Xem mẫu

  1. Chương 1: GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, heä thoáng thoâng tin lieân laïc laø moät trong nhöõng vaán ñeà quan troïng cuûa loaøi ngöôøi. Nhaát laø nhöõng öùng duïng cuûa kyõ thuaät thoâng tin lieân laïc vaøo lónh vöïc kinh teá, khoa hoïc vaø ñôøi soáng. Chính vì noù maø con ngöôøi vaø xaõ hoäi loaøi ngöôøi ñaõ phaùt trieån khoâng ngöøng. Ñaëc bieät trong nhöõng thaäp nieân gaàn ñaây, ngaønh böu chính vieãn thoâng ñaõ phaùt trieån maïnh meõ taïo ra böôùc ngoaëc quan troïng trong lónh vöïc thoâng tin ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa con ngöôøi. Ngoaøi nhu caàu veà thoâng tin con ngöôøi coøn muoán nhöõng nhu caàu khaùc nhö : töï ñoäng traû lôøi ñieän thoaïi khi chuû vaéng nhaø, hoäp thö thoaïi,…Vì theá ngaønh böu chính vieãn thoâng luoân laø ñeà taøi cho caùc nhaø khoa hoïc, kyõ sö vaø ñoâng ñaûo caùc baïn ñoïc thuoäc caùc ngaønh coù lieân quan ñeán ngaønh böu chính vieãn thoâng. Nhöng trong soá caùc ñeà taøi veà böu chính vieãn thoâng ôû nöôùc Vieät Nam chöa coù ñeà taøi naøo duøng maïng ñieän thoaïi ñeå: ñieàu khieån thieát bò ñieän vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua ñöôøng ñieän thoaïi. Ñoái vôùi heä thoáng ñieàu khieån xa baèng tia hoàng ngoaïi thì giôùi haïn veà khoaûng caùch laø yeáu ñieåm cuûa kyõ thuaät naøy, ngöôïc laïi vôùi maïng ñieän thoaïi ñaõ ñöôïc môû roäng vôùi quy moâ toaøn theá giôùi thì giôùi haïn xa khoâng phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch ñaõ môû ra moät loái thoaùt môùi trong lónh vöïc töï ñoäng ñieàu khieån vaø töï ñoäng baùo ñoäng . Hieän nay, do nhu caàu trao ñoåi thoâng tin cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng taêng ,ñoàng thôøi vieäc gaén caùc thieát bò ñieän thoaïi ngaøy caøng ñöôïc phoå bieán roäng raõi, do ñoù vieäc söû duïng maïng ñieän thoaïi ñeå truyeàn tín hieäu ñieàu khieån laø phöông thöùc thuaän tieän nhaát, tieát kieäm nhieàu thôøi gian cho coâng vieäc ,vöøa ñaûm baûo caùc tính naêng
  2. an toaøn cho caùc thieát bò ñieän gia duïng vöøa tieát kieäm ñöôïc chi phí söû duïng vaø ñaûm baûo an toaøn cho tính maïng vaø taøi saûn cuûa moãi ngöôøi daân do chaùy noå hoaëc do chaïm chaäp ñieän gia duïng gaây ra Ngoaøi ra,öùng duïng cuûa heä thoáng ñieàu khieån xa baèng ñieän thoaïi, giuùp ta ñieàu khieån caùc thieát bò ñieän ôû nhöõng moâi tröôøng nguy hieåm maø con ngöôøi khoâng theå laøm vieäc ñöôïc hoaëc nhöõng daây chuyeàn saûn xuaát ñeå thay theá con ngöôøi. Trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta luoân toàn taïi nhöõng khu vöïc raát deã bò chaùy, neân vieäc laép ñaët ,caùc heä thoáng baùo chaùy coù taàm quan troïng heát söùc to lôùn. Noù giuùp ta phaùt hieän nhanh choùng ,chöõa chaùy kòp thôøi ôû thôøi kyø ñaàu cuûa vuï chaùy ñem laïi söï bình yeân cho moïi ngöôøi, baûo veä taøi saûn cho nhaân daân, nhaø maùy, xöôûng saûn xuaát. Ngaøy nay, vieäc phoøng chaùy chöûa chaùy trôû thaønh moái quan taâm haøng ñaàu cuûa nöôùc ta cuõng nhö nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Noù trôû thaønh nghóa vuï cuûa moãi ngöôøi daân. Treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng luoân tuyeân truyeàn giaùo duïc cho moãi ngöôøi daân yù thöùc phoøng chaùy chöõa chaùy, nhaèm muïc ñích haïn cheá nhöõng vuï chaùy ñaùng tieát xaûy ra. Caùc vuï chaùy thöôøng xaûy ra vaøo muøa khoâ gaây thieät haïi lôùn veà ngöôøi vaø cuûa. Ta coù theå ñieån hình moät soá vuï chaùy xaûy ra gaàn ñaây nhö : vuï chaùy chôï Ñoàng Xuaân ôû Haø Noäi, khaùch saïn Cöûu Long, vaø moät soá vuøng daân cö trong thaønh phoá Hoà Chí Minh… Qua ñoù ta thaáy raèng khi moät vuï chaùy xaûy ra gaây thieät haïi raát lôùn, vaø thöôøng xaûy ra vaøo ban ñeâm, taïi nhöõng nôi coù nhieàu chaát lieäu deã chaùy, nhieàu phoøng oác, nhaø xöôûng maø khoâng coù ngöôøi canh gaùc hoaëc sô yù trong luùc kieåm tra. Vì vaäy raát khoù phaùt hieän caùc ñaùm chaùy daãn ñeán vieäc chaùy lan roäng khoù daäp taét. Vieäc ñaët moät thieát bò baùo chaùy ôû nhöõng vuøng nhö vaäy laø heát söùc caàn thieát.
