Xem mẫu

 1. §å thÞ lgp-i cña R12 451
 2. §å thÞ lgp-i cña R134a 452
 3. §å thÞ lgp-i cña R22 453
 4. §å thÞ lgp-i cña NH3 454
 5. §å thÞ lgp-i cña R401A 455
 6. §å thÞ lgp-i cña R401B
 7. §å thÞ lgp-i cña R401C 457
 8. §å thÞ lgp-i cña R402A 458
 9. §å thÞ lgp-i cña R402B 459
 10. §å thÞ lgp-i cña R401A 460
 11. §å thÞ lgp-i cña R407A 461
 12. §å thÞ lgp-i cña R407B 462
 13. §å thÞ lgp-i cña R407C 463
 14. 464
 15. 465
nguon tai.lieu . vn