Xem mẫu

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -94- Håi thø bÈy ThiÕu L©m kinh biÕn Bang chñ C¸i BangchuyÖn nh­ thÕ? kªu thÊt thanh: - Sao l¹i cã - Ho¾c Minh Phong Th«i §¹i C«ng còng tiÕp lêi: - §¹i hoµ th­îng, ng­¬i nãi thËt kh«ng? Hßa th­îng chÊp tay, nãi: -§Ö tö phËt m«n ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng d¸m nãi dèi lõa ng­êi! C¸t Uy dÞch môc quang nh×n qua Ho¾c Minh Phong vµ nãi: - Bang chñ, xem ra qu¶ thùc lµ cã ng­êi lµm khã b¶n bang råi! Ho¾c Minh Phong nãi: - Kh¸ l¾m! B¶n toµ còng muèn xem kÎ ®ã lµ nh©n vËt nµo? L∙o quÐt ®«i tinh quang nh×n qua bèn hßa th­îng råi nãi tiÕp: - §­¬ng kim thÕ gian chØ cã mét Bang chñ C¸i Bang lµ Ho¾c mç, phiÒn c¸c vÞ ®¹i s­ mau th«ng b¸o víi NhËp V©n Ch­ëng m«n, nãi r»ng cã Ho¾c mç theo hÑn mµ ®Õn! Hßa th­îng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - ChuyÖn nµy míi thËt lµ kú qu¸i. Hßa th­îng cã th©n h×nh lùc sÜ ®øng bªn c¹nh tiÕp lêi: - Kh«ng sai, chuyÖn nµy qu¶ thÊt rÊt kú qu¸i, tr«ng mÊy vÞ nµy khÝ thÕ bÊt phµm, kh«ng gièng h¹ng ng­êi b¹i ho¹i. Hßa th­îng èm gËt ®Çu, nãi: - S­ ®Ö, chóng ta ph¶i th­¬ng l­îng mét chót. Hßa th­îng to lín nãi: - S­ huynh, chóng ta cã cÇn ®i th«ng b¸o kh«ng? Cã thÓ... Cã hiÓu lÇm trong chuyÖn nµy råi! Hßa th­îng èm trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - HiÓu lÇm th× ch­a ch¾c nh­ng tÊt nhiªn lµ cã thËt cã gi¶ råi! Hßa th­îng to lín ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Ai lµ thËt? Hßa th­îng èm l¾c ®Çu, nãi: - Ai mµ biÕt ®­îc? An TiÓu B×nh kh«ng nhÞn ®­îc nªn lín tiÕng nãi: - §­¬ng nhiªn vÞ nµy lµ thËt råi! LÏ nµo c¸c vÞ kh«ng cã m¾t? Hßa th­îng to lín nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -95- - TiÓu thÝ chñ lµ ®ång bän víi bän hä th× lµm sao nãi bÇn t¨ng tin ®­îc? An TiÓu B×nh nãi: - VËy lµm thÕ nµo ®¹i s­ míi tin? Hßa th­îng èm mØm c­êi, nãi: - RÊt ®¬n gi¶n, c¸c vÞ lui xuèng nói chê Ch­ëng m«n cña bæn tù ®iÒu tra râ mäi chuyÖn råi h∙y trë lªn. Ho¾c Minh Phong né khÝ qu¸t lín: - Nãi bËy! Lµm sao cã kÎ gi¶ m¹o l∙o phu ®­îc? ChØ sî r»ng c¸c ng­¬i r¾p t©m lµm khã ng­êi kh¸c ®Êy th«i! Hßa th­îng to lín nãi: - ThÝ chñ xem t¨ng nh©n cña ThiÕu L©m tù nh­ h¹ng b¹i ho¹i trªn giang hå ch¨ng? An TiÓu B×nh l¹nh lïng tiÕp lêi: - Ta thÊy còng ch¼ng kh¸c lµ bao! Hßa th­îng èm nghiªm tóc nãi: - TiÓu thÝ chñ to gan khinh thÞ t¨ng l÷ cña ThiÕu L©m tù mµ kh«ng sî thanh quy giíi luËt cña bæn tù trõng trÞ ch¨ng? An TiÓu B×nh th¶n nhiªn nãi: - Thanh quy giíi luËt cña c¸c vÞ th× cã can hÖ g× ®Õn ta? Hßa th­îng èm nãi: - Buéc thÝ chñ vµo bæn tù l∙nh téi, sao l¹i nãi v« can? An TiÓu B×nh nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy thËt kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - VÞ ®¹i s­ nµy nãi kh«ng sai, ThiÕu L©m tù l∙nh ®¹o vâ l©m nªn ®Ých thùc lµ kh«ng cho phÐp ng­êi ngoµi vu téi cho m×nh! An TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh, nÕu t¹i h¹ kh«ng nhËn téi th× sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - T¨ng l÷ ThiÕu L©m sÏ truy b¾t hiÒn ®Ö! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Bän hä muèn truy b¾t µ? Dùa vµo bèn hßa th­îng ch¼ng ra g× nµy ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕt lµ nµng thuËn miÖng nãi ra mét c¸ch v« t©m nh­ng nh­ thÕ lµ ®¾c téi víi t¨ng l÷ ThiÕu L©m tù råi. Do vËy, chµng ®µnh g­îng c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, chóng ta lµ kh¸ch tõ xa tíi, tèt nhÊt lµ chí lµm cho chñ nh©n tøc giËn míi ph¶i! An TiÓu B×nh trÇm ng©m mét l¸t råi bçng nhiªn ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch mét trµng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -96- - Ph­¬ng huynh, nÕu kh«ng muèn tiÓu ®Ö g©y sù th× cø ®Ó mÆc bän hä vËy! TuyÕt Nghi chØ mØm c­êi mµ kh«ng nãi g× thªm. Lóc nµy Th«i §¹i C«ng h¾ng giäng råi nãi víi bèn vÞ hßa th­îng: - Trong thiªn h¹ chØ cã mét Bang chñ C¸i Bang, sao bèn vÞ ®¹i s­ kh«ng vµo th«ng b¸o cho NhËp V©n ®¹i s­ mét tiÕng vµ b¶o kÎ gi¶ m¹o còng ra gÆp mét thÓ? Hßa th­îng èm nh×n qua hßa th­îng to lín råi nãi: - S­ huynh, l∙o thÝ chñ nµy nãi còng cã lý ®Êy! Hßa th­îng to lín, gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai, tèt nhÊt lµ chóng ta mêi Tri Kh¸ch s­ thóc råi... Hoµ th­îng nµy h¬i ngõng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - Nh­ng chuyÖn vÞ tiÓu thÝ chñ kia miÖt thÞ b¶n tù th× chóng ta kh«ng thÓ bá qua! Hai hßa th­îng tõ ®Çu ®Õn giê ch­a nãi mét lêi, lóc nµy bçng nhiªn cÊt b­íc tiÕn vÒ phÝa An TiÓu B×nh. Mét hßa th­îng cã th©n h×nh cao to, t­íng m¹o hïng m¹nh, cßn hßa th­îng kia cã thÇn th¸i nhît nh¹t tùa nh­ ng­êi mang ®¹i bÖnh l©u ngµy. Hßa th­îng cao to b­íc ®Õn tr­íc mÆt An TiÓu B×nh råi lín tiÕng qu¸t: - TiÓu thÝ chñ, ng­êi tù ®i nhËn téi hay muèn bÇn t¨ng dïng ch©n tay ®Ó mêi? An TiÓu B×nh th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi: - C¸i g×? Hßa th­îng ng­¬i muèn ®éng thñ víi ta µ? Hßa th­îng cao to l¹nh lïng nãi: - BÇn t¨ng kh«ng muèn tranh c∙i víi ng­¬i! NÕu ng­¬i muèn Ýt nÕm mïi ®au khæ th× tèt nhÊt lµ h∙y ngoan ngo∙n ®i nhËn téi! An TiÓu B×nh ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch råi nãi: - Hßa th­îng ng­¬i ®ang n»m méng ch¨ng? Hßa th­îng cao to nh¸y m¾t víi hßa th­îng xanh xao råi bçng nhiªn c¶ hai tung ng­êi b­íc tíi tr­íc An TiÓu B×nh. Ph­¬ng TuyÕt nghi còng ®øng c¹nh bªn An TiÓu B×nh nh­ng chµng kh«ng cã ý xuÊt thñ, th× ra chµng còng muèn xem thö vâ c«ng cña An Tiªu B×nh nh­ thÕ nµo? Hai hßa th­îng bÊt ngê tËp kÝch nh­ng Tiªu B×nh xem nh­ ch¼ng cã chuyÖn g×, nµng mØm c­êi vµ chê hai hßa th­îng xuÊt thñ chôp vµo vai m×nh th× míi l¹nh lïng nãi: - Hai hßa th­îng c¸c ng­¬i thËt lµ kh«ng biÕt xÊu hæ, h∙y cót ®i cho ta. ChØ thÊy song thñ cña nµng khÏ ®éng th× hai hoµ th­îng kia ®∙ tùa nh­ hai qu¶ cÇu l¨n trßn ra ngoµi xa. H÷u thñ cña hai hßa th­îng ®Òu bu«ng xu«i, tá r»ng lµ ®∙ thä th­¬ng! Ho¾c Minh Phong kinh ng¹c kªu lªn. - K×nh khÝ cña vÞ l∙o ®Ö nµy qu¶ nhiªn lµ lîi h¹i. