Xem mẫu

 1. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những sai sót, rất mong bạn đọc đóng góp ý kiến để tài liệu này có giá trị hơn. Email: nvt.ngovantan@yahoo.com PhÇn 1: Dao ®éng­ sãng  c¬ häc C©u 1. Gia tèc trong dao ®éng ®iÒu hoµ cùc ®¹i khi :   A. vËn tèc dao ®éng cùc ®¹i.          B. vËn tèc dao  ®éng b»ng kh«ng.   C. dao ®éng qua vÞ trÝ c©n b»ng.     D. tÇn sè dao ®éng  lín. C©u 2. Dao ®éng t¾t dÇn cã ®Æc ®iÓm :   A. biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian.     B. n¨ng lîng dao  ®éng b¶o toµn.   C. chu k× dao ®éng kh«ng ®æi.             D. vËn tèc  biÕn thiªn ®iÒu hoµ theo thêi gian. C©u 3. dao ®éng lµ dao ®éng  tù do :   A. dao ®éng cña con l¾c lß xo.             B. dao ®éng  cña con l¾c ®ång hå.   C. dao ®éng cña cµnh c©y tríc giã.     D. dao ®éng cña  dßng ®iÖn xoay chiÒu. C©u 4. Hai sãng nµo cã thÓ  giao thoa ®îc víi nhau ?   A. sãng c¬ däc vµ sãng c¬ ngang.         B. sãng níc vµ  sãng ©m.   C. sãng ©m vµ sãng ®iÖn tõ.                   D. sãng  trªn d©y ®µn khi bÞ g¶y. C©u 5. Mét sãng trßn trªn mÆt níc cã ®Æc ®iÓm ?   A. biªn ®é sãng kh«ng ®æi.                        B. tÇn  sè sãng kh«ng ®æi.   C. vËn tèc sãng gi¶m khi ra xa nguån.       D. bíc sãng  thay ®æi khi ra xa nguån. C©u 6. ®é to cña ©m tai c¶m gi¸c ®îc phô thuéc vµo :   A. cêng ®é ©m.  B. cêng ®é vµ tÇn sè ©m.   C. tÇn sè ©m.  D. ©m s¾c cña ©m. C©u 7. ¢m cña ngêi ph¸t ra nghe kh¸ to v× :   A.thanh qu¶n rang m¹nh.                            B. do  khoang miÖng vµ mòi.   C. tÇn sè ©m kh¸ cao.  D. kh«ng khÝ truyÒn dÉn sãng ©m tèt. C©u 8. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ ®îc lµ do : Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 1 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 2. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh   A . kh«ng bÞ m «I  tr êng c¶n trë .                  B . qu¸n  tÝnh vµ l  ® i u hoµ t¸c  dông vµo vËt. ùc Ò   C . ®î  cung cÊp n¨ng lî  ® Çu. c ng               D . Thêng  xuyªn cã ngo¹i l  t¸c  dông. ùc C©u 9. Dao ®éng c¬ cìng bøc lµ lo¹i dao ®éng :   A.X¶y ra do t¸c dông cña ngo¹i lùc.                B.TÇn  sè dao ®éng lµ tÇn så cña ngo¹i lùc.   C.Cã biªn ®é phô thuéc vµo tÇn sè ngo¹i lùc.  D.®iÒu  hßa.     C©u 10. Tæng hîp hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng, cïng  tÇn sè, cïng biªn ®é a th× dao ®éng cã biªn ®é a(th)=a  th× 2 dao ®éng thµnh phÇn cã ®é lÖch pha lµ : A. B. B. D. C©u 11. Hai con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI  l1, l2 kh¸c l1 dao  ®éng cïng chu k× T1=0.6 (s), T2=0.8(s) ®îc cïng kÐo lÖch  gãc α0 vµ bu«ng tay cho dao ®éng. Sau thêi gian ng¾n nhÊt  bao  nhiªu th× 2 con l¾c l¹i ë tr¹ng th¸I nµy. ( bá qua  mäi c¶n trë).   A. 2(s).                                 B 2.4(s).   C. 2.5(s).                              D.4.8(s). C©u 12. con l¾c lß xo dao ®éng víi chu k× T= π (s), ë li  ®é x= 4 (cm/s) th× biªn ®é dao ®éng lµ :   A. 2(cm)                              B.  2   (cm).   C. 3(cm)                               D. kh«ng ph¶I c¸c  kÕt qu¶ trªn. C©u 13. dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph¬ng tr×nh x=¸in(ω t +  ϕ).vËn tèc cùc ®¹i lµ vmax=8π(cm/s) vµ gia tèc cùc ®¹i  a(max)= 16π 2(cm/s2), th× biªn ®é dao ®éng lµ:   A. 3 (cm).                             B. 4 (cm).   C. 5 (cm).                             D. kh«ng ph¶I kÕt  qu¶ trªn. C©u 14. con l¾c lß xo dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng cã  n¨ng lîng toµn phÇn  E=2.10­2 (J)lùc ®µn håi cña lß xo  F(max)=2(N).Lùc ®µn håi cña lß xo khi ë vÞ trÝ c©n b»ng lµ  F= 2(N). Biªn ®é dao ®éng sÏ lµ :   A. 2(cm).                                B.3(cm).   C.4(cm).                                 D.kh«ng ph¶I  c¸c kÕt qu¶ trªn. C©u 15. ë mét n¬I thÝ nghiÖm, con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI l1  th× dao ®éng víi chu ki T1=0.3 (s). con l¾c ®¬n cã chiÒu  Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 2 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 3. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh dµI l2 th× dao ®éng víi chu k× T2=0.4(s). chu k× dao ®éng  cña con l¾c ®¬n cã chiÒu  dµI l=l1+l2 lµ :    A.0.8(s).             B. 0.6(s).    C.0.5(s).             D. kh«ng ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn. C©u 16. Con l¾c lß xo dao ®éng ®øng. Nõu dïng vËt m1 th×  chu k× dao ®éng lµ T1=0.6(s). nÕu dïng vËt m2 th× chu k×  dao ®éng lµ T2=0.8 (s). nÕu dïng vËt m=m1+m2 th× chu k× dao  ®éng lµ :    A.3(s)                          B.2(s)    C.1(s)                          D. kh«ng ph¶I c¸c kÕt  qu¶ trªn. Cau 17. con l¾c lß so ®ang dao ®éng trªn ph¬ng th¼ng ®øng  th× cho gi¸ treo con l¾c ®I lªn nhanh dÇn ®Òu theo ph¬ng  th¼ng ®øng víi gia tèc a khi ®ã :   A.VTCB thay ®æi.                   