Xem mẫu

  1. Chương 17: HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI Vôùi ñeà taøi: “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua ñöôøng ñieän thoaïi“ laø moät heä thoáng khaù hoaøn chænh. Vôùi chöùc naêng baùo ñoäng vaø phaûn hoài baèng tieáng noùi, cho neân seõ baùo chính xaùc caùc traïng thaùi thieát bò vaø tình hình xaûy ra söï coá moät caùch chính xaùc taïo cho ngöôøi nghe thoâng baùo vaø ñieàu khieån coù caûm giaùc an taâm hôn. Heä thoáng naøy coù theå ñaët ôû nhaø rieâng, xí nghieäp, cô quan, nhaø xöôûng, nhaø kho, vaên phoøng, khaùch saïn, chung cö .v.v… Vôùi heä thoáng naøy, chuùng ta coù theå phaùt trieån theo höôùng ñöa heä thoáng naøy giao tieáp vôùi maùy tính. Sau ñoù, ñöa chöùc naêng ñieàu khieån vaø baùo ñoäng leân maïng internet. Töùc heä thoáng naøy vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng ôû cheá ñoä nhö tröôùc nhöng baây giôø heä thoáng naøy ñöôïc giao tieáp vôùi maïng maùy tính. Cho neân, chuùng coù theå ñöôïc ñieàu khieån vaø quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng internet. Neáu chuùng ta söû duïng maïng thì nhöõng thoâng tin veà ñieàu khieån, baùo ñoäng seõ phong phuù vaø coù nhieàu chöùc naêng hôn. Ví duï: khi ñöa heä thoáng naøy leân maïng thì khi ñieàu khieån chuùng ta seõ bieát nhieàu thoâng tin veà thieát bò mình muoán ñieàu khieån hôn, bieát ñöôïc ngaøy giôø vaø teân ngöôøi ñieàu khieån tröôùc ñoù. Coøn ñoái vôùi heä thoáng baùo chaùy, baùo troäm thì seõ ñöôïc caäp nhaät ngaøy giôøi xaûy ra vuï chaùy hay khi coù keû troäm ñoät nhaäp vaø nghi laïi ñöôïc hình aûnh töø luùc baét ñaàu xaûy ra vuï chaùy cho ñeán keát thuùc vuï chaùy vaø ghi laïi ñöôïc hình aûnh töø luùc phaùt hieän ñöôïc keû troäm ñoät nhaäp baèng camera thoâng qua maïng internet ñeå löu tröû vaøo maùy tính muoán quan saùt. Ñoái vôùi maïch aâm thanh ta neân söû duïng nhöõng IC chuyeân duøng cho vieäc ghi phaùt ngöõ aâm. Ñeå laøm giaûm kích thöôùc cuûa maïch aâm thanh, giaûm giaù thaønh vaø thuaän tieän hôn cho ngöôøi söû duïng. Khi
  2. muoán thay ñoåi thoâng tin baùo ñoäng hay thoâng tin veà ñieàu khieån. ÔÛ ñaây toâi ñöa ra moät IC chuyeân duøng laø APR9600, IC naøy coù theå thu vaø phaùt tieáng noùi trong voøng 60giaây. Noù coù theå truy xuaát song song 8 ñoaïn tieáng noùi baèng caùch kích möùc logic phuø hôïp cho chaân ñieàu khieån. IC chuyeân duøng naøy coù boä nhôù Flat cho neân khi ghi aâm vaøo thì döõ lieäu seõ khoâng bò maát khi cuùp ñieän. Vieäc ghi aâm raát laø ñôn giaûn nhôø nhöõng linh kieän rôøi ñöôïc keát noái beân ngoaøi IC. Khi ghi aâm ta chæ vieäc nhaán moät nuùt muoán ghi aâm ôû ñoaïn naøo thì quaù trình ghi aâm seõ ñöôïc thöïc hieän ôû ñoaïn ñoù. Khi muoán keát