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Bang chñ qu¸ khen! Lóc nµy hßa th­îng to lín chît biÕn s¾c, h¾n nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -97- - TiÓu thÝ chñ, ng­¬i g©y ra ®¹i häa råi ®Êy! An TiÓu B×nh nãi: - C¸i g× lµ ®¹i ho¹, bän chóng muèn ®¶ th­¬ng ta mµ vâ c«ng l¹i qu¸ kÐm cái nh­ thÕ, trong khi ta ch¼ng hÒ vung tay móa ch©n g× c¶, lÏ nµo cßn ph¶i tr¸ch ta? Th«i §¹i C«ng tiÕp lêi: - Kh«ng sai, ThiÕu L©m tù lµ th¸i s¬n b¾c ®Èu trong vâ l©m, x­a nay khÝ ®é qu¶ng ®¹i, nh­ng h«m nay l∙o phu tËn m¾t tr«ng thÊy chØ toµn lµ h¹ng ch¼ng ra g× nh­ thÕ nµy. L∙o hái ng­ng mét l¸t råi nãi víi hßa th­îng to lín: - Hßa th­îng, hai ®ång bän cña ng­¬i ®∙ bÞ vÞ An l∙o ®Ö nµy dïng c­¬ng khÝ chÊn th­¬ng, nÕu kh«ng mau håi tù ch÷a trÞ th× hai c¸nh tay tÊt sÏ tµn phÕ ®Êy! Hai hßa th­îng to lín vµ èm ®Òu tá vÎ kh«ng tin nªn tr× nghi mµ kh«ng tr¶ lêi ngay. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Th«i l∙o tiÒn bèi, kh«ng ph¶i bän hä bÞ c­¬ng khÝ ph¶n chÊn mµ thä th­¬ng ®©u, bëi lÏ v∙n bèi c¨n b¶n kh«ng luyÖn c­¬ng khÝ hé thÓ mµ! Tho¹t tiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ngì lµ nµng luyÖn c­¬ng khÝ hé thÓ, b©y giê nghe vËy th× buét miÖng nãi: - VËy th× hiÒn ®Ö lµm thÕ nµo ®¶ th­¬ng bän hä? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - §©y lµ bÝ mËt cña tiÓu ®Ö, nÕu lµ ng­êi kh¸c hái th× nhÊt ®Þnh tiÓu ®Ö sÏ kh«ng tr¶ lêi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi: - NÕu kh«ng tiÖn nãi ra... Th× hiÒn ®Ö kh«ng tr¶ lêi còng ch¼ng sao. TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh ®∙ hái th× ®­¬ng nhiªn lµ tiÓu ®Ö theo sù thËt mµ nãi ra råi. Nµng hái ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp: - Thùc ra tiÓu ®Ö chØ dïng thñ ph¸p "®µn chØ ®iÓm huyÖt" ®Ó ®iÓm huyÖt ®¹o bän hä mµ th«i! TuyÕt Nghi ngÈn ng­êi, chµng ch­a kip nãi th× Ho¾c Minh Phong ®∙ lªn tiÕng: - An l∙o ®Ö, sao l∙o phu ch¼ng thÊy ng­¬i xuÊt thñ g× c¶? TiÓu B×nh nãi: - V∙n bèi dÊu song thñ trong tay ¸o råi co ngãn tay l¹i bóng ra nªn ®­¬ng nhiªn lµ mÊy vÞ nh×n kh«ng thÊy! Ho¾c Minh Phong cã vÎ kh«ng tin l¾m nh­ng còng kh«ng tiÖn truy vÊn. Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× b¸n tÝn b¸n nghi nh­ng chµng c¶m thÊy n¬i nµy ®«ng ng­êi vµ viÖc TiÓu B×nh kh«ng muèn nãi ra m«n vâ c«ng ®ã còng lµ lÏ th­êng t×nh nªn chµng mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, th­¬ng thÕ cña hai vÞ hßa th­îng kia cã nghiªm träng l¾m kh«ng? An TiÓu B×nh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -98- - Kh«ng nÆng, sau hai canh giê th× huyÖt ®¹o tù gi¶i, nh­ng... Bçng nhiªn nµng mØm c­êi mét c¸ch thÇn bÝ råi nãi tiÕp: - NÕu kh«ng cã ai biÕt c¸ch ph¸ gi¶i ®­îc thñ ph¸p ®iÓm huyÖt nµy th× tèt nhÊt lµ ®õng väng t­ëng gi¶i huyÖt cho hai hßa th­îng kia! Th× ra lóc nµy hßa th­îng èm ®∙ tiÕn ®Õn ®Þnh gi¶i huyÖt cho hai hßa th­îng ®ång bän. Nh­ng h¾n ch­a kÞp ®­a tay lªn th× ®∙ nghe mÊy c©u cña An TiÓu B×nh võa nãi, v× vËy bÊt gi¸c h¾n thèi lui ra sau mÊy b­íc. Hßa th­îng to lín chau mµy nãi: - TiÓu thÝ chñ, ng­¬i nãi sau hai canh giê th× huyÖt ®¹o sÏ tù gi¶i, chuyÖn nµy thËt kh«ng? An TiÓu B×nh nãi: - ThËt th× sao nµo? Ng­¬i còng muèn nÕm chót mïi vÞ cña thñ ph¸p ®iÓm huyÖt nµy ch¨ng? C¸t Uy tiÕp lêi: - Hßa th­îng, tèt nhÊt lµ ng­¬i h∙y kiªn nhÉn mét chót, nÕu kh«ng th× c¶ bän c¸c ng­¬i... NhÊt thêi bèn hßa th­îng kh«ng biÕt nãi g× mµ chØ ®­a m¾t nh×n nhau, nh­ng vÞ thÕ vÉn ®øng ng¨n chËn ®­êng lªn ThiÕu L©m tù. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× kh«ng nÐn ®­îc tøc khÝ, chµng trÇm giäng nãi: - C¸c vÞ kh«ng nãi n¨ng g× mµ chËn ®­êng nh­ vËy thÕ còng gäi lµ ®Ö tö ThiÕu L©m tù sao? Hßa th­îng to lín vµ hßa th­îng èm nghe vËy th× ®­a m¾t nh×n m¾t nh×n nhau, kÕ ®ã lµ hßa th­îng èm nãi: - TiÓu thÝ chñ, bän bÇn t¨ng phông mÖnh trÊn thñ n¬i nµy kh«ng cho bÊt kú ng­êi nµo qua, dï tiÓu thÝ chñ dïng kÕ khÝch t­íng th× bän bÇn t¨ng còng ®µnh chÞu th«i! TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Kh¸ l¾m, bän hä ®Þnh gië trß v« l¹i ®©y. NghÜ thÕ nh­ng ngoµi miÖng chµng nãi: - NhÞ vÞ ®¹i s­ cã c«ng hµm d­ìng thËt cao th©m! ChØ cã ®iÒu t¹i h¹ ch¼ng cã ®­îc kh¶ n¨ng nhÉn n¹i nh­ c¸c vÞ. Lêi ch­a døt th× ®ét nhiªn chµng tung ng­êi tíi tr­íc, h÷u thñ chôp vÒ phÝa hßa th­îng to lín, ®ång thêi miÖng qu¸t: - §∙ nãi tèt kh«ng ®­îc th× t¹i h¹ ®µnh ®¾c téi vËy! Hßa th­îng nµy thÊy ®èi ph­¬ng nh¾m vµo m¹ch m«n cña m×nh mµ chôp th× hõ mét tiÕng råi trë tay chôp l¹i vµo cæ tay ®èi ph­¬ng. H¾n xuÊt thñ còng cã mÊy thµnh ho¶ hÇu nh­ng ®¸ng tiÕc lµ ®∙ chän sai ®èi thñ, tr¶o thñ cña TuyÕt Nghi ®i ®­îc n÷a ®­êng th× bçng nhiªn biÕn thÕ vµ ®iÓm ngay vµo Kiªn TÜnh huyÖt cña ®èi ph­¬ng. Hßa th­îng to lín chît biÕn s¾c, h¾n ®Þnh l¸ch ng­êi thèi lui nh­ng ®∙ qu¸ muén, chØ lùc cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa ph¸t th× toµn th©n hßa th­îng nµy ®øng yªn bÊt ®éng nh­ pho t­îng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -99- Hßa th­îng èm kh«ng ngê tr×nh ®é vâ c«ng cña TuyÕt Nghi cao c­êng nh­ thÕ nªn h¾n ngÈn ng­êi mét lóc råi míi nãi: - Qu¶ nhiªn lµ tiÓu thÝ chñ cã n¨ng lùc h¬n ng­êi nh­ng bÇn t¨ng kh«ng tin lµ thÝ chñ cã thÓ tiÕn lªn ®­îc ThiÕu L©m tù. Lêi ch­a døt th× h¾n vung quyÒn ®¸nh tíi ngay. TuyÕt Nghi thÊy vËy th× mØm c­êi, chµng nhÑ nhµng vung h÷u thñ lªn råi b×nh th¶n ®Èy ra mét ch­ëng. Mét ch­ëng rÊt ­ lµ nhÑ nhµng nh­ng lùc ®¹o uy m∙nh ®Õn ®é b×nh sinh hßa th­îng èm nµy ch­a tõng ®­îc thÊy bao giê. ChØ nghe h¾n kªu mét tiÕng thª th¶m råi thæ huyÕt t­¬i vµ cuèi cïng lµ ng∙ l¨n ra ®Êt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c bang chñ, chóng ta kh«ng cÇn bän hä th«ng b¸o n÷a råi! Tèng Phï kh«ng chê Ho¾c Minh Phong tr¶ lêi, l∙o ®∙ s¶i b­íc tiÕn lªn ThiÕu L©m tù. Ho¾c Minh Phong kh«ng ngê TuyÕt Nghi xuÊt thñ cã uy lùc nh­ thÕ nªn bÊt gi¸c s÷ng ng­êi mét lóc råi míi nãi: - TiÓu huynh ®Ö, ch­ëng lùc cña ng­¬i khiÕn l∙o phu v« cïng th¸n phôc. L∙o hái ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - Chóng ta x«ng lªn Thiªn Phóc §Þa M«n thÕ nµy sî r»ng sÏ kÝch ®éng chóng t¨ng cña ThiÕu L©m tù th«i! L¸t n÷a nÕu t¨ng nh©n ThiÕu L©m tù tr¸ch hái chuyªn nµy th× Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng cÇn lªn tiÕng, cø ®Ó l∙o phu ®¶m nhËn, ®­îc chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Bang chñ, v∙n bèi ®Õn ®©y tuy lµ t­¬ng trî cho ThiÕu L©m nh­ng v∙n bèi kh«ng ph¶i lµ ng­êi sî chuyÖn, nªn ®µnh t©m l∙nh h¶o ý cña bang chñ th«i! Ho¾c Minh Phong thÊy chµng cù tuyÖt th× ®µnh g­îng c­êi, nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng quen biÕt nhiÒu t¨ng l÷ ThiÕu L©m tù nªn l∙o phu cã ý muèn lµm s¹ch chót tiÓu tiÕt võa råi cho ®«i bªn mµ th«i! B©y giê l∙o ®Ö ng­¬i ®∙ nãi vËy th× l∙o phu cßn biÕt nãi g× n÷a? Nãi ®o¹n l∙o ph¸ lªn c­êi mét trµng råi phãng b­íc lªn ThiÕu L©m tù. QuÇn hïng lÇn l­ît cÊt b­íc theo sau, khi b­íc qua chç hßa th­îng èm n»m d­íi ®Êt th× C¸t Uy lÊy ra mét viªn hoµn ®an chuyªn trÞ néi th­¬ng bá vµo miÖng hßa th­îng nµy. TuyÕt Nghi thÊy vËy th× rÊt c¶m ®éng, chµng thÇm nghÜ: - Kh«ng ngê ng­êi th©m trÇm nh­ C¸t Uy mµ t©m ®Þa l¹i nh©n tõ nh­ vËy! Chµng ®ang suy nghÜ th× chît nghe An TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh, chóng ta còng ®i th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n lªn th× thÊy bän Tèng Phï vµ bang chñ C¸i Bang ®∙ ®i rÊt xa nªn g­îng c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö, chóng ta mau ®uæi theo bän hä ®Ó cïng nhËp tù. Hai ng­êi lËp tøc phãng b­íc truy theo. An TiÓu B×nh võa l­ít ®i võa khÏ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 100 - Ph­¬ng huynh, tiÓu ®Ö nghe gia mÉu nãi ThiÕu L©m tù kh«ng cho n÷ nh©n vµo, - ch¼ng hay chuyÖn nµy thËt kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ¸ khÈu, th× ra chµng còng ch¼ng râ chuyÖn nµy nh­ thÕ nµo. Mét lóc sau chµng míi nãi: - HiÒn ®Ö, hiÖn t¹i hiÒn ®Ö ®ang mÆc y phôc vµ c¶i trang nam nh©n, dï bän hä cã quy ®Þnh nh­ vËy th× còng ch¼ng sao mµ. Tiªu B×nh nãi: - TiÓu ®Ö sî bän hä ph¸t hiÖn ra th«i! TuyÕt Nghi nãi: - Lµm sao cã thÓ? TiÓu B×nh trÇm ng©m kh«ng nãi g× thªm n÷a, lóc nµy hai ng­êi còng ®∙ ®Õn s¬n m«n råi. Bän Tèng Phï, Ho¾c bang chñ ®ang ®øng tr­íc s¬n m«n, mét lóc sau th× hai c¸nh s¬n m«n cña ThiÕu L©m tù chËm r∙i më ra. QuÇn hïng nh×n vµo th× thÊy mét l∙o mét t¨ng tãc b¹c, th©n h×nh nh­ hé ph¸p ®ang ®øng gi÷a cña. Th«i §¹i C«ng ®øng tr­íc Tèng Phï nªn võa thÊy l∙o hßa th­îng xuÊt hiÖn th× l∙o víi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi: - Xin chµo ®¹i s­! L∙o hßa th­îng chÊp tay gi÷a ngùc, nãi: - A di ®µ phËt, cã ph¶i c¸c vÞ võa gäi cöa kh«ng? Th«i §¹i C«ng nãi: - Kh«ng sai! Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - T¹i sao bän hä l¹i kh«ng biÕt l∙o hßa th­îng nµy? L∙o hßa th­îng nh×n Th«i §¹i C«ng mét lóc råi l¹nh lïng tiÕp lêi: - L∙o thÝ chñ cã biÕt ®©y lµ n¬i nµo kh«ng? Th«i §¹i C«ng ng¹c nhiªn, l∙o nãi: - ThiÕu L©m tù! L∙o hoµ th­¬ng l¹i niÖm phËt hiÖu råi nãi: - L∙o thÝ chñ ®∙ biÕt lµ ThiÕu L©m tù mµ t¹i sao l¹i cã hµnh ®éng ngang ng­îc nh­ vËy? Th«i §¹i C«ng nãi: - L∙o phu cã g× lµ ngang ng­îc ®©u? L∙o hßa th­îng nãi: - Tù tiÖn x«ng lªn s¬n m«n mµ kh«ng ph¶i lµ ngang ng­îc µ? Th«i §¹i C«ng ph¸ lªn c­êi mét trµng råi hái: - §¹i s­ cã ph¶i lµ t¨ng l÷ cña ThiÕu L©m tù kh«ng vËy? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 101 Qu¶ nhiªn lµ Th«i §¹i C«ng kh«ng biÕt ng­êi nµy, tr«ng t×nh thÕ th× h×nh nh­ Ho¾c - Minh Phong vµ Tèng Phï còng kh«ng biÕt. L∙o t¨ng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - §­¬ng nhiªn l∙o n¹p lµ m«n h¹ cña ThiÕu L©m tù råi! NÕu kh«ng th× lµm sao cã thÓ ë ®©y nãi chuyÖn víi c¸c vÞ. Th«i §¹i C«ng tiÕp lêi: - Tr«ng ®¹i s­ rÊt l¹, l∙o phu quen biÕt kh«ng Ýt t¨ng l÷ ThiÕu L©m tù nh­ng x­a nay ch­a gÆp ®¹i s­ bao giê? L∙o t¨ng th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi: - L©u nay l∙o n¹p ë chèn ®iÒn viªn, rÊt Ýt lªn Tung S¬n nªn c¸c vÞ kh«ng biÕt còng ch¼ng cã g× kú l¹! Th«i §¹i C«ng µ mét tiÕng råi nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy. Bçng nhiªn Tèng Phï b­íc lªn tr­íc cung thñ hái: - Xin hái ®¹i s­ x­ng h« thÕ nµo? L∙o t¨ng nh×n Tèng Phï håi l©u råi nãi: - NhËp Th¸nh ®¹i s­. Tèng Phï hái tiÕp: - NhËp V©n ch­ëng m«n lµ ng­êi thÕ nµo cña ®¹i s­? