Xem mẫu

  1. Chương 2: PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ I . MUÏC ÑÍCH CUÛA ÑEÀ TAØI: Muïc ñích cuûa ñeà taøi laø thieát keá vaø thi coâng heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi vôùi khaû naêng phaûn hoài traïng thaùi, keát quaû ñieàu khieån thieát bò vaø baùo ñoäng khi coù söï coá baèng tieáng noùi, thoâng baùo cho trung taâm ñieàu khieån, trung taâm baûo veä khi söï coá vöøa môùi xaûy ra hoaëc ngöôøi ñieàu khieån khi heä thoáng ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï, taïo caûm giaùc yeân taâm cho ngöôøi ñieàu khieån. II . PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñeà taøi, toâi caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc phöông phaùp nghieân cöùu vôùi trình töï nghieân cöùu nhö sau: - Khaûo saùt heä thoáng nguyeân lyù hoaït ñoäng maïng ñieän thoaïi, khaûo saùt IC MT8880, khaûo saùt vi ñieàu khieån 8951 - Laäp sô ñoà khoái theo muïc tieâu cuûa ñeà taøi - Tính toaùn thieát keá phaàn cöùng - Thieát keá phaàn meàm cho khoái xöû lyù trung taâm - Thieát keá maïch xöû lyù tín hieäu phaûn hoài baèng tieáng noùi. III . TÌNH HÌNH NGHIEÂN CÖÙU TRONG VAØ NGOAØI NÖÔÙC: Heä thoáng ñieàu khieån töø xa naém giöõ 1 vai troø quan troïng trong coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Ñieàu khieån töø xa raát ña daïng phong phuù: trong lónh vöïc quaân söï ñöôïc öùng duïng vaøo ñieàu khieån maùy bay khoâng ngöôøi laùi, teân löûa, phi thuyeàn, veä tinh nhaân taïo… trong daân duïng ñieàu khieån töø xa laøm taêng tính tieän ích vaø taêng giaù trò söû duïng cho caùc thieát bò.
  2. Ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng khi coù söï coá thoâng qua heä thoáng thoâng tin lieân laïc laø söï keát hôïp giöõa caùc ngaønh Ñieän – Ñieän töû vaø Vieãn thoâng, söï phoái hôïp öùng duïng vi ñieàu khieån hieän ñaïi vaø heä thoáng thoâng tin lieân laïc ñaõ hình thaønh moät höôùng nghieân cöùu vaø phaùt trieån khoâng nhoû trong khoa hoïc kyõ thuaät. Ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng khi coù söï coá thoâng qua maïÏng ñieän thoaïi khaéc phuïc ñöôïc nhieàu giôùi haïn trong heä thoáng ñieàu khieån töø xa vaø baùo ñoäng thoâng thöôøng. Heä thoáng naøy khoâng phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch, moâi tröôøng ,ñoái töôïng ñieàu khieån vaø ñoái töôïng baùo ñoäng. Ñieåm ñaëc tröng noåi baäc cuûa heä thoáng laø tính löu ñoäng cuûa taùc nhaân ñieàu khieån (ngöôøi ñieàu khieån),ñoái töôïng baùo ñoäng vaø ñoái töôïng ñöôïc ñieàu khieån laø coá ñònh. Treân theá giôùi, ôû caùc nöôùc phaùt trieån khoâng ít nhöõng coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc ñaõ thaønh coâng khi duøng maïng ñieàu khieån vaø baùo ñoäng thoâng qua ñöôøng truyeàn cuûa heä thoáng thoâng tin: Taïi Nga coù nhöõng nhaø maùy ñieän, nhöõng kho löu tröõ taøi lieäu quyù ñaõ öùng duïng heä thoáng ñieàu khieån töø xa vaø töï doäng baùo ñoäng thoâng qua ñöôøng ñieän thoaïi ñeå ñoùng ngaét nhöõng nôi cao aùp, töï ñoäïng quay soá baùo ñoäng khi coù söï coá, töï ñoäng xaõ bình chöõa chaùy …vaø cuõng taïi Nga ñaõ coù heä