Xem mẫu

  1. Chương 4: THIEÁT KEÁ PHAÀN CÖÙNG Heä thoáng maïch ñieän goàm hai phaàn : maïch ñieàu khieån vaø maïch aâm thanh A. MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN : I. SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ : (Hình 5) 1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng : 1.1 Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa boä phaän ñieàu khieån: Khi muoán ñieàu khieån, ngöôøi ñieàu khieån goïi soá maùy caàn ñieàu khieån. Toång ñaøi seõ xem maùy caàn ñieàu khieån coù baän khoâng. Neáu maùy naøy khoâng baän thì toång ñaøi seõ caáp chuoâng cho maùy ñöôïc goïi. Tín hieäu chuoâng ñöôïc chænh löu thaønh ñieän aùp DC caáp cho Optron N35. Tín hieäu chuoâng laøm cho optron daãn. Ngoõ ra töø möùc logic cao xuoáng möùc logic thaáp, qua IC 74LS244 khueách ñaïi ñöa ñeán taùc ñoäng vaøo ngaét ngoaøi 1 cuûa vi ñieàu khieån ñeå goïi chöông trình “phuïc vuï ngaét 1”. Chöông trình naøy seõ ñònh thôøi gian ñôïi chuoâng. Sau 1 thôøi gian nhaát ñònh maø khoâng coù ngöôøi nhaác maùy thì chöông trình cuûa vi maïch ñieàu khieån seõ caáp möùc logic cao ôû chaân P1.4, qua IC ñeäm 74LS244 ñieàu khieån relay ñoùng maïch keát noái thueâ bao. Khi ñoùng maïch keát noái thueâ bao, ñieän trôû maïch voøng thueâ bao giaûm xuoáng coøn khoaûng 150  1500  . Luùc ñoù treân ñöôøng daây xuaát hieän doøng DC töø 20  100mA. Toång trôû giaûm xuoáng töông ñöông traïng thaùi nhaác maùy cuûa thueâ bao. Toång ñaøi nhaän bieát söï thay ñoåi naøy, ngöøng cung caáp tín hieäu chuoâng vaø cung caáp doøng thoâng thoaïi cho thueâ bao. Khi ngöôøi ñieàu khieån nhaán phím naøo thì 1 caëp tone goàm 1 taàn soá cao vaø 1 taàn soá thaáp töông öùng seõ truyeàn treân ñöôøng daây
  2. thueâ bao. Tín hieäu DTMF naøy seõ ñöôïc 1 IC chuyeân duøng MT8880 giaûi maõ DTMF ra thaønh 4 bit töông öùng vôùi soá cuûa phím nhaán. Ñoàng thôøi luùc ñoù chaân IRQ\CP cuûa MT8880 seõ chuyeån traïng thaùi töø möùc logic cao xuoáng möùc logic thaáp taùc ñoäng vaøo vi ñieàu khieån ñeå vi ñieàu khieån ñoùn leänh vaø thi haønh leänh. Sau khi nhaän bieát ñaàu beân kia ñaõ ñoùng taûi giaû, ngöôøi ñieàu khieån baám maõ passwords ñeå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån. Maõ passwords trong heä thoáng naøy ñöôïc qui ñònh 4 soá laø 2397. Neáu ngöôøi ñieàu khieån baám sai maõ passwords thì seõ khoâng xaâm nhaäp ñöôïc vaøo heä thoáng ñieàu khieån. Neáu ngöôøi ñieàu khieån nhaán sai moät trong 4 maõ passswords thì heä thoáng yeâu caàu ngöôøi ñieàu khieån phaûi nhaán laïi töø ñaàu maõ passwords. Sau khi baám ñuùng maõ passwords 2397, chöông trình con ñöôïc goïi ñeå phaùt ra lôøi giôùi thieäu, chöông trình con naøy caáp möùc logic cao ôû chaân P2.6 ñeå choïn IC4 laøm vieäc,sau ñoù caáp möùc logic thaáp cho chaân P0.1 