Xem mẫu

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -62- Håi thø n¨m C¸i Bang tranh luË n Ho¾c Minh §­êng trÇm®∙ gÆp mét l¸t®¹i hiÖp råi chø? - L÷ Phong chñ ng©m TrÞnh råi nãi: L÷ Kh«n ®¸p: - Nöa th¸ng tr­íc thuéc h¹ cã gÆp TrÞnh ®¹i hiÖp mét lÇn! Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - TrÞnh ®¹i hiÖp cã b¶o ng­¬i chuyÓn ®Õn b¶n toµ lêi g× kh«ng? L÷ Kh«n cung kÝnh ®¸p: - TrÞnh ®¹i hiÖp nãi, nÕu Bang chñ ®i ThiÕu L©m th× tèt nhÊt lµ kh«ng nªn xuÊt diÖn gÆp Thiªn Ma N÷. Song môc cña Ho¾c Minh Phong chît x¹ tinh quang, l∙o hÐt: - T¹i sao? TrÞnh ®¹i hiÖp cã nãi lý do víi ng­¬i kh«ng? L÷ Kh«n l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng cã! §­¬ng thêi thuéc h¹ còng tõng thØnh gi¸o TrÞnh ®¹i hiÖp lµ t¹i sao Bang chñ kh«ng nªn xuÊt diÖn gÆp Thiªn Ma N÷, nh­ng TrÞnh ®¹i hiÖp chØ g­îng c­êi mµ kh«ng tr¶ lêi. Ho¾c Minh Phong suy nghÜ håi l©u råi buét miÖng tù nãi: - Kh«ng ®óng råi! L÷ Kh«n ng¹c nhiªn, nãi: - Thuéc h¹ nãi ®óng sù thËt, nÕu Bang chñ kh«ng tin th× ngµy sau, khi gÆp TrÞnh ®¹i hiÖp xin Bang chñ ®èi chøng l¹i! Ho¾c Minh Phong l¾c ®Çu, nãi: - L÷ §­êng chñ, b¶n toµ kh«ng nãi lµ ng­¬i nãi kh«ng thËt mµ chØ c¶m thÊy víi tÝnh c¸ch cña TrÞnh §¹i C­¬ng th× kh«ng nªn Èn tµng nh÷ng ®iÒu ®¸ng nãi! Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÊt gi¸c rïng m×nh, chµng thÇm nghÜ: - Th× ra bän hä nãi lµ TrÞnh ®¹i b¸ cña ta. Tho¹t tiªn khi nghe ba ch÷ TrÞnh ®¹i hiÖp th× chµng ®∙ hoµi nghi råi vµ khi nghe Ho¾c Minh Phong nãi ®Ých danh TrÞnh §¹i C­¬ng th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi v« cïng xóc ®éng trong lßng. Tèng Phï thÊy rÊt râ sù xóc ®éng cña chµng nªn véi dïng thuËt truyÒn ©m nãi: - L∙o ®Ö, b×nh tÜnh mét chót, nÕu ng­¬i muèn gÆp TrÞnh §¹i C­¬ng th× tèt nhÊt lµ chê l¸t n÷a gÆp riªng L÷ Kh«n mµ hái. Lóc nµy, nÕu lµm kinh ®éng Ho¾c Minh Phong th× e r»ng sÏ ph¸t sinh thªm nhiÒu chuyÖn phiÒn phøc ®Êy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng nghÜ nh­ vËy, chµng nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -63- - T¹i sao chóng ta kh«ng thÓ ®i gÆp Ho¾c Bang chñ chø? Ch¼ng ph¶i l∙o ta còng theo lêi mµ ®Õn ThiÕu L©m ®ã sao? Tèng Phï nãi: - L∙o ®Ö, hµnh vi cña chóng ta lµ ph¹m vµo ®¹i cÊm kþ cña bän hä råi, nÕu lóc nµy mµ hiÖn th©n t­¬ng kiÕn th× e r»ng Ho¾c Minh Phong sÏ trë mÆt xem l∙o phu lµ ®Þch nh©n mÊt! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn, chµng hái: - VËy lµ chóng ta kh«ng thÓ ra sao? Tèng Phï nãi: - Kh«ng thÓ! L∙o ®Ö, chóng ta nhÉn n¹i nghe mét l¸t n÷a nhÐ! o0o T©m t×nh cña TuyÕt Nghi ®ang v« cïng xóc ®éng th× lµm sao chµng yªn t©m nhÉn n¹i ®­îc, song môc cña chµng nh×n th¼ng vÒ phÝa L÷ Kh«n trong ch¸nh ®iÖn nh­ng trong ®Çu th× ®Òu nghÜ ®Õn TrÞnh §¹i C­¬ng. Tèng Phï l¹i chó ý ®Õn bèn vÞ tr­ëng l∙o, bän hä vÉn ngåi tÜnh to¹ d­êng nh­ kh«ng nghe kh«ng thÊy chuyÖn tr­íc mÆt. Mét l¸t sau ¤ Y ThÇn TÈu Th«i §¹i C«ng míi h¾ng giäng mét tiÕng råi nãi: - Bang chñ cã quyÕt ®Þnh g× víi lêi nãi cña TrÞnh §¹i C­¬ng? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - TiÓu ®Ö c¶m thÊy lêi nãi cña TrÞnh §¹i C­¬ng th©m thóy khã hiÓu, Th«i s­ huynh cã cao kiÕn g× cø viÖc nãi ra. Th«i §¹i C«ng thë dµi mét håi råi nãi: - Bang chñ tµi trÝ h¬n ng­êi, tiÓu huynh nµo cã chñ ý g× hay ho h¬n ®©u, nh­ng... Bçng nhiªn l∙o dõng l¹i råi trÇm ng©m t­ lù. Ho¾c Minh Phong nãi: - S­ huynh cã ®iÒu g× cø nãi ra xem? Th«i §¹i C«ng nãi: - Bang chñ d∙ biÕt tÝnh c¸ch cña TrÞnh §¹i C­¬ng lµ quang minh lçi l¹c, b©y giê bçng nhiªn chuyÓn lêi b¶o Bang chñ chí gÆp Thiªn Ma N÷, tiÓu huynh c¶m thÊy trong chuyÖn nµy tÊt ph¶i cã lý do! Ho¾c Minh Phong nãi: - Kh«ng sai, ®ã chÝnh lµ chç mµ tiÓu ®Ö kh«ng hiÓu. L∙o dÞch môc quang nh×n qua ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy vµ nãi: - C¸t s­ ®Ö tµi trÝ h¬n ng­êi, liÖu viÖc nh­ thÇn, cã lÏ s­ ®Ö ®∙ ®o¸n ®­îc dông t©m cña TrÞnh §¹i C­¬ng? C¸t Uy tiÕp lêi víi th¸i ®é l¹nh lïng: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -64- - TiÓu ®Ö ®o¸n h¾n kh«ng ngoµi hai dông t©m! Ho¾c Minh Phong kinh ng¹c hái ngay: - §ã lµ hai dông t©m nµo? C¸t Uy chËm r∙i nãi: - Thø nhÊt, vâ c«ng cña thiªn Ma N÷ ®∙ cao v­ît Bang chñ, mét khi Bang chñ gÆp ¶ th× khã tr¸nh mét trËn giao chiÕn, TrÞnh §¹i C­¬ng v× t×nh giao h¶o nhiÒu n¨m nªn kh«ng nhÉn t©m nh×n thÊy Bang chñ b¹i d­íi tay ma n÷, do vËy míi ng¨n c¶n Bang chñ xuÊt diÖn! Ho¾c Minh Phong gËt ®Çu, nãi: - Cßn dông t©m thø hai? C¸t Uy nãi tiªp: - Èn th©n mét n¬i ®Ó tuú c¬ øng biÕn, lîi dông viÖc quÇn hïng tô tËp ë ThiÕu L©m mµ ngÇm xuÊt thñ trõ ®i ma n÷ kia! Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - C¸ch lý gi¶i cña hiÒn ®Ö cã lÏ kh«ng sai råi! Bçng nhiªn s¾c diÖn l∙o trÇm h¼n xuèng vµ nãi tiÕp: - Nh­ng TrÞnh §¹i C­¬ng l¹i nh×n sai ng­êi råi! C¸t Uy tiÕp lêi: - Bang chñ, TrÞnh §¹i C­¬ng lµ mét nam tö h¸n giµu nhiÖt huyÕt, nÕu h¾n kh«ng thÓ b¶o L÷ §­êng chñ chuyÔn lêi cho Bang chñ nh­ vËy... Ho¾c Minh Phong c­êi nh¹t, nãi: - C¸t s­ ®Ö, theo ng­¬i th× b¶n toµ nªn lµm thÕ nµo ®©y? Nghe theo lêi khuyªn cña TrÞnh §¹i C­¬ng mµ lµm con rïa ®en rót ®Çu ch¨ng? C¸t Uy trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - ChuyÖn nµy...tiÓu ®Ö kh«ng d¸m cã chñ tr­¬ng, chØ cã ®iÒu mong bang chñ v× ®Ö tö toµn bang mµ b¶o träng! Ho¾c Minh Phong ngÈn ng­êi ra nh×n C¸t Uy vµ nãi: - S­ ®Ö, ng­¬i còng häc theo TrÞnh §¹i C­¬ng mµ h∙m vi huynh vµo thÕ bÊt nghÜa ch¨ng? C¸t Uy l¹nh lïng ®¸p: - TiÓu ®Ö kh«ng d¸m! Ho¾c Minh Phong h­¬i h­¬i c©y gËy tróc trong tay vµ lín tiÕng nãi: - C¸i B»ng chóng ta x­a nay lÊy mét ch÷ nghÜa lµm c¨n b¶n ®Ó lËp th©n trong vâ l©m, nÕu b¶n toµ kh«ng d¸m ®­êng ®­êng chÝnh chÝnh xuÊt diÖn ®èi phã víi Thiªn Ma N÷ th× ngµy sau b¶n toµ cßn chç nµo ®Ó ®øng trong vâ l©m? §¹i tr­îng phu sèng cã g× lµ vui, chÕt cã g× lµ sî? Nh­ng chÕt ®­îc nh­ nguyÖn th× chÕt sím mét ngµy cßn h¬n sèng thõa mét n¨m! Th«i §¹i C«ng lªn tiÕng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -65- - Nh÷ng lêi Bang chñ võa nãi khiÕn tiÓu huynh v« cïng c¶m ®éng, nh­ng Bang chñ lµ huyÕt m¹ch cña b¶n bang nªn kh«ng thÓ cã c¸i dòng khÝ cña kÎ bÊt trÝ, theo tiÓu huynh th× chuyÖn nµy ph¶i th­¬ng l­îng ®Õn n¬i ®Õn chèn míi ®­îc! Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - S­ huynh còng nãi gióp cho C¸t s­ ®Ö vµ TrÞnh §¹i C­¬ng ®Êy µ? Th«i §¹i C«ng l¾c ®Çu thë dµi råi nãi: - Bang chñ hiÓu lÇm råi! ThiÕt nghÜ TrÞnh §¹i C­¬ng tÊt còng cã chç khæ t©m, h¾n kh«ng nãi ra nguyªn nh©n lµ v× nghÜ ®Õn uy danh cña Bang chñ vµ b¶n bang, nÕu Bang chñ b×nh t©m suy nghÜ th× cã thÓ hiÓu ®­îc ®¹o lý bªn trong! Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ råi nãi: - Kh«ng cÇn råi! Nh©n tµi cña b¶n bang rÊt nhiÒu, x­a nay lu«n ®­îc vâ l©m gäi lµ ®Ö nhÊt ®¹i bang, dï tiÓu ®Ö tö chiÕn d­íi ®ao kiÕm cña Thiªn Ma N÷ th× b¶n bang còng ch¼ng lo kh«ng ng­êi kÕ thõa, viÖc s­ huynh lo cho vÊn ®ñ an nguy cña tiÓu ®Ö cã lÏ lµ thõa råi! Râ rµng Ho¾c Minh Phong ®∙ h¹ quyÕt t©m cïng Thiªn Ma N÷ ph©n cao thÊp mét phen! Th«i §¹i C«ng thë dµi mét håi råi nãi: - Bang chñ h¹ quyÕt t©m råi ch¨ng? Hoac Minh Phong nãi: - S­ huynh kh«ng cÇn khuyªn n÷a, nÕu tiÓu ®Ö kh«ng thÓ trõ yªu n÷ t¹i ThiÕu L©m tù th× khi nµo tiÓu ®Ö míi cã thÓ v× vâ l©m ®ång ®¹o mµ tËn xuÊt t©m lùc? Th«i §¹i C«ng gËt ®Çu, nãi: - Bang chñ ®∙ quyÕt ®Þnh th× ®­¬ng nhiªn tiÓu huynh kh«ng tiÖn khuyªn can n÷a råi, nh­ng tiÓu huynh cßn cã mét thØnh cÇu, mong Bang chñ xem xÐt cho! Ho¾c Minh Phong mØm c­êi hái: - ChuyÖn g×? Th«i §¹i C«ng nãi: - Cho phÐp tiÓu huynh liªn thñ cïng bang chñ ®Ó ®èi phã víi Thiªn Ma N÷ nhÐ? Ho¾c Minh Phong ng¹c nhiªn kªu lªn: - ChuyÖn ®ã lµm sao cã thÓ? C¸t Uy c­êi nh¹t mét tiÕng råi tiÕp lêi: - T¹i sao l¹i kh«ng thÓ? Bang chñ ®õng quªn trËn chiÕn kh«ng chØ cã quan hÖ ®Õn thanh danh cña bang chñ mµ cßn quan hÖ ®Õn thanh danh cña b¶n bang tõ nay vÒ sau! Huèng hå TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ khuyªn Bang chñ ®õng xuÊt diÖn th× ®ñ thÊy Thiªn Ma N÷ ®∙ sím n¾m ch¾c phÇn th¾ng råi! Ho¾c Minh Phong chËm r∙i nãi: - C¸t s­ ®Ö, ng­¬i ®©u biÕt lµ TrÞnh §¹i C­¬ng kh«ng bÞ Thiªn Ma N÷ lµm cho khiÕp sî mµ cã ý t¹o ra nguþ ng«n ®Ó lµm giao ®éng quan t©m cña chóng ta chø? C¸t Uy s÷ng ng­êi, l∙o hái l¹i: - Bang chñ nghi ngê TrÞnh §¹i C­¬ng ch¨ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -66- Ho¾c Minh Phong nãi: - B¶n toµ vµ h¾n ®∙ giao t×nh mÊy m­¬i n¨m, bao nhiÒu lÇn ®ao kiÕm kÒ cæ mµ h¾n vÉn kh«ng chíp m¾t, thÕ t¹i sao lÇn nµy h¾n l¹i khiÕp sî mÊy n÷ nh©n? S­ ®Ö thö nghÜ ®¹o lý bªn trong xem! C¸t Uy nãi: - TiÓu ®Ö nghÜ chuyÖn nµy kh«ng ®Õn nçi nh­ vËy! Tuy vâ c«ng cña Trung Ch©u Tam HiÖp kh«ng cao nh­ng lßng hiÖp nghÜa cña bän hä ®­îc vâ l©m ®ång ®¹o thõa nhËn! Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ råi nãi: - C¸t s­ ®Ö, ng­¬i rÊt tin t­ëng TrÞnh §¹i C­¬ng ph¶i kh«ng? C¸t Uy nãi: - Mét nam tö h¸n giµu nghÜa khÝ vµ trung nghÜa th× tù nhiªn lµ ®­îc mäi ng­êi tin t­ëng kÝnh ¸i råi! L∙o nh×n qua CÇm Long Thñ L¹c Kú ngåi bªn c¹nh råi nãi tiÕp: - Bang chñ, TrÞnh §¹i C­¬ng quen biÕt chóng ta lµ do L¹c huynh tiÕn dÉn, nÕu tÝnh c¸ch cña TrÞnh §¹i C­¬ng cã chç kh¶ nghi th× lÏ ra L¹c huynh lµ ng­êi