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - Ch­ëng m«n nh©n lµ tam s­ ®Ö cña l∙o n¹p! Tèng Phï l¹i cung thñ hµnh lÔ vµ nãi: - Nãi vËy, ®¹i s­ lµ vÞ cao t¨ng ®∙ nh­êng ng«i vÞ ch­ëng m«n ®Ó sèng an c­ n¨m x­a? NhËp Th¸nh ®¹i s­ chíp chíp song môc, l∙o khÏ nãi: - ChuyÖn x­a ®∙ qua råi, l∙o thÝ chñ cßn nh¾c ®Õn lµm g×? Bçng nhiªn l∙o nhí ®Õn ®iÒu g× nªn hái trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - T«n t¸nh ®¹i danh cña l∙o thÝ chñ x­ng h« thÕ nµo, lµm sao biÕt ®­îc chuyÖn n¨m x­a cña l∙o n¹p? Tèng Phï nãi: - T¹i h¹ lµ Tèng Phï! NhËp Th¸nh ®¹i s­ suy nghÜ råi nãi: - L∙o n¹p xuÊt gia tõ nhá, tuy göi th©n chèn s­ m«n nh­ng x­a nay kh«ng qua l¹i víi nh©n vËt vâ l©m, ®ã còng chÝnh lµ lý do mµ n¨m x­a kh«ng d¸m tiÕp nhËn chøc vÞ ch­ëng m«n. Tèng thÝ chñ ®∙ biÕt chuyÖn x­a cña l∙o n¹p th× nhÊt ®Þnh ph¶i lµ nh©n vËt cã danh väng trong vâ l©m? Tèng Phï nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 102 - Kh«ng d¸m, ®¹i s­ qu¸ lêi råi! - Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi míi hiÓu râ v× sao mÊy vÞ tiÒn bèi nµy kh«ng biÕt l∙o t¨ng NhËp Th¸nh kia, th× ra vÞ ®¹i s­ kia x­a nay kh«ng hÒ l¹i v∙ng víi nh©n vËt vâ l©m. Tèng Phï chØ qua Th«i §¹i C«ng bªn c¹nh vµ nãi: - §¹i s­, vÞ nµy lµ tr­ëng l∙o cña C¸i Bang, danh hiÖu lµ ¤ Y ThÇn TÉu Th«i §¹i C«ng! Th«i §¹i C«ng víi cung thñ, nãi: - Th«i mç còng ®∙ nghe thÞnh ®øc cña ®¹i s­ tõ l©u! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nãi: - L∙o n¹p bÊt tµi nªn gi¶ chÕt nh­îng hiÒn, ®©y vèn lµ chuyÖn néi bé, thÝ chñ nh¾c l¹i khiÕn l∙o n¹p hæ thÑn v« cïng! L∙o ng­ng l¹i råi quÐt môc quang nh×n qua quÇn hïng mét l­ît. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy hai ®¹o thÇn quang cña l∙o t¨ng nh­ nhiÕp hån khiÕn ®èi ph­¬ng kh«ng d¸m nh×n l¹i. BÊt gi¸c chµng thÇm nghÜ: - HuyÒn c«ng néi lùc cña vÞ ®¹i s­ nµy thËt lµ tinh ¶o... Võa nghÜ ®Õn ®©y th× chît nghe NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - L∙o thÝ chñ, mÊy vÞ thÝ chñ nµy lµ ng­êi thÕ nµo? Th«i §¹i C«ng mØm c­êi, nãi: - VÞ nµy lµ bang chñ C¸i Bang! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ng¹c nhiªn hái l¹i: - Bang chñ C¸i Bang? Ho¾c Minh Phong liÒn cung thñ nãi: - T¹i h¹ Ho¾c Minh Phong, xin tham kiÕn ®¹i s­! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chau mµy nãi: - ChuyÖn nµy kú qu¸i råi! Tèng Phï mØm c­êi, hái: - §¹i s­ cã ®iÒu g× kh«ng râ ch¨ng? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - Trong tÞnh thÊt cña ph­¬ng tr­îng bæn tù hiÖn cã mét vÞ bang chñ C¸i Bang, sao ngoµi nµy còng cã mét vÞ bang chñ C¸i Bang n÷a? Ho¾c Minh Phong cung thñ, nãi: - Thiªn h¹ chØ cã mét vÞ bang chñ C¸i Bang chÝnh lµ Ho¾c mç bÊt tµi nµy! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - Nh­ vËy th× l∙o n¹p c¶m thÊy m¬ hå råi! Ho¾c Minh Phong l¹nh lïng tiÕp lêi: - Trong tÞnh thÊt cña quý ph­¬ng tr­îng lµ kÎ gi¶ m¹o, ®¹i s­ ®õng ®Ó bän chóng qua mÆt! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 103 NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - - Lµm sao biÕt ng­êi ®ã gi¶ m¹o? L∙o thÝ chñ, chuyÖn nµy l∙o n¹p kh«ng ph©n biÖt ®­îc! Ho¾c Minh Phong ngÈn ng­êi, l∙o nãi: - Nãi vËy cã nghÜa ®¹i s­ cho r»ng t¹i h¹ lµ kÎ gi¶ m¹o ch¨ng? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - §iÒu ®ã rÊt khã nãi! C¸t Uy nghe vËy th× c­êi nh¹t, xen vµo: - §¹i s­ lµ cao t¨ng ®¾c ®¹o, lêi nh­ vËy mµ còng nãi ra ®­îc, thËt khiÕn cho ng­êi ta qu¸ thÊt väng! NhËp Th¸nh chau mµy hái: - ThÝ chñ x­ng h« thÕ nµo? C¸t Uy nãi: - T¹i h¹ C¸t Uy, lµ ®Ö tö C¸i Bang! NhËp Th¸nh ®¹i s­ mØm c­êi, nãi: - C¸t thÝ chñ gi÷ chøc vÞ g× trong C¸i Bang? C¸t Uy l¹nh lïng nãi: - Mét trong Tø §¹i Tr­ëng l∙o! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - §Þa vÞ còng cao ®Êy chø! C¸t Uy l¹i l¹nh lïng nãi: - Sî r»ng cßn kÐm ®Þa vÞ cña ®¹i s­ trong ThiÕu L©m tù nhiÒu! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - Kh«ng d¸m, l∙o thÝ chñ qu¸ khen råi! L∙o h¬i ng­ng l¹i råi quay sang nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c bang chñ, chuyÖn thÝ chñ cã ph¶i lµ bang chñ C¸i Bang hay kh«ng rÊt dÔ gi¶i quyÕt, chØ cã ®iÒu kh«ng biÕt ng­êi ®¶ th­¬ng ®Ö tö bæn tù lµ vÞ tr­ëng l∙o nµo trong quý bang vËy? Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ råi nãi: - Ng­¬i ®¶ th­¬ng ®Ö tö quý tù chÝnh lµ... L∙o vèn muèn nãi chÝnh lµ Ho¾c mç nh­ng lêi võa ®Õn cña miÖng th× chît nhí lêi dÆn dß cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi tr­íc ®ã nªn bÊt gi¸c ngõng l¹i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy vËy th× lËp tøc lªn tiÕng: - §¹i s­, chÝnh v∙n bèi lµ ng­êi ®¶ th­¬ng ®Ö tö quý tù! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ng¹c nhiªn, l∙o nh×n TuyÕt Nghi tõ ch©n lªn ®Çu vµ mØm c­êi, nãi: - Lµ tiÓu thÝ chñ µ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 104 Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - - Kh«ng sai, chÝnh lµ v∙n bèi! NhËp Th¸nh ®¹i s­ hái: - TiÓu thÝ chñ lµ ®Ö tö cña ph¸i nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - V∙n bèi kh«ng thuéc vâ l©m cöu ®¹i m«n ph¸i! NhËp Th¸nh ®¹i s­ cã vÎ kh«ng tin, l∙o nh×n qua Ho¾c Minh Phong vµ hái: - VÞ tiÓu thÝ chñ nµy cã thËt lµ kh«ng ph¶i ®Ö tö cña cöu ®¹i m«n ph¸i kh«ng? Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng ph¶i råi! Nh­ng nÕu Ho¾c mç nãi ra lai lÞch s­ m«n cña vÞ thiÕu hiÖp nµy th× nhÊt ®Þnh ®¹i s­ sÏ biÕt! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - ChuyÖn nµy... X­a nay l∙o n¹p kh«ng lai v∙ng víi nh©n vËt vâ l©m nªn lêi l∙o thÝ chñ võa nãi cã lÏ h¬i th¸i qu¸ råi. Ho¾c Minh Phong nãi: - §¹i s­ tõng nghe nãi vÒ TrÇn Hy ChÝnh - TrÇn ®¹i hiÖp bao giê ch­a? NhËp Th¸nh ®¹i s­ chît biÕn s¾c, l∙o chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nãi: - Ph¶i ch¨ng lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp? Ho¾c Minh Phong nãi: - Kh¾p thÕ gian chØ cã mét vÞ KiÕm ThÇn TrÇn Hy ChÝnh nªn ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng thÓ cã ng­êi kh¸c gi¶ m¹o! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay b¸i Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - TiÓu thÝ chñ lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn thËt µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ nãi: - KiÕm ThÇn chÝnh lµ tiªn s­, ®¹i s­ cã quen biÕt kh«ng? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - L∙o n¹p ®∙ nghe danh TrÇn ®¹i hiÖp tõ l©u nh­ng kh«ng cã duyªn t­¬ng ngé, qu¶ thËt lµ chuyÖn di hËn c¶ ®êi. L∙o h¬i ng­ng l¹i råi hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi vÎ ng¹c nhiªn: - TiÓu thÝ chñ, TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn råi ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy, tiªn s­ ®∙ t¹ thÕ håi hai th¸ng tr­íc! NhËp Th¸nh ®¹i s­ thë dµi mét h¬i råi nãi: - L∙o n¹p v« duyªn, kiÕp nµy kh«ng ®­îc gÆp KiÕm ThÇn thËt lµ... L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 105 - TiÓu thÝ chñ ®∙ lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn th× chuyÖn ®¶ th­¬ng nh»m ®Ö tö cña - b¶n tù còng nªn bá qua th«i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn thÇm nghÜ: - Uy dòng vµ nh©n ®øc cña s­ phô qu¶ nhiªn rÊt ®­îc vâ l©m ®ång ®¹o kÝnh ng­ìng, ngay c¶ ThiÕu L©m còng xem träng s­ phô nh­ thÕ th× ngµy sau ta kh«ng thÓ lµm bÊt cø chuyÖn g× sai tr¸i! NghÜ ®o¹n chµng cung kÝnh nãi: - §¹i s­, v∙n bèi nhÊt thêi lì tay, nÕu cã chç nµo ®¾c téi víi quý tù th× v∙n bèi xin nguyÖn chÞu trõng ph¹t vËy! NhËp Th¸nh ®¹i s­ thÊy chµng khiªm tèn vµ lÔ phÐp th× rÊt c¶m ®éng, l∙o nãi: - TiÓu thÝ chñ, m«n quy ThiÕu L©m tù tuy nghiªm, x­a nay ®Ö tö ThiÕu L©m tù còng kh«ng ®Ó ng­êi ngoµi øc hiÕp nh­ng bæn tù v¹n phÇn kÝnh phôc ©n ®øc duy tr× vâ l©m ch¸nh ®¹o cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp, do vËy dï tiÓu thÝ chñ cã lì m¹o ph¹m ®Õn giíi luËt cña bæn tù th× còng kh«ng nªn ®Ó t©m! L∙o t¨ng nh×n qua Ho¾c Minh Phong råi nãi tiÕp: - ThÝ chñ ®∙ cïng ®Õn víi truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp th× cã lÏ lµ bang chñ C¸i Bang thËt råi! Ho¾c Minh Phong thÇm nghÜ: - Kh¸ l¾m, vÞ hßa th­îng nay tin phôc TrÇn ®¹i hiÖp nh­ thÕ th× sî r»ng bªn trong tÊt cã nguyªn nh©n. NghÜ ®o¹n l∙o mØm c­êi, nãi: - §¹i s­ qu¶ nhiªn lµ ng­êi s¸ng suèt! ChØ cã ®iÒu ®¹i s­ ®Þnh xö trÝ thÕ nµo vÒ nh©n vËt gi¶ m¹o ®ang ë trong tÞnh thÊt cña quý tù? NhËp Th¸nh ®¹i s­ kh«ng ngê Ho¾c Minh Phong hái c©u nµy nªn Êp óng nãi: - ChuyÖn nµy...l∙o n¹p nghÜ ch­ëng m«n ph­¬ng tr­îng tù cã c¸ch an bµy, thÝ chñ kh«ng cÇn ph¶i lo l¾ng! Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - §¹i s­, Ho¾c mç cã mét c©u nµy, nãi ra xin ®¹i s­ chí tr¸ch nhÐ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - Xin l∙o thÝ chñ cø nãi. Ho¾c Minh Phong nãi: - Tuy quý tù kh«ng muèn lµm khã dÔ kÎ gi¶ m¹o Ho¾c mç nh­ng Ho¾c mç th× kh«ng thÓ bá qua cho h¾n! NhËp Th¸nh ®¹i s­ kh«ng am t­êng chuyÖn giang hå nªn nghe vËy th× nh×n hái: - T¹i sao? Ho¾c Minh Phong ®¸p: - Ho¾c mç cho r»ng ng­êi ®ã nhÊt ®Þnh lµ h¹ng bÊt hiÖu cña ban bang, do vËy Ho¾c mç muèn v¹ch mÆt h¾n vµ trõng trÞ theo bang quy ®Ó trÞ chóng! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nh­ ngé ra, l∙o nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 106 - §óng vËy! Sao l∙o n¹p l¹i kh«ng nghÜ ®Õn chuyÖn nµy nhÜ? Nh­ng ®©y lµ chuyÖn - néi bé cña quý bang, l∙o n¹p kh«ng tiÖn hái ®Õn! Ho¾c Minh Phong nghe tr¶ lêi nh­ vËy th× nghÜ thÇm: - VÞ ®¹i s­ nµy c¨n b¶n kh«ng hiÓu chuyÖn hiÒm khÝch trªn giang hå, tuy l∙o nãi lµ kh«ng hái ®Õn nh­ng còng ch­a ph¶i lµ ®¹i diÖn cho lËp tr­êng cña ph¸i ThiÕu L©m, tèt xÊu thÓ nµo ta còng ph¶i buéc l∙o høa mét lêi ®Ó l¸t n÷a gÆp NhËp V©n ch­ëng m«n sÏ tiÖn ®­êng ¨n nãi! Chñ ý ®∙ ®Þnh, Ho¾c Minh Phong liÒn nãi ngay: - §¹i s­ nãi lµ ph¸i ThiÕu L©m kh«ng muèn xen vµo chuyÖn néi bé cña tÖ bang ph¶i kh«ng? NhËp Th¸nh ®¹i s­ lµ ng­êi ch©n thËt nªn tù nhiªn lµ kh«ng hiÓu ®­îc th©m ý cña ®èi ph­¬ng, do vËy l∙o mØm c­êi, nãi: - Quý ph¸i cã ph¶n ®å th× ®­¬ng nhiªn ThiÕu L©m tù kh«ng thÓ gióp cho ph¶n ®å råi, nÕu kh«ng ch¼ng ph¶i bæn tù ®i ng­îc víi vâ l©m ch¸nh ®¹o sao? Tèng Phï chît lªn tiÕng nãi: - §¹i s­, chóng ta cã thÓ nhËp tù tham kiÕn