ñeå choïn EPROM caàn truy xuaát (chöùa döõ lieäu laø lôøi giôùi thieäu) vaø caáp möùc logic thaáp cho chaân P2.7 ñeå khôûi ñoäng maïch ñeám (maïch taïo ñòa chæ ñeám töø ñòa chæ 0000H  FFFFH) trong khoaûng thôøi gian 7s sau ñoù trôû laïi möùc cao keát thuùc vieäc truy xuaát döõ lieäu trong EPROM chöùa döõ lieäu laø lôøi giôùi thieäu. Tieáng noùi ñöôïc khueách ñaïi, qua bieán aùp caùch ly vaø ñöôïc taûi treân ñöôøng daây ñieän thoaïi. Ngöôøi ñieàu khieån sau khi ñöôïc gôïi nhôù traïng thaùi cuûa caùc thieát bò thì coù theå tieáp tuïc ñieàu khieån caùc thieát bò khaùc vaø vi ñieàu khieån cuõng seõ baùo traïng thaùi cuûa thieát bò sau moãi laàn nhaán leänh ñieàu khieån. Port 0 , IC2 vaø chaân P2.4 duøng ñeå ñieàu khieån ñoùng ngaét thieát bò. Trong quaù trình ñoùng ngaét, ñeå minh hoïa roõ raøng, tín hieäu 4 bit sau khi ñöôïc giaûi maõ tone seõ ñöôïc giaûi maõ sang led 7 ñoaïn ñeå
  3. hieån thò soá phím ñöôïc nhaán. Treân maïch coù led baùo hieäu khi coù chuoâng, led baùo hieäu ñoùng maïch keát noái thueâ bao vaø led baùo hieäu ñoùng ngaét thieát bò. Sau khi nhaán ñuùng maõ passwords 2397, neáu luùc naøy ngöôøi ñieàu khieån muoán kieåm tra taát caû caùc traïng thaùi thieát bò tröôùc khi muoán ñieàu khieån thì seõ baám maõ soá 5 (Maõ soá 5 ñöôïc qui ñònh laø maõ kieåm tra taát caû caùc traïng thaùi thieát bò trong heä thoáng ñieàu khieån).Sau khi nhaán ñuùng soá 5 thì ngöôøi ñieàu khieån seõ nghe ñöôïc tín hieäu phaûn hoài veà vôùi tieáng noù ñeå baùo traïng thaùi taát caû caùc thieát bò. Luùc naøy, ngöôøi ñieàu khieån bieát roõ taát caû caùc traïng thaùi thieát bò. Sau ñoù, ngöôøi ñieàu khieån muoán taét hay taét thieát bò naøo phuï thuoäc vaøo maõ leänh ngöôøi ñieàu khieån muoán ñieàu khieån taét hay taét. Neáu ngöôøi ñieàu khieån muoán taét thieát bò thì ngöôøi ñieàu khieån baám maõ soá 6 ( Maõ soá 6 ñöôïc qui ñònh laø maõ taét thieát bò).Coøn muoán taét thieát bò naøo laø phuï thuoäc vaøo maõ soá thöù hai. Trong heä thoáng naøy caùc soá ñöôïc qui ñònh cho caùc thieát bò nhö sau: - Soá 1 töông öùng cho thieát bò 1 - Soá 2 töông öùng cho thieát bò 2 - Soá 3 töông öùng cho thieát bò 3 - Soá 4 töông öùng cho thieát bò 4 Ví duï : Muoán taét thieát bò 1 thì ngöôøi ñieàu khieån phaûi baám maõ 61 töùc laø maõ taét thieát bò 1 (Maõ soá 6 laø maõ taét vaø maõ soá 1 laø thieát bò 1). Sau khi nhaán ñuùng maõ 61 thieát bò 1 seõ ñöôïc taét vaø vi ñieàu khieån seõ cho truy xuaát EPROM baùo traïng thaùi thieát bò 1 vöøa môùi ñieàu khieån vôùi noäi dung “Thieát bò 1 ñaõ taét “. Neáu ngöôøi ñieàu khieån muoán taét tieáp thieát bò 4 seõ baám maõ 64, sau khi baám ñuùng maõ 64 ngöôøi ñieàu khieån seõ nghe ñöôïc tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi vôùi noäi dung “Thieát bò 4 ñaõ taét”.