B. biªn ®é  dao ®éng  thay ®æi.   C. chu k× dao ®éng thay ®æi.   D. c¸c yÕu tè trªn ®Òu  kh«ng thay dæi. C©u 18. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ khi ®éng n¨ng gi¶m ®I 2  lÇn so víi ®éng n¨ng max th× : A.thÕ n¨ng ®èi víi vÞ trÝ c©n b»ng t¨ng hai lÇn.  B. li  ®é dao ®éng t¨ng 2 lÇn  C. vËn tèc dao ®éng gi¶m                           lÇn    D. Gia tèc dao ®éng t¨ng 2 lÇn. C©u 19. vËn tèc trung b×nh mét dao ®éng ®iÒu hoµ trong  thoi gian dµI :    A. 16cm/s                            B.20 cm/s.    C. 30 cm/s                           D. kh«ng ph¶I kÕt  qu¶ trªn.                  BiÕt ph¬ng tr×nh dao ®éng trªn lµ :  x=4.sin 2πt(cm). C©u 20. Hai sãng kÕt hîp giao thoa víi nhau trong kh«ng  khÝ : V©n cùc ®¹i thø nhÊt cã ∆d=0.8(m) th× v©n cùc ®¹i  thø 11 cã  ∆d’= 1 (m).Bíc sãng lµ :   A. 6 (cm).                             B. 4(cm)  C.  2 (cm).                             D. kh«ng ph¶I c¸c  kÕt qu¶ trªn. C©u 21. trong qu¸ tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ th× :   A. Gia tèc lu«n cïng híng víi vËn tèc.     B. Gia tèc lu«n híng vÒ VTCB vµ tû lÖ víi ®é dêi.   C. Gia tèc dao ®éng cïng pha víi li ®é. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 3 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 4. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh   D . ChuyÓ n ® éng cña vËt l  bi n ® æ i ® Òu. µ Õ   C©u 22. Dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph¬ng tr×nh x=8sin(10π+π/6) (cm) th× gèc thêi gian :    A. Lóc dao ®éng ë li ®é x0=4(cm)                  B. Lµ tuú chän.    C. Lóc dao ®éng ë li ®é x0=4(cm) vµ híng chuyÓn ®éng  theo chiÒu d¬ng.     D. Lóc b¾t ®Çu dao ®éng. C©u 23. Hßn bi ve l¨n trªn m¸ng cong lµ mét cung trßn nhá  rÊt nh½n b¸n kÝnh R. M¸ng ®Æt sao cho t©m m¸ng ë trªn cao  vµ r¬I vµo trung ®iÓm cña m¸ng. Bá qua mäi c¶n trë th× : A.Hai hßn bi dao ®éng ®iÒu hoµ. B.Hai hßn bi dao ®éng tù do. C.Hai hßn bi dao ®éng t¾t dÇn. D.Kh«ng ph¶I c¸c dao ®éng trªn. C©u 24. Con l¾c ®¬n ®îc coi lµ dao ®éng ®iÒu hoµ nÕu : A.D©y treo rÊt dµI so víi kÝch thíc vËt. B. Gãc lÖch cùc ®¹i nhá h¬n 100. C.Bá qua ma s¸t vµ c¶n trë cña m«I trêng. D.C¸c ý trªn. C©u 25. Chu k× dao ®éng cña con l¾c lß xo phô thuéc vµo : A.Biªn ®é dao ®éng. B.Gia tèc träng trêng t¸c ®éng vµo con l¾c. C.Gèc thêi gian vµ trôc to¹ ®é kh«ng gian. D.Nh÷ng ®Æc tÝnh cña con l¾c lß xo. C©u 26. Gãc pha ban ®Çu cña dao ®éng ®iÒu hoµ phô thuéc  vµo : A.Gèc thêi gian. B.Gèc thêi gian vµ hÖ trôc to¹ ®é kh«ng gian. C.VËn tèc cùc ®¹i cña dao ®éng. D.TÇn sè cña dao ®éng. C©u 27. BiÓu thøc vµ ph¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ lµ : A.Gièng nhau. B.Kh¸c nhau. C.Gèc to¹ ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng th× gièng nhau. D.Gèc thêi gian ë VTCB th× gièng nhau C©u 28. Con l¾c lß dao ®éng ®iÒu hoµ trªn ph¬ng ngang  th× : A.Lùc ®iÒu hoµ lµ lùc ®µn håi. B.Lùc ®iÒu hoµ lµ hîp lùc ®µn håi vµ träng lùc. C.Lùc ®iÒu hoµ lµ träng lùc. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 4 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 5. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh D .Kh«ng ph¶I c¸c ý trªn . C©u 29. H×nh chiÕu cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trßn ®Òu trªn  quü ®¹o b¸n kÝnh R lªn mét ®êng th¼ng trong mÆt ph¼ng quü  ®¹o cã ph¬ng tr×nh d¹ng :   A. x=Rsin(ω t+ϕ)                         B. x=Rcosω t.   C. x=x0+Rsinω t                           D. Cã thÓ 1  trong c¸c ph¬ng tr×nh trªn. C©u 30. Hai dao ®éng ®iÒu hoµ gièng nhau khi :   A. Cïng tÇn sè.                            B. Cïng biªn  ®é.   C. Cïng pha.                                D. TÊt c¶  c¸c ý trªn. C©u 31. Trong 1 dao ®éng ®iÒu hoµ : A.VËn tèc gi¶m dÇn th× gia tèc gi¶m dÇn. B.Gia tèc lu«n ngù¬c pha víi li ®é. C. VËn tèc nhanh pha h¬n li ®é π/2 D.Gia tèc, vËn tèc vµ li ®é dao ®éng víi c¸c tÇn sè vµ  pha kh¸c nhau C©u 32. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ ph¶I mÊt ∆t=0.025 (s) ®Ó  ®I tõ ®iÓm cã vËn tèc b»ng kh«ng tíi ®iÓm tiÕp theo còng  nh vËy, hai ®iÓm c¸ch nhau 10(cm) th× biÕt ®îc :   A. Chu k× dao ®éng lµ 0.025 (s)                  B. TÇn  sè dao ®éng lµ 20 (Hz)   C. Biªn ®é dao ®éng lµ 10 (cm).                 D. Pha  ban ®Çu lµ π/2 C©u 33. VËt cã khèi lîng 0.4 kg treo vµo lß xo cã  K=80(N/m). Dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é 10  (cm). Gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ :   A. 5 (m/s2)                      B.  10 (m/s2)   C. 20 (m/s2)                    D.  ­20(m/s2) C©u 34. VËt khèi lîng m= 100(g) treo vµo lß xo K=  40(N/m).KÐo vËt xuèng díi VTCB 1(cm) råi truyÒn cho vËt  vËn tèc 20 (cm/s) híng th¼ng lªn ®Ó vËt dao ®éng th× biªn  ®é dao ®éng cña vËt lµ : A. B. B. D. C©u 35. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI l dao ®éng víi chu k× T  trong träng trêng tr¸I ®Êt g. Nõu cho con l¾c nµy vµo  trong thang m¸y chuyÓn ®éng ®Ó träng lîng gi¶m 2 lÇn th×  chu k× dao ®éng cña con l¾c lóc nµy sÏ :   A. gi¶m 2 lÇn.                       B. T¨ng       lÇn. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 5 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 6. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh   C . Kh«ng ® æ i .                       D . KÕ t qu¶ kh¸c kÕ t  qu¶ trªn . C©u 36. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é gãc nhá.  Chu k× cña nã kh«ng ®æi khi nµo ?   A. Thay ®æi chiÒu dµI cña con l¾c.              B. Thay  ®æi khèi lîng vËt nÆng.   C. T¨ng biªn ®é gãc ®Õn 300.                      D.  Thay ®æi gia tèc träng trêng. C©u 37. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é gãc α0.  Th× c¬ n¨ng cña nã lµ :   A. mgl(1­cosα0)/2.                      B. mgl(1­cosα0).   C. mgl(1+cosα0).                        D. mgl α02. C©u 38. con l¾c lß xo gåm vËt m, g¾n vµo lß xo ®é cøng  K=40N/m dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng ngang, lß xo biÕn  d¹ng cùc ®¹i lµ 4 (cm).ë li ®é x=2(cm) nã cã ®éng n¨ng  lµ :   A. 0.048 (J).                       B. 2.4 (J).   C. 0.024 (J).                       D. Mét kÕt qu¶ kh¸c. C©u 39. Biªn ®é dao ®éng cìng bøc kh«ng phô thuéc vµo : A.Pha ban ®Çu cña lùc tuÇn hoµn t¸c dông vµo vËt. B.Biªn ®é ngo¹i lùc tuÇn hoµn. C.TÇn sè ngo¹i lùc tuÇn hoµn. D.Lùc c¶n m«I trêng t¸c dông vµo vËt. C©u 40. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp cña 2 dao ®éng ®iÒu hoµ  cïng ph¬ng cïng tÇn sè kh«ng phô thuéc vµo: A.Biªn ®é dao ®éng thµnh phÇn thø nhÊt. B.Biªn ®é dao ®éng thµnh phÇn thø 2. C.Dé lÖch pha gi÷a 2 dao ®éng. D.TÇn sè c¸c dao ®éng thµnh phÇn. C©u 41. Sãng ngang lµ sãng : A.Lan truyÒn theo ph¬ng ngang. B.C¸c phÇn tö sãng dao ®éng trªn ph¬ng ngang. C.C¸cc phÇn tö sãng dao ®éng vu«ng gãc víi ph¬ng truyÒn. D.Lan truyÒn trong chÊt khÝ. C©u 42. Sãng c¬ lan truyÒn trong m«I trêng :   A. Ch©n kh«ng.  B. C¸c m«I trêng. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 6 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 7. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh   C . M «I tr êng khÝ chØ cã sãng däc.             D . M «I tr ­ êng r n vµ l ¾ áng  chØ cã sãng ngang. C©u 43. Khi cã sãng dõng trªn 1 sîi d©y ®µn håi th× : A.Sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹ ngõng lan truyÒn. B.C¸c ®iÓm trªn d©y ngõng chuyÓn ®éng. C.Trªn d©y cã ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i xen kÏ nh÷ng ®iÓm  kh«ng dao ®éng. D.Trªn d©y chØ cã ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i C©u 44. Hai song giao thoa ë mét m«I trêng khi : A.Chóng lan truyÒn ngîc chiÒu nhau. B.Chóng dao ®éng cïng pha t¹i mäi ®iÓm chóng gÆp nhau. C.2 nguån sãng cã cïng biªn ®é. D.2 nguån sãng cïng tÇn sè vµ cïng pha. C©u 45. Ph¬ng tr×nh sãng t¹i mét ®iÓm trong m«I trêng cã  sãng truyÒn qua cã d¹ng nµo ?   A. u=asinω (t+ϕ).                      B. u=asinω (t­d/ λ).   C. u=asin2π(t/T­d/λ).               D. u= asinω (t+d/λ). C©u 46. Dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch LC  ®ãng kÝn khi tô ®∙  tÝch ®iÖn lµ :  A. Dao ®éng tù do.                   B. Dao ®éng ®iÒu  hoµ.  C. Dao ®éng cìng bøc.           D. Sù tù dao ®éng. C©u 47. C©u nãi nµo kÕt luËn sai vÒ dao ®éng ®iÖn tõ trong  m¹ch dao ®«ng LC lý táng ? A.N¨ng lîng cña m¹ch dao ®éng gåm n¨ng lîng ®iÖn trêng tõ  tËp trung ë tô ®iÖn vµ n¨ng lîng tõ trêng tËp trung ë  cuén c¶m. B.N¨ng lîng ®iÖn trêng vµ n¨ng lîng tõ trêng dao ®éng  cïng tÇn sè víi dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua cuén c¶m. C.Khi n¨ng lîng ®iÖn trêng gi¶m th× n¨ng lîng tõ trêng  t¨ng vµ ngù¬c l¹i. D.ë mäi thêi ®iÓm n¨ng lîng dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch  LC kh«ng ®æi. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 7 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 8. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 48. Sãng ® i n tõ  l  : Ö µ A .Sãng l  truyÒ n trong  c¸c m «I an  tr êng ® µn håi. B .Sãng cã ® i n tr êng vµ tõ  tr êng dao ® éng cï  pha cï   Ö ng ng tÇn sè. C .Sãng cã hai thµnh phÇn ® i n tr êng vµ tõ  tr êng dao ® éng  Ö cï  ph¬ ng. ng D .Sãng cã n¨ng lî  tû  l  víi  b× nh ph¬ ng cña tÇn sè. ng Ö C©u 49. M¹ch LC trong m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr×  khi ho¹t ®éng lµ : A.Nguån ph¸t sãng ®iÖn tõ. B.M¹ch dao ®éng hë. C.Nguång dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi mäi tÇn sè. D.Nguån dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi tÇn sè riªng cña  m¹ch LC. C©u 50. Dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua tô ®iÖn lµ do : A.C¸c h¹t mang ®iÖn tù do dao ®éng tõ b¶n cùc nµy sang  b¶n cùc kia. B.Trong tô cã mét ®iÖn tõ trêng biÕn thiªn cïng tÇn sè  víi nguån ®iÖn xoay chiÒu. C. ChÊt ®iÖn m«i cña tô dÉn ®iÖn xoay chiÒu D.Trong tô ®iÖn cã mét dßng ®iÖn sinh ra nhê sù dÞch  chuyÓn cã híng cña c¸ ®iÖn tÝch.                                Chän c©u sai . C©u 51. Trong mét dao ®éng ®iÒu hoµ th× : A.Biªn ®é phô thuéc vµo n¨ng lîng kÝch thÝch ban ®Çu. B. ThÕ n¨ng ë li ®é x lu«n b»ng kx2/2. C.Pha ban ®Çu phô thuéc vµo gèc thêi gian vµ chiÒu d¬ng  trôc to¹ ®é. D.Li ®é, vËn tèc, gia tèc dao ®éng cïng tÇn sè. C©u 52. Dao ®éng cña con l¾c ®¬n trong träng trêng tr¸I  ®Êt th× : A. Biªn ®é kh«ng phô thuéc vµo khèi lîng vËt nÆng. E.TÇn sè kh«ng phô thuéc biªn ®é. F.TÇn sè chØ phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña con l¾c. G.Bá qua c¶n trë vµ biªn ®é nhá th× dao ®éng ®iÒu hoµ. C©u 53.  A. Tæng hîp  dao ®éng ®iÒu hoµ lµ 1 dao ®éng ®iÒu hoÇ. B.Bá qua c¶n trë vµ trong giíi h¹n ®µn håi th× con l¾c lß  xo dao ®éng ®iÒu hoµ. C.Dao ®éng cña con l¾c ®¬n trªn mÆt ®Êt lµ dao ®éng tù  do. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 8 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 9. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh D .® ång hå qu¶ l c treo  têng ch¹y  ® óng vÒ m ï ¾ a hÌ th×  sÏ  ch¹y  sai vÒ m ï a ® «ng. C©u 54.  A.VËn tèc truyÒn sãng lµ vËn tèc chuyÓn ®éng cña ph©n tö  m«I trêng khi sãng truyÒn qua. B.Bíc sãng lµ kho¶ng c¸ch hai ®iÓm dao ®éng cïng pha gÇn  nhau. C.TÇn sè sãng lµ tÇn sè dao ®éng cña nguån ph¸t sãng. D.N¨ng lîng sãng t¹i mçi ®iÓm tû lÖ víi b×nh ph¬ng biªn  ®é sãng t¹i ®ã. C©u 55.  A.Sãng ®iÖn tù lan truyÒn kh«ng cÇn nhê vµo m«I trêng. B.Sãng ®iÖn tõ lµ sù lan truyÒn 1 ®iÖn tõ trêng biÕn  thiªn theo  thêi gian. C. Bíc sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f trong mét m«I trêng lµ  λ=c/f. D.N¨ng lîng sãng tû lÖ víi luü thõa bËc 4 cña tÇn sè. C©u 56.  A.Sãng ©m, sãng siªu ©m, h¹ ©m cã cïng b¶n chÊt vËt lý. B.Sãng ©m, siªu ©m, h¹ ©m cã ®Æc tÝnh sinh lý kh¸c nhau. C.Trong mét m«I trêng sãng siªu ©m truyÒn nhanh h¬n sãng  ©m. D.Trong mét m«I trêng bíc sãng ©m lín h¬n bíc sãng siªu  ©m. C©u 57. A.C¸c sãng t¹o ra lµ do sù lan truyÒn dao ®éng. B.VËn tèc truyÒn sãng trong c¸c m«I trêng kh¸c nhau th×  kh¸c nhau. C.Nguån dao ®éng ®øng dinh ra sãng däc, nguån dao ®éng  ngang sinh ra sãng ngang. D.M«I trêng r¾n truyÒn ®îc c¶ songs däc vµ sãng ngang. C©u 58.  A.¢m võa cã ®Æc tÝnh sinh lý võa cã ®Æc tÝnh vËt lý. B.¢m cã ®Æc tÝnh sinh lý do cÊu t¹o cña tai ngêi. C.Nh¹c ©m lµ dao ©m ®µn, nh¹c ph¸t ra. D. ¢m tai nghe ®îc ph¶i cã ®é to nhá nhÊt lµ 0 (dB). C©u 59.  A.N¨ng lîng t¹i mçi ®iÓm cña sãng c¬ gi¶m dÇn khi ra xa  nguån. B.Sãng cã tÝnh chÊt tuÇn hoµn theo thêi gian vµ kh«ng  gian. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 9 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 10. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C. 2 ®iÓm trªn 1 ph¬ng truyÒn sãng c¸ch nhau d th× dao  ®éng lÖch pha gãc ϕ=2πd/λ. D. Trong mét m«i trêng sãng cã tÇn sè cµng cao th× truyÒn  ®I cµng nhanh. C©u 60. A.2 sãng kÕt hîp th× giao thoa ®îc víi nhau. B.2 nguån sãng gièng nhau khi cã cïng biªn ®é vµ tÇn sè. C.Giao thoa lµ 1 ®Æc tÝnh cña qu¸ tr×nh sãng. D.2 sãng kÕt hîp truyÒn ngîc chiÒu nhau trªn 1 ph¬ng th×  t¹o ra sãng dõng.                                         Chän c©u tr¶ lêi  ®óng. C©u 61. trªn 1 d©y ®µn cã sãng dõng th× chiÒu dµI cña d©y  lµ :   A. λ/4.                           B. λ/2.   C. nλ/2                          D. nλ. C©u 62. ¢m s¾c lµ ®Æc tÝnh sinh lý gióp ngêi ta ph©n biÖt  ®îc :   A. C¸c ©m kh¸c nhau.              B. C¸c ©m cïng tÇn sè.   C. C¸c ©m cïng ®é to.             D. C¸c ©m cïng ®é cao  vµ ®é to. C©u 63. Tai ngêi ph©n biÖt ®îc c¸c ©m cïng tÇn sè, cïng ®é  to la` do : A.C«ng suÊt c¸c nguån ©m kh¸c nhau. B.Cêng ®é ©m t¸c dông vµo tai kh¸c nhau. C.¢m s¾c c¸c nguån ©m kh¸c nhau. D.C¸c nguån ©m c¸ch tai kho¶ng kh¸c nhau C©u 64.  A.Giao thoa lµ sù tæng hîp c¸c sãng. B.TÇn sè dao ®éng lµ sè chu k× trong 1 gi©y. C.Biªn ®é dao ®éng cña con l¾c lß xo cµng nhá th× chu k×  dao ®éng cµng ng¾n. D. ë cïng 1 n¬i con l¾c ®¬n dao ®éng trong ch©n kh«ng víi  chï lín h¬n khi dao ®éng trong kh«ng khÝ. C©u 65.  