thuùc chæ vieäc baám nuùt ñoù nhaû ra laø keát thuùc vieäc ghi aâm. Chaát löôïng ghi aâm ôû IC naøy raát toát. Do luùc naøy treân thò tröôøng Vieät Nam khoâng coù IC naøy, cho neân toâi khoâng theå duøng IC naøy trong luaän vaên naøy ñöôïc. Nhìn chung ñaây laø höôùng phaùt trieån khaù lyù thuù vaø khaû thi trong ñieàu kieän nöôùc nhaø nhö hieän nay. Ñoù laø moät heä thoáng chöùc naêng ña duïng, tieän ích, hieän ñaïi, kinh teá khoâng ngoaøi muïc ñích naâng cao ñôøi soáng tieän ích cho con ngöôøi. III. KEÁT QUÛA ÑAÏT ÑÖÔÏC : 1 . Tính khoa hoïc: Theá kyû 20 – 21 laø theá kyû cuûa Thoâng Tin Ñieän Töû - Vieãn Thoâng, laø neàn taûng quan troïng trong vieäc ñieàu khieån thoâng qua maïng thoâng tin toaøn caàu, phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät Ñeà taøi söû duïng kyõ thuaät tieân tieán trong quaù trinh bieán ñoåi xöû lyù tín hieäu aâm thanh töø tín hieäu töông töï analog sang thaønh tín hieäu soá digital. Ngoaøi ra ñeà taøi coøn theå hieän tính öùng duïng ña naêng trong kyõ thuaät Vi Ñieàu Khieån.
  3. 2 . Khaû naêng trieån khai öùng duïng vaøo thöïc tieãn: Muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø thieát keá vaø thi coâng heä thoáng ñieàu khieån caùc thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi. Ñoàng thôøi heä thoáng coù khaû naêng phaûn hoài,baùo ñoäng traïng thaùi vaø keát quaû ñieàu khieån thieát bò baèng tieáng noùi, taïo caûm giaùc yeân taâm cho ngöôøi ñieàu khieån vaø ngöôøi ñöôïc nghe baùo ñoäng. Öu ñieåm cuûa vieäc duøng ñöôøng truyeàn coù saün cuûa maïng ñieän thoaïi ñeå ñieàu khieån thieát bò vaø baùo ñoäng laø phaïm vi ñieàu khieån vaø baùo ñoäng roäng, khoâng haïn cheá. Taïi moät nôi maø coù theå ñieàu khieån vaø baùo ñoäng ñöôïc nhieàu nôi khaùc. Heä thoáng coù khaû naêng ñieàu khieån ñöôïc nhieàu thieát bò. Tuy nhieân, ñeà taøi naøy chæ laøm treân moâ hình cho neân toâi chæ ñöa ra ñieàu khieån 4 thieát bò töôïng tröng maø thoâi. Heä thoáng naøy coù khaû naêng baùo ñoäng ñöôïc nhieàu soá ñieän thoaïi nhöng trong ñeà taøi naøy toâi chæ ñöa ra baùo ñoäng 2 soá ñieän thoaïi maø thoâi. Ngoaøi ra trong coâng taùc giaûng daïy, heä thoáng trôû thaønh moät moâ hình thöïc teá duøng ñeå giaûng daïy theå hieän söï öùng duïng cuûa maïng thoâng tin vaø ñaëc bieät khaû naêng öùng duïng ña daïng cuûa Vi Ñieàu Khieån. Vôùi nhöõng ñaëc ñieåm vaø tính naêng treân, ñeà taøi coù khaû naêng trieån khai öùng duïng roäng raõi trong thöïc teá vaø mang tính hieän ñaïi thöïc tieãn cao. 3 . Hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi: Nhôø coù ñieàu khieån töø xa con ngöôøi tieát kieäm ñöôïc thôøi gian vaø quaù trình ñi laïi, vôùi ñieàu kieän thi coâng cuûa ñeà taøi raát khaû thi, giaù thaønh thaáp, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hieän taïi nöôùc nhaø. Song ñeà taøi mang tính tieän ích raát cao ñöôïc öùng duïng töø daân duïng ñeán