thoáng ñieàu khieån vaø baùo ñoäng thoâng qua maïng Internet ñeå ñieàu khieån nhaø maùy ñieän nguyeân töû. ÔÛ Myõ coù nhöõng chung cö lôùn söû duïng heä thoáng khoùa cöûa, keùt saét ñöôïc laép ñaët bí maät thoâng qua 1 toång ñaøi noäi boä. Treân ñaây laø nhöõng thaønh töïu cuûa caùc nöôùc tieân tieán. Coøn ôû Vieät Nam cuõng coù: + Moät soá ñeà taøi nghieân cöùu söû duïng maïng ñieän thoaïi ñeå ñieàu khieån nhöng chöa thöïc söï laø 1 ñeà taøi hoaøn chænh bôûi vì caùc ñeà taøi naøy chæ ñieàu khieån ñöôïc 2 thieát bò ñieän hoaëc coù ñeà taøi ñieàu
  3. khieån ñöôïc 4 thieát bò nhöng phöông phaùp phaûn hoài khoâng chính xaùc (chæ phaûn hoài baèng tieáng nhaïc) vaø khoâng theå taét thieát bò baèng coâng taéc beân ngoaøi. + Moät soá ñeà taøi nghieân cöuù söû duïng maïng ñieän thoaïi ñeå baùo ñoäng khi coù chaùy nhöng caùc ñeà taøi naøy chæ ñöôïc thöïc hieän treân lyù thuyeát. Töø nhöõng tình hình thöïc teá treân, heä thoáng ñieàu khieån töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng qua maïng ñieän thoaïi maëc duø coù nhöõng ñaëc tröng noåi baät, nhöng chuùng chæ ñöôïc öùng duïng ôû nhöõng coâng trình coù taàm côõ lôùn vaø chöa thöïc söï laø moät saûn phaåm phoå bieán trong daân duïng laø do giaù thaønh saûn phaåm coøn quaù cao. Xuaát phaùt töø nhu caàu thöïc teá ñoù, toâi thöïc hieän ñeà taøi : “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi” vôùi muïc ñích taïo ra moät saûn phaåm coù ñoä tin caäy cao nhöng giaù thaønh saûn phaåm haï nhaèm naâng cao ñôøi soáng tieän ích cho con ngöôøi, goùp phaàn vaøo coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. IV. YÙ TÖÔÛNG THIEÁT KEÁ: YÙ töôûng thieát keá laø döïa vaøo maïng ñieän thoaïi coù saün ñeå thieát keá heä thoáng töï ñoäng ñieàu khieån ñoùng ngaét thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng khi coù söï coá, vôùi söï trôï giuùp cuûa kyõ thuaät vi ñieàu khieån. Heä thoáng naøy ñöôïc thieát keá treân moâ hình ñoùng ngaét 4 thieát bò, töï ñoäng quay soá baùo ñoäng khi coù chaùy,coù keû troäm ñoät nhaäp vaø phöông phaùp phaûn hoài keát quaû ñieàu khieån, baùo ñoäng baèng tieáng noùi ñöôïc löu tröõ vaø caøi ñaët saún. Ngoaøi ra heä thoáng chæ coù theå ñieàu khieån ñöôïc khi nhaán ñuùng maõ vaø khoâng theå xaûy ra tröôøng hôïp ngöôøi ngoaøi coù theå ñieàu khieån heä thoáng do voâ tình quay soá ngaãu nhieân
  4. Heä thoáng naøy coù 2 chöùc naêng: 1. Ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua maïng ñieän thoaïi: Ñeå ñieàu khieån, ñaàu tieân ngöôøi ñieàu khieån phaûi goïi soá maùy ñieän thoaïi nôi laép ñaët thieát bò ñieàu khieån. Ñieän thoaïi ñöôïc goïi coù maïch ñieàu khieån maéc song song vôùi daây ñieän thoaïi (thieát bò muoán ñieàu khieån ñöôïc maéc vaøo maïch ñieàu khieån). Sau moät thôøi gian ñoå chuoâng nhaát ñònh, neáu khoâng coù ai nhaác maùy thì maïch seõ töï ñoäng ñieàu khieån ñoùng maïch. Söï ñoùng maïch naøy laø ñoùng taûi giaû ñeå keát noái thueâ bao. Sau ñoù ngöôøi ñieàu khieån seõ nhaán maõõ passwords ñeå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån. Khi nhaán ñuùng maõ soá