Xem mẫu

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -376- Håi kÕt Nguyªn Hung Thä MÖnh n hËp V©n ®¹i s­ nghe vËy th× chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nãi: - §Ö tö ThiÕu L©m ®Òu lµ ng­êi xuÊt gia qui phËt th× sao cã thÓ lµm chuyÖn « nhôc s­ m«n nh­ vËy? Du C«ng HuyÒn lªn tiÕng: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, phong th­ nµy quyÕt kh«ng thÓ tù bay ®Õn tr­íc phËt ®­êng ë b¶o ®iÖn, nÕu ®Ö tö cña quÝ tù kh«ng ph¸t hiÖn mét kÎ nµo ®ét nhËp th× tÊt nhiªn phong th­ nµy lµ do hßa th­îng trong quÝ tù ®Æt vµo ®ã råi! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay nãi: - Qu¶ thËt lµ bÇn t¨ng kh«ng d¸m tin... T©n B¸ C«ng l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - Kh«ng tin th× cã Ých g× vµo lóc nÇy? ChuyÖn ®∙ ph¬i bµy râ rµng tr­íc m¾t mµ cã thÓ lµ gi¶ sao? Chóc C«ng Minh tiÕp lêi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, chuyÖn nµy kh«ng thÓ ngåi ®©y nãi tin hay kh«ng tin, tèt nhÊt lµ nªn ®iÒu tra xem thö... NhËp V©n ®¹i s­ do dù mét l¸t råi nãi: - ViÖc nµy...bÇn t¨ng xin tu©n mÖnh! Nãi ®o¹n l∙o ®Þnh truyÒn lÖnh triÖu tËp ®Ö tö toµn tù ®Ó tra vÊn th× chît nghe Tèng Phï lín tiÕng nãi: - C¨n b¶n kh«ng cÇn ®iÒu tra, chê sau khi tham gia ®¹i héi vâ l©m xong th× kh«ng ®iÒu tra còng râ! NhËp V©n ®¹i s­ vèn kh«ng cã chó ý nªn sau khi nghe Tèng Phï nãi th× l∙o chÊp tay, nãi: - NÕu l∙o thÝ chñ cho r»ng lµm nh­ thÕ lµ tèt h¬n th× l∙o n¹p ®µnh cung kÝnh bÊt nh­ tu©n mÖnh vËy! T©n B¸ C«ng tiÕp lêi: - TÊt nhiªn lµ lµm nh­ vËy råi! NÕu kh«ng th× e r»ng cßn phÝ thªm mÊy m¹ng ng­êi n÷a! Lêi võa døt th× chît thÊy tri kh¸ch ®¹i s­ lµ Ph¸p Nh©n véi vµng ch¹y vµo, h¾n cung th©n hµnh lÔ råi nãi víi NhËp V©n ®¹i s­: - Ch­ëng m«n, cã mét vÞ thÝ chñ tù x­ng lµ ch­ëng m«n cña Ng«n Gia m«n ë ThÇn Ch©u xin cÇu kiÕn! NhËp V©n ®¹i s­ chau mµy nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -377- - Ch­ëng m«n cña Ng«n Gia m«n ®Õn ®©y lµm g×? Ng­¬i kh«ng ®­îc cho vÞ thÝ chñ ®ã vµo tÞnh thÊt, h∙y mêi vµo kh¸ch ®­êng chê b¶n to¹ ! Ph¸p Nh©n tri kh¸ch liÒn nãi: - Ng«n ch­ëng m«n nãi r»ng muèn t×m gÆp Ph­¬ng thÝ chñ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Kh«ng sai, Ng«n ch­ëng m«n lµ chç cè giao víi v∙n bèi, mong ch­ëng m«n ®¹i s­ cho ng­êi nµy vµo tÞnh thÊt mét l¸t! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - §∙ lµ chç cè giao cña tiÓu thÝ chñ th× Ph¸p Nh©n mau ra mêi vµo! Ph¸p Nh©n tri kh¸ch nãi tu©n mÖnh mét tiÕng råi quay ng­êi ch¹y ra ngoµi. Mét l¸t sau ®∙ thÊy Ng«n Phông Khanh thÇn s¾c ®Çy vÎ phong trÇn, b­íc vµo tÞnh thÊt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi b­íc ra cöa nghªnh ®ãn, chµng nãi: - Ng«n thóc thóc cßn nhí tiÓu ®iÖt kh«ng? Ng«n Phông Khanh quÐt ®«i môc quang nh­ ®iÖn nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi tõ ch©n ®Õn ®Çu, mét l¸t sau bçng nhiªn h¾n ph¸ lªn c­êi mét trµng sang s¶ng vµ nãi: - Kh«ng ngê Ph­¬ng c«ng tö ®∙ cao to thÕ nÇy, nÕu gÆp gi÷a ®­êng th× e r»ng vi thóc kh«ng d¸m nhËn... Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ mØm c­êi råi giíi thiÖu quÇn hµo t¹i ®­¬ng tr­êng víi Ng«n Phông Khanh. Ng«n Phông Khanh niªn kû kh«ng lín l¾m nªn ®­¬ng nhiªn kh«ng quen biÕt c¸c vÞ l∙o tiÒn bèi, nh­ng sau khi nghe TuyÕt Nghi giíi thiÖu th× h¾n v« cïng kinh ng¹c. H¾n võa vung thñ hµnh lÔ víi tung ng­êi ®ång thêi lu«n miÖng nãi c©u "Tam sinh h÷u h¹nh!" Chê Ng«n Phông Khanh hµnh lÔ xong vµ ®Õn ngåi c¹nh m×nh th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi cÊt tiÕng hái: -Ng«n thóc thóc ®∙ nhËn ®­îc thiÕp mêi vÒ chuyÖn ®¹i héi vâ l©m ë Trung Nh¹c miÕu ch­a? Ng«n Phông Khanh nãi: - §∙ tiÕp nhËn råi! T¹i h¹ ®Õn ®©y chÝnh lµ muèn cïng ch­ vÞ phã héi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - ThÕ th× tèt råi! TiÓu ®iÖt vµ ch­ vÞ tiÒn bèi còng ®ang th­¬ng nghÞ vÒ chuyÖn ®ã! Chµng võa ng­ng l¹i th× bçng nhiªn nhí ®Õn chuyÖn vâ c«ng cña Ng«n Gia M«n thÊt truyÒn nªn véi hái: - Ng«n thóc thóc ®∙ ®i H¾c Long §µm ch­a? Cã t×m ®­îc vâ c«ng thÊt truyÒn kh«ng? Ng«n Phông Khanh bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi: - §∙ ®i råi...nh­ng ch­a cã kÕt qu¶, xem ra kh«ng cã kh¶ n¨ng t×m l¹i ®­îc råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -378- - Ng«n thóc thóc, sau ®¹i héi vâ l©m th× tiÓu ®iÖt sÏ ®i t×m cïng thóc thóc nhÐ? Lóc nÇy T©n B¸ C«ng quan s¸t Ng«n Phông Khanh mét l¸t råi lín tiÕng hái: - Ng­êi ®∙ häc ®­îc bao nhiªu tinh tóy cña ThÇn Ch©u Ng«n Gia ch­ëng ph¸p? Ng«n Phông Khanh ®∙ nghe danh Vâ l©m NhÊt Qu¸i nªn véi ®¸p: - Ng«n Gia M«n ngé biÕn ®∙ mÊy m­¬i n¨m qua vµ suy vi cho ®Õn ngµy nay lµ v× toµn bé tinh tuý vâ c«ng ®∙ bÞ thÊt truyÒn, v∙n bèi tuy tiÕp qu¶n chøc vÞ ch­ëng m«n nh­ng chØ lµ h÷u danh v« kú thùc... T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi: - L∙o phu biÕt råi! Ng­êi võa nh¾c ®Õn H¾c Long §µm nh­ng kh«ng biÕt ®ã lµ Th¸i S¬n -H¾c Long §µm hay lµ V©n Nam - H¾c Long §µm? Ng«n Phông Khanh nãi: - Th¸i S¬n - H¾c Long §µm! T©n B¸ C«ng hái tiÕp: - Vâ c«ng cña quý m«n thÊt l¹c ë ®ã µ? Ng«n Phông Khanh chËm r¶i nãi: - Sau nhiÒu n¨m truy t×m th× v∙n bèi t×m ®­îc chót manh mèi lµ h×nh nh­ toµn bé tinh hoa vâ c«ng cña tÖ m«n ®∙ thÊt l¹c quanh H¾c Long §µm! T©n B¸ C«ng nãi: - L∙o phu nãi c©u nµy ng­êi ®õng tr¸ch nhÐ! NÕu tinh hoa vâ c«ng cña quý m«n kh«ng thÊt l¹c vµ sau khi ng­êi häc ®­îc toµn bé nh÷ng tinh hoa ®ã th× cã ®ñ so s¸nh víi h¹ng cao thñ ®Ö nhÊt trong vâ l©m kh«ng? Ng«n Phông Khanh kh«ng biÕt dông ý cña T©n B¸ C«ng nªn h¾n suy nghÜ mét lóc råi nãi: - ChuyÖn nµy...cã lÏ lµ cßn kÐm mét bËc... T©n B¸ C«ng nãi: - NÕu vËy th× dï t×m ®­îc vâ c«ng thÊt truyÒn th× ng­¬i vÉn kh«ng ®ñ ®Ó trë thµnh kú tµi trong vâ l©m, thÕ th× t¹i sao kh«ng tù t×m mét con ®­êng kh¸c mµ ®i? Ng«n Phông Khanh chau mµy, nãi: - Vâ c«ng cña b¶n m«n ®∙ t­¬ng truyÒn qua nhiÒu ®êi, v∙n bèi lµm sao cã thÓ bá cho mai mét lu«n? V¶ l¹i...v∙n bèi còng kh«ng cßn biÖn ph¸p nµo ®Ó chÊn h­ng thanh uy b¶n m«n! T©n B¸ C«ng nh×n qua Chóc C«ng Minh vµ nãi: - Trong thiªn h¹ kh«ng thiÕu g× kú nh©n dÞ sÜ, nÕu ng­êi kh«ng ®i t×m thØnh gi¸o th× tù nhiªn lµ kh«ng thÓ chÊn h­ng thanh uy b¶n m«n? Ng«n Phông Khanh nghe vËy th× giËt m×nh, h¾n véi nãi: - L∙o tiÒn bèi cã cao kiÕn g× xin chØ gi¸o! T©n B¸ C«ng nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -379- - L∙o phu chØ m­în hoa kÝnh phËt th«i, hiÖn tr­íc m¾t cã hai ng­êi ®ñ gióp ng­êi chÊn h­ng thanh uy ®Êy! Ng«n Phông Khanh c¶ kinh, h¾n liÒn hái: - Xin thØnh gi¸o hai ng­êi ®ã lµ ai? T©n B¸ C«ng c­êi hi hi, nãi: - TruyÒn nh©n cña Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m vµ Chóc l∙o ®Ö ®©y ®­îc chø? An TiÓu B×nh nghe vËy th× véi kªu lªn: - T©n c«ng c«ng, sao l¹i trót phiÒn phøc qua v∙n bèi vËy? T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi: - C« n­¬ng, qu©n tö thµnh nh©n chi mü, Ng«n ch­ëng m«n lµ b»ng h÷u cña Ph­¬ng l∙o ®Ö, c« n­¬ng gióp h¾n mét chót kh«ng ®­îc sao? Tho¹t tiªn TiÓu B×nh h¬i ng¹c nhiªn nh­ng sau ®ã nh­ nghÜ ra ®iÒu g× nªn bÊt gi¸c hai gß m¸ öng hång, nµng véi nãi: - T©n c«ng c«ng, sî r»ng...v∙n bèi kh«ng gióp ®­îc Ng«n ch­ëng m«n ®©u! T©n B¸ C«ng ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Ta nãi gióp ®­îc lµ gióp ®­îc, quyÒn ch­ëng cña Ng«n gia vèn cã ph©n nöa tho¸t thai tõ Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m, c« n­¬ng gióp cho h¾n chÝnh lµ gióp cho vâ c«ng Ng«n Gia M«n t×m l¹i céi nguån ®Êy! An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái: - L∙o tiÒn bèi nãi thËt ®Êy chø? T©n B¸ C«ng nghiªm s¾c diÖn nãi: - LÏ nµo l∙o phu ®i lõa tiÓu nha ®Çu ng­¬i? L∙o ng­ng l¹i råi quay sang hái Chóc C«ng Minh : - Chóc l∙o ®Ö, cßn ng­¬i th× sao? Cã muèn gióp h¾n kh«ng? Chóc C«ng Minh nãi: - Kh«ng ph¶i l∙o phu kh«ng muèn mµ chØ cã ®iÒu lµ c¶m thÊy kh«ng cam t©m th«i! - T¹i sao! - V× nÕu T©n huynh xuÊt diÖn chØ ®iÓm h¸ ch¼ng cao minh h¬n l∙o phu sao? - Chóc l∙o ®Ö, ng­êi nhÇm råi! - NhÇm chç nµo? - Trong chiªu sè XÝch DiÖm Ch­ëng cña lÖnh thóc cã h¬n n÷a nguån gèc lÊy tõ ch­ëng ph¸p cña Ng«n Gia, ng­êi biÕt ®iÒu ®ã chø? - §­¬ng nhiªn lµ biÕt! T©n B¸ C«ng c­êi ha ha råi nãi: - VËy th× ®óng råi! Theo Ng«n ch­ëng m«n nãi th× vâ c«ng cña Ng«n gia thÊt l¹c ë H¾c Long §µm nh­ng kú thùc n¬i thÊt l¹c lµ kh«ng chÝnh x¸c. Bëi lÎ, n¨m x­a khi vÞ ch­ëng m«n cña Ng«n Gia M«n gÆp ph¶i mét ma ®Çu ë H¾c Long §µm th× bµ ta kh«ng Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -380- nh÷ng ®o¹t vâ c«ng cña Ng«n Gia mµ cßn h¹ ®éc thñ thËp ®¹i cao thñ cña Ng«n gia trong thêi gian ng¾n ch­a ®Çy mét th¸ng... L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - Thùc ra yªu phô ®ã kh«ng cã ý ®o¹t vâ c«ng cña Ng«n gia nªn bµ ta lÊy bÝ kÝp vâ c«ng cña Ng«n gia bá vµo mét tói da råi qu¨ng xuèng H¾c Long §µm Ng«n Phông Khanh thÇm nghÜ: - Th× ra lµ ®∙ qu¨ng xuèng ®Çm, ch¼ng tr¸ch ta t×m kiÕm n¨m, b¶y n¨m mµ kh«ng gÆp! T©n B¸ C«ng nãi tiÕp: - Yªu phô do vèn lµ n÷ nhi cña mét vÞ ®éng chñ ë Miªu C­¬ng, thêi thanh xu©n bµ ta th­êng hµnh tÈu vµo Trung Nguyªn, sau khi gÆp vÞ ch­ëng m«n ®ã cña Ng«n Gia M«n vµ kh«ng kÕt ®­îc duyªn t×nh th× bµ ta trë mÆt g©y n¸o ®éng. Khi yªu n÷ ®ã hay tin vÞ ch­ëng m«n kia thµnh gia lËp thÊt th× ba ta trë l¹i Trung Nguyªn h¹ ®éc thñ! Chóc C«ng Minh hái: - ChuyÖn ®ã th× cã quan hÖ g× ®Õn XÝch DiÖm Ch­ëng T©n B¸ C«ng nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã quan hÖ, ba n¨m sau khi yªu phô kia qu¨ng bÝ kÝp vâ c«ng cña Ng«n Gia M«n xuèng H¾c Long §µm th× lÖnh thóc nh©n mét chuyÕn ®Õn H¾c Long §µm t×m c©u c¸ chÐp vµng lµm d­îc liÖu, t×nh cê lÖnh thóc l¹i c©u tróng con c¸ chÐp vµng ®∙ nuèt cuèn bÝ kÝp kia vµo bông. Chóc C«ng Minh ng¹c nhiªn hái: - Kh«ng lÏ vâ c«ng gia truyÒn cña Chóc gia lµ vâ c«ng cña Ng«n gia? T©n B¸ C«ng l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i vËy, khi ®ã lÖnh thóc mì tói da ra xem th× kh«ng nh÷ng ph¸t hiÖn trong ®ã cã bÝ kÝp vâ c«ng cña Ng«n gia mµ cßn cã c¶ vâ c«ng Miªu C­¬ng... Ng«n Ph­¬ng Khanh ng¹c nhiªn hái: - TiÒn bèi, trong ®ã cßn cã vâ c«ng Miªu C­¬ng n÷a µ? T©n B¸ C«ng nãi: - §óng vËy! Phô nh©n kia v× qu¸ yªu vÞ tiÒn bèi tr­ëng l∙o ®ã cña ng­¬i nªn muèn hñy vâ c«ng gia truyÒn cña hai nhµ ®Ó mong ®­îc ¨n ®êi ë kiÕp víi vÞ ch­ëng m«n ®ã...chÝnh v× vËy mµ sau khi duyªn sè bÊt thµnh th× bµ ta trë nªn c¨m hËn Ng«n gia ®Õn tËn x­¬ng cèt vµ kh«ng tiÕc tay h¹ ®éc thñ... Ng«n Ph­¬ng Khanh buét miÖng nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! T©n