  4. coâng nghieäp, nhö nhaø maùy, kho xöôûng vaø ñaëc bieät laø nhöõng moâi tröôøng khaéc nghieät, nguy hieåm, nôi cao aùp. Nhôø coù heä thoáng baùo ñoäng töø xa, cho neân vieäc baùo ñoäng cho nhöõng ngöôøi vaø caùc cô quan coù chöùc naêng kòp thôøi ñeå xöû lyù traùnh nhöõng tröôøng hôïp baùo ñoäng chaäm gaây ra nhöõng haäu quûa khoâng löôøng. Song vôùi öùng duïng naøy mang tieän ích raát cao ñöôïc öùng duïng cho caùc nhaø daân, chung cö, caùc xí nghgieäp, kho chöùa haøng, khaùch saïn, ngaân haøng v.v… Hôn nöõa veà tính khaû thi trong töông lai, ñeà taøi mang tính kích thích thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa ngaønh coâng ngheä Ñieän Töû Vieät Nam. Töø ñoù goùp phaàn xaây döïng ñaát nöôùc ngaøy caøng phoàn vinh, vì ngaønh Ñieän Töû laø ngaønh ñoùng vai troø kinh teá muïi nhoïn. IV. KEÁT LUAÄN: Trong thôøi gian laøm ñeà taøi, vôùi söï haïn cheá veà thôøi gian vaøtaøi lieäu vì vaäy ñoøi hoûi baûn thaân toâi phaûi coá gaéng tìm toøi vaø nhieät tình trong coâng vieäc nghieân cöùu ñeà taøi vaø cuoái cuøng ñeà taøi ñaõ hoaøn thaønh moät caùch troïn veïn. Ñoù laø keát quaû cuûa moät thôøi gian daøi noå löïc cuûa toâi thôøi gian nghieân cöùu vaø döôùi söï höôùng daãn taän tình cuûa giaùo vieân höôùng daãn cuøng vôùi söï giuùp ñôõ cuûa nhaø tröôøng neân ñeà taøi ñaõ hoaøn thaønh ñuùng thôøi haïn. Vôùi ñeà taøi naøy, yeâu caàu phaûi coù kieán thöùc toång quaùt veà nhieàu maët: kieán thöùc veà kyõ thuaät soá, töông töï, xöû lyù tín hieäu, xöû lyù aâm thanh soá ñaëc bieät laø quaù trình bieán ñoåi aâm thanh soá A/D ñeå naïp vaøo EPROM, lyù thuyeát maïch, kieán thöùc phaàn cöùng vaø phaàn meàm cuûa vi xöû lyù, kieán thöùc veà böu chính vieãn thoâng …. Toâi ñaõ aùp duïng nhuaàn nhuyeãn giöõa lyù thuyeát vaø thöïc haønh vaø taän duïng ñöôïc ñöôøng truyeàn coù saún cuûa maïng böu chính vieãn thoâng ñeå thieát keá phaàn cöùng phaàn meàm hôïp lyù ñeå maïch ñieàu khieån vaø baùo ñoäng hoaït ñoäng ñöôïc hoaøn haûo.
  5. Ñeà taøi “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi” laø söï keát hôïp giöõa caùc khoái taïo thaønh moät heä thoáng hoaøn chænh. Trong ñeà taøi nghieân cöùu ñaõ trình baøy khaù saâu saéc veà caáu truùc vaø chöùc naêng töøng khoái cuûa phaàn cöùng, phaàn meàm giuùp cho ngöôøi ñoïc deã daøng naém ñöôïc caáu truùc vaø chöùc naêng cuûa maïch. Noäi dung ñeà taøi ñöôïc trình baøy ñaày ñuû, hình thöùc roõ raøng, töø ngöõ thoâng duïng vaø deã hieåu giuùp cho ngöôøi ñoïc hieåu ñöôïc moät caùch deã daøng ñeå vaän duïng ñuùng ñaén vaø chính xaùc.