passwords maïch seõ phaùt ra lôøi giôùi thieäu ñeå ngöôøi ñieàu khieån bieát vôùi noäi dung thoâng baùo: “ Ñaây laø heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa qua ñieän thoaïi. Xin baïn haõy baám maõ ñieàu khieån”. Luùc naøy, maïch ñieàu khieån saün saøng nhaän leänh. Neáu nhaán sai maõ passwords thì ngöôøi ñieàu khieån khoâng theå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån ñöôïc. + Sau khi nhaán ñuùng maõ passwords thì ngöôøi ñieåu khieån coù theå baét ñaàu kieåm tra traïng thaùi taát caû caùc thieát bò vaø ñieàu khieån caùc thieát bò. Neáu muoán kieåm tra traïng thaùi taát caû caùc thieát bò tröôùc khi ñieàu khieån vaø sau khi ñieàu khieån thì ngöôøi ñieàu khieån nhaán maõ soá ñeå kieåm tra. Neáu ngöôøi ñieàu khieån nhaán ñuùng maõ soá ñeå kieåm tra thì heä thoáng naøy seõ baùo cho ngöôøi ñieàu khieån bieát traïng thaùi taát caû caùc thieát bò ñieän ñang muoán ñieàu khieån ( Ví duï :sau khi baám ñuùng maõ passwords 2397, roài baám tieáp soá 5 thì ngöôøi ñieàu khieån seõ nghe ñöôïc tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi noäi dung nhö sau: “Thieát bò 1 ñaõ taét, thieát bò 2 ñaõ taét,thieát bò 3 ñaõ taét, thieát bò 4 ñaõ taét”).
  5. Ñeå taét,taét caùc thieát bò ta seõ qui ñònh maõ taét taét caùc thieát bò nhö sau : - Soá 6 ñöôïc choïn laø leänh taét thieát bò - Soá 9 laø leänh taét thieát bò. - Soá 8 ñöôïc choïn laø leänh taét taát caû caùc thieát bò. - Soá 1 ñöôïc choïn laø thieát bò 1. - Soá 2 ñöôïc choïn laø thieát bò 2. - Soá 3 ñöôïc choïn laø thieát bò 3. - Soá 4 ñöôïc choïn laø thieát bò 4. Ví duï: Nhö vaäy muoán taét thieát bò 1 ta baám soá 21, muoán taét thieát bò 2 ta baám soá 92. Sau moãi laàn ñieàu khieån maïch seõ phaùt ra tieáng noùi ñeå baùo keát quaû cho ngöôøi ñieàu khieån (ví duï : neáu ta muoán taét thieát bò 1 thì ta seõ baám soá 21. Sau khi baám xong soá 21 thì heä thoáng naøy seõ coù tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi vôùi noäi dung : “Thieát bò 1 ñaõ taét” . Neáu muoán taét thieát bò 2 thì ta baám soá 92. Sau khi baám xong soá 21 thì heä thoáng naøy seõ coù tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi vôùi noäi dung : “Thieát bò 2 ñaõ taét” . Ví duï : khi coù söï coá ta muoán taét taát caû caùc thieát bò ñieän thì ta goïi ñieän thoaïi veà nôi ñieàu khieån sau ñoù baám maõ 2397 ñeå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån, sau ñoù baám soá 5 ñeå taét taát caû caùc thieát bò ñieän. Sau khi baám soá 5 xong thì heä thoáng naøy seõ coù tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi vôùi noäi dung : “Taát caû caùc thieát bò ñaõ taét” ñeå cho ngöôøi ñieàu khieån bieát laø taát caû caùc thieát bò mình muoán ñieàu khieån ñaõ taét. Sau khi ñieàu khieån xong thì ngöôøi ñieàu khieån gaùc maùy. Luùc naøy, maïch khoâng coøn nhaän ñöôïc leänh ñieàu khieån. Sau moät thôøi gian nhaát ñònh 30giaây, maïch seõ töï ñoäng ngaét maïch keát noái thueâ bao. Chuù yù, trong thôøi gian ñieàu khieån, neáu coù ngöôøi naøo ñoù nhaác maùy beân maùy bò goïi thì vaãn coù theå thoâng thoaïi vôùi ngöôøi ñieàu khieån.
