Xem mẫu

  1. Chương 11: CHÖÔNG TRÌNH CON MÔÛ THIEÁT BÒ 1. Löu ñoà giaûi thuaät. BEGIN P2.4=1 P P0.0=0 P2.4=0 1R7 A=1 Ñ P2.0=1 Ñ R7P1 7 P2.4=1  0H=1 S S P P0.0=1 P2.4=0 1 R7 L CALL MO1 P2.4=1 P P0.1=0 P2.4=0 1R7 R7P1 7 P2.4=1  1H=1 Ñ Ñ P P0.1=1 A=2 P2.1=1 1 R7 P2.4=0 L CALL MO2 S S P2.4=1 P P0.2=0 P2.4=0 1R7 R7P1 7 P2.4=1  2H=1 P P0.2=1 P2.4=0 1 R7 L CALL A=3 Ñ P2.2=1 Ñ P2.4=1 MO3 P P0.3=0 P2.4=0 S S 1R7 R7P1 7 P2.4=1  3H=1 P P0.3=1 P2.4=0 1 R7 L CALL MO4
  2. Ñ Ñ A=4 P2.3=1 S S RET
  3. 2. Giaûi thích: Sau khi baám ñuùng maõ thöù nhaát ñeå môû thieát bò thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=1 chöa. neáu ñuùng A=1 thì chöông trình hoûi tieáp P2.0=1 chöa (P2.0 laø traïng thaùi cuûa coâng taéc beân ngoaøi). Neáu P2.0=1 laø ñuùng thì ta phaûi xoùa P0.0=0 ñeå môû thieát bò 1 ( vì tín hieäu P0.0 vaø P2.0 ñöôïc ñöa qua coång EXOR cho neân muoán ñöa ra möù c logic 1 thì möùc logic cuûa 2 traïng thaùi naøy seõ khaùc nhau ). Sau ñoù ñaët oâ nhôù 70H=1 ñeå baùo laø thieát bò 1 ñaõ ñöôïc môû. Sau ñoù goïi chöông trình tieáng noùi baùo laø “ Thieát bò 1 ñaõ ñöôïc môû”. Neáu P2.0=0 thì muoán môû thieát bò ta phaûi ñaët P0.0=1 vaø ñaët 70H=1 ñeå baùo thieát bò 1 ñaõ ñöôïc môû. Sau ñoù goïi chöông trình baùo môû thieát bò 1. Neáu ñieàu kieän A=1 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=2 chöa. Neáu A=2 ñuùng, chöông trình hoûi tieáp P2.1=1 chöa. Neáu P2.1=1 thì xoùa P0.0=0 ñeå môû thieát bò 2 vaø ñoàng thôøi ñaët 71H=1 ñeå baùo laø thieát bò 2 ñaõ ñöôïc môû. Sau ñoù goïi chöông trình baùo môû thieát bò 2. Neáu ñieàu kieän P2.1=1 sai töùc P2.1=0, muoán môû thieát bò 2 thì ñaët P0.1=1 vaø ñaët 71H=1 ñeå baùo laø thieát bò 2 ñaõ ñöôïc môû vaø goïi chöông trình baùo môû thieát bò 2. Neáu ñieàu kieän A=2 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=3 chöa. Neáu A=3 ñuùng, chöông trình hoûi tieáp P2.2=1 chöa. Neáu P2.2=1 thì xoùa P0.2=0 ñeå môû thieát bò 3 vaø ñoàng thôøi ñaët 72H=1 ñeå baùo laø thieát bò 3 ñaõ ñöôïc môû. Sau ñoù goïi chöông trình baùo môû thieát bò 3. Neáu ñieàu kieän P2.2=1 sai töùc P2.2=0, muoán môû thieát bò 3 thì ñaët P0.2=1 vaø ñaët 72H=1 ñeå baùo laø thieát bò 3 ñaõ ñöôïc môû vaø goïi chöông trình baùo môû thieát bò 3. Neáu ñieàu kieän A=3 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=4 chöa. Neáu A=4 ñuùng, chöông trình hoûi tieáp P2.3=1 chöa. Neáu P2.3=1 thì xoùa P0.3=0 ñeå môû thieát bò 4 vaø ñoàng thôøi ñaët 73H=1 ñeå baùo
  4. laø thieát bò 4 ñaõ ñöôïc môû. Sau ñoù goïi chöông trình baùo môû thieát bò 4. Neáu P2.3=0 thì ñaët P0.3=1 ñeå môû thieát bò 4 vaø ñaët 73H=1 ñeå baùo laø thieát bò 4 ñaõ ñöôïc môû vaø goïi chöông trình baùo môû thieát bò 4. Neáu ñieàu kieän A=4 sai thì thoaùt.
