Xem mẫu

  1. Chương 6: KHOÁI KEÁT NOÁI THUEÂ BAO 2.1 Sô ñoà nguyeân lyù: TIP C5 - + +5V R5 Q1 RING C4 R6 R1 K1 8 +5V R4 10uF P1.4 R3 Hình 7: Khoái keát noái thueâ bao 2.1Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Diode caàu ñöôïc maéc song song vaøo 2 ñöôøng daây ñieän thoaïi. Treân ñöôøng daây naøy khoâng nhöõng coù tín hieäu aâm thoaïi AC maø coøn coù hieäu ñieän theá DC, do ñoù diode caàu naøy khoâng coù chöùc naêng chænh löu maø coù taùc duïng choáng ñaûo cöïc. Khi khoùa K1 ñoùng xuaát hieän doøng chaûy qua diode caàu, nhöng chæ coù 2 diode ñöôïc phaân cöïc thuaän neân daãn. Coøn 2 diode kia bò phaân cöïc nghòch neân khoâng daãn vaø chæ daãn khi toång ñaøi coù caáp doøng ñieän ñaûo cöïc (phuïc vuï cho vieäc tính cöôùc ñieän thoaïi) hay maéc loän daây Tip vaø Ring.
  2. Khoái taïo trôû khaùng gioáng nhö 1 thueâ bao nhaác maùy goàm Q1, R5, C4 vaø R6 ñöôïc maéc nhö hình veõ taïo thaønh 1 nguoàn doøng ñeå laáy doøng ñoå vaøo maïch gioáng nhö cuûa moät thueâ bao cuûa böu ñieän. Q1 coù nhieäm vuï thay theá moät thueâ bao treân lónh vöïc trôû khaùng. Ñieän trôû DC cuûa moät maùy ñieän thoaïi laø  300 , ñieän trôû xoay chieàu taïi taàn soá f = 1 KHz laø 700  30%. Toång trôû vaøo cuûa maïch naøy phaûi phuø hôïp caùc thoâng soá treân, tuï C4 nhaèm loïc xoay chieàu. Neân veà maët xoay chieàu Q1 xem nhö hôû maïch. Tín hieäu AC khoâng aûnh höôûng ñeán trôû khaùng DC cuûa maïch. Tuï C5 coù nhieäm vuï caùch ly DC chæ cho tín hieäu aâm taàn ñi qua, tín hieäu aâm taàn naøy ñöôïc taûi qua bieán aùp suaát aâm. Cuoän sô cuûa bieán aùp naøy ñöôïc maéc laøm taûi cuûa taàng khueách ñaïi coâng suaát aâm taàn. 2.3 Thieát keá vaø tính toaùn: Choïn Q1 laø C2383 coù caùc thoâng soá - PCmax = 900mW - ICmax = 1A -  = 60  230 Doøng thoâng thoaïi cuûa toång ñaøi caáp ñeán maïch coù doøng töø 20mA  100mA Ñieän trôû voøng qua maïch taùc giaû khoaûng 150  1500. Ta choïn : -  = 60 - Doøng DC cuûa toång ñaøi caáp : IDC = 20mA - Choïn toång trôû DC cuûa taûi laø 9V - Ñieän aùp do suïp aùp cuûa caàu diode laø 1V - Choïn VCE =6V
  3. 9V  1V  6V R6   100 20mA I C I DC 20mA  Doøng IB     0,333mA   60 9V  1V  I DC .R6 9V  1V  20mA.100 R5    16,2 K IB 0,333mA Choïn R5 = 180K Tuï C4 trieät tieâu tín hieäu thoaïi ñöôïc sao cho : ZC4
  4. 3.1 Sô ñoà nguyeân lyù : VCC C11 C Tip R18 IN+ VDD Ring IN- ST/GT R19 R20 GS EST VREF IRQ R21 VC R12 C8 TONE Q4 OSC1 Q3 OSC2 Q2 R/W Q1 X-tal 3.58MH CS 2 VSS RSO Hình 8: MT8880 3.2Nguyeân lyù hoïat ñoäng: 32.1 Boä nhaän DTMF: Ñieän aùp taïi ngoõ vaøo ST/GT goïi laø ñieän theá VC. Ban ñaàu, caëp taàn soá cuûa maõ tone ñöôïc qua boä loïc taàn soá (dial tone filter). Boä naøy seõ taùch tín hieäu thaønh 2 nhoùm. Moät nhoùm taàn soá thaáp, moät nhoùm taàn soá cao. Vieäc