  6. 2. Töï ñoäng quay soá baùo ñoäng khi coù söï coá: Khi coù chaùy thì töø boä caûm bieán chaùy seõ cho ra moät tín hieäu taùc ñoäng ñeán vi ñieàu khieån baùo cho vi ñieàu khieån bieát laø coù söï coá chaùy thì vi ñieàu khieån seõ ñieàu khieån quay soá baùo ñoäng. Soá ñieän thoaïi naøy seõ ñöôïc naïp tröôùc töø baøn phím ñieän thoaïi. Heä thoáng naøy seõ töï ñoäng quay soá baùo ñoäng ñeán nhöõng trung taâm nhö phoøng chaùy chöõa chaùy, boä phaän baûo veä hay nhöõng ngöôùi coù traùch nhieäm veà nhöõng vaán ñeà ñoù. Khi quay soá baùo ñoäng ñeán phoøng chaùy chöõa chaùy xong neáu ôû ñaàu beân kia nhaác maùy thì heä thoáng naøy seõ phaùt ra caâu baùo ñoäng ñeå baùo cho phoøng chaùy chöõa chaùy bieát vôùi noäi dung :” Hieän nay taïi soá nhaø A, ñöôøng B, phöôøng C, quaän D ñang coù chaùy. Xin caùc ñoàng chí tôùi chöõa chaùy.”. Neáu cuoäc goïi naøy khoâng thaønh coâng thì heä thoáng seõ töï ñoäng taét taûi giaû vaø nhaûy sang goïi cuoäc goïi thöù 2 . Neáu cuoäc goïi thöù 2 cuõng khoâng thaønh coâng thì heä thoáng naøy seõ nhaûy veà goïi cuoäc goïi thöù 1, cöù luaân phieân goïi nhö vaäy ñeán khi naøo 2 cuoäc goïi thaønh coâng thì thoâi. Sau khi quay soá ñieän thoaïi cho phoøng chaùy chöõa chaùy xong thì heä thoáng naøy seõ töï ñoäng quay soá ñieän thoaïi thöù 2 ñeà baùo cho chuû nhaø bieát hay baùo cho boä phaän baûo veä bieát laø hieän giôø nhaø cuûa mình ñang chaùy hay xí nghieäp, cô quan cuûa mình ñang chaùy ñeå kòp thôøi chöõa chaùy.Sau khi quay soá cho chuû nhaø xong neáu chuû nhaø nhaác maùy thì heä thoáng naøy seõ töï ñoäng baùo cho chuû nhaø vôùi noäi dung nhö sau : “ Hieän nay nhaø cuûa baïn ñang chaùy. Xin baïn tìm caùch xöû lyù”. Neáu ñieän thoaïi chuû nhaø baän hay chöa nhaác maùy thì heä thoáng naøy töï ñoäng ñôïi trong voøng 30giaây roài goïi laïi. Caùc cuoäc goïi naøy goïi ñeán khi naøo thaønh coâng thì thoâi.