Xem mẫu

  1. Chương 9: THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM I. CHÖÔNG TRÌNH CHÍNH: 1. Löu ñoà giaûi thuaät BEGIN LCALL RESET—MT8880 LCALL DTMF ÑÒNH NGHÓA XOÙA CAÙC DÖÕ LIEÄU ÑAËT NGAÉT CAÏNH AÂM ÖU TIEÂN NGAÉT 0 CHO PHEÙP NGAÉT 1 HOAÏT ÑOÄNG LCALL CHAY LCALL TROM
  2. P3.0 = 1 ? S Ñ P3.1 = 1 ? s Ñ 2. Giaûi thích: Khi reset CPU hay khi môùi caáp ñieän thì chöông trình chính baét ñaàu. Ñaàu tieân chöông trình seõ khôûi taïo caùc giaù trò ban ñaàu cho caùc timer, caùc ngaét beân ngoaøi vaø xoùa caùc port P0, P1, P2 veà möùc logic 0. Ñònh nghóa timer 0 hoaït ñoäng ôû mode 1 töùc mode ñeám 16 bit. Ñònh nghóa ngaét ngoaøi 0, ngaét ngoaøi 1, öu tieân ngaét 0 vaø ñeàu laø taùc ñoäng caïnh aâm. Sau khi khôûi taïo caùc giaù trò ban ñaàu thì chöông trình chính cho pheùp ngaét 1 hoaït ñoäng ñeå ñôïi tín hieäu chuoâng, sau ñoù kieåm tra ôû chaân P3.0 coù tín hieäu chaùy hay khoâng, neáu khoâng coù thì kieåm tra ôû chaân P3.1 coù tín hieäu troäm hay khoâng. Neáu khoâng coù tín hieäu troäm thì seõ nhaûy veà kieåm tra laïi tín hieäu chaùy. Quaù trình nhö vaäy seõ ñi vaøo voøng laëp voâ taän ñeå kieåm tra caùc tín hieäu chaùyvaø troäm. Luùc naøy ngaét 1 ñang chôø söï taùc ñoäng chuoâng. Neáu coù tín hieäu chuoâng taùc ñoäng ñeán ngaét ngoaøi 1 thì seõ goïi chöông trình phuïc vuï ngaét ngoaøi 1. Sau khi chöông trình ngaét ngoaøi 1 ñöôïc thöïc hieän xong, neáu ta aán 1 phím baát kì, chaân IRQ/CP cuûa MT8880 seõ taùc ñoäng ñeán ngaét ngoaøi 0 ñeå goïi chöông trình phuïc vuï ngaét ngoaøi 0. Do 2 taùc ñoäng chuoâng vaø taùc ñoäng aán phím laø baát thöôøng khoâng theo qui luaät, do ñoù phaûi söû duïng chöông trình phuïc vuï ngaét töùc khi coù taùc ñoäng môùi
  3. xöû lí. Neáu khoâng chöông trình seõ ôû voøng laëp laïi chöông trình chính ñeå ñôïi. II. CHÖÔNG TRÌNH PHUÏC VUÏ NGAÉT 1.EXT1ISR 1. Löu ñoà giaûi thuaät :
  4. BEGIN CAÁM 2 NGAÉT 0 VAØ 1 LCALL DELAY 20S R6 GIAÛM R6 KIEÅM TRA ÑOÙNG TAÛI GIAÛ COÙ CHUOÂNG ? R5 = 30 DE R6 = 0 ? S LAY 1S CHO PHEÙP NGAÉT 0 Ñ DELAY 1S LCALL RESET_MT8880 LCALL DTMF MÔÛ TAÛI GIAÛ
  5. S GIAÛM R5 R5 = 0 ? Ñ RETI
  6. 2. Giaûi thích: Khi toång ñaøi gôûi tín hieäu chuoâng tôùi, chaân INT1 xuoáng möùc thaáp taùc ñoäng vaøo vi ñieàu khieån goïi chöông trình phuïc vuï ngaét 1, chöông trình naøy thoaït ñaàu caám 2 ngaét: ngaét 0 vaø ngaét1, töùc laø khoâng cho söï taùc ñoäng chuoâng vaø aán phím cho tôùi khi cho pheùp trôû laïi, nhaèm traùnh söï roái loaïn. Sau ñoù chöông trình vaøo voøng laëp 20giaây xem coù ai nhaác maùy khoâng? Neáu khoâng thì tín hieäu chuoâng vaãn coøn. Chöông trình seõ kieåm tra tín hieäu naøy sau khi ñôïi 20giaây. Neáu khoâng coù tín hieäu chuoâng, chöông trình seõ vaøo voøng laëp 5giaây cöù heã 1 giaây chöông trình quay veà kieåm tra laïi vaø sau khi laëp heát 5giaây maø vaãn khoâng coù tín hieäu chuoâng thì chöông trình seõ thoaùt veà chöông trình chính. Neáu khi chöông trình kieåm tra thaáy coøn chuoâng thì seõ taùc ñoäng ñoùng taûi giaû nhaác maùy, baèng caùch caáp möùc logic 1 ôû chaân P1.4. sau ñoù cho pheùp ngaét khoâng hoaït ñoäng vaø ñi vaøo voøng laëp 30 giaây ñeå aán phím. Khi 1 phím baát kì ñöôïc nhaán thì chöông trình phuïc vuï ngaét 0 seõ reset laïi 30 giaây ñeå ñôïi 30giaây tieáp theo ñoù. Sau khi ñieàu khieån ôïi 30 giaây keå töø laàn aán phím cuoái cuøng, chöông trình seõ taét keát noái thueâ bao vaø seõ thoaùt veà chöông trình chính keát thuùc chöông trình phuïc vuï ngaét 1.