quý ph­¬ng tr­îng kh«ng? NhËp Th¸nh ®¹i s­ mØm c­êi, nãi: - Cã g× lµ kh«ng thÓ? Tèng Phï tiÕp lêi: - VËy th× phiÒn ®¹i s­ tiÕn dÉn cho bän t¹i h¹ nhÐ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chît bËt c­êi råi nãi: - Mêi c¸c vÞ thÝ chñ vµo trong, l∙o n¹p bÕ quan to¹ thiÒn l©u qu¸ nªn quªn c¶ ®¹o lý øng tiÕp, thËt lµ ®¾c téi, ®¾c téi! Tèng Phï vµ Ho¾c Minh Phong dÉn ®Çu quÇn hïng b­íc qua s¬n m«n vµo ThiÕu L©m tù. Ph­¬ng TuyÕt Nghi dâi môc quang nh×n xung quanh th× thÊy cæ tïng chäc trêi trång hai bªn th¹ch ®¹o, c¸ch n¨m b­íc th× cã mét ®Ö tö cÇm thiÒn tr­îng ®øng rÊt nghiªm tóc. Râ rµng v× ®èi phã víi Thiªn Ma N÷ mµ ThiÕu L©m tù chuÈn bÞ rÊt nghiªm tóc, ®Ö tö toµn tù ®∙ ®­îc ®iÒu ®éng vµ lu©n phiªn phßng vÖ. §oµn ng­êi vßng qua mÊy gian b¶o ®iÖn th× rÏ qua mét thiÒn viÖn bªn ph¶i, n¬i nµy cã hoa tróc l­a th­a, c¶nh s¾c rÊt thanh nh∙ u tÞch. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng­íc nh×n lªn th× thÊy tr­íc cöa m¾t nguyÖt cña thiÒn viÖn cã bèn sa di ch¾p kiÕm ®øng hÇu víi thÇn th¸i nghiªm träng. NhËp Th¸nh ®¹i s­ b­íc l¹i nãi víi bèn sa di: - Mau th«ng b¸o víi ch­ëng m«n nh©n lµ cã Ho¾c bang chñ thËt sù cña C¸i Bang ®Õn! Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - L∙o hßa th­îng nµy thËt lµ qu¸ trung thùc. Sao l¹i nãi nh÷ng lêi nh­ thÕ ®­îc nhÜ? Sî r»ng kÎ gi¶ m¹o trong tÞnh thÊt cña ph­¬ng tr­îng nghe vËy th× sÏ bá trèn th«i! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 107 Tuy trong lßng c¶m thÊy b¸t æn nh­ng kh«ng tiÖn nãi ra. - Ho¾c Minh Phong l¹i kªu lªn: - §¹i s­ nãi vËy chØ sî t×nh thÕ sÏ bÊt æn ®Êy! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ng¹c nhiªn hái: - T¹i sao? H¾n vèn lµ kÎ gi¶ m¹o mµ! Ho¾c Minh Phong nãi: - Xin ®¹i s­ suy nghÜ kü cho, nÕu mÊy lêi nµy lät vµo tai kÎ gi¶ m¹o th× e r»ng NhËp V©n ch­ëng m«n sÏ khã lµm ng­êi ®øng ngoµi cuéc. NhËp Th¸nh ®¹i s­ suy nghÜ råi nãi: - ThÝ chñ nãi còng cã lý! L∙o n¹p b¶o bän chóng kh«ng nãi nh­ thÕ lµ ®­îc! L∙o quay sang nãi tiÕp víi bän sa di: - Mau vµo bÈm b¸o víi ch­ëng m«n nh©n nãi r»ng cã truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn cÇu kiÕn! Mét trong bèn sa di chÊp tay hµnh lÔ råi lËp tøc ®i vµo tÞnh thÊt. Kh«ng ®Çy mét kh¾c sau th× sa di nµy trë ra vµ lín tiÕng nãi: - Ch­ëng m«n nh©n sÏ tù th©n xuÊt nghªnh! §Ých th©n ch­ëng m«n ThiÕu L©m ra nghªnh tiÕp kh¸ch lµ chuyÖn rÊt Ýt cã ®èi víi nh©n vËt vâ l©m, theo lÏ th× bän hä kh«ng cÇn tá ra t«n kÝnh ®èi víi mét nh©n vËt vâ l©m hËu häc, nh­ng b©y giê tù th©n ch­ëng m«n nh©n xuÊt nghªnh th× ®ñ thÊy ¶nh h­ëng cña KiÕm ThÇn ®èi víi vâ l©m nh­ thÕ nµo råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× rÊt ng¹c nhiªn, chµng ®Þnh lªn tiÕng ng¨n c¶n th× thÊy n¬i cöa tÞnh thÊt ®∙ xuÊt hiÖn ba vÞ t¨ng nh©n, niªn kû ®Òu ngoµi thÊt tuÇn. L∙o t¨ng ®i gi÷a lín tiÕng hái: - VÞ thÝ chñ nµo lµ ®Ö tö cña KiÕm ThÇn? L∙o n¹p NhËp V©n xin cã lêi chµo! Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi: - V∙n bèi lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi xin b¸i kiÕn ch­ëng m«n ®¹i s­! Nãi ®o¹n chµng ngÈng ®Çu nh×n lªn th× thÊy NhËp V©n ®¹i s­ rÊt cao to, tuy r©u tãc b¹c nh­ c­íc nh­ng thÇn th¸i vÉn uy nghi. NhËp V©n ®¹i s­ nh×n TuyÕt Nghi mét lóc råi mØm c­êi, nãi: - TiÓu thÝ chñ, KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp vÉn khoÎ m¹nh chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi khÏ nãi: - Tiªn s­ ®∙ t¹ thÕ råi ¹! NhËp V©n ®¹i s­ kinh ng¹c kh«ng th«i, håi l©u sau l∙o míi nãi: - C¸i g×? TrÇn ®¹i hiÖp ®∙...®∙... Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÌn thuËt l¹i mét l­ît chuyÖn s­ phô chµng v× bÖnh l©u n¨m mµ ®∙ quy tiªn hai th¸ng tr­íc. NhËp V©n ®¹i s­ nghe xong th× tá ra rÊt xóc ®éng, l∙o thë dµi mét h¬i råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 108 - Mét ®êi hiÖp nghÜa mµ sao kh«ng ®­îc tr­êng thä chø? L∙o n¹p thËt v« cïng - th­¬ng xãt. L∙o hßa th­îng r©u dµi tíi ngùc ®øng bªn tr¸i NhËp V©n ®¹i s­ lªn tiÕng: - ChuyÖn nµy kh«ng thÓ nãi ë ngoµi, ch­ëng m«n nh©n cã muèn mêi mÊy vÞ thÝ chñ nµy vµo trong kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay nãi: - Xin mêi ch­ vÞ thÝ chñ mau vµo trong. Lóc nµy môc quang cña l∙o chît dõng l¹i n¬i Ho¾c Minh Phong vµ Tèng Phï, bÊt gi¸c l∙o s÷ng ng­êi vµ nãi tiÕp: - §©y ch¼ng ph¶i lµ Ho¾c bang chñ sao? Ho¾c Minh Phong c­êi lín råi nãi: - Nh∙n lùc cña ch­ëng m«n qu¶ nhiªn h¬n ng­êi, ch­ëng m«n ch­a quªn Ho¾c mç, thËt khiÕn cho Ho¾c mç khoan kho¸i v« cïng! NhËp V©n ®¹i s­ chau mµy vµ tù nãi lÈm bÈm: - ChuyÖn nµy thËt lµ kú l¹! Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - ChuyÖn g× kú l¹ chø? Ph¶i ch¨ng lµ cã ng­êi gi¶ m¹o Ho¾c mç? NhËp V©n ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i lµ gi¶ m¹o mµ lµ.. Thay thÕ th©n phËn bang chñ! Ho¾c Minh Phong liªn hái: - Ng­êi ®ã ®ang ë ®©u? ThÇn s¾c cña NhËp V©n ®¹i s­ chît trÇm xuèng, l∙o nh×n qua l∙o t¨ng bªn tr¸i vµ nãi: - NhËp Ph¸p s­ ®Ö, mau vµo gi÷ kÎ m¹o danh thay thÕ. NhËp Ph¸p ®¹i s­ kh«ng chê nghe hÕt c©u mµ ®∙ quay ng­êi l­ít vµo trong. NhËp V©n ch­ëng m«n thë dµi mét hái råi nãi tiÕp: - Kh«ng ngê l∙o n¹p ®∙ bÞ yªu n÷ nµy qua mÆt, nÕu Ho¾c bang chñ kh«ng ®Õn th× hËu qu¶ thËt khã t­ëng t­îng! Nãi ®o¹n l∙o dÞch môc quang nh×n qua Tèng Phï. Tèng Phï liÒn mØm c­êi vµ nãi: - Ch­ëng m«n cã nhËn ra l∙o th©u nhi nµy kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ còng mØm c­êi, nãi: - ThÝ chñ lµ nh©n vËt d∙ h¹t, ch¼ng hay h«m nay sao l¹i gi¸ l©m tÖ tù? §¹t Ma Ch©n Kinh ®∙ kh«ng cßn ë Tµng Kinh C¸c, nÕu thÝ chñ muèn h¹ thñ th× e r»ng sÏ bÊt nh­ nguyÖn th«i! Tèng Phï ph¸ lªn c­êi mét trËn råi nãi: - Ch­ëng m«n, l∙o th©u nhi ®Õn ®©y nµo cã chñ ý trém cña ch­ vÞ vËt g× ®©u? Dï c¸c vÞ cã më réng cña hoÆc d©ng §¹t Ma Ch©n Kinh th× l∙o th©u nhi nµy còng kh«ng cÇm råi! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 109 NhËp V©n ®¹i s­ còng c­êi ha h¶ råi nãi: - - ThÝ chñ khÐo nãi råi, ch¼ng qua lµ l©u n¨m kh«ng gÆp nªn l∙o n¹p míi nãi ®ïa vËy th«i, thÝ chñ cø t­ëng lµ thËt. Lêi ch­a døt th× l∙o ®∙ qu¸ ng­êi b­íc vµo trong, quÇn hïng còng lÇn l­ît b­íc vµo theo. Mäi ng­êi võa vµo ®Õn mét gian phËt ®iÖn nguy nga th× thÊy NhËp Ph¸p ®¹i s­ ®ang véi vµng ch¹y ra. NhËp V©n ®¹i s­ liÒn trÇm giäng hái: - Bän chóng tÈu tho¸t råi ch¨ng? NhËp Ph¸p ®¹i s­ gËt ®Çu, nãi: - Trong tÞnh thÊt kh«ng thÊy mét bãng ng­êi, tiÓu ®Ö ®∙ h¹ lÖnh cho ®Ö tö phong to¶ vµ lïng sôc toµn tù! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Sî r»ng ph¶i phiÒn s­ ®Ö ®Ých th©n ®i mét vßng míi ®­îc! NhËp Ph¸p ®¹i s­ chÊp tay nãi: - TiÓu ®Ö tu©n mÖnh! Nãi ®o¹n l∙o quay b­íc ®i ngay. NhËp V©n ®¹i s­ quay sang nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c bang chñ, nhÊt thêi l∙o n¹p bÊt cÈn nªn ®Ó bän chóng ch¹y tho¸t, thËt lµ ®¾c téi qu¸ lín víi ch­ vÞ! Ho¾c Minh Phong tuy rÊt hËm hùc trong lßng nh­ng ngoµi miÖng vÉn nì nÓ c­êi vµ nãi: - Ch­ëng m«n nh©n khÐo nãi råi, b¶n bang cã h¹ng bÊt tiÕu nh­ vËy mµ ph¶i phiÒn ®Õn ®Ö tö cña quý tù, chuyÖn nµy khiÕn Ho¾c mç v« cïng hç thÑn. Nãi ®Õn ®©y th× quÇn hïng ®∙ vµo tíi thiÒn phßng. NhËp V©n ®¹i s­ lÇn l­ît mêi mäi ng­êi an to¹ råi chØ qua An TiÓu B×nh, nãi: - Ho¾c bang chñ, vÞ tiÓu thÝ chñ nµy cã ph¶i lµ ®å ®Ö míi th©u cña bang chñ kh«ng? Th× ra mäi ng­êi qu¸ ®«ng nªn An TiÓu B×nh vÉn ch­a ®­îc giíi thiÖu. Lóc nµy Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× mØm c­êi l¾c ®Çu, nãi: - Ch­ëng m«n, Ho¾c mç tu hµnh c¶ ®êi còng kh«ng t×m ®­îc mét ®å ®Ö cã t­ chÊt nh­ vËy! NhËp V©n ®¹i s­ nh×n hái: - VËy vÞ tiÓu thÝ chñ nµy lµ m«n h¹ cña vÞ cao nh©n nµo? Ho¾c Minh Phong bÞ hái còng ngí ng­êi, l∙o nãi: - ChuyÖn nµy Ho¾c mç còng kh«ng biÕt! NhËp V©n ®¹i s­ cµng ng¹c nhiªn, l∙o kªu lªn: - Bang chñ còng kh«ng biÕt µ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 110 Ho¾c Minh Phong chØ qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - - VÞ An c«ng tö nµy lµ chç chi giao cña Ph­¬ng l∙o ®Ö, ch­ëng m«n cø hái Ph­¬ng l∙o ®Ö th× ¾t sÏ râ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi cung thñ, nãi: - Ch­ëng m«n kh«ng cÇn nghi ngê, vÞ An huynh ®Ö nµy ®Ých thùc lµ b»ng h÷u cña v∙n bèi! NhËp V©n ®¹i s­ tá ra rÊt tin t­ëng TuyÕt Nghi, do vËy l∙o mØm c­êi, nãi: - Th× ra lµ An thÝ chñ! An TiÓu B×nh gÊp ng­êi hµnh lÔ vµ nãi: - V∙n bèi An B×nh xin tham kiÕn ch­ëng m«n ®¹i s­! Th× ra nµng sî b¹i lé th©n phËn, ph¹m vµo giíi luËt kh«ng cho n÷ nh©n nhËp tù cña ThiÕu L©m tù nªn khi giíi thiÖu nµng tù bá bít mét ch÷ "TiÓu" trong tªn cña m×nh. NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay hµnh lÔ vµ nãi: - An thÝ chñ lµ m«n h¹ cña vÞ cao nh©n nµo vËy? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi ; - X­a nay gia ®×nh v∙n bèi sèng ë Nam H¶i, lóc nhá tuy cã theo tiªn phô luyÖn qua mÊy chiªu quyÒn c­íc nh­ng ch¼ng qua lµ ®Ó hé th©n mµ th«i, ®¹i s­ hái nh­ vËy khiÕn v∙n bèi hæ thÑn v« cïng! Tèng Phï tiÕp lêi: - Ch­ëng m«n, bän t¹i h¹ ®Õn ®©y kh«ng ph¶i ®Ó nhµn ®µm, nÕu ch­ëng m«n ®Þnh hái gia thÕ xuÊt th©n cña tõng ng­êi th× Tèng mç ph¶i c¸o biÖt th«i! NhËp V©n ®¹i s­ g­îng c­êi, nãi: - ThÝ chñ kh«ng tÝch khÈu ®øc nh­ vËy mµ ch¼ng sî khi xuèng ®Þa ngôc bÞ c¾t l­ìi sao? Tèng Phï c­êi lín råi nãi: - §ã lµ chuyÖn sau nµy, theo Tèng mç thÊy th× ch¼ng ®¸ng ®Ó quan t©m chót nµo! HiÖn t¹i Tèng mç cã mét chuyÖn ®¹i sù muèn thØnh gi¸o ch­ëng m«n ®©y! NhËp V©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn hái: - ChuyÖn g× vËy? Tèng Phï hái ngay: - Khi nµo th× Thiªn Ma N÷ ®Õn? NhËp V©n ®¹i s­ chau ®«i mµy b¹c suy nghÜ mét lóc råi nãi: - L∙o n¹p chØ biÕt ¶ sÏ ®Õn trong mét ngµy gÇn ®©y, nh­ng khi nµo ®Õn th× l∙o n¹p kh«ng thÓ biÕt ®­îc! Lóc nµy bçng nhiªn Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi: - Ch­ëng m«n, Thiªn Ma N÷ ®∙ chØ danh khiªu chiÕn th× sî r»ng ¶ sÏ kh«ng quang minh chÝnh ®¹i ®Õn quý tù ®©u! NhËp V©n ®¹i s­ gËt ®Çu, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 111 - ThÝ chñ nãi còng cã lý! L∙o n¹p còng ®∙ tõng hoµi nghi ®©y lµ dông t©m bµy nguþ - kÕ cña Thiªn Ma N÷! Ho¾c Minh Phong hái l¹i: - Dông kÕ g×? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Cã thÓ ¶ muèn c¬ héi nµy ®Ó tiªu diÖt tr­íc mét bé phËn cña cao thñ vâ l©m! Ho¾c Minh Phong buét miÖng nãi: - Thiªn Ma N÷ qu¶ nhiªn lµ nh©n vËt to gan! NhËp V©n ®¹i s­ tiÕp lêi: - Kh«ng sai, yªu n÷ nµy rÊt to gan! Nh­ng... L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - L∙o n¹p c¶m thÊy kú qu¸i lµ yªu n÷ nµy Èn c­ ®∙ nhiÒu n¨m, b©y giê t¹i sao bçng nhiªn l¹i xuÊt diÖn khiªu chiÕn? Ho¾c Minh Phong liÒn nãi: - §¹i s­ kh«ng biÕt nguyªn nh©n v× sao Thiªn Ma N÷ ph¶i Èn c­ sao? NhËp V©n ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi: - L∙o n¹p kh«ng ®­îc râ l¾m! Ho¾c Minh Phong nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - V× khi ®ã s­ phô cña Ph­¬ng l∙o ®Ö lµ TrÇn ®¹i hiÖp vÉn cßn t¹i thÕ? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! C¸t Uy chît xen vµo: - §¹i s­, cßn cã mét chuyÖn mµ e r»ng ®¹i s­ còng liÖu tÝnh sai råi! NhËp V©n ®¹i s­ ng¹c nhiªn hái: - Sai chuyÖn g×? C¸t Uy nãi: - Thiªn Ma N÷ ®∙ sím ngÇm ph¸t triÓn thùc lùc trong vâ l©m råi. NhËp V©n ®¹i s­ gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, b¶n ph¸i ch¼ng qua lµ n¬i mµ yªu n÷ ®ã nh¾m ®Õn tr­íc mµ th«i! L∙o dÞch môc quang nh×n quanh mét l­ît råi nãi tiÕp: - X­a nay ThiÕu L©m ®­îc vâ l©m ®ång ®¹o kÝnh ng­ìng, ngoµi thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ ra th× cßn ai d¸m xem th­êng b¶n tù nh­ vËy chø? Nghe khÈu khÝ cña l∙o th× d­êng nh­ ThiÕu L©m ®∙ ph¶i chÞu thiÖt ®iÒu g× råi! Ho¾c Minh Phong nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 112 - Ch­ëng m«n, x­a nay quý tù cã quy ®Þnh kh«ng cho phÐp n÷ nh©n nhËp tù, vËy - thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ tÊt ph¶i lµ nam nh©n! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Lµ mét n÷ thÝ chñ chõng m­êi b¶y m­êi t¸m tuæi! Ho¾c Minh Phong hái tiÕp: - Vâ c«ng cña ng­êi nµy rÊt cao c­êng ph¶i kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - RÊt cao c­êng, n÷ thÝ chñ nµy ®ét nhËp b¶n tù lµm thä th­¬ng n¨m cao thñ mµ cßn...mµ cßn... Ho¾c Minh Phong chau mµy nãi: - Mét thiÕu n÷ m­êi b¶y m­êi t¸m tuæi sao l¹i lîi h¹i nh­ thÕ? L∙o phu thËt khã cã thÓ tin ®­îc! Lóc nµy NhËp Th¸nh ®¹i s­ còng xen vµo: - L∙o thÝ chñ, n÷ thÝ chñ kia tuy cßn trÎ nh­ng vâ c«ng th× qu¶ thËt lµ v« cïng lîi h¹i: NhËp V©n ®¹i s­ thë dµi mét h¬i råi tiÕp lêi: - Cao thñ h¹ng chñ nh©n cña b¶n tù bÞ ¶ ®¶ th­¬ng n¨m ng­êi, nÕu NhËp Ph¸p s­ ®Ö kh«ng ®Ých th©n xuÊt thñ th× kh«ng biÕt ¶ cßn ®¶ th­¬ng bao nhiªu ng­êi n÷a! Ho¾c Minh Phong nãi: - Thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ mµ cã vâ c«ng cao c­êng nh­ vËy thËt khiÕn l∙o phu khã cã thÓ tin ®­îc! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Bang chñ kh«ng tin còng ch¼ng cã g× l¹, nÕu l∙o n¹p kh«ng tËn m¾t môc kiÕn th× còng kh«ng thÓ tin. Ho¾c Minh Phong nãi: - ThiÕu n÷ kia ngoµi viÖc ®Õn truyÒn tin th× cßn nãi g× n÷a kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ h¬i biÕn s¾c, l∙o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Bang chñ, kh«ng ph¶i l∙o n¹p kh«ng muèn nãi, nh­ng v× ®©y lµ chuyÖn riªng cña b¶n tù nªn kh«ng tiÖn cho ng­êi ngoµi biÕt! Ho¾c Minh Phong nãi: - Ch­ëng m«n kh«ng muèn nãi ra th× th«i vËy! L∙o hái ng­ng l¹i råi bçng nhiªn quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, n¨m x­a lÖnh s­ tõng ®¸nh b¹i Ngò Ma, nh­ng ch¼ng hay lÖnh s­ cã nãi cho l∙o ®Ö ng­¬i biÕt vâ c«ng cña Thiªn Ma N÷ cao c­êng nh­ thÕ nµo kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - ChuyÖn nµy v∙n bèi ch­a tõng nghe tiªn s­ nãi bao giê. Ho¾c Minh Phong lé vÎ ng¹c nhiªn, l∙o hái l¹i: - LÖnh s­ kh«ng nh¾c ®Õn µ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 113 Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - - V∙n bèi kh«ng d¸m nãi dèi bang chñ nh­ng ®Ých thùc lµ tiªn s­ kh«ng hÒ nãi vâ c«ng cña bän hä cao thÊp nh­ thÕ nµo! Chît nghe C¸t Uy ph¸ lªn c­êi mét trµng råi l∙o nãi: - L∙o phu hiÓu ra råi! Ho¾c Minh Phong liÒn hái: - HiÒn ®Ö hiÓu ra ®iÒu g×? T¹i sao TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng nh¾c ®Õn chuyÖn nµy? C¸t Uy nãi: - Trong m¾t TrÇn ®¹i hiÖp th× cã lÏ bän Thiªn Ma N÷ c¨n b¶n kh«ng ®¸ng ®Ó nh¾c ®Õn! Ho¾c Minh Phong s÷ng ng­êi, l∙o kªu lªn: - §¬n gi¶n thÕ sao? C¸t Uy nãi: - Ngoµi lý do nµy th× tiÓu ®Ö kh«ng nghÜ ra nguyªn nh©n nµo kh¸c khiÕn TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng nãi víi truyÒn nh©n cña m×nh vÒ vâ c«ng cña Ngò Ma! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nãi: - L∙o n¹p nghÜ ®Õn mét ®iÒu nh­ng ch¼ng biÕt cã chÝnh x¸c hay kh«ng! Ho¾c Minh Phong nãi: - Xin ®¹i s­ cø nãi! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Ph­¬ng thÝ chñ niªn kû cßn rÊt trÎ, thÞnh khÝ cßn cao, TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng nh¾c ®Õn vâ c«ng cña Ngò Ma lµ cã thÓ kh«ng muèn Ph­¬ng thÝ chñ m¹o hiÓm quyÕt ®Êu víi bän chóng! Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - §¹i s­ nãi ®óng råi, l∙o phu còng võa nghÜ ®Õn ®iÒu nµy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× nghÜ thÇm: - ChØ sî r»ng c¸c vÞ ®Òu ph¸n ®o¸n sai c¶ th«i! Tiªn s­ kh«ng nãi lµ v× vâ c«ng cña ta ®∙ thµnh nªn Ngò Ma kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña ta ®Êy th«i. Tuy nghÜ thÕ nh­ng chµng c¶m thÊy kh«ng tiÖn nãi ra. NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Bang chñ ®∙ ph¸n ®o¸n ra mµ kh«ng muèn nãi râ, ®ñ thÊy bang chñ rÊt träng ®øc khiªm tèn, l∙o n¹p tuy nhËp phËt m«n nh­ng vÉn ch­a tÉy s¹ch ®­îc danh lîi, thËt lµ ®¾c téi nhiÒu qu¸! D­ ©m ch­a døt th× thÊy cã ba hßa th­îng trung niªn xuÊt hiÖn n¬i cöa tÞnh thÊt. NhËp V©n ®¹i s­ chau mµy hái: - C¸c ng­¬i cã chuyÖn g×? Hoµ thuîng ®øng tr­íc chÊp tay cung kÝnh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn