Xem mẫu

  1. Chương 8: MAÏCH KHUEÁCH ÑAÏI TONE RA 7.1 Sô ñoà nguyeân lyù VR 1 R1 8 R1 9 C --- - 7 R2 TONE 2 Vcc 0 OUT 1 TIP 3 4 TL08 4 +Vccc c Hình 12 : Khueách ñaïi Tone ngoõ ra 7.2 Nguyeân lyù hoaït ñoäng : Tín hieäu Tone ra töø MT8880 khoâng ñuû ñeå truyeàn taûi ñi cho neân ta phaûi khueách ñaïi tín hieäu naøy. Tín hieäu naøy ñöôïc qua IC TL084 ñeå khueách ñaïi leân, heä soá khueách ñaïi naøy phuï thuoäc vaøo R20, R18 vaø VR1. 7.3 Thieát keá vaø tính toaùn : Choïn heä soá khueách ñaïi cuûa maïch laø AVO = 2 R  VR Ta coù : A VO  18 1 2 R 20  R18  VR1  2.R 20  VR  10KΩ 1 R18  4,7KΩ R  4,7KΩ 20
  2. 8. MAÏCH NHAÄN TÍN HIEÄU ÑAÛO CÖÏC : 1. Sô ñoà maïch : +5V Ring R40 P3.0 Tip Hình 13 : Maïch caûm bieán tín hieäu ñaûo cöïc 8.2 Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Bình thöôøng daây Ring mang ñieän theá aâm, daây Tip mang ñieän theá döông cho neân Diode khong daãn ngoû ra taïi cöïc C cuûa transistor laø möùc logic cao. Khi thueâ bao thöïc hieän 1 cuoäc goïi ñi neáu thueâ bao ñaàu beân kia nhaác maùy thì toång ñaøi seõ caáp moät tín hieäu ñaûo cöïc baùo cho thueâ bao goïi bieát laø thueâ bao ñaàu beân kia ñaõ nhaác maùy (thoâng thoaïi). Luùc naøy daây Tip mang ñieän theá aâm, daây Ring mang ñieän theá döông  Diode daãn  taïi cöïc C cuûa transistor xuoáng möùc thaáp taùc ñoäng vaøo
  3. chaân P3.7 cuûa vi ñieàu khieån baùo cho vi ñieàu Keihin bieát ñaàu beân kia ñaõ nhaác maùy ñeå vi ñieàu khieån ra leänh xuaát caâu baùo ñoäng. 8.3 Tính toaùn vaø thieát keá : Ta choïn maïch caûm bieán tín hieäu ñaûo cöïc laø option N35. Option N35 coù caùc thoâng soá kyõ thuaät sau: + IF =10 mA (Doøng ñieän qua deode beân trong option coupler) + VCEO = 30V + Heä soá truyeàn ñaït 100% + Maïch ñieän ngoõ ra duøng transistor + Hieäu ñieän theá cach ñieän VDC = 3350 V + Ñieän theá cuûa deode beân trong option laø 1,5V taïi IF = 10mA + VCE = 0,3 V taïi doøng ngoõ ra laø IC = 5mA Thoâng soá ñöôïc choïn ñeå tính toaùn R40 : IC = 2mA , doøng colector giaù trò cuûa R40 laø : 5V  0,3V R 40   2,35K 2mA Choïn : R 40  2,2K
  4. 9. KHOÁI XÖÛ LYÙ TRUNG TAÂM DUØNG VI ÑIEÀU KHIEÅN 8951: Hình 14: IC8951 Caùc chaân ñieàu khieån: - P0.0  P0.7 vaø P2.4  P2.6 : ñieàu khieån caùc thieát bò vaø truy xuaát caùc EPROM. - P1.0  P1.3 : ngoõ vaøo nhaän vaø phaùt döõ lieäu 4 bit. - P1.4 : ñieàu khieån maïch keát noái thueâ bao. - P1.5 : ñieàu khieån chaân 2 cuûa IC MT8880. - P1.6 : ñieàu khieån chaân RSO cuûa IC MT8880. - P1.7 : ñieàu khieån chaân R/W cuûa IC MT8880. - P2.0  P2.3 : nhaän tín hieäu phaûn hoài töø coâng taét beân ngoaøi. - P2.7 : ñieàu khieån maïch taïo ñòa chæ - P3.0 : nhaän tín hieäu baùo chaùy - P3.1 : nhaän tín hieäu baùo troäm - P3.2 : nhaän tín hieäu töø chaân IRQ\CP cuûa IC MT8880.
