kú M¸y l¹nh §¹i häc Quèc Gia TP. Hå ChÝ Minh [8] TrÇn §øc Ba, Lª Vi Phóc, NguyÔn V¨n Quan Kü thuËt chÕ biÕn l¹nh thuû s¶n Nhµ xuÊt b¶n §H vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp – Hµ Néi 1990 [9] TrÇn §øc Ba, Ph¹m V¨n B«n, Choumak I.G, Larianovski C.I C«ng NghÖ lanh thùc phÈm nhiÖt ®íi Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa TP. Hå ChÝ Minh – N¨m 1993 [10] C¸c b¶n th«ng tin ¤z«n vµ biÕn ®æi khÝ hËu c¸c sè tõ 2000 ®Õn 2003 - V¨n phßng c«ng −íc quèc tÕ. [11] C¸c tµi liÖu vÒ m«i chÊt l¹nh cña c¸c h·ng Dupont, ICI. [12] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng Copeland (Mü) [13] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng Bitzer (§øc) [14] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng MYCOM (NhËt) [15] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng Friga-Bohn (Anh) [16] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng Pointer (§µi Loan) 464
  2. [17] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng DANFOSS (§an M¹ch) [18] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng Copeland (Mü) [19] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng FRIGOSCANDIA (Thôy §iÓn) [20] Tµi liÖu kü thuËt cña h·ng GRASSO (EU) [21] C¸c tµi liÖu kü thuËt cña h·ng MYCOM (NhËt) [22] A.D. Althouse / C.H.Turnquist / A.F Bracciano. Modern Refrigeration and Air Conditioning . The goodheart Willcox Company, inc. 1988 [23] Billy C Langley, Reffrigeration and Air Conditioning, Reston Publishing Company 1978 [24] Wilbert F.Stoecker / Jerold W.Jones. Refrigeration and Air Conditioning. McGraw Hill - Book Company. Singapore [25] Ю.C. KPЬІЛOB, П.И. ПИPOГ, B.B. BACЮTOBИЧ, A.B. KAPПOB, A.И. ДEMENTЪEB ПPOEKTИPOBAHИE XOЛOДИЛЪHИKOB ИЗДATEЛЪCTBO “ПИЩEBAЯ ПPOMЬІШЛEHHOCTЪ” MOCKBA 1972 [26] E.B. MAЛЪГИHA, Ю.b. MAЛЪГИH, B.П. CYEДOB XOЛOДИЛЪHЬІE MAШИHЬІ И YCTAHOBKИ ИЗДATEЛЪCTBO “ПИЩEBAЯ ПPOMЬІШЛEHHOCTЪ” MOCKBA 1980 [27] A.П. EPKИH, A.M. KOPEHEB, B.П. XAPИTOHOB YCTPOЙCTBO И ЭKCПЛYATAЦИЯ XOЛOДИЛЪHЬІX YCTAHOBOK ИЗДATEЛЪCTBO “ПИЩEBAЯ ПPOMЬІШЛEHHOCTЪ” MOCKBA 1980 [28] Б.K. ЛЭHГЛИ XOЛOДИЛЪHAЯ TEXHИKA И KOHДИЦИOHHИPOBAHИE BOЗДYXA ИЗДATEЛЪCTBO “ЛEГKAЯ И ПИЩEBAЯ ПPOMЬІШЛEHHOCTЪ” MOCKBA 1981 *** 465
  3. 466
nguon tai.lieu . vn