  3. Cuøng vôùi söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa heä thoáng thoâng tin ñieän thoaïi, thì vieäc baùo chaùy qua ñieän thoaïi thì raát caàn thieát, noù giuùp ta baùo kòp thôøi nhöõng thoâng tin veà vuï chaùy ñeán caùc cô quan chöùc naêng coù lieân quan. Ngaøy nay, vieäc phaùt hieän keû troäm ñoät nhaäp vaøo nhaø, vaøo caùc kho chöùa haøng, vaøo caùc ngaân haøng, nhöõng nôi caát nhöõng taøi saûn quí hieám, nhöõng taøi lieäu maät … laø raát caàn thieát ñoái vôùi moïi ngöôøi daân, caùc cô quan chöùc naêng, caùc ngaân haøng … Neáu ta chæ söû duïng heä thoáng baùo troäm taïi choã thì keû troäm coù theå tìm caùch khoáng cheá taét taát caû caùc heä thoáng baùo ñoäng taïi choã, laøm cho chuùng ta khoâng phaùt hieän ñöôïc hoaêc chuùng ta ñi xa thì heä thoáng baùo ñoäng taïi choã cuõng khoâng coù taùc duïng. Neáu chuùng ta duøng maïng ñieän thoaïi ñeå baùo ñoäng khi coù keû troäm ñoät nhaäp thì raát coù hieäu quaû. Thoâng qua maïng ñieän thoaïi thì heä thoáng baùo ñoäng seõ töï ñoäng quay soá baùo ñoäng ñeán caùc cô quan chöùc naêng vaø nhöõng ngöôøi coù lieân quan ñeå xöû lyù kòp thôøi duø chuùng ta khoâng coù maët ôû hieän tröôøng. Xuaát phaùt töø nhöõng yù töôûng vaø tình hình thöïc teá nhö ôû treân, toâi choïn ñeà taøi: “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi” cho luaän aùn toát nghieäp. Maïch ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua maïng ñieän thoaïi, giuùp ta ñieàu khieån caùc thieát bò ñieän gia duïng khi khoâng coù ai ôû nhaø khi ta ôû caùch xa nhaø(hay ôû nhaø) hoaëc ôû nhöõng moâi tröôøng nguy hieåm maø con ngöôøi khoâng theå laøm vieäc ñöôïc hoaëc moät daây chuyeàn saûn xuaát ñeå thay theá con ngöôøi. Chaúng haïn muoán ñieàu khieån caùc thieát bò ñieän trong nhaø khi vaéng ngöôøi, ta quay soá ñieän thoaïi veà nhaø vaø gôûi maõ leänh ñoùng hay ngaét thieát bò thì maïch seõ thöïc hieän. Khi maïch thöïc hieän xong leänh cuûa ta thì
  4. maïch seõ goïi tín hieäu phaûn hoài cho ta bieát maïch ñaõ thöïc hieän xong leänh hay chöa. Maïch quay soá baùo ñoäng: seõ töï ñoäng quay soá baùo ñoäng tôùi cho caùc cô quan chöùc naêng bieát khi coù chaùy hay coù keû troäm ñoät nhaäp. Vôùi ñeà taøi: “Heää thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi” goàm 3 phaàn: GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI: Giôùi thieäu veà söï phaùt trieån cuûa ngaønh ñieän töû-vieãn thoâng trong khoa hoïc kyõ thuaät vaø nhöõng öùng duïng thöïc teá cuûa chuùng vaøo caùc lónh vöïc khoa hoïc, xaõ hoäi. Ñaëc bieät laø söï öùng duïng cuûa vi ñieàu khieån vaøo heä thoáng vieãn thoâng ñeå taïo ra ñöôïc moät saûn phaåm coù theå öùng duïng roäng raõi trong caùc lónh vöïc ñieàu khieån vaø baùo ñoäng trong ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa ngöôøi daân. Saûn phaåm coù teân goïi “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi” NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA ÑEÀ TAØI: - Tình hình nghieân cöùu trong vaø ngoaøi nöôùc - Phöông aùn thieát keá - Thieát keá vaø thi coâng : + Khoái caûm bieán chuoâng. + Khoái keát noái thueâ bao. + Khoái caûm bieán tín hieäu ñaûo cöïc. + Khoái caûm bieán chaùy. + Khoái caûm bieán phaùt hieän troäm.
  5. + Khoái thu-phaùt DTMF. + Khoái giaûi maõ vaø hieån thò. + Khoái xöû lí trung taâm. + Khoái coâng taác beân ngoaøi. + Khoái coâng xuaát ra. + Khoái taïo tieáng noùi. töø caùc khoái treân ta keát hôïp caùc khoái laïi vôùi nhau taïo thaønh moät heä thoáng hoaït ñoäng hoaøn chænh ñeå thi coâng maïch vaø vieát chöông trình ñieàu khieån cho maïch hoaït ñoäng theo ñuùng yeâu caàu ñeà ra. KEÁT LUAÄN VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI Toùm taét toaøn boä noäi dung ñeà taøi, neâu öu-khuyeát ñieåm cuûa ñeà taøi. Ñöa ra höôùng phaùt trieån cuûa ñeà taøi. Mong raèng heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi maø toâi thöïc hieän seõ ñöôïc môû roäng theo nhieàu höôùng hoaøn chænh hôn, öùng duïng roäng raõi trong thöïc teá ñeå ngaøy caøng caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát , tinh thaàn vaø sinh hoaït cuûa con ngöôøi. Goùp phaàn hieän ñaïi hoùa vaø coâng nghieäp hoùa ñaát nöôùc ñaùp öùng toát yeâu caàu cuûa chính phuû ñeà ra.