B¸ C«ng nãi tiÕp: - S­ thóc cña Chóc l∙o ®Ö míi lÊy bÝ kÝp vâ c«ng xem qua mét l­ît, ®èi víi Thiªn Nam Qu¸i Kh¸ch mµ nãi th× tÊt nhiªn ch¼ng cã g× l¹, nh­ng l∙o ph¸t hiÖn mét bé ch­ëng ph¸p cña Ng«n gia nÕu hîp víi vâ c«ng Miªu C­¬ng th× thËt sÏ h×nh thµnh nªn mét m«n Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -381- tuyÖt häc. ThÕ lµ lÖnh thóc s¸ng lËp ra m«n vâ c«ng XÝch DiÖm Ch­ëng. Chóc l∙o ®Ö nãi xem l∙o phu cã nªn b¶o ng­¬i chØ ®iÓm cho Ng«n Phông Khanh kh«ng? Chóc C«ng Minh nãi: - §∙ vËy th× l∙o phu nghÜa bÊt tõ nan th«i! Ng«n Phông Khanh rÊt quan t©m ®Õn tung tÝch cña bÝ kÝp vâ c«ng cña Ng«n gia nªn véi hái: - T©n l∙o tiÒn bèi, vÞ Chóc tiÒn bèi ®ã cã nãi lµ ®∙ xö trÝ nh÷ng cuèn bÝ kÝp kia nh­ thÕ nµo kh«ng? T©n B¸ C«ng nãi: - ChuyÖn nµy th× l∙o phu kh«ng biÕt, nh­ng khi gÆp ®­îc ¸c Khæng Minh - KÕ Th«ng th× cã thÓ biÕt ®Êy! Ng«n Ph­¬ng Khanh bÊt gi¸c ngÉn ng­êi, h¾n ch­a kÞp hái th× An TiÓu B×nh ®∙ lªn tiÕng: - T©n c«ng c«ng, t¹i sao vâ c«ng cña Ng«n gia l¹i cã quan hÖ víi Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m? T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi: - T­êng tËn nh­ thÕ nµo th× l∙o phu còng kh«ng ®­îc râ l¾m, nh­ng chuyÖn vâ c«ng Ng«n gia du nhËp chiªu thøc cña Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m lµ do TrÇn Hy ChÝnh nãi cho l∙o phu biÕt, v× thÕ nhÊt ®Þnh lµ kh«ng thÓ sai ®­îc! An TiÓu B×nh ngÉn ng­êi gi©y l¸t råi nãi: - KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp nãi chuyÖn nµy µ? T©n B¸ C«ng nãi: - Kh«ng sai, theo TrÇn l∙o ®Ö nãi th× vâ c«ng gia truyÒn cña c« n­¬ng, nguyªn kh«ng ph¶i lµ Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m mµ lµ Thiªn H¹c Tam KiÕm. N¨m x­a phu phô lÖnh tæ tõng dïng kiÕm ph¸p nµy g©y chÊn ®éng vâ l©m Trung Nguyªn nªn chuyÖn TrÇn Hy ChÝnh nãi lµ kh«ng thÓ sai ®­îc! Chît nghe Chóc C«ng Minh lín tiÕng nãi: - Nh÷ng lêi cña T©n huynh võa nãi kh«ng sai mét chót nµo, l∙o phu vµ phu phô An Cöu C«ng lµ chç chi giao nªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh Thiªn H¹c Tam KiÕm lµ vâ c«ng gia truyÒn cña An gia! An TiÓu B×nh nghe vËy th× véi hái: - Chóc l∙o, Thiªn H¹c Tam KiÕm ®∙ lµ vâ c«ng gia truyÒn cña v∙n bèi th× t¹i sao b©y giê lai trë thµnh Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m? Chóc C«ng Minh nãi: - ChuyÖn nµy l∙o phu còng kh«ng râ l¾m. Nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo? - L∙o phu cã hái qua lÖnh tæ nh­ng lÖnh tæ chØ mØm c­êi mµ kh«ng tr¶ lêi, cßn tæ mÉu cña c« n­¬ng l¹i nãi mét c©u rÊt th©m thóy! - Bµ bµ cña v∙n bèi nãi thÕ nµo? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -382- - Tæ mÉu cña c« n­¬ng nãi r»ng, phu phô bµ ta gÆp mét c¬ duyªn! - Kh«ng lÏ ®ã lµ vâ c«ng cña Ng«n gia? - L∙o phu kh«ng d¸m kh¼ng ®Þnh! Lóc nÇy T©n B¸ C«ng ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi: - Chóc l∙o ®Ö, Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m kh«ng ph¶i xuÊt xø tõ ThÇn Ch©u Ng«n Gia M«n mµ xuÊt tõ KiÕm Th¸nh Long ®¹i hiÖp... Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - T©n l∙o tiÒn bèi muèn nãi ®Õn s­ tæ cña v∙n bèi ch¨ng? T©n B¸ C«ng gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! Chóc C«ng Minh trÇm ng©m mét l¸t råi hái: - Lµm sao T©n huynh biÕt Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m cã nguån gèc tõ KiÕm Th¸nh Long ®¹i hiÖp? T©n B¸ C«ng c­êi hi hi, nãi: - N¨m x­a phu phô An Cöu C«ng vµo Trung Nguyªn vµ tõng ®¸nh b¹i thËp ®¹i cao thñ, sau ®ã bÊt chiÕn mµ lui, chuyÖn nµy Chóc l∙o ®Ö biÕt råi chø? Chóc C«ng Minh nãi: - Kh«ng sai, An huynh tõng nãi cho l∙o phu biÕt! Bän hä v× b¹i d­íi Long Hµnh kiÕm ph¸p cña KiÕm Th¸nh Long ®¹i hiÖp nªn trë vÒ §«ng H¶i! T©n B¸ C«ng nãi: - §óng vËy! Sau ®ã KiÕm Th¸nh Long ®¹i hiÖp cã ra §«ng H¶i th¨m viÕng bän hä mét lÇn, chuyÖn nµy Chóc l∙o ®Ö còng biÕt chø? Chóc C«ng Minh gËt ®Çu, nãi: - BiÕt! An huynh còng tõng ®Ò cËp víi l∙o phu. Nh­ng ch¼ng hay chuyÖn nµy cã quan hÖ g× ®Õn Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m? T©n B¸ C«ng nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã quan hÖ! Phu phô An huynh trë vÒ §«ng H¶i vµ cã s¸ng t¹o thªm ph­¬ng diÖn vâ c«ng nh­ng trong kho¶ng thêi gian ng¾n ®ã kh«ng thÓ ngé ra ®­îc m«n vâ c«ng cao th©m nh­ vËy. Do do, l∙o phu cho r»ng, c©u ngé c¬ duyªn cña bän hä lµ ¸m chØ Long ®¹i hiÖp! Chóc C«ng Minh suy nghÜ mét l¸t råi bËt c­êi vµ nãi: - §óng råi! T¹i sao l∙o phu kh«ng sím nghÜ ®Õn ®iÒu nÇy nhÜ? Ngoµi KiÕm Th¸nh Long ®¹i hiÖp ra th× con ai cã thÓ ngé ra m«n vâ c«ng cao minh nh­ thÕ? An TiÓu B×nh nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ hái: - Ph­¬ng ®¹i ca, chuyÖn nµy lµ thËt chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Cã lÏ lµ kh«ng gi¶... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -383- C¸ch tr¶ lêi cña chµng khiÕn quÇn hïng cø ngì lµ TiÓu B×nh sÏ kh«ng vui, ch¼ng ngê nµng l¹i tá ra rÊt cao høng, nµng nãi: - C¸i g× lµ cã lÏ vµ kh«ng cã lÎ, Ph­¬ng ®¹i ca nãi râ ra xem nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tiªn s­ tõng nãi, nÕu t¹i h¹ gÆp ph¶i vâ c«ng cña §«ng H¶i th× ph¶i ®Æc biÖt cÈn thËn, ý tiªn s­ muèn nãi lµ n¨m x­a khi s­ tæ ®Õn §«ng H¶i th× ng­¬i cã ®Ó l¹i mét bé vâ häc dïng ®Ó kh¾c chÕ Long Hµnh KiÕm Ph¸p. Môc ®Ých lµ ®Ó sau nµy nÕu cã ®å ®Ö bÊt tiÕu g©y ra kiÕp s¸t trªn giang hå th× còng cßn cã tuyÖt häc kh¾c chÕ! An TiÓu B×nh nãi: - Nãi vËy th× Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m thËt sù lµ do s­ tæ cña Ph­¬ng ®¹i ca truyÒn thô råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy! An TiÓu B×nh nh×n chµng mØm c­êi vµ nãi: - Ph­¬ng ®¹i ca, nÕu sau nµy ®¹i ca cã lµm sai chuyÖn g× th× e r»ng tiÓu muéi còng kh«ng thÓ dïng Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m mµ ®¶ th­¬ng ®¹i ca! Th× ra lóc nÇy do mäi ng­êi ®∙ bÞÕt th©n phËn thËt sù cña nµng nªn nµng ®∙ sím bá líp c¶i trang, do ®ã viÖc x­ng h« víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng thay ®æi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× bÊt gi¸c ngÉn ng­êi, lßng chµng v« cïng xóc ®éng nh­ng chµng l¹i kh«ng nãi g×, bëi lÏ trong t×nh c¶nh nµy th× cã thÓ nãi ®­îc g×? Chît nghe Ng«n Phông Khanh nãi: - T©n l∙o tiÒn bèi, theo sù gi¶i thÝch nh­ vËy cña tiÒn bèi th× kh«ng lÏ vâ c«ng cña ThÇn Ch©u Ng«n Gia M«n còng cã nguån gèc tõ KiÕm Th¸nh? T©n B¸ C«ng nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã! Ph©n nöa vâ c«ng cña gia gia ng­¬i lµ do KiÕm Th¸nh chØ ®iÓm, nÕu kh«ng th× Ng«n gia lµm sao cã chç ®øng trªn giang hå? Ng«n Phông Khanh nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! Lóc nÇy h¾n míi thùc sù hiÓu dông ý t¹i sao T©n B¸ C«ng b¶o An TiÓu B×nh gióp ®ë h¾n nªn véi cung thñ x¸ dµi vµ nãi: -Suèt ®êi v∙n bèi sÏ kh«ng quªn ®¹i ©n chØ ®iÓm mª lé cña l∙o tiÒn bèi... T©n B¸ C«ng kho¸t tay vµ nãi: - Hµ tÊt ph¶i kh¸ch s¸o! L∙o phu chØ mong ng­¬i ®õng quªn di chóc cña lÖnh tæ mµ h∙y sím qu¶ng ®¹i phôc h­ng uy phong cña ThÇn Ch©u Ng«n Gia M«n! Ng«n Phông Khanh v« cïng c¶m ®éng, h¾n véi nãi: - V∙n bèi xin ghi lßng t¹c d¹ nh÷ng lêi vµng ngäc cña tiÒn bèi! H¾n võa døt lêi th× bçng nhiªn thÊy tr­ëng l∙o C¸i Bang, C¸t Uy ®ang véi vµng b­íc vµo tÞnh thÊt. Theo sau l∙o nµy cßn cã mét ng­êi ®Çy vÎ phong trÇn, h×nh nh­ ®∙ tr¶i qua mét lé tr×nh kh¸ dµi. Ho¾c Minh Phong võa thÊy ng­êi ®i sau C¸t Uy th× ng¹c nhiªn kªu lªn: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -384- - DiÖp §­êng chñ sao l¹i ®Õn n¬i nµy? Th× ra lµ vÞ l∙o nh©n tay cÇm thiÕt tr­îng nµy lµ ph©n ®­êng chñ ph©n ®­êng Kim L¨ng cña C¸i Bang - Danh hiÖu lµ Giang Nam ThÇn Tr­îng DiÖp ThÕ Hµo. DiÖp ThÕ Hµo l­ít lªn tr­íc hµnh lÔ víi Ho¾c Minh Phong vµ nãi: - §Ö tö khÊu kiÕn Bang chñ... Ho¾c Minh Phong véi ®¸p lÔ vµ nãi: - Kh«ng d¸m, DiÖp §­êng chñ h∙y mau mau tham kiÕn ch­ vÞ cao nh©n! DiÖp ThÕ Hµo vµ C¸t Uy hoÆc ®∙ tõng gÆp hoÆc ®∙ tõng nghe nãi vÒ mÊy vÞ cao nh©n t¹i ®­¬ng tr­êng nªn còng kh«ng cÇn hµn huyªn nhiÒu. Nh­ng khi DiÖp ThÕ Hµo nh×n ®Õn Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× bÊt gi¸c s÷ng ng­êi, l∙o thÇm nghÜ: - Kh«ng lÏ ®©y lµ Nghi nhi? Võa nghÜ l∙o võa b­íc qua chç Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe bang chñ C¸i Bang gäi l∙o nh©n nµy lµ DiÖp §­êng chñ th× ®∙ biÕt ng­êi nµy tÊt ph¶i lµ huynh tr­ëng cña mÉu th©n m×nh, do vËy chµng véi ®øng lªn hµnh lÔ vµ nãi: - Hµi nhi TuyÕt Nghi xin khÊu kiÕn cöu cöu... DiÖp ThÕ Hµo ph¸ lªn c­êi ha h¶, hai tay chôp lÊy vai TuyÕt Nghi vµ nãi: - Hµi tö, qu¶ nhiªn lµ ng­¬i råi! Kh«ng ngê ng­¬i ®∙ cao to thÕ nÇy... Trµng c­êi ch­a døt th× song môc cña l∙o chît lÊp l¸nh ngÊn lÖ. Ho¾c Minh Phong chê cho hai ng­êi an to¹ xong th× hái C¸t Uy ngay: - C¸t s­ ®Ö, chuyÖn ë thµnh L¹c D­¬ng cã t×m ®­îc manh mèi g× kh«ng? C¸t Uy ®¸p: - TiÓu ®Ö ®∙ t×m ®­îc vµi manh mèi! TrÞnh §¹i C­¬ng kh«ng nhÉn n¹i ®­îc nªn hái xen vµo: - C¸t tr­ëng l∙o ®∙ ®iÒu tra ®­îc tung tÝch cña Th¹ch TuÊn ch¨ng? C¸t Uy gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! Còng may lµ C¸t mç kh«ng phô lßng mong ®îi cña tÖ Bang chñ nªn ®∙ t×m ®­îc tung tÝch cña Th¹ch tam hiÖp vµ Ph­¬ng phu nh©n! Ho¾c Minh Phong liÒn hái: - S­ ®Ö, bän hä ®ang ë ®©u? C¸t Uy chËm r¶i ®¸p: - §ang ë trong tæng ®µn cña Ngò Thanh Gi¸o. Lêi nµy võa xuÊt th× tÊt c¶ quÇn hïng ®Òu bÊt gi¸c c¶m thÊy bÊt ngê. C¸t Uy hái tiÕp: - Ph­¬ng Thiªn Thµnh còng ë t¹i ®ã, nh­ng... TrÞnh §¹i C­¬ng véi hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -385- - Nh­ng thÕ nµo? C¸t Uy nãi: - Nh­ng t×nh c¶nh cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ bän hä lóc nÇy cã chç bÊt ®ång! Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng hái xen vµo: - BÊt ®ång chç nµo? C¸t Uy nãi: - Th¹ch tam hiÖp vµ Ph­¬ng phu nh©n ®ang bÞ giam cÇm cßn Ph­¬ng Thiªn Thµnh lµ kh¸ch quÝ! Ho¾c Minh Phong hái l¹i: - S­ ®Ö, chuyÖn ®ã thËt ®Êy chø? C¸t Uy nãi: - TiÓu ®Ö lµm sao d¸m nãi dèi Bang chñ? Ph©n ®­êng Trung Ch©u cña b¶n bang ®∙ ph¸i ng­êi ®Ö tö gi¶ lµm thuéc h¹ cña Ngò Ma, bän chóng ®∙ tËn m¾t tr«ng thÊy th× quyÕt kh«ng thÓ nhÇm lÉn. Ho¾c Minh Phong gËt ®Çu, nãi: - Nãi nh­ thÕ tøc lµ sù thËt råi! C¸t Uy nãi tiÕp: - Nh­ng tiÓu ®Ö rÊt hæ thÑn lµ vÉn ch­a ®iÒu tra ®­îc Ph­¬ng Thiªn Thµnh rèt cuéc lµ thËt hay gi¶? TrÞnh §¹i C­¬ng bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi: - Kh«ng cÇn ph¶i ®iÒu tra n÷a! TrÞnh mç ®∙ tin ch¾c h¾n kh«ng ph¶i lµ Ph­¬ng nhÞ ®Ö cña TrÞnh mæ! Tèng Phï buét miÖng hái: - TrÞnh l∙o ®Ö cho r»ng h¾n lµ ai? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - T¹i h¹ ph¸n ®o¸n...cã thÓ h¾n lµ Hãa ¶nh Nh©n Ma T« TiÓu Pha! Tèng Phï kinh ng¹c kªu lªn: - T« TiÓu Pha µ? Ch¼ng ph¶i m­êi b¶y n¨m vÒ tr­íc h¾n ®∙ bÞ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp trõ diÖt ë Th¸i S¬n råi sao? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Tin ®ån ngoµi giang hå lµ nh­ vËy nh­ng kh«ng mét ai tr«ng thÊy thi thÓ cña h¾n, ngay c¶ b¶n th©n TrÇn ®¹i hiÖp còng kh«ng thõa nhËn chuyÖn nµy, v× thÕ mµ t¹i h¹ míi nghi cã thÓ lµ h¾n! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy hái: - §¹i b¸, T« TiÓu Pha lµ nh©n vËt nµo? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Lµ kÎ ®¹i gian ®¹i ¸c mµ ai ai còng muèn trõ diÖt! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -386- ..........MÊt trang 161-168......... Kh«ng thÓ tr«ng thÊy råi! T©n B¸ C«ng xen vµo: - S­ th¸i, thanh chuû thñ ®ã rÊt quý gi¸ ph¶i kh«ng? ThÇn Ni nãi: - L∙o thÝ chñ tõng nghe nãi ®Õn Du Long KiÕm LÖnh ch­a? T©n B¸ C«ng ng¹c nhiªn nãi: - Thanh chuû thñ ®ã lµ Du Long KiÕm LÖnh µ? ThÇn Ni gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, nÕu kh«ng th× bÇn ni ®∙ ch¼ng tÆng nã cho TrÇn s­ huynh! Chóc C«ng Minh tiÕp lêi: - L∙o phu nghe nãi Du Long KiÕm LÖnh ®∙ bÞ KiÕm Th¸nh Long ®¹i hiÖp hñy råi, t¹i sao nã l¹i ë trong tay s­ th¸i? ThÇn Ni nãi: -Tiªn s­ kh«ng hñy Du Long KiÕm LÖnh mµ lµ truyÒn nã cho bÇn ni! T©n B¸ C«ng nãi: - Nãi vËy lµ KiÕm lÖnh ®∙ lät vµo tay NhËp Phµm? ThÇn Ni chËm r¶i nãi: - NÕu kh«ng ph¶i hiÖn KiÕm lÖnh trong tay h¾n th× bÇn ni ®©u d¸m nãi h¾n lµ kÎ ®∙ ¸m to¸n TrÇn s­ huynh. T©n B¸ C«ng nãi: - L∙o phu thËt kh«ng ngê lµ Du Long KiÕm LÖnh vÉn ch­a bÞ hñy... Lêi ch­a døt th× ®∙ nghe Chóc C«ng Minh lín tiÕng hái: - S­ th¸i, ch¼ng hay mÊy trang phæ viÕt ra khi lËp kiÕm lÖnh cã cßn kh«ng? ThÇn Ni gËt ®Çu, nãi : - §­¬ng nhiªn lµ cßn ! Tiªn s­ truyÒn kiÕm lÖnh cho bÇn ni nh­ng hai trang phæ ®ã l¹i giao cho TrÇn s­ huynh ! T©n B¸ C«ng hái : - Sau khi KiÕm ThÇn t¹ thÕ th× s­ th¸i cã t×m ®­îc chç cÊt giÊu hai trang phæ ®ã kh«ng ? ThÇn Ni l¾c ®Çu, nãi : - Kh«ng ! E r»ng nã ®∙ lät vµo tay NhËp Phµm råi ! T©n B¸ C«ng buét miÖng kªu lªn : - ThÕ th× háng bÐt ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -387- Ph­¬ng TuyÕt Nghi d­êng nh­ kh«ng biÕt g× vÒ chuyÖn Du Long KiÕm LÖnh, chµng nghe ba ng­êi ®èi ®¸p th× ng¬ ng¸c mét lóc råi nãi : - NhËp Phµm ®¹i s­ ë trong ThiÕu L©m tù, sao s­ thóc kh«ng t×m l∙o hái thö xem ? ThÇn Ni nãi : - NÕu h¾n kh«ng chÞu thõa nhËn th× h¸ ch¼ng ph¶i lµ ®¸nh cá ®éng r¾n sao ? Theo ngu kiÕn cña vi thóc th× cø chê ®Õn ®¹i héi tèi nay, nÕu NhËp Phµm xuÊt kiÕm lÖnh th× chóng ta sÏ truy vÊn. T©n B¸ C«ng suy nghÜ mét l¸t råi nãi : - Lµm thÕ còng ®­îc ! N¨m x­a hai m­¬i cao thñ trong ch¸nh tµ l­ìng ®¹o cïng ký tªn vµo Thiªn H¹c QuÇn Long song phæ lËp ra Du Long KiÕm LÖnh vµ ®ång ý suy t«n KiÕm ThÇn lµm lÖnh chñ truyÒn ®êi ®Ó duy tr× c«ng b×nh cho vâ l©m. NÕu kiÕm lÖnh song phæ r¬i vµo tay ng­êi kh¸c, trõ b¶n th©n hai m­¬i cao thñ kia hoÆc ®Ö tö cña bän hä, th× ph¶i tËn lùc thu håi trë l¹i b»ng bÊt cø gi¸ nµo, chuyÖn nµy Chóc l∙o ®Ö cßn nhí chø ? Chóc C«ng Minh c­êi h× h×, nãi : - §­¬ng nhiªn lµ nhí ! L∙o phu còng lµ ng­êi ký tªn trong ®ã mµ ! L∙o h¬i ngõng l¹i råi quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi : - L∙o ®Ö, kiÕm lÖnh vµ song phæ ch¼ng nh÷ng quan hÖ ®Õn kÎ thï cña s­ phô ng­¬i mµ cßn quan hÖ rÊt lín ®Õn ®¹i cuéc cña vâ l©m sau nÇy. V× vËy, trong ®¹i héi h«m nay ng­¬i ph¶i lÊy danh nghÜa lµ truyÒn nh©n cña KiÕm Th¸nh mµ thu håi hai b¸u vËt ®ã, nÕu kh«ng th× trong vßng hai m­¬i n¨m tíi, vâ l©m khã tr¸nh mét tr­êng ®¹i lo¹n ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi : - V∙n bèi xin ghi nhí ! ThÇn Ni chÊp tay nãi víi T©n B¸ C«ng : - BÇn ni kh«ng tiÖn ë l¹i l©u, giê dËu h«m nay chóng ta sÏ gÆp l¹i vËy ! Lêi ch­a døt th× th©n h×nh bµ ®∙ l­ít ®i nh­ mét lµn khãi nhÑ, tho¸ng chèc ®∙ mÊt hót tung tÝch ! T©n B¸ C«ng nh×n theo vµ buét miÖng nãi : - Chóng ta cßn ë ®©y lµm g× n÷a ? Nªn chuÈn bÞ ®i lµ võa ! §oµn ng­êi lËp tøc rêi tÞnh thÊt ra ®¹i ®iÖn th× thÊy mÊy vÞ tr­ëng l∙o ThiÕu L©m vµ C¸i Bang cïng An TiÓu B×nh, DiÖp ThÕ Hµo... ®∙ tÒ tùu s¼n sµng. Sau khi ng­êi cña cöu ®¹i ph¸i tËp héi ®Çy ®ñ th× T©n B¸ C«ng so¸i l∙nh quÇn hµo th¼ng tiÕn ®Õn Trung Nh¹c miÕu. Trung Nh¹c miÕu n»m vÒ h­íng §«ng Nam nói Th¸i ThÊt, c¸ch ThiÕu L©m kh«ng xa l¾m nªn kho¶ng giê mïi, giê th©n th× quÇn hïng ®∙ ®Õn n¬i. Bän T©n B¸ C«ng ®øng ë s­ên nói nh×n xuèng s©n miÕu d­íi ch©n nói th× thÊy n¬i ®©y bµy biÖn kh«ng d­íi tr¨m bµn r­îu. VÉn ch­a thÊy mét nh©n vËt nµo trong Ngò Ma xuÊt diÖn, trong sè nh÷ng kÎ tiÕp ®∙i ë ®©y Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhËn thÊy cã Ng∙i §«ng H¶i, Thµnh HuyÒn Th«ng. QuÇn hïng do T©n B¸ C«ng so¸i l∙nh võa ®­îc mêi an to¹ th× chît nghe trong miÕu vang lªn ba håi chu«ng, Ngò §¹i Ma Chñ do Thiªn Ma N÷ dÉn ®Çu tõ tõ b­íc ra vµ ngåi ë kh¸n ®µi bªn phÝa T©y - ®èi diÖn víi bän T©n B¸ C«ng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -388- §éc ®¹i phu - ¸c Khæng Minh - KÕ Th«ng quÐt song môc l¹nh lïng nh×n qua quÇn hµo råi b­íc lªn kh¸n ®µi dâng