A.Bíc sãng lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng cïng pha. B. Nh÷ng ®iÓm trªn 1 songs trßn c¸ch t©m sãng kλ th× dao  ®éng cïng pha víi nguån. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 10 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 11. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng cïng pha trªn 1 tia  sãng lµ (k+1/2) λ D. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng ngîc pha trªn 1 tia  sãng lµ kλ. C©u 66.  A.Cêng ®é ©m lín h¬n th× tai c¶m gi¸c thÊy ©m to h¬n. B.¢m cã tÇn sè cµng cao th× nghe cµng thanh. C.¢m cã tÇn sè 10(Hz) nghe trÇm h¬n ©m cã tÇn sè 100  (Hz). D.Nãi chung nghe giäng n÷ thÝch h¬n nghe giäng nam C©u 67. HiÖn tîng céng hëng c¬ lµ : A.HiÖn tîng mét dao ®éng cìng bøc cã biªn ®é lín. B.HiÖn tîng x¶y ra khi lùc cìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè  dao ®«ng riªng cña hÖ dao ®éng. C.HiÖn tîng biªn ®é ®îc t¨ng cêng. D.HiÖn tîng dao ®éng cìng bøc trong m«I trêng kh«ng cã  c¶n trë. C©u 68. C©u nµo sai ? A.Dao ®éng duy tr× x¶y ra kh«ng do lùc  t¸c dông. B.C¸c dao ®éng tù do ®Òu t¾t dÇn. C.Mäi dao ®éng ®iÒu hoµ ®Òu cã chu k× x¸c ®Þnh. D.C¸c dao ®éng tuÇn hoµn lµ ®iÒu hoµ. C©u 69. Møc cêng ®é ©m nµo ®ã t¨ng thªm 20 (dB) th× cêng  ®é ©m ®∙ t¨ng lªn :   A. 10 lÇn.                         B. 100 lÇn.   C. 1000 lÇn.                     D. kÕt qu¶ kh¸c. C©u 70. Ph¬ng tr×nh sãng lan truyÒn trªn ph¬ng Ox lµ  u=2sin(0,02πx+4πt)(cm). X lµ to¹ ®é tÝnh b¨ng (cm) th× :   A. Bíc sãng λ=10 (cm).                    B. TÇn sè f=20  (Hz).   C. VËn tèc sãng v=200(cm/s)             D. Li ®é sãng lµ  2 (cm). C©u 71. M¹ch dao ®éng lý tëng : C=50 µF, L=5mH. HiÖu ®iÖn  thÕ cùc ®¹i ë hai ®Çu b¶n cùc tô lµ 6(v) th× dßng ®iÖn cùc  ®¹i ch¹y trong m¹ch lµ :   A. 0.6 (A).                         B. 0.7 (A).   C. 0.06 (A).                       D. KÕt qu¶ kh¸c. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 11 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 12. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 72. M ¹ch dao ® éng l  tëng LC , kh i dï  tô  C1 th× tÇn  ý ng sè lµ f1=30 kHz, khi dïng tô C2 th× tÇn sè riªng f2=40 kHz.  Khi dïng tô C1 vµ C2 ghÐp song song th× tÇn sè dao ®éng  riªng lµ :   A. 24 kHz.                                    B. 38 kHz.   C. 50 kHz.                                    D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 73. M¹ch dao ®éng lý tëng LC. HiÖu ®iÖn  thÕ cùc ®¹i ë  hai b¶n tô lµ Umaxth× gi¸ trÞ dßng ®iÖn qua m¹ch lµ Imax  b¨ng bao nhiªu ? A. B. B. D. C©u 74. M¹ch chän sãng trong m¸y thu thanh cã L=5.10­6 (H),  C=2.10­8(F),R=0 th× thu ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng b»ng  bao nhiªu ?   (c=3.10­8(m/s), π 2=10)   A. 590 (m).                                B. 600 (m).   610 (m).                                     D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 75. M¹ch dao ®éng lý tëng LC. C=0.5 µF, hiÖu ®iÖn thÕ  cùc ®¹i trªn 2 b¶n tô lµ 6 (v) th× n¨ng lîng ®iÖn tõ cña  m¹ch dao ®éng lµ :   A. 8.10­6(J).                                B. 9.10­ 6 (J).   C. 9.10­7(J).                                D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 76. M¹ch dao ®éng LC : L= 1,6.10­4(H), C=8µF, R≠0. Cung  cÊp cho m¹ch mét c«ng suÊt p=0,625 (mW) th× duy tr× hiÖu  ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai b¶n cùc tô lµ Umax=5(v). §iÖn trë  thuÇn cña m¹ch lµ :   A. 0,1 (Ω).                      B. 1 (Ω).   C. 0,12 (Ω).                    D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 77. M¹ch dao ®éng lý tëng LC : C=2,5(µF), L=10­4(H).  chän lóc t=0 th× Imax=40(mA) th× biÓu thøc ®iÖn tÝch trªn  hai b¶n cùc tô lµ :   A. q=2.10­9sin(2.10­7t).                             B.  q=2.10­9sin(2.10­7t+π/2).   C. q=2.10­9sin(2.10­7t­π/2).                      D. KÕt  qu¶ kh¸c. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 12 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 13. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 78. Sãng ® i n tõ  cã tÇ n sè f 3( H z) truyÒ n trong  thuû  Ö = M ti  cã n= 1. nh 5 th×  bí  sãng l  truyÒ n l  : c an µ   A . 40 ( ).                             B . 70 ( ). m m   C . 50 ( ).                             D . kÕ t qu¶ kh¸c. m C©u 79. sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f=300(MHz) lµ :   A. Sãng dµi.                         B. sãng trung.   C. Sãng ng¾n                       D. Sãng cùc ng¾n. C©u 80. Nguyªn t¾c ph¸t sãng ®iÖn tõ lµ ph¶i : A.Dïng m¹ch dao ®éng LC dao ®éng ®iÒu hoµ. B.