  5. V. CHÖÔNG TRÌNH CON TAÉT THIEÁT BÒ 1 Löu ñoà giaûi thuaät: BEGIN P2.4=1 P P0.0=1 P2.4=0 1R7 A=1 Ñ P2.0=1 Ñ R7P1 7 P2.4=1  0H=0 S S P P0.0=0 P2.4=0 1 R7 L CALL TAT1 P2.4=1 P P0.1=1 P2.4=0 1R7 R7P1 7 P2.4=1  1H=0 Ñ Ñ P P0.1=0 A=2 P2.1=1 1 R7 P2.4=0 L CALL TAT2 S S P2.4=1 P P0.2=1 P2.4=0 1R7 R7P1 7 P2.4=1  2H=0 P P0.2=0 P2.4=0 1 R7 L CALL A=3 Ñ P2.2=1 Ñ P2.4=1 TAT3 P P0.3=1 P2.4=0 S S 1R7 R7P1 7 P2.4=1  3H=0 P P0.3=0 P2.4=0 1 R7 L CALL TAT4
  6. Ñ Ñ A=4 P2.3=1 S S RET 2. Giaûi thích: Sau khi baám ñuùng maõ thöù nhaát ñeå taét thieát bò thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=1 chöa. Neáu ñuùng A=1 töùc laø taét thieát bò 1, sau ñoù chöông trình hoûi tieáp P2.0=1 chöa (P2.0 laø traïng thaùi cuûa coâng taéc beân ngoaøi). Neáu P2.0=1 laø ñuùng thì ta phaûi ñaët P0.0=1 ñeå taét thieát bò 1 ( vì tín hieäu P0.0 vaø P2.0 ñöôïc ñöa qua coång EXOR cho neân muoán ñöa ra möù c logic 1 thì möùc logic cuûa 2 traïng thaùi naøy seõ khaùc nhau ). Sau ñoù xoùa oâ nhôù 70H=0 ñeå baùo laø thieát bò 1 ñaõ ñöôïc taét. Sau ñoù goïi chöông trình tieáng noùi baùo laø “ Thieát bò 1 ñaõ ñöôïc taét”. Neáu P2.0=0 thì muoán taét thieát bò ta phaûi xoùa P0.0=0 vaø xoùa 70H=0 ñeå baùo thieát bò 1 ñaõ ñöôïc taét. Sau ñoù goïi chöông trình baùo taét thieát bò 1. Neáu ñieàu kieän A=1 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=2 chöa. Neáu A=2 ñuùng, chöông trình hoûi tieáp P2.1=1 chöa. Neáu P2.1=1 thì ñaët P0.0=1 ñeå taét thieát bò 2 vaø ñoàng thôøi xoùa 71H=0 ñeå baùo laø thieát bò 2 ñaõ ñöôïc taét. Sau ñoù goïi chöông trình baùo taét thieát bò 2. Neáu ñieàu kieän P2.1=1 sai töùc P2.1=0, muoán taét thieát bò
  7. 2 thì xoùa P0.1=0 vaø xoùa 71H=0 ñeå baùo laø thieát bò 2 ñaõ ñöôïc taét vaø goïi chöông trình baùo taét thieát bò 2. Neáu ñieàu kieän A=2 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=3 chöa. Neáu A=3 ñuùng, chöông trình hoûi tieáp P2.2=1 chöa. Neáu P2.2=1 thì ñaët P0.2=1 ñeå taét thieát bò 3 vaø ñoàng thôøi xoùa 72H=0 ñeå baùo laø thieát bò 3 ñaõ ñöôïc taét. Sau ñoù goïi chöông trình baùo taét thieát bò 3. Neáu ñieàu kieän P2.2=1 sai töùc P2.2=0, muoán taét thieát bò 3 thì xoùa P0.2=0 vaø xoùa 72H=0 ñeå baùo laø thieát bò 3 ñaõ ñöôïc taét vaø goïi chöông trình baùo taét thieát bò 3. Neáu ñieàu kieän A=3 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=4 chöa. Neáu A=4 ñuùng, chöông trình hoûi tieáp P2.3=1 chöa. Neáu P2.3=1 thì ñaët P0.3=1 ñeå taét thieát bò 4 vaø ñoàng thôøi xoùa 73H=0 ñeå baùo laø thieát bò 4 ñaõ ñöôïc taét. Sau ñoù goïi chöông trình baùo taét thieát bò 4. Neáu P2.3=0 thì xoùa P0.3=0 ñeå taét thieát bò 4 vaø xoùa 73H=0 ñeå baùo laø thieát bò 4 ñaõ ñöôïc taét vaø goïi chöông trình baùo taét thieát bò 4. Neáu ñieàu kieän A=4 sai thì thoaùt.