d¹c nãi : - Ngò Thanh gi¸o ®­îc quÇn hµo h¹ cè quang l©m thËt khiÕn cho KÕ mç v« cïng c¶m phôc ! Trµ th« r­îu nh¹t khã nãi hÕt lßng t«n kÝnh nh­ng xin ch­ vÞ cø tù nhiªn dïng qua ! H¾n ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp : - Trong sè ch­ vÞ, nÕu ng­êi nµo cã ©n o¸n, hoÆc kh«ng muèn nghe lÖnh cña b¶n gi¸o th× cø tù nhiªn lªn kh¸n ®µi thÓ hiÖn b¶n l∙nh hoÆc gi¶i quyÕt ©n o¸n. Thêi gian ®¹i héi sÏ kÕt thóc tr­íc giê tþ nªn ch­ vÞ chí bá lì c¬ héi ngµn vµng nµy... Nãi ®o¹n h¾n cung thñ chµo quÇn hïng råi trë vÒ chç ngåi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang hái T©n B¸ C«ng : - T©n l∙o, v∙n bèi th­îng ®µi n¸o ®éng mét phen ®­îc kh«ng ? T©n B¸ C«ng l¾c ®Çu, nãi : - Kh«ng ®­îc ! Tèt nhÊt lµ ng­¬i kh«ng nªn th­îng ®µi tr­íc, chuyÖn ®èi phã Ngò Ma do l∙o phu xuÊt diÖn ! Lêi võa døt th× l∙o hõ mét tiÕng dµi råi phi th©n bay th¼ng lªn b×nh ®µi. Ngò Ma võa thÊy cã ng­êi th­îng ®µi th× h¬i ngì ngµng nh­ng khi nhËn ra ng­êi nÇy lµ ai th× bän chóng kinh ng¹c kh«ng th«i. T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi : - Thiªn Ma N÷, n¨m bän ng­¬i lªn c¶ ®©y, l∙o phu ph¶i thay TrÇn ®¹i hiÖp thu thËp c¸c ng­¬i míi ®­îc ! Thiªn Ma N÷ h¬i do dù ch­a kÞp lªn tiÕng th× l¹i cã mét bãng ng­êi n÷a phi th©n lªn b×nh ®µi, ng­êi nµy kh«ng ai xa l¹ mµ chÝnh lµ An TiÓu B×nh. T©n B¸ C«ng ng¹c nhiªn hái : - TiÓu nha ®Çu, ng­¬i lªn ®©y lµm g× ? An TiÓu B×nh nãi : - T©n c«ng c«ng, v∙n bèi muèn nãi víi l∙o lµ Ngò Ma ®∙ kh«ng cßn khÝ lùc ®éng thñ råi ! T©n B¸ C«ng ng¹c nhiªn hái : - T¹i sao ? - V∙n bèi võa ®­îc Thiªn §µi Tam TuyÖt cho biÕt lµ bän chóng ®Òu ®∙ bÞ ¸m to¸n nªn chØ cÇn ®éng thñ th× kh«ng ®Çy n÷a canh giê ®éc chÊt sÏ ph¸t t¸c mµ chÕt. T©n B¸ C«ng v« cïng kinh ng¹c, l∙o hái l¹i : - ThËt thÕ sao ? Lêi võa døt th× chît nghe d­íi b×nh ®µi cã ba trµng c­êi vang vang cïng cÊt lªn, theo ®ã lµ ba giäng nãi : - T¹i sao l¹i kh«ng thËt ? QuÇn hïng quÐt môc quang nh×n qua th× qu¶ nhiªn ba nh©n vËt nµy chÝnh lµ Thiªn §µi Tam TuyÖt Giang Thiªn HiÓu, Lý TriÖu Phong vµ Tõ KiÖt. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -389- Giang Thiªn HiÓu cung thñ nãi víi T©n B¸ C«ng trªn b×nh ®µi : - T©n huynh, bän t¹i h¹ ®∙ t­¬ng kÕ tùu kÕ mµ hµnh sù th«i ! Thiªn Ma N÷ ®∙ cã thÓ h¹ ®éc ®­îc bän t¹i h¹ th× t¹i sao bän t¹i h¹ kh«ng thÓ h¹ ®éc l¹i bän Ngò Ma chóng chø ? Bän Ngò Ma lµm sao cã thÓ tin nh÷ng lêi nh­ vËy, B¸t Man Cæ V­¬ng Kim Tr­êng Canh qu¸t lín mét tiÕng råi tung ng­êi lªn b×nh ®µi, cïng lóc l∙o xuÊt mét ch­ëng di s¬n ®¶o h¶i vÒ phÝa T©n B¸ C«ng. T©n B¸ C«ng né khÝ xung thiªn, l∙o dÞch ng­êi qua tr¸i råi vung h÷u thñ tiÕp lÊy ch­ëng lùc cña ®èi ph­¬ng, nhÊt thêi k×nh khÝ b¾n ra ngoµi khiÕn cho quÇn hµo ®Òu c¶m thÊy chÊn ®éng. Néi lùc cña song ph­¬ng chªnh lÖch qu¸ râ rµng, chØ nghe Kim Tr­êng Canh "hù" mét tiÕng, theo ®ã lµ toµn bé th©n h×nh cña l∙o nh­ chiÕc l¸ mïa thu bay th¼ng xuèng b×nh ®µi. MiÖng thæ ®Çy huyÕt t­¬i, nhÊt thêi n»m yªn bÊt ®éng. Ngåi d­íi b×nh ®µi, tø ma thÊy vËy th× hån kinh ph¸ch l¹c, c¶ bän ®ång lo¹t kªu lªn : - Kim huynh... Tróng ®éc thËt råi ! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - Cßn gi¶ ®­îc sao ? Thiªn Ma N÷ nÕu ng­¬i muèn sèng th× cßn cã biÖn ph¸p ®Êy ! Thiªn Ma N÷ thÊt s¾c, t©m thÇn ®∙ lo¹n, ¶ kh«ng ngê b»ng h÷u m×nh mêi ®Õn l¹i h¹i ng­îc m×nh nªn véi nãi : - C« n­¬ng cã ®iÒu kiÖn g× ? An TiÓu B×nh nãi : - §éc vËt mµ Thiªn §µi Tam TuyÖt tróng cã thuèc gi¶i kh«ng ? ChØ cÇn ng­¬i ®­a ra thuèc gi¶i th× tù nhiªn ®éc vËt trªn ng­êi c¸c ng­¬i còng ®­îc gi¶i th«i. Lêi An TiÓu B×nh võa døt th× Thiªn Ma N÷ ch¼ng cÇn suy nghÜ, ¶ lÊy mét tói v¶i trong tay ¸o ra vµ qu¨ng ngay lªn b×nh ®µi. An TiÓu B×nh chôp lÊy råi gäi Thiªn §µi Tam TuyÖt lªn cho mçi l∙o uèng mét viªn. Thêi gian chõng c¹n tuÇn trµ th× nµng hái : - Tam vÞ c¶m thÊy thÕ nµo ? Giang Thiªn HiÓu nãi : - æn råi ! §a t¹ c« n­¬ng... Nãi ch­a hÕt c©u th× l∙o ®∙ quÐt hai ®¹o hµn quang nh×n xuèng Thiªn Ma N÷. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - Ba vÞ tiÒn bèi, chuyÖn h«m nay kh«ng d¸m phiÒn tam vÞ ®éng ch©n tay n÷a ! T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t råi nãi víi Thiªn Ma N÷ : - Thiªn Ma N÷, Ngò Thanh gi¸o lµ do nh÷ng nh©n vËt nµo ®øng ra thµnh lËp ? Thiªn Ma N÷ biÕn s¾c, ¶ kh«ng tr¶ lêi T©n B¸ C«ng mµ nãi víi An TiÓu B×nh : - C« n­¬ng, ®éc d­îc trªn ng­êi Thiªn §µi Tam TuyÖt ®∙ ®­îc gi¶i, c« n­¬ng giao thuèc gi¶i cho b¶n toµ chø ? TiÓu B×nh nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -390- - §õng véi ! T©n c«ng c«ng cßn ch­a nãi xong mµ ! Thiªn Ma N÷ l¹nh lïng nãi : - B¶n gi¸o phông mÖnh Du Long KiÕm LÖnh mµ thµnh lËp, ng­êi ph¸t lÖnh e r»ng ph¶i lµ hËu nh©n cña KiÕm Th¸nh ®Êy ! T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t, nãi : - Ng­êi ®ã ë ®©u ? Thiªn Ma N÷ Êp óng nãi : - ChuyÖn nµy... TiÖn thiÕp kh«ng biÕt ! T©n B¸ C«ng nãi : - Nãi vËy th× ra c¸c ng­¬i chØ lµ kÎ thõa hµnh th«i µ ! Thiªn Ma N÷ chØ gËt ®Çu mµ kh«ng nãi g×. An TiÓu B×nh quÐt môc quang nh×n tõ Thiªn Ma N÷ qua §ång Tö Kú, KÕ Th«ng vµ LiÔu My N­¬ng, råi nãi : - C¸c vÞ ®∙ kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt chÝnh th× tèt nhÊt lµ mau xuèng ghÕ chñ vÞ ®i th«i ! Bän Thiªn Ma