§Æt nguån xoay chiÒu vµo 2 ®Çu m¹ch LC. C.KÕt hîp m¹ch chän sãng LC víi anten.                 D.KÕt hîp  m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi anten C©u 81. Trong m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× th× bé  phËn ®iÒu khiÓn viÖc cung cÊp n¨ng lîng bï cho m¹ch LC lµ  bé phËn nµo ? A.Trandito.        B.Cuén L’ vµ tô C’ C.Nguån ®iÖn kh«ng ®æi. D.M¹ch dao ®éng LC. C©u 82. C©u nãi nµo kh«ng ®óng :  A.Dao ®éng cña con l¾c lß xo lµ mét l dao ®éng tù do. B.Dao ®éng cña con l¾c ®¬n lµ 1 dao ®éng tù do. C.Dao ®éng cña con l¾c ®¬n lµ mét dao ®éng t¾t dÇn. D.Dao ®éng cña con l¾c ®ång hå treo têng lµ sù t ù dao  ®éng. C©u 83. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph¬ng tr×nh x=  10sin(π/2­2πt). NhËn ®Þnh nµo kh«ng ®óng ? A.Gèc thêi gian lóc vËt ë li ®é x=10 B.Biªn ®é A=10 C.Chu k× T=1(s) D. Pha ban ®Çu ϕ=­π/2. C©u 84. Dao ®éng cã ph¬ng tr×nh x=8sin(2πt+π/2) (cm), nã  ph¶i mÊt bao lau ®Ó ®i tõ vÞ trÝ biªn vÒ li ®é x1=4(cm) h­ íng ngîc chiÒu d¬ng cña trôc to¹ dé:   A. 0,5 (s)                              B. 1/3 (s)   C. 1/6 (s)                              D. KÕt qua kh¸c. C©u 85. C©u nãi nµo kh«ng ®óng vÒ dao ®éng ®iÒu hoµ : A. Thêi gian dao ®éng ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ra biªn b»ng  thêi gian ®i ngîc l¹i. B. Thêi gian ®i qua VTCB 2 lÇn liªn tiÕp lµ 1 chu k×. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 13 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 14. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C .T¹i m çi  li  ® é cã 2 gi  trÞ  cña vËn tèc. ¸ D .G ia tèc  ® æ i  dÊu th×  vËn tèc  cùc ® ¹i C©u 86. Con l¾c ®on l=1(m). Dao ®éng trong träng trêng  g=π 2(m/s2); khi dao ®éng cø d©y treo th¼ng ®øng th× bÞ víng  vµo 1 c¸I ®inh ë trung ®iÓm cña d©y. Chu k× dao ®éng cña  con l¾c sÏ lµ :   A. 2 (s).                                   B. 3 (s).   C. (1+…) (s).                          D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 87. Con l¾c ®¬n g¾n trªn xe «t« trong träng trêng g,  «t« chuyÓn ®éng víi a=g/… th× ë VTCB d©y treo con l¾c lËp  víi ph¬ng th¼ng ®øng gãc α lµ:   A. 600                                     B. 450   C. 300                                     D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 88. Con l¾c ®¬n : khèi lîng vËt nÆng m=0,1 (kg), dao  ®«ng víi biªn ®é gãc  α =60  trong träng trêng g=π 2(m/s2)  th× søc c¨ng cña d©y lín nhÊt lµ : A. B. B. D. C©u 89. Con l¾c to¸n : m=0,5 (kg), l=0,5 (m) dao ®éng  trong träng trêng g=9,8(m/s2) khi kh«ng ®îc cung cÊp n¨ng  lîng bï th× sau 5 chu k×  biªn ®é gãc gi¶m tõ 50 xuèng 40.  DÓ duy tr× dao ®éng th× c«ng suÊt bé m¸y cung cÊp n¨ng l­ îng cho nã lµ :   A.  C©u 90. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ trong thang m¸y ®øng  yªn, khi thang m¸y ®i lªn nhanh dÇn th× ®¹i lîng vËt lý  nµo kh«ng thay ®æi : A. Biªn ®é                  B. Chu k× C. C¬ n¨ng D.  TÇn sè gãc. C©u 91. Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng th¼ng  ®øng trong thang m¸y ®øng yªn, khi thang m¸y ®i lªn nhanh  dÇn ®Òu, ®¹i lîng vËt lý nµo thay ®æi : A. VTCB. B. Chu k× C. C¬ n¨ng  D. Biªn ®é. C©u 92. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l=0,25 (m) thùc hiÖn 6  dao ®éng bРtrong 12(s). khèi lîng con l¨c m=1/(5π 2) (kg)  th× trong lîng cña con l¾c lµ :    A. 0,2 (N)                                B. 0,3 (N)    C. 0,5 (N)                                D. KÕt qu¶  kh¸c. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 14 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 15. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 93. Trong cï  1 kho¶ng thê i gi , con l c ® ¬ n ng an ¾  cã  ch i u dµi l1 thùc hiÖn ®îc 10 dao ®éng bÐ, con l¾c ®¬n cã  Ò cã chiÒu dµI l2 thùc hiªn ®îc 6 dao ®éng  bÐ. HiÖu chiÒu  dµi hai con l¾c lµ 48(cm) th× t×m ®îc :    A. l1=27(cm) vµ l2=75(cm)                     B.  l1=75(cm) vµ l2=27(cm)    C. l1=30(cm) vµ l2=78(cm)                     D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 94. Con l¾c to¸n dao ®éng bРë trªn mÆt ®Êt cã nhiÖt  ®é t10, ®a con l¾c nµy lªn ®é cao h th× chu k× dao ®éng bР vÉn kh«ng ®æi. C©u nãi nµo ®óng ? A. ë ®é cao h nhiÖt ®é nhá h¬n t10. B. ë ®é cao h nhiÖt ®é lín h¬n t10. C. ë ®é cao h gia tèc träng trêng gi¶m. D. ë ®é cao h d©y treo vµ gia tèc träng trêng cïng gi¶m n  lÇn. C©u 95. ChÊt ®iÓm khèi lîng m=0,01(kg) dao ®éng ®iÒu hoµ  trªn mét ®o¹n th¼ng 4(cm) víi tÇn sè f=5(Hz). t=0 chÊt  ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d¬ng cña quü ®¹o. Hîp  lùc t¸c dông vµo chÊt ®iÓm lóc t=0,95(s) lµ :   A.  