  5. - P3.3 : nhaän tín hieäu chuoâng - P3.6 : ñieàu khieån chaân CS cuûa IC MT8880 - P3.7 : nhaän tín hieäu ñaûo cöïc A. THIEÁT KEÁ MAÏCH AÂM THANH : I. KHOÁI DAO ÑOÄNG: Vi Maïch 555 laø loaïi vi maïch ñöôïc caáu taïo chuyeân duïng, thöôøng duøng ñeå taïo caùc maïch dao ñoäng coù daïng soùng ra laø soùng vuoâng 8 4 7 RA RB R11 6 + 2/3Vcc 1 R - 5 .1uF R7 1/3Vcc + Q 1 2 2 S - C R10 3 1 Hình 10: Sô ñoà trong cuûa IC 555 1.44 Ta coù coâng thöùc tính taàn soá nhö sau: f= ( RA  2 RB)C  Caùc thoâng soá maïch ñaõ ñöôïc tính toaùn sau: RA = 68k, RB = 39k vaø C = 1nF 1.44 1.44 1.44 x10 6 f=   ( RA  2 RB)C (68k  2 x39k )1nF 146
  6. f = 9863Hz  10kHz II . KHOÁI TAÏO ÑÒA CHÆ: Khoái taïo ñòa chæ söû duïng 2 IC 4040. IC naøy ñöôïc caáu taïo bôûi caùc Flip Flop JK noái tieáp vôùi nhau chia ñoâi taàn soá taïo thaønh maïch ñeám nhò phaân ñeám leân vôùi taàn soá vaøo cuûa xung CK III. EPROM VAØ CHUYEÅN ÑOÅI D/A: Sô ñoà maïch: (Hình 15) Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Coù 14 EPROM chöùa döõ lieäu tieáng noùi ñöôïc maéc song song vôùi nhau vôùi caùc ñöôøng ñòa chæ töø A0  A15 ñöôïc noái chung vôùi nhau ñöa ñeán maïch ñòa chæ. Caùc ñöôøng döõ lieäu töø D0  D7 cuõng ñöôïc noái chung vôùi nhau ñöa ñeán chuyeån ñoåi D/A Khi caàn truy xuaát moät caâu noùi naøo ñoù thì taïi moãi thôøi ñieåm chæ coù 1 chaân ñieàu khieån xuoáng thaáp cho pheùp ñoïc döõ lieäu beân trong EPROM. Caùc EPROM coøn laïi ñöôïc xem nhö khoâng coù trong maïch. Vì vaäy chæ coù döõ lieäu cuûa EPROM ñoù ñöôïc ñöa ñeán DAC0808 ñeå chuyeån ñoåi D/A. Ngoõ ra chaân soá 4 laø tín hieäu aâm taàn tieáng noùi sau khi ñöôïc loïc boû cao taàn bôûi R4 vaø C4 ñöa ñeán khueách ñaïi vaø taûi leân ñöôøng daây ñieän thoaïi. IV. KHOÁI KHUEÁCH ÑAÏI AÂM TAÀN: +5V R7 R6 T1:1 TIP RING C4 C5
  7. Hình 12: Khueùch ñaïi aâm taàn. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Maïch khueách ñaïi duøng 1 transistor maéc theo kieåu EC vôùi taûi cöïc C laø 1 bieán aùp caùch ly coù heä soá voøng daây 1:1. Transistor ñöôïc phaân cöïc haïng A vôùi ñieän trôû phaân cöïc doøng R6 vaø R7. Tín hieäu sau khi chuyeån ñoåi D/A thaønh tín hieäu aâm taàn analog ñöa tôùi cöïc B transistor khueách ñaïi qua tuï C5. Ngoõ ra maïch khueách ñaïi laø cuoän thöù caáp cuûa bieán aùp ñöôïc maéc vaøo 2 daây thoaïi vaø tín hieäu thoaïi seõ taûi treân ñöôøng daây ñieän thoaïi ñeå tôùi ngöôøi ñieàu khieån.  Caùc thoâng soá maïch ñaõ ñöôïc tính toaùn sau: Söû duïng bieán aùp caùch ly loaïi coù tæ soá voøng 1:1, C5 = C4 = 10uF: tuï lieân laïc; R7 = 22k, R6=10k : ñieän trôû phaân cöïc doøng