N÷ ®Òu bÊt gi¸c ngÉn ng­êi, KÕ Th«ng liÒn nãi : - C« n­¬ng giao thuèc gi¶i ®∙ ! An TiÓu B×nh c­êi nh¹t, nãi : - ChØ cÇn c¸c vÞ rêi ghÕ chñ vÞ vµ lËp träng thÖ vÒ sau kh«ng ®­îc xuÊt diÖn trªn giang hå n÷a th× tù nhiªn sÏ cã ng­êi ®­a ra thuèc gi¶i. Bän Thiªn Ma N÷ ®­a m¾t nh×n nhau råi nh×n qua Kim Tr­êng Canh ®∙ tuyÖt khÝ mét håi l©u, cuèi cïng c¶ bän thë dµi vµ cÊt b­íc l×a ®µi. Ngay lóc ®ã, bçng nhiªn cã ba bãng ng­êi d­êng nh­ phi th©n lªn b×nh ®µi cïng mét lóc, ®ã lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi, Kim §Ønh ThÇn Ni vµ TrÞnh §¹i C­¬ng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang nãi víi T©n B¸ C«ng : - T©n l∙o, chuyÖn Ngò Ma xem nh­ ®∙ gi¶i quyÕt xong, chuyÖn cßn l¹i xin T©n l∙o nh­êng cho v∙n bèi xö lý nhÐ ! T©n B¸ C«ng ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi : - T¹i sao ? L∙o phu kh«ng ­íc ®Þnh víi ng­¬i lµ l∙o phu kh«ng qu¶n chuyÖn nµy mµ ! L∙o ngõng l¹i råi quÐt môc quang nh×n xuèng b×nh ®µi vµ qu¸t lín : - T« TiÓu Pha, ng­¬i còng nªn th­îng ®µi råi ®Êy ! Ph­¬ng Thiªn Thµnh - kÎ do T« TiÓu Pha m¹o danh võa nghe th× biÕn s¾c nh­ng l∙o kh«ng thÓ kh«ng lªn b×nh ®µi. T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t, nãi : - Ph­¬ng Thiªn Nghi vµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®Òu chÕt d­íi tay ng­¬i ph¶i kh«ng ? KÎ gi¶ m¹o Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi : - T©n B¸ C«ng, lµm sao ng­¬i biÕt ta lµ Hãa HuyÕt Nh©n Ma ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -391- - Cã chuyÖn g× qua m¾t ®­îc l∙o phu ? Hä T« kia, ng­¬i ®øng qua mét bªn chê gi©y l¸t, Kim §Ønh ThÇn Ni cßn cã chót chuyÖn ph¶i gi¶i quyÕt tr­íc, ©n o¸n gi÷a ng­¬i vµ Ph­¬ng gia sÏ ®­îc gi¶i quyÕt sau cïng. Lóc nÇy ThÇn Ni chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nh×n xuèng b×nh ®µi vµ nãi : - BÇn ni mêi NhËp Phµm ®¹i s­ ra nãi chuyÖn ! NhËp Phµm ®¹i s­ nghe vËy th× bÊt gi¸c ngÉn ng­êi nh­ng l∙o còng véi ®øng lªn vµ tiÕn lªn b×nh ®µi. Kim §Ønh ThÇn Ni nãi : - §¹i s­, bÇn ni cã mét chuyÖn kh«ng râ nªn xin thØnh gi¸o ®¹i s­ ! NhËp Phµm ®¹i s­ nãi : - S­ th¸i cã ®iÒu g× chØ gi¸o ch¨ng ? Kim §Ønh ThÇn Ni c­êi nh¹t, nãi : - Du Long KiÕm LÖnh vµ Thiªn H¹c QuÇn Long phæ ®ang ë trong tay ®¹i s­ ph¶i kh«ng ? NhËp Phµm th¶n nhiªn nãi : - Kh«ng sai ! Hai vËt ®ã ®ang ë bªn ng­êi l∙o n¹p ! ThÇn Ni nãi : - Xinh thØnh gi¸o ®¹i s­ lÊy ®­îc tõ ®©u vËy ? NhËp Phµm ®¹i s­ nãi : - L∙o n¹p lÊy tõ chç TrÇn thÝ chñ ! ThÇn Ni chît quÐt ®«i môc quang nh­ ®iÖn nh×n ®èi ph­¬ng vµ qu¸t lín : - Kh«ng ngê ®Ö tö phËt m«n l¹i cã thÓ lµm ®­îc chuyªn ¸m to¸n ng­êi kh¸c, h«m nay bÇn ni quyÕt... NhËp Phµm c¾t lêi, lín tiÕng nãi : - S­ th¸i, kh«ng lÏ s­ th¸i cho r»ng TrÇn thÝ chñ lµ do l∙o n¹p ¸m to¸n ch¨ng ? ThÇn Ni né khÝ qu¸t : - Kh«ng ph¶i ng­¬i th× cßn ai ? NhËp Phµm ®¹i s­ quÐt môc quang nh×n qua Thiªn Ma N÷ vµ chÊp tay nãi : - S­ th¸i hiÓu lÇm chuyÖn nµy råi, kÎ ¸m to¸n TrÇn ®¹i hiÖp chÝnh lµ mét ®Ö tö cña Thiªn Ma N÷ ! ThÇn Ni l¹nh lïng nãi : - ThËt kh«ng ? NhËp Phµm nãi : - L∙o n¹p h¸ cã thÓ lµ h¹ng nãi dèi ? §Ö tö cña Thiªn Ma N÷ lµ Tö Ph­¬ng Qu©n, ®­¬ng thêi ¶ nµy ®∙ thä mÖnh d­íi tay l∙o n¹p, TrÇn ®¹i hiÖp tËn m¾t trong thÊy nªn tù nhiªn lµ kh«ng thÓ sai ®­îc ! Chît nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi xen vµo : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -392- - §¹i s­, chuyÖn nµy kh«ng ®óng råi ! NhËp Phµm liªn hái : - TrÇn ®¹i hiÖp nãi lµ l∙o kh«ng biÕt ng­êi nµo ¸m to¸n m×nh ph¶i kh«ng ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi : - Kh«ng sai ! NhËp Phµm ®¹i s­ chËm r¶i nãi : - TiÓu thÝ chñ, ®­¬ng thêi ®õng nãi lµ TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng biÕt Tö Ph­¬ng Qu©n lµ ai! Bëi lÏ ¶ nµy ®∙ gi¶ trang thµnh mét phô nh©n n«ng gia nªn TrÇn ®¹i hiÖp míi bÞ m¾c lõa ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - ThÕ t¹i sao ®¹i s­ l¹i biÕt ¶ lµ ®Ö tö cña Thiªn Ma N÷ ? NhËp Phµm ®¹i s­ nãi : - ChuyÖn nµy lµ do l∙o n¹p khai th¸c tõ mét ®Ö tö kh¸c cña Thiªn Ma N÷... TiÓu thÝ chñ, l∙o n¹p tôc gia hä B¹ch, tam ®Ö tö B¹ch Ngäc DiÖp cña Thiªn Ma N÷ chÝnh lµ ®iÖt n÷ cña l∙o n¹p, nhê ®ã l∙o n¹p míi biÕt ®­îc khóc m¾c bªn trong ! ThÇn Ni truy vÊn : - ThÕ t¹i sao TrÇn s­ huynh l¹i giao kiÕm lÖnh cho ®¹i s­ ? NhËp Phµm ®¹i s­ lÊy kiÕm lÖnh vµ hai trang Thiªn H¹c QuÇn Long song phæ b»ng ®¸ ®Ó trao cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp : - Sau khi TrÇn ®¹i hiÖp tróng ®éc th× h×nh nh­ l∙o tù biÕt sinh mÖnh tån t¹i kh«ng l©u nªn míi giao kiÕm lÖnh vµ Thiªn H¹c Phæ cho l∙o n¹p b¶o qu¶n. §­¬ng thêi cã B¹ch PhÊt ®¹o tr­ëng t¹i ®­¬ng tr­êng chøng kiÕn chuyÖn nµy. TrÇn ®¹i hiÖp vµ l∙o n¹p cã mét ­íc ®Þnh, sau hai m­¬i n¨m, nÕu TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng cã truyÒn nh©n th× l∙o n¹p sÏ huû kiÕm lÖnh vµ Thiªn H¹c Phæ... L∙o ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp : - §Õn nay ®∙ m­êi l¨m n¨m råi, khi nghe tin Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ xuÊt ®¹o hµnh tÈu giang hå th× l∙o n¹p vui mõng v« cïng, nÕu kh«ng v× chuyÖn gi¸m s¸t Ngò Ma kh«ng cho bän chóng ngÇm h¹i vâ l©m ®ång ®¹o th× cã lÏ l∙o n¹p ®∙ trë vÒ ThiÕu L©m tù tõ n÷a n¨m tr­íc råi. Nh­ng cã