Xem mẫu

  1. Chương 15: CHÖÔNG TRÌNH CON PHAÙT SOÁ ÑIEÄN THOAÏI THÖÙ 1-2-3-4 1. Löu ñoà giaûi thuaät. BEGIN LCALL RESET_MT8880 LCALL DTMF MOV R0 RAM Ñ @R0 = * ? S MOV P1  @R0 RET LCALL DELAY_1S INC R0
  2. 2. Giaûi thích: Ñaàu chöông trình seõ nhaûy ñeán ñòa chæ RAM ñeå laáy döõ lieäu taïi ñòa chæ naøy (soá ñieän thoaïi). Sau ñoù goïi chöông trình RESET- MT8880 ñeå khôûi ñoäng laïi cho MT8880 vaø goïi chöông trình DTMF ñeå choïn cheá ñoä phaùt. Sau ñoù naïp giaù trò soá ñieän thoaïi vaøo thanh ghi phaùt döõ lieäu cuûa MT8880 vaø kieåm tra soá ñieän thoaïi naïp vaøo vaø neáu giaù trò soá ñieän thoaïi laø phím * thì keát thuùc vieäc phaùt soá ñieän thoaïi thöù nhaát.Töông töï nhö vaäy cho caùc soá ñieän thoaïi thöù 2-3-4.
  3. XVII. CHÖÔNG TRÌNH CON QUAY SOÁ ÑIEÄN THOAÏI THÖÙ 1-2-3-4: 1. Löu ñoà thuaät giaûi : BEGIN LCALL RESET-MT8880 LCALL DTMF ÑOÙNG TAÛI GIAÛ LCALL DELAY_10S LCALL PSÑT THNM ? LCALL DELAY_1S LCALL BAODONG OÂ NHÔÙ = 1
  4. MÔÛ TAÛI GIAÛ RET 2. Giaûi thích: Tröôùc tieân seõ goïi chöông trình RESET-MT8880 ñeå khôûi ñoäng laïi MT8880, sau ñoù goïi chöông trìng con DTMF ñeå choïn cheá ñoä phaùt. Sau ñoù xuaát tín hieäu ñoùng taûi giaû, tieáp theo ñôïi 10S ñeå chôø tín hieäu môøi quay soá. Sau ñoù seõ goïi chöông trình phaùt soá ñieän thoaïi. Sau khi phaùt soá ñieän thoaïi xong kieåm tra tín hieäu nhaác maùy trong voøng 30 giaây. Neáu khoâng coù tín hieäu nhaác maùy thì taét taûi giaû keát thuùc cuoäc goïi. Neáu coù tín hieäu nhaác maùy thì phaùt thoâng baùo vaø ñoàng thôøi ñaët oâ nhôù =1 ñeå cho bieát laø cuoäc goïi thaønh coâng. Sau ñoù taét taûi giaû keát thuùc cuoäc goïi.
  5. XVII. CHÖÔNG TRÌNH CON QUAY SOÁ BAÙO ÑOÄNG : 1. Löu ñoà giaûi thuaät: BEGIN LCALL QSBÑ Ñ LCALL 1 ? 77H = QSBÑ2 S S 76H =1 ? Ñ S 77H =1 ? Ñ RET
  6. 2. Giaûi thích : Ñaàu tieân chöông trình seõ quay soá ñieän thoaïi baùo ñoäng thöù 1. Neáu quay soá ñieän thoaïi thöù 1 thaønh coâng thì quay tieáp soá ñieän thoaïi thöù 2. Neáu cuoäc goïi thöù 2 thaønh coâng thì thoaùt. Neáu cuoäc goïi thöù 1 thaønh coâng thì seõ ñaët oâ nhôù 76H =1 ñeå baùo cho bieát laø cuoäc goïi thöù 1 thaønh coâng. Sau ñoù nhaûy tôùi quay soá cho cuoäc goïi thöù 2. Neáu cuoäc gôi thöù 2 khoâng thaønh coâng thì seõ trôû laïi xem cuoäc goïi thöù nhaát thaønh coâng chöa. Neáu cuoäc goïi thöù 1 thaønh coâng thì seõ quay soá thöïc hieän cuoäc goïi thöù 2 tieáp. Cöù tieáp tuïc laøm nhö theá cho ñeán khi naøo cuoäc goïi thöù 2 thaønh coâng thì thoâi. Neáu cuoäc goïi thöù 1 khoâng thaønh coâng thì seõ nhaûy tôùi quay soá cho cuoäc goïi thöù 2. Neáu cuoäc goïi thöù 2 thaønh coâng thì ñaët oâ nhôù 77H = 1 ñeå baùo cho bieát laø cuoäc goïi thöù 2 ñaõ thaønh coâng. Sau ñoù nhaûy veà goïi tieáp cuoäc goïi thöù 1, neáu cuoäc goïi thöù 1 khoâng thaønh coâng nöõa thì seõ nhaûy sang cuoäc goïi thöù 2 maø luùc naøy cuoäc goïi thöù 2 ñaõ thaønh coâng roài cho neân seõ quay veà thöïc hieän cuoäc goïi thöù 1. Cöù tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán khi naøo caû 2 cuoäc goïi thaønh coâng thì thoâi. VIII. CHÖÔNG TRÌNH CON DELAY: 1. Löu ñoà giaûi thuaät: BEGIN R1 = 20 TR0 = 0 TF0 = 0 TH0 = high (+50000) TL0 = low (-50000) TR0 =1 S TF0 =1 Ñ R1 = R1-1
  7. 2. Giaûi thích: Ñaây laø chöông trình phuïc vuï cho caùc chöông trình khaùc khi ñöôïc goïi ñeán. Khi ñoù chöông trình coù nhieäm vuï laøm treã ñi moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh ñöôïc caøi ñaët tröôùc. Ñaàu tieân chöông trình naïp cho thanh ghi R1 = 20, taét timer 0 baèng caùch xoùa TR0, xoùa côø baùo traøn TF0. Sau ñoù TH0 ñöôïc naïp byte cuûa (-50000) vaø byte thaáp cuûa (-50000) ñöôïc naïp vaøo TL0. Con soá (-50000) laø con soá cuûa heä soá 10, daáu tröø töôïng tröng cho caùc bit cao laø bit 0. Sau khi naïp thôøi haèng cho hai thanh ghi chöông trình seõ baät timer 0. Timer 0 ñöôïc ñeám ôû cheá ñoä mode 1, ñeám 16 bit, timer 0 töï ñoäng ñeám leân cho ñeán FFFFH, roài xuoáng 0000H. Luùc ñoù côø traøn TF0 ñöôïc baät leân 1. Chöông trình laïi tieáp tuïc giaûm R1, vaø khi R1 chöa baèng 0 thì chöông trình laëp laïi quaù trình ñeám cuûa timer 0.
  8. Khi R1 = 0 thì chöông trình seõ thoaùt veà töø goïi chöông trình con. Caùch tính thôøi gian chöông trình delay: Vôùi chu kyø cuûa xung timer laø 1us thì Tdelay ñöôïc tính nhö sau: Tdelay = 20 x 50000 = 1000000  s = 1 s