hiÓu râ. Lóc nµy CÇm Long Thñ L¹c Kú míi h¾ng giäng råi nãi: - C¸t s­ ®Ö, ®ã lµ nh÷ng chuyÖn ®∙ qua råi! TrÞnh §¹i C­¬ng b©y giê nh­ thÕ nµo, tiÓu huynh lµm sao biÕt ®­îc? Nguyªn ý cña C¸t Uy lµ muèn L¹c Kú nãi gióp TrÞnh §¹i C­¬ng mÊy c©u ®Ó khuyªn gi¶i Bang chñ, nµo ngê L¹c Kú võa khai khÈu ®∙ nãi mét c©u chèi tuèt khiÕn C¸t Uy nhÊt thêi ch¼ng biÕt ph¶i øng phã nh­ thÕ nµo. Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi: - HiÒn ®Ö, ng­¬i nghe råi chø? Ngay c¶ L¹c s­ ®Ö còng kh«ng bÞ Thiªn Ma N÷ lµm cho kinh khiÕp mµ! C¸t Uy thë dµi mét håi råi nãi: - L¹c s­ huynh vo trßn mµ lµm nh­ vËy thËt lµ lµm khã cho ®Ö råi! L¹c Kú mØm c­êi, nãi: - C¸t s­ ®Ö, kh«ng nªn nãi nh­ vËy, tuy TrÞnh §¹i C­¬ng lµ mét h¶o h¸n thËt sù nh­ng khi ®èi diÖn víi sinh tö th× ph¶i chiÕt khÊu mét chót ®èi víi c¸i gäi lµ khÝ tiÕt! C¸t Uy c­êi nh¹t, nãi: - §©y lµ c¸ch nh×n cña L¹c s­ huynh µ? L¹c Kú kh«ng nghÜ ra th©m ý cña C¸t Uy nªn th¶n nhiªn gËt ®Çu, nãi: - Ngu huynh cho r»ng ®ã còng lµ lÏ th­êng t×nh. C¸t Uy c­íp lêi, nãi: - Bang chñ ®∙ nghe nh÷ng lêi cña L¹c huynh råi chø? Ho¾c Minh Phong nãi: - Nghe råi! Bçng nhiªn C¸t Uy c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -67- - C¸i Bang chóng ta tõ lóc s­ tæ thiÕt lËp bang quy ®Õn nay lÊy trung liÖt, tiÕt nghÜa lµm gèc, nh÷ng lêi cña L¹c s­ huynh võa nãi lµ ph¹m vµo ®¹i kþ cña b¶n bang. Bang chñ cã thÓ lµm ng¬ ®­îc sao? Ho¾c Minh Phong ng¹c nhiªn hái l¹i: - L¹c Kú ph¹m vµo ®¹i kþ g×, t¹i sao tiÓu huynh kh«ng nghe nãi. C¸t Uy l¹nh lïng tiÕp lêi: - C¸ch suy nghÜ cña Bang chñ s­ huynh vµ L¹c s­ huynh kh«ng kh¸c g× nhau nªn tÊt nhiªn lµ kh«ng nghe dông ý cña L¹c s­ huynh råi! Ho¾c Minh Phong trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - C¸t s­ ®Ö, tr­íc mÆt tiÓu huynh cã chuyÖn g× ng­¬i cø nãi th¼ng ra míi ph¶i! C¸t Uy nãi: - Bang chñ b¶o tiÓu ®Ö nãi th¼ng th× ®­¬ng nhiªn tiÓu ®Ö ph¶i tu©n mÖnh råi! L∙o h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - L¹c s­ huynh nãi, mét ng­êi khi ®èi ®Çu víi sinh tö cÇn ph¶i chiÕt khÊu hai ch÷ khÝ tiÕt, hµm ý bªn trong ch¼ng ph¶i bÊt hoµ víi giíi ®iÒu uy vò bÊt n¨ng khuÊt cña b¶n m«n sao? V¶ l¹i, chuyÖn nµy còng biÓu lé, mét khi L¹c s­ huynh bÞ ng­êi kh¸c uy hiÕp th× sÏ lËp tøc ph¶n bang ®Çu hµng ®Ó b¶o mÖnh! Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× ngÈn ng­êi, l∙o nãi: - L¹c Kú lµm sao cã thÓ ph¶n bang? ChuyÖn nµy... TiÓu huynh kh«ng d¸m tin... C¸t Uy c­êi nh¹t råi tiÕp lêi: - Lêi ®­îc nãi ra tõ miÖng L¹c s­ huynh, Bang chñ cßn muèn bao che n÷a, thËt lµ bÊt c«ng qu¸! Lóc nµy bçng nhiªn L¹c Kú ®øng lªn vµ lín tiÕng nãi: - C¸t s­ ®Ö, ng­¬i r¾p t©m khiªu khÝch ®Ó ly gi¸n tinh thÇn gi÷a Bang chñ vµ L¹c mç ch¨ng? Theo l∙o phu thÊy th× ng­¬i ®∙ ®i tr­íc mét b­íc trong viªc lµm mét tªn ph¶n ®å cña b¶n bang råi ®Êy! Ho¾c Minh Phong ®ang vß ®Çu bøc tai t×m c¸ch xö lý chuyÖn tr­íc m¾t th× C¸t Uy ®∙ l¹nh lïng nãi tiÕp: - L¹c s­ huynh, nh÷ng lêi ®ã lµ do s­ huynh tù nãi ra, tiÓu ®Ö chØ gi¶i thÝch cho Bang chñ biÕt dông t©m cña s­ huynh, sao cã thÓ gäi lµ ly gi¸n? Cßn nh­ L¹c s­ huynh kh«ng nhËn thøc ®­îc ®¹i thÓ, chØ biÕt cæ ®éng cho Bang chñ hµnh ®éng theo c¸i dòng cña kÎ thÊt phu, hµnh vi nh­ vËy lµ cã ý h∙m Bang chñ vµo chç bÊt nghÜa bÊt trÝ, rèt cuéc ai lµ kÎ ph¶n bang, tiÓu ®Ö tin r»ng Bang chñ vµ Th«i s­ huynh tÊt cã sù minh gi¸m... Kh«ng nh÷ng miÖng l­ìi h¬n ng­êi mµ lý do C¸t Uy ®­a ra còng quang minh chÝnh ®¹i, khiÕn cho ng­êi nghe kh«ng thÓ kh«ng c¶m thÊy h÷u lý! Do vËy L¹c Kú ch­a kÞp khai khÈu th× Ho¾c Minh Phong ®∙ chØ tay vÒ phÝa L¹c Kú vµ nãi: - L¹c s­ ®Ö, ng­¬i kh«ng cÇn nãi n÷a! L∙o nh×n qua C¸t Uy vµ mØm c­êi nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -68- - C¸t s­ ®Ö, ®Õn h«m nay tiÓu huynh míi biÕt ng­¬i lµ nh©n vËt ngoµi l¹nh trong nãng, lµ mét h¶o huynh ®Ö bªn ngoµi nãng n¶y nh­ng t©m rÊt thiÖn! Nh÷ng n¨m qua tiÓu huynh biÕt ng­¬i kh«ng thÊu suèt, thËt lµ téi ®¸ng chÕt... Nãi ®Õn ®©y th× bçng nhiªn l∙o cung thñ x¸ C¸t Uy mét x¸. Bang chñ hµnh lÔ x¸ dµi nh­ vËy thËt lµ qu¸ träng ®èi víi C¸t Uy, V× thÕ C¸t Uy véi vµng quú xuèng hµnh lÔ vµ nãi: - Bang chñ s­ huynh lµm thÕ khiÕn, tiÓu ®Ö lo sî qu¸! Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi: - Kh«ng ph¶i mµ kú thùc ®ã lµ biÓu hiÖn cña tiÓu huynh vÒ viÖc hiÓu ®­îc t©m tÝnh cña C¸t s­ ®Ö nªn tù nhiªn sinh lßng kÝnh phôc mµ th«i. L∙o h¬i ngõng l¹i råi quay sang nãi víi L¹c Kú: - L¹c s­ ®Ö, ng­¬i cho r»ng TrÞnh §¹i C­¬ng thËt sù ®Çu hµng Thiªn Ma N÷ ch¨ng? L¹c Kú lín tiÕng nãi: - Bang chñ, L¹c Kú kh«ng ph¶i lµ TrÞnh §¹i C­¬ng, TrÞnh §¹i