mét chuyÖn l∙o n¹p ph¶i nãi râ, Thiªn H¹c Phæ lµ thËt nh­ng kiÕm lÖnh th× l∙o n¹p ph¸t hiÖn lµ gi¶ ! Kim §Ønh ThÇn Ni chÊp tay nãi : - Th× ra lµ nh­ vËy ! BÇn ni ®∙ tr¸ch nhÇm ®¹i s­ råi, thËt lµ téi nghiÖt ! Nh­ng ch¼ng hay kiÕm lÖnh thËt ®ang ë ®©u ? NhËp Phµm ®¹i s­ ®ét nhiªn ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi : - S­ th¸i qu¸ lêi råi ! Tr¸ch nhiÖm l∙o n¹p ®∙ xong, tõ nay sÏ trë vÒ ThiÕu L©m tù tÞch hãa m­êi n¨m, mäi chuyÖn cña vâ l©m ®ång ®¹o mong s­ th¸i vµ Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ chiÕu cè... Cßn chuyÖn kiÕm lÖnh thËt th× e r»ng ®ang ë trªn ng­êi cña Hãa ¶nh Nh©n Ma ®Êy ! Lêi võa døt th× l∙o tung ng­êi nh∙y xuèng b×nh ®µi råi ung dung cÊt b­íc rêi Trung Nh¹c miÕu tr­íc sù ng¬ ng¸c cña quÇn hïng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -393- Ph­¬ng TuyÕt Nghi cÊt kiÕm lÖnh vµ Thiªn H¹c Phæ vµo ng­êi råi quÐt môc quang nh×n T« TiÓu Pha vµ nãi : - Hä T« kia, b¸ mÉu vµ L¹c huynh cña ta ë ®©u ? Ng­¬i ®∙ lµm g× bän hä ? T« TiÓu Pha c­êi nh¹t, nãi : - Hai mÉu tö bän hä ®Òu ë trong ®Þa lao d­íi Trung Nh¹c miÕu, nÕu ng­¬i muèn gÆp bän hä th× h∙y tù trãi m×nh råi T« mç dÉn ng­¬i ®i ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi : - Ng­¬i chÕt ®Õn n¬i mµ cßn khÈu xuÊt cuång ng«n µ ? Tiªn phô vµ ®¹i b¸ phô cña ta chÕt trong tay ng­¬i ph¶i kh«ng ? T¹i sao kiÕm lÖnh l¹i ë trong tay ng­¬i ? T« TiÓu Pha c­êi ha h¶ råi nãi : - Kh«ng sai ! Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®o¹t t×nh nh©n cña ta, Ph­¬ng Thiªn Nghi l¹i ph¸t hiÖn ra diÖn môc thËt cña ta sau khi ta giÕt Ph­¬ng Thiªn Thµnh nªn buéc lßng ta ph¶i giÕt lu«n h¾n. Cßn chuyÖn kiÕm lÖnh µ ? §ã lµ Tö Ph­¬ng Qu©n trém ®­îc råi giao cho ta. Ph­¬ng TuyÕt Nghi né khÝ xung thiªn, song môc nh­ to¹t m¸u, chµng qu¸t lín : - T« TiÓu Pha, h«m nay Ph­¬ng mç ph¶i lÊy t©m can ng­¬i ®Ó tÕ anh linh t¹i thiªn cña tiªn phô vµ ®¹i b¸ phô ta... Lêi ch­a døt th× so¹t mét tiÕng, tr­êng kiÕm ®∙ loÐ lªn mu«n ¸nh hµn quang, ®ang lóc né khÝ hoµ quyÖn víi th©m thï nªn kiÕm thÕ cña chµng cùc kú hung m∙nh. T« TiÓu Pha c¶ kinh, l∙o véi vung t¶ thñ xuÊt mét ch­ëng, ®ång thêi h÷u thñ còng xuÊt tr­êng kiÕm chèng ®ë. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang ë ®Ønh cùc ®iÓm cña thï hËn vµ sù kÝch ®éng nªn kiÕm thÕ nh­ sãng Tr­êng Giang cuån cuén, kiÕm khÝ µo ¹t b¾n ra hai bªn ®µi. Vâ c«ng cña T« TiÓu Pha cao c­êng h¬n TrÞnh §¹i C­¬ng ch¼ng bao nhiªu th× lµm sao chèng næi thÕ m∙nh c«ng nh­ cuång long xuÊt h¶i nµy ? Kh«ng ®Çy ba chiªu th× ®ét nhiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi qu¸t lín : - T« TiÓu Pha, h∙y n¹p m¹ng ®i ! D­ ©m tiÕng qu¸t ch­a døt th× tr­íc ngùc T« TiÓu Pha ®∙ thòng mét lç, m¸u t­¬i tõ lôc phñ ngò t¹ng tu«n ra nh­ suèi n­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi b­íc tíi v¹ch ¸o T« TiÓu Pha lÊy ra mét thanh chuû thñ, tøc lµ kiÕm lÖnh thËt. Chµng quay mÆt xuèng quÇn hµo d­íi b×nh ®µi vµ dâng d¹c nãi : - Ngò Thanh gi¸o ®∙ ®­îc thu phôc. Ho¸ ¶nh Nh©n Ma ®∙ bÞ trõ diÖt, vâ l©m tõ nay vÒ sau tÊt sÏ ®­îc th¸i b×nh. QuÇn hïng d­íi b×nh ®µi chît s«i ®éng h¼n lªn víi nh÷ng lêi chóc tông kh«ng ngít. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang nãi víi T©n B¸ C«ng : - T©n l∙o, b©y giê xö lý Thiªn H¹c Phæ vµ kiÕm lÖnh nh­ thÕ nµo ? T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶ råi nãi : - ChuyÖn nµy tïy l∙o ®Ö ng­¬i ®Þnh ®o¹t ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -394- Ph­¬ng TuyÕt Nghi lÊy Du Long KiÕm LÖnh vµ Thiªn H¹c QuÇn Long Song Phæ ra råi bçng nhiªn tung chóng lªn kh«ng trung, cïng lóc b¶o kiÕm bªn h÷u thñ còng loÐ lªn. Trong chíp m¾t, kiÕm lÖnh vµ song phæ ®∙ bÞ tr¶m ra thµnh tr¨m m¶nh vôn. T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶ råi nãi : - Ph­¬ng l∙o ®Ö, hµnh ®éng hñy kiÕm lÖnh vµ song phæ cña ng­¬i thËt ®¸ng kÝnh phôc, l∙o phu xin cã lêi ®a t¹ tr­íc ! QuÇn hµo d­íi b×nh ®µi - kÓ c¶ tø ma cßn l¹i còng tá ra v« cïng c¶m ®éng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang nãi víi Kim §Ønh ThÇn Ni : - S­ thóc, ®Ö tö ®i cøu ®¹i b¸ mÉu, L¹c huynh vµ Th¹ch tam thóc ®©y, mét th¸ng sau ®Ö tö sÏ ®i ®ãn gia mÉu vÒ Ph­¬ng gia trang ®Ó sua soan lÔ tÕ tiªn phô vµ ®¹i b¸ phô... Kim §Ønh ThÇn Ni mØm c­êi, nãi : - RÊt tèt ! Ng­¬i ®i ®i ! Nh­ng ®õng quªn lµ bÇn ni ®∙ mêi tÊt c¶ quÇn hïng ë ®©y, ba th¸ng sau ®i viÕng mé s­ phô ng­¬i ®Êy, ng­¬i thu xÕp xong viÖc nhµ th× lËp tøc cïng An c« n­¬ng ®i Cïng Lai S¬n nhÐ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh nãi : - §Ö tö tu©n mÖnh ! Nãi ®o¹n chµng cïng An TiÓu B×nh vµ TrÞnh §¹i C­¬ng rêi b×nh ®µi ®i vµo Trung Nh¹c miÕu t×m vµo ®¹i lao cøu th©n nh©n cña chµng. QuÇn hïng bªn d­íi b×nh ®µi vÉn cßn vui mõng chóc tông mét håi l©u råi míi chÞu gi¶i t¸n ai vÒ m«n ph¸i nÊy, chê ba th¸ng sau sÏ tËp héi t¹i Cïng Lai S¬n viÕng mé KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp. Vâ l©m b¾t ®Çu mét thêi kú an b×nh vµ Tr­êng Giang sãng sau ®ïn sãng tr­íc, líp ng­êi míi víi nhiÒu anh tµi tuÊn kiÖt sÏ g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm hµnh hiÖp tr­îng nghÜa - Phï tr× ch¸nh ®¹o cña vâ l©m. o0o ---HÕt--- Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn