Xem mẫu

  1. Chương 7: KHOÁI GIAÛI MAÕ VAØ HIEÅN THÒ 4.1 Sô ñoà nguyeân lyù : a a A b b Q1 B c c Q2 C d d Q3 D e f e Q4 g f g 74LS247 Hình 9: Khoái giaûi maõ vaø hieån thò. 4.2Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Maõ 4 bit sau khi ñöôïc giaûi maõ töø maõ DTMF ñöa vaøo ngoõ ABCD cuûa 74LS247. 4 bit naøy ñöôïc IC giaûi maõ ñeå kích led 7 ñoaïn saùng. Led 7 ñoaïn hieån thò ñöôïc nhöõng soá maø 4 bit tính theo BCD. Led 7 ñoaïn laø led anode chung, ñöôïc ñieän trôû haïn doøng xaùc ñònh doøng ngoõ vaøo maïch naøy nhaèm giuùp ngöôøi laép ñaët, söû duïng deã daøng kieåm nghieäm ñöôïc nhöõng phím ñöôïc nhaán vaø nhöõng soá ñöôïc phaùt ñi. Trong khi ñang ñieàu khieån, ngöôøi beân thueâ bao ñöôïc goïi seõ theo doõi ñöôïc söï ñieàu khieån maïch.Trong khi naïp soá ñieän thoaïi töø baøn phím , kieåm tra soá ñieän thoaïi ñaõ naïp vaø soá ñieän thoaïi ñöôïc phaùt ñi thì ngöôøi ñieàu khieån coù theå theo doûi deã daøng soá ñieän thoaïi cuûa mình caàn naïp vaø caàn phaùt ñi treân led 7 ñoaïn ñeå traùnh tröôøng hôïp naïp nhaàm soá ñieän thoaïi.
  2. 4.3Thieát keá vaø tính toaùn: Choïn IC 74LS247 coù ngoõ ra taùc ñoäng nöõa aâm , qua ñieän trôõ haïn doøng kích led 7 ñoaïn anode chung. Doøng qua moãi nhaùnh cuûa led khoaûng 10mA Suït aùp treân moãi nhaùnh cuûa led khoaûng 1,6V  1,8V Doøng ra toái ña cuûa IC 74LS247 laø 24mA Giaù trò ñieän trôû R22  R28 5V  Vsuïp aùp 5V  1,6V R22    340 I lep 10mA Choïn R22  R28 = 330 IC coù nguoàn cung caáp + 5V 5. KHOÁI ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG LÖÏC: 5.1Sô ñoà nguyeân lyù: LAMP +5V R8 220V 74LS244 7486 R7 Hình 10: Khoái ñieàu khieån ñoäng löïc. 5.2 Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Tín hieäu ñieàu khieån töø ngoõ ra ñöôïc ñöa ñeán IC 74LS244 ñeå khueách ñaïi lôùn leân. Tín hieäu naøy taùc ñoäng ñeán transistor laøm ñoùng ngaét rôle. Caùc tieáp ñieåm cuûa rôle ñöôïc keát noái ra beân ngoaøi ñeå keát noái thieát bò caàn ñoùng ngaét. 5.3 Thieát keá vaø tính toaùn :
  3. Choïn Relay 5v, coù ñieän trôû 100 , ñieän aùp chòu ñöïng cuûa tieáp ñieåm laø 220 VDC. Choïn Q2 – Q5 laø C1815 coù doøng IC khoaûng 400 mA choïn doøng ñieän qua led laø 10 mA 5V  3V  0,3V Tính R 8 : R 8   220 Ω 10mA Choïn R 8  220  VCC 5V Doøng qua relay : I relay    50mA R relay 100Ω Toång doøng : I C  50mA  10mA  60 mA IC 60mA Ñieàu kieän ñeå transistor baûo hoøa laø : I B    1mA  60 (choïn    60 ) Tính R 7 : 5V - VBE 5 - 0,7 R7    4,3K  IB 1mA Ñeå baûo hoøa saâu ta choïn K 7  1K   Caùc thoâng soá maïch ñaõ ñöôïc tính toaùn sau: Q2  Q5 laø C1815 coù doøng IC khoaûng 400mA. R14 = 220  . R13 = 1k 
  4. 6. KHOÁI ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ ÑIEÄN COÂNG TAÉC BEÂN NGOAØI.: 6.1 Sô ñoà nguyeân lyù: Töø IC 74573 COÂNG COÂNG SUAÁT TAÉC COÅNG Hình 11. Tín hieäu ñieàu khieån 6.2 Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Bình thöôøng IC 74573 khoâng laøm vieäc chaân C vaø OC ñöôïc noái xuoáng möùc thaáp nhaát thì döõ lieäu ñöôïc choát ôû Q1- Q4 . Khi muoán ñieàu khieån thieát bò thì chaân C seõ leân möùc cao döõ lieäu xuaát töø vi ñieàu khieån seõ ñöôïc qua IC 74573 vôùi möùc logic töông öùng cuûa vi ñieàu khieån. Möùc logic naøy sau khi qua IC 74573 seõ ñi qua moät coång EXOR ñeå xaùc ñònh traïng thaùi ñoùng hay ngaét cuûa thieát bò. Chaân soá 2 cuûa EXOR ñöôïc noái ñeán 1 coâng taéc beân ngoaøi ñeå ñieàu khieån beân ngoaøi. Vaäy traïng thaùi môû hay taét thieát bò phuï thuoäc vaøo 2 traïng thaùi ngoõ vaøo cuûa coång EXOR, moät tín hieäu töø vi ñieàu khieån ñöa tôùi 1 tín hieäu töø coâng taéc beân ngoaøi. Tín hieäu töø coâng taécbeân ngoaøi cuõng seõ ñöôïc ñöa ñeán Port2 cuûa vi ñieàu khieån xaùc ñònh xuaát leänh môû hay taét thieát bò. 6.3 Tính toaùn vaø thieát keá : Goïi A laø traïng thaùi cuûa tín hieäu töø vi ñieàu khieån Goò B laø traïng thaùi cuûa tín hieäu töø coâng taéc beân ngoaøi Goò C laø traïng thaùi môû hay taét cuûa thieát bò. Goò möùc logic 0 laø taét thieát bò
  5. Goïi möùc logic 1 laø môû thieát bò Ta coù baûng söï thaät tín hieäu ñöôïc ñöa ñeán IC 7486 nhö sau : A B C 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0