C­¬ng cã thÓ tham sinh uý tö ®Çu hµng Thiªn Ma N÷ nh­ng L¹c Kú nµy ®Çu cã thÓ r¬i, x­¬ng cã thÓ n¸t nh­ng lßng trung víi b¶n bang quyÕt kh«ng thÓ thay ®æi. Ho¾c Minh Phong nãi: - TiÓu huynh hiÓu ng­¬i råi, ng­¬i kh«ng cÇn ph¶i gi¶i thÝch n÷a! Ta chØ muèn biÕt lµ TrÞnh §¹i C­¬ng cã ®Çu hµng Thiªn Ma N÷ nh­ ng­¬i ph¸n ®o¸n hay kh«ng mµ th«i? L¹c Kú cung thóc nãi: - §a t¹ Bang chñ minh xÐt... Cßn chuyÖn TrÞnh §¹i C­¬ng cã ®Çu hµng Thiªn Ma N÷ hay kh«ng th× tiÓu ®Ö cho r»ng... Cho r»ng h¾n... Bçng nhiªn l∙o trÇm ng©m råi kh«ng nãi n÷a. Lóc nµy tõ chç Èn th©n Ph­¬ng TuyÕt Nghi v« cïng xóc ®éng, nÕu Tèng Phï kh«ng hai ba lÇn kiÒm gi÷ chµng th× cã lÏ chµng ®∙ xuÊt diÖn khi L¹c Kú nãi c©u ®Çu tiªn råi. B©y giê chµng thÊy L¹c Kú trÇm ng©m th× nhÞn kh«ng ®­îc nªn dïng truyÒn ©m nãi víi Tèng Phï: - Tèng l∙o, nÕu hä L¹c nµy nãi mét c©u bÊt lîi cho TrÞnh ®¹i b¸ th× v∙n bèi sÏ kh«ng thÓ nhÉn n¹i ®­îc n÷a råi! Tèng Phï truyÒn ©m nãi: - L∙o ®Ö, kh«ng nhÞn ®­îc chuyÖn nhá tÊt x¶y ra lo¹n lín, ng­¬i hµ tÊt ph¶i kÕt thï o¸n víi C¸i Bang? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi chØ t×m hä L¹c ®Ó lý luËn, ®ång thêi còng röa s¹ch thanh danh cho TrÞnh ®¹i b¸, sao cã thÓ gäi lµ kÕt thï o¸n víi C¸i Bang? Huèng hå Ho¾c Bang chñ vµ bän ba l∙o C¸t Uy ®Òu cho r»ng hä L¹c sai mµ! Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i nghÜ nh­ thÕ lµ ph¹m vµo ®¹i sai lÇm råi ®Êy! - Sai lÇm ®iÒu g×? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -69- - C¸c ®¹i m«n ph¸i trong vâ l©m, dï gi÷a s­ huynh ®Ö cã tranh chÊp g× còng kh«ng cho phÐp ng­êi ngoµi nhóng tay vµo, nÕu l∙o ®Ö ng­¬i muèn hái téi L¹c Kú th× sî r»ng bän hä sÏ liªn thñ l¹i thµnh mét bªn mµ ®èi phã víi ng­êi th«i! - Kh«ng lÏ thiªn h¹ ®Ö nhÊt bang còng kh«ng t«n träng chuyÖn thÞ phi minh b¹ch ch¨ng? V∙n bèi kh«ng tin! - L∙o ®Ö, xem ra ng­¬i ®∙ quyÕt t©m v× TrÞnh §¹i C­¬ng mµ xuÊt diÖn råi ch¨ng? - Kh«ng sai! Nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - NÕu L¹c Kú kh«ng tiÕp tôc nãi nh÷ng ®iÒu cã h¹i ®Õn danh trung nghÜa cña TrÞnh ®¹i b¸ th× v∙n bèi kh«ng cÇn ph¶i hiÖn th©n! Tèng Phï g­îng c­êi, nãi: - §­îc! Chóng ta nghe xem hä L¹c kia nãi nh­ thÕ nµo! Lóc nµy Ho¾c Minh Phong chê håi l©u nh­ng kh«ng thÊy L¹c Kú nãi g× th× bÊt gi¸c hái: - L¹c s­ ®Ö, rèt