C©u 96. Con l¾c ®¬n cã qu¶ cÇu b»ng s¾t dao ®éng bРvíi  chu k× T. §Æt nam ch©m hót con l¾c víi lùc F th× nã dao  ®éng víi chu k× T’=1.1T. Lùc F híng theo ph¬ng :   A. §øng th¼ng lªn trªn.                          B. §øng  th¼ng xuèng díi.   C. Híng ngang.                                    D. Mét  ph¬ng kh¸c. C©u 97. D©y treo con l¾c ®¬n bÞ ®øt khi søc c¨ng T > 2P.  Víi bbiªn ®é gãc α b»ng bao nhiªu th× d©y ®øt ë VTCB ?   A. 300                              B. 600   C. 450                              D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 98. §Æt con l¾c ®¬n dµi lu«n dao ®éng vøi chu k× T  gÇn 1 con l¾c ®¬n kh¸c cã chu k× dao ®éng T1=2(s). Cø sau  Δt=200(s) th× tr¹ng th¸i dao ®éng cña hai con l¾c l¹i  gièng nhau. Chu k× dao ®éng lµ :   A.  Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 15 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 16. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 99. chu k× dao ® éng cña con l c ® ¬n ¾  cã ch i u dµi l1,  Ò gia tèc  träng tr¬ng g1 lµ T1; Chu k× dao ®éng cña con l¾c  ®¬n cã chiÒu dµI l2, gia tèc träng trêng g2=g1/n lµ T2 b»ng  :   A.  C©u 100. Con l¾c ®¬n dao ®éng trong mét toa xe ®øng yªn  víi chu k× T. chu k× dao ®éng sÏ thay ®æi khi nµo ? A.Toa xe chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lªn cao. B.Toa xe chuyÓn ®éng th¨nggr ®Òu xuèng thÊp. C.Toa xe chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu theo ph¬ng ngang. D.Toa xe chuyÓn ®éng trßn ®Òu trªn mÆt ph¼ng ngang. C©u 101. BiÓu thøc nµo kh«ng ph¶i c¬ n¨ng cña con l¾c ®¬n  chiÒu dµI l dao ®éng víi ph¬ng tr×nh : α = α 0sinω t.    A. w=mv2/2 + mgl(1­cos α)                      B.  w=mgl(1­cos α)    C. w=mgl(cos α ­cos α 0)                           D.mgl  α 02/2 PhÇn 2: dßng ®iÖn xoay chiÒu C©u 102. C©u nãi nµo kh«ng ®óng : A.Dßng ®iÖn cã cêng ®é biÕn ®æi tuÇn hoµn theo thêi gian  lµ dßng ®iªn xoay chiÒu. B.Dßng ®iÖn biÕn thiªn ®iÒu hoµ theo thêi gian lµ dßng  xoay chiÒu. C.Dßng ®iÖn xoay chiÒu cïng tÇn sè cña hiÖu ®iÖn thÕ 2  ®Çu m¹ch. D.Dßng ®iÖn xoay chiÒu phæ biÕn cã tÇn sè 50(Hz) vµ  60(Hz). C©u 103. C©u nµo ®óng ? A.Dßng ®iÖn xoay chiÒu lu«n lÖch pha víi hiÖu ®iÖn thÕ  hai ®Çu m¹ch. B.Dßng ®iÖn hiÖu dông b»ng nöa gi¸ trÞ cùc ®¹i cña nã. C.Dßng ®iÖn tøc thêi chØ ®o ®îc b¨ng ampe kÕ. D.Dßng ®iÖn cùc ®¹i trong ®o¹n m¹ch kh«ng cã ®iÖn trë  thuÇn cã thÓ ®¹t v« cïng khi thay ®æi tÇn sè. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 16 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 17. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 104. C© u  nµo ® óng ? A .Cêng ® é dßng xoay ch i u ch¹y  qua m ét o¹ Ò  ® n m ¹ ch I u/ . = R B .Cêng ® é dßng xoay ch i u ® ¹t cùc ® ¹i th×  m ¹ Ò ch tiªu  thÞ   cã c«ng suÊt cùc ® ¹i . C .D ßng ® i n xoay ch i u cã t¸c  dông ho¸ häc. Ö Ò D .Cêng ® é dßng xoay ch i u hi u dông l  m ét Ò Ö µ  kh¸I ni  l   Öm ý thuyÕ t kh«ng cã thùc. C©u 105. C©u nµo kh«ng ®óng ? A. HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cosϕ=R/Z. B. BiÕt hÖ sè c«ng suÊt vÉn cha biÕt ®îc ϕ =(I,U). C.HÖ sè c«ng suÊt cña cuén d©y kh«ng thuÇn c¶m kh¸c  kh«ng. D.HÖ sè c«ng suÊt phô thuéc vµo tÇn sè dßng ®iÖn xoay  chiÒu qua m¹ch. C©u 106. BiÓu thøc tÝnh c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch xoay chiÒu  nµo kh«ng ®óng ?   A. P=UIcosϕ.                            B. P=U0I0cosϕ/2.   C. P=I2Zcosϕ                            D. P=U2R/Z2 C©u 107. Trong ®o¹n m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh x¶y ra hiÖn tîng  céng hëng ®iÖn khi nµo ? C©u nµo kh«ng ®óng ? A. TÇn sè nguån xoay chiÒu b»ng tÇn sè dao ®éng riªng cña  m¹ch  ω 2=1/LC.  B. §o¹n m¹ch cã R vµ ZL=ZC. C. §o¹n m¹ch kh«ng cã R vµ ZL=ZC. D.TÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu b»ng tÇn sè cña nguån xoay  chiÒu. C©u 108. C©u nµo sai ? A.C«ng suÊt tøc thêi cña dßng ®iÖn xoay chiÒu dao ®éng  kh¸c tÇn sè víi dßng ®iÖn xoay chiÒu. B.Trong 1(s) dßng xoay chiÒu cã 50 lÇn b»ng kh«ng th× tÇn  sè dßng ®iÖn lµ 50(Hz). C.Dßng xoay chiÒu cã tÇn sè cµng cao th× ®i qua tô cµng  dÔ. D.Cuén c¶m c¶n trë dßng xoay chiÒu lµ do hiÖn tîng c¶m  øng ®iÖn tõ. C©u 109. §o¹n m¹ch xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp. BiÕt ZL=2ZC  vµ ZC=R th× hÖ sè c«ng suÊt trong ®o¹n m¹ch lµ :   A. 0.5                            B.  Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 17 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 18. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C©u 110. G hÐp 1 tô  ® i n cã ZC=50(Ω) nèi tiÕp víi yÕu tè  Ö nµo ®Ó cêng ®é dßng ®iÖn qua nã trÔ pha hiÖu ®iÖn thÕ 2  ®Çu ®o¹n m¹ch gãc π/4 : A. Cuén thuÇn c¶m cã ZL=50(Ω)  B. §iÖn trë thuÇn R=50(Ω) C. §iÖn trë thuÇn R=50(Ω) nèi tiÕp víi cuén thuÇn c¶m  ZL=100(Ω) D.Kh«ng cã c¸ch nµo C©u 111. §o¹n m¹ch xoay chiÒu nèi tiÕp cã i sím pha h¬n  hiÖu ®iªn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch. Gãc 0
 19. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh D .C¶ 3 c© u trªn  ® Òu sai. C©u 116. Trong m¹ch ®iÖn 3 fa cã t¶i ®èi xøng, khi cêng ®é  dßng ®iÖn ë 1 fa cùc ®¹i th× dßng ®iÖn ë 2 fa cßn l¹i cã  cêng ®é nµo lµ ®óng ?   A. B»ng kh«ng.                          B. B»ng 1/2  cêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i vµ ngîc chiÒu víi  dßng ®iÖn trªn.   C. B»ng 1/2  cêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i vµ cïng chiÒu víi  dßng ®iÖn trªn.   D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 117. C©u nµo nãi ®óng ? A.§éng c¬ dÞ bé 3 fa ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn tîng c¶m øng  ®iÖn tõ vµ viÖc sö dông tõ trêng quay. B.VËn tèc quay cña r«to lµ vËn tèc cña tõ trêng quay. C.Tõ trêng quay dao ®éng víi tÇn sè cña nguån xoay chiÒu. D.Nh∙n ®éng c¬ ghi 10Kw th× ®éng c¬ tiªu thô c«ng suÊt  ®iÖn lµ 10Kw. C©u 118. Dßng xoay chiÒu dïng phæ biÕn h¬n dßng 1 chiÒu  trong thùc tÕ v× sao ? A.DÔ biÕn ®æi hiÖu ®iÖn thÕ. B.S¶n xuÊt dÔ h¬n. C.Dßng ®iÖn cã thÓ sinh ra c«ng suÊt lín. D.C¸c ý trªn ®Òu ®óng. C©u 119. Mét ®i«t m¾c nèi tiÕp víi 1 ®iÖn trë thuÇn  R=100(Ω) (§iÖn trë ®i«t bá qua). §Æt hiÖu ®iªn thÕ hiÖu  dông U=120(v) vµo 2 ®Çu m¹ch nèi tiÕp trªn. C«ng suÊt tiªu  thô trªn ®iÖn trë R lµ bao nhiªu th× ®óng ?   A. 144(w)                 B. 72(w)        C. 216(w)  D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 120. C©u nãi nµo ®óng ? A.ChØnh lu dßng xoay chiÒu ®Ó ®îc dßng kh«ng ®æi n¹p ¸c  quy. B.Bé gãp ®iÖn ë m¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu ®Ó lÊy ®iÖn ra m¹ch  ngoµi vµ biÕn dßng xoay chiÒu thµnh dßng 1 chiÒu. C.Dßng 1 chiÒu trong m¸y ph¸t ®iÖn 1 chiÒu cã 1 khung d©y  quay sinh ra gièng nh dßng chØnh lu nöa chu k×. D.M¸y ph¸t ®iÖn lµ c¬ cÊu biÕn ®æi qua l¹i gi÷a c¬ n¨ng  vµ ®éng n¨ng. C©u 121. M¸y biÕn thÕ dïng ®Ó :   A.T¨ng hoÆc gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu. B.T¨ng hoÆc gi¶m cêng ®é dßng ®iÖn xoay chiÒu. Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 19 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!
 20. Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 toàn tập GV: Ngô Văn Tân Trường THPT Cần Thạnh C .TruyÒ n t¶ i ® i n n¨ng ® i Ö  xa. D .TÊt c¶ c¸c vi c trªn . Ö C©u 122. Cuén s¬ cÊp m¸y biÕn thÕ cuèn 5 000 vßng, thø cÊp  cuèn 250 vßng. Cêng ®é vµ hiÖu ®iÖn thÕ ë cuén s¬ cÊp lµ  0,1(A) vµ 110(V). HÖ sè c«ng suÊt ë cuén s¬ cÊp vµ cuén  thø cÊp lÇn lît lµ 1 vµ 0,9. HiÖu suÊt m¸y biÕn thÕ H=1.  T×m hiÖu ®iÖn thÕ vµ dßng ®iÖn ë cuén thø cÊp ?    A. U=2200(V) vµ I=0,005(A)             B. U=5,5(V) vµ  I=20/9 (A)    C. U=55(V) vµ I=0,2(A)                     D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 123. ? C©u214:    §Æt thÊu kÝnh c¸ch dßng ch÷ nhá 15 cm, nh×n  dßng ch÷ qua thÊu kÝnh thÊy dßng ch÷ cao gÊp ®«i. §ã lµ  thÊu kÝnh g×? Tiªu cù bao nhiªu? a. ThÊu kÝnh ph©n kú, f = ­ 30 (cm).                 b.  ThÊu kÝnh héi tô, f =  30 (cm).                   c. ThÊu kÝnh héi tô, f = 10 (cm).  d. Mét kÕt qu¶ kh¸c. C©u215:    §Æt vËt AB tríc thÊu kÝnh héi tô, thÊu kÝnh  cho ¶nh ¶o A’B’=4AB, thay thÊu kÝnh nµy b»ng thÊu kÝnh  ph©n kú cïng tiªu cù ë cïng vÞ trÝ ®ã th× ®é phãng ®¹i  cña thÊu kÝnh ph©n kú lóc nµy lµ bao nhiªu? a. 4/3               b. 1/2               c. 4/7  d. kÕt qu¶ kh¸c. C©u 216:    Hai ®iÓm s¸ng S1 , S2 ®Æt trªn trôc chÝnh  cña thÊu kÝnh héi tô cã D = 10(dp), S1 c¸ch thÊu kÝnh  6(cm), S2 ë bªn kia thÊu kÝnh c¸ch S1 bao nhiªu ®Ó ¶nh cña  chóng qua thÊu kÝnh trïng lªn nhau? a. 45 (cm)              b. 40 (cm)                   c.  36 (cm)             d. KÕt qu¶ kh¸c. C©u217:    ThÊu kÝnh giíi h¹n bëi 2 chám cÇu, b¸n  kÝnh mÆt låi lµ 15 (cm) b»ng nöa b¸n kÝnh mÆt lâm. ChiÕt  suÊt víi m«I trêng xung quanh lµ 1,2. §é tô cña thÊu kÝnh  lµ bao nhiªu? a. ­2(dp)                        b. 2(dp)  c. 5(dp)                   d. KÕt qu¶ kh¸c C©u 218:   VËt s¸ng AB ®Æt song song vµ c¸ch mµn ch¾n  60 (cm). §Æt thÊu kÝnh héi tô xen gi÷a vËt vµ mµn (trôc  chÝnh vu«ng gãc víi mµn) th× Kh«ng thÊy cã vÞ trÝ ®Æt  thÊu kÝnh nµo cho ¶nh cña AB râ nÐt trªn mµn. tiªu cù cña  thÊu kÝnh ph¶i lµ bao nhiªu?  Tư duy thế nào con người ta thế ấy! “ Ngô Văn Tân “ 20 Còn yêu là còn sống! Sống vô dụng chẳng khác gì chết non!