  4. Neáu ngöôøi ñieàu khieån muoán taét thieát bò thì baám maõ soá 9 (Maõ soá 9 ñöôïc qui ñònh laø maõ taét thieát bò) , coøn muoán taét thieát bò naøo thì phuï thuoäc vaøo maõ baám tieáp theo cuûa maõ soá 9. Ví duï: Muoán taét thieát bò 1 ngöôøi ñieàu khieån baám maõ soá 9 , sau ñoù baám maõ soá 1 ñeå taét thieát bò 1. Sau khi baám ñuùng maõ 91 thì thieát bò 1 seõ ñöôïc taét vaø seõ coù tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi ñeå baùo cho ngöôøi ñieàu khieån bieát keát quaû ñieàu khieån baèng tieáng noùi vôùi noäi dung “Thieát bò 1 ñaõ taét”. Neáu ngöôøi ñieàu khieån muoán taét thieát bò 3 thì baám tieáp maõ 93 thì laäp töùc thieát bò 3 ñöôïc taét vaø ñoàng thôøi coù tín hieäu phaûn hoài veà baùo keát quûa ñieàu khieån vôùi noäi dung “Thieát bò 3 ñaõ taét”. Sau khi ñieàu khieån heát taát caû caùc thieát bò muoán ñieàu khieån, ngöôøi ñieàu khieån muoán kieåm tra laïi traïng thaùi taát caû caùc thieát bò thì chæ vieäc baám maõ soá 5 (Maõ naøy ñöôïc qui ñònh laø maõ kieåm tra taát caû caùc thieát bò ).Sau khi ngöôøi ñieàu khieån baám ñuùng maõ soá 5 thì heä thoáng seõ ñi kieåm tra taát caû caùc thieát bò vaø baùo traïng thaùi hieän taïi cuûa taát caû caùc thieát bò cho ngöôøi ñieàu khieån bieát. Ví duï : “Thieát bò 1 ñaõ taét, thieát bò 2 ñaõ taét, thieát bò 3 ñaõ taét, thieát bò 4 ñaõ taét”. Trong heä thoáng naøy coøn duøng moät chöùc naêng laø maõ khaån caáp, khi coù söï coá chaùy hay moät soá söï coá khaùc v.v.. hay khi ngöôøi ñieàu khieån muoán taét heát taát caû caùc thieát bò cuøng moät luùc maø khoâng caàn phaûi ñi taét töøng thieát bò moät maát thôøi gian. Ví duï: Khi coù chaùy xaûy ra thì heä thoáng naøy seõ töï ñoäng quay soá baùo ñoäng cho ngöôøi coù traùch nhieäm baûo veä khu vöïc naøy bieát. Khi ngöôøi coù traùch nhieäm khu vöïc naøy bieát seõ laäp töùc quay soá veà thueâ bao coù gaén maïch ñieàu khieån ñeå taét taát caû caùc thieát bò ñieän ñeå traùch chaäp maïch ñieän daãn ñeán hö hoûng caùc theát bò ñieän vaø traùnh chaäp maïch ñieän phaùt ra tia löûa ñieän ñeå phaùt chaùy caùc khu vöïc khaùc. Khi quay xong vaø baám ñuùng maõ passwords 2397 ñeå
  5. vaøo heä thoáng ñieàu khieån thì ngöôøi dieàu khieån chæ vieäc baám maõ soá 5 thì taát caû caùc thieát bò seõ taét vaø coù tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi ñeå baùo traïng thaùi thieát bò vôùi noäi dung “Taát caû caùc thieát bò ñaõ taét” Sau khi ngöôøi ñieàu khieån baám xong 1 soá thì heä thoáng naøy seõ ñôïi trong khoaûng thôøi gian 30giaây ñeå coi thöû coù phím naøo ñöôïc baám tieáp khoâng. Neáu coù thì seõ thöïc hieän tieáp vaø quay trôû laïi ñôïi tieáp 30giaây. Neáu sau 30giaây khoâng coù phím nhaán thì heä thoáng seõ töï ñoäng môû taûi giaû taét keát noái thueâ bao,keát thuùc vieäc ñieàu khieån.