naøy thöïc hieän ñöôïc nhôø boä loïc thoâng daõy baäc 6. Nhoùm thöù nhaát seõ loïc thoâng daõy taàn soá töø 697 Hz ñeán 941 Hz vaø nhoùm thöù hai seõ loïc thoâng daõy taàn soá töø 1209 Hz ñeán 1633 Hz. Hai nhoùm tín hieäu naøy ñöôïc bieán ñoåi thaønh xung vuoâng bôûi boä doø Zero crossing. Sau khi coù ñöôïc xung vuoâng, xung naøy ñöôïc xaùc ñònh taàn soá vaø kieåm tra chuùng coù töông öùng vôùi caëp taàn soá chuaån DTMF hay khoâng. Nhôø thuaät toaùn trung bình phöùc hôïp (complex averaging). Nhôø kyõ thuaät naøy maø maïch seõ baûo veä ñöôïc caùc tone gaây ra töø tín hieäu beân ngoaøi maø tín hieäu naøy laøm
  5. cho sai leäch taàn soá nhoû. Khi boä doø cuõng nhaän ñuû coù 2 tone thích hôïp thì ngoõ ra EST seõ leân möùc cao. EST leân möùc cao seõ laøm cho VC taêng ñeán ngöôõng naøo ñoù maø lôùn hôn VTST thì seõ taùc ñoäng vaøo ngoõ ST/GT laøm caëp tone ñöôïc ghi nhaän. Luùc naøy ñieän theá taïi VC tieáp tuïc taêng leân. Sau moät thôøi gian treã nhaát ñònh, thì ngoõ ra IRQ seõ chuyeån xuoáng möùc cao. Luùc naøy, caëp tone ñaõ ñöôïc ghi nhaän vaø saün saøng truy xuaát ôû ngoõ ra neáu ngoõ 2 ôû möùc tích cöïc cao thì 4 bit maõ ñaõ giaûi maõ ñöôïc seõ truy xuaát ra beân ngoaøi. Sau moät thôøi gian chuyeån traïng thaùi xuoáng möùc thaáp, ngoõ IRQ seõ chuyeån leân möùc cao vaø VC giaûm xuoáng, khi VC < VTST thì seõ ñieàu khieån thanh ghi doø caëp tone môùi. Nhö vaäy khi xuaát hieän 1 caëp taàn soá tone treân ñöôøng daây, qua tuï C10 ñöa vaøo ngoõ vaøo IN- thì ngoõ ra seõ xuaát hieän daïng nhò phaân 4 bit töông öùng. 3.2.2 Boä phaùt DTMF: Boä phaùt DTMF trong MT 8880 coù khaû naêng taïo taát caû 16 caëp tone DTMF chuaån toái thieåu vaø ñoä chính xaùc cao. Taát caû taàn soá naøy ñeàu laáy töø dao ñoäng thaïch anh 3,579545 MHz maéc ngoaøi . Ñeå phaùt 1 tín hieäu DTMF thì döõ lieäu töông öùng döôùi daïng maõ nhò phaân 4bit ñöôïc ñöa ñeán D0, D1, D2 , D3 cuûa IC MT 8880. Döõ lieäu naøy ñöôïc vieát vaøo thanh ghi nhaän döõ lieäu, sau ñoù ñöôïc ñöa ñeán boä phaän chia haøng vaø coät laäp trình ñöôïc. Sau ñoù ñöa ñeán boä bieán ñoåi D/A bieán dung. Sau khi qua boä bieán ñoåi D/A bieán dung caùc tone haøng vaø coät ñöôïc troän laïi vaø loïc ñeà cho ra tín hieäu DTMF vôùi ít haøi vaø ñoä chính xaùc cao. Tín hieäu DTMF naøy ñöôïc ñöa ra ôû chaân soá 8 cuûa IC MT 8880 vaø ñöôïc khuyeách ñaïi ñeå phaùt ñeán thueâ bao nhaän.
  6. 3.3 Thieát keá vaø tính toaùn maïch giaûi maõ thu vaø phaùt DTMF : Caùc thoâng soá cuûa MT8880 do nhaø saûn xuaát höôùng daãn, caùc giaù trò ñieän trôû, tuï ñieän, thôøi gian an toaøn , baûo veä ñöôïc nhaø saûn xuaát ñöa ra nhö sau : R18 = R19 = 100K  1% R20 = 390   1% R21 = 3,3K  10% R12 = 10K C8 = 10nF  10% C11 = 100nF  5% C10 = 10nF  5%
nguon tai.lieu . vn