cuéc ng­¬i cho r»ng TrÞnh §¹i C­¬ng lµ nh©n vËt nh­ thÕ nµo. Nãi mau! Ng÷ khÝ rÊt nghiªm, râ rµng lµ trong lßng vÞ Bang chñ C¸i Bang ®∙ kh«ng vui! L¹c Kú quÐt môc quang nh×n qua c¸c vÞ s­ huynh ®Ö mét l­ît, l∙o trÊn ®Þnh tinh thÇn råi nãi: - Theo tiÓu ®Ö thÊy, TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn lµ mét vÞ h¶o h¸n ®Çy t©m huyÕt nh­ng h¾n ch­a ®¹t ®Õn c¶nh giíi siªu nhiªn vËt ngo¹i, xem th­êng tö vong, do ®ã, mét khi bÞ Thiªn Ma N÷ chÕ phôc th× tÊt nhiªn khã tr¸nh viÖc tham sinh uý tö! Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× s÷ng ng­êi, l∙o nãi: - Ng­¬i vÉn kh«ng tin t­ëng TrÞnh §¹i C­¬ng? L¹c Kú nãi: - §Ých thùc lµ tiÓu ®Ö kh«ng d¸m tin t­ëng... D­ ©m ch­a døt th× ®ét nhiªn cã mét tiÕng qu¸t nh­ sÊm vang lªn, theo ®ã lµ mét bãng ng­êi nh­ thiªn thÇn tõ trªn kh«ng gi¸ng h¹ vµ ®ét nhiªn xuÊt hiÖn trong ®¹i ®iÖn! Song c­íc võa ch¹m ®Êt th× ng­êi nµy ®∙ qu¸t lín: - Hä L¹c kia, b¶n th©n l∙o tham sinh uý tö th× l∙o kh«ng nãi mµ l¹i ®i nãi lµ kh«ng thÓ tin t­ëng TrÞnh ®¹i hiÖp, trong hµng ngñ tr­ëng l∙o C¸i Bang mµ cã h¹ng v« sÜ nh­ l∙o th× qu¶ thËt lµ lµm ng­êi ta qu¸ thÊt väng! Bang chñ C¸i Bang vµ mÊy vÞ tr­ëng l∙o kinh ng¹c kh«ng Ýt, khi bän hä ph¸t hiÖn bãng ng­êi võa gi¸ng h¹ mét c¸ch ®ét ngét kia lµ mét thiÕu niªn chõng m­êi t¸m, m­êi chÝn tuæi th× l¹i cµng kinh ®éng h¬n. Th× ra, ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe L¹c Kú nãi ®Õn c©u võa råi th× chµng kh«ng nhÞn ®­îc n÷a nªn tung ng­êi phãng th¼ng vµo ®¹i ®iÖn. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -70- Tr­íc khi nhËn diÖn ng­êi võa ®Õn th× L¹c kú rÊt kinh khiÕp, nh­ng khi thÊy kÎ ng«ng nµy chØ lµ mét thiÕu niªn mÆt cßn bÊm ra söa th× bÊt gi¸c l∙o ph¸ lªn c­êi mét trµng dµi. Vµ khi Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa døt lêi th× L¹c Kú l¹nh lïng nãi ngay: - KÎ nµo to gan d¸m ®ét nhËp vµo cÊm ®Þa n¬i tr­ëng l∙o b¶n bang tËp héi mµ nghe lÐn vËy? Mau b¸o danh t¸nh råi ngoan ngo¶n nhËn sù trõng ph¹t cña b¶n bang! Tuy L¹c Kú ®Êu khÈu kh«ng l¹i C¸t Uy nh­ng mÊy c©u nµy cña l∙o thËt lµ lîi h¹i, bÊy nhiªu còng ®∙ ®ñ ®­a Ph­¬ng TuyÕt Nghi trë thµnh ®Þch nh©n cña toµn thÓ C¸i Bang råi! Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi vâ nghÖ cao c­êng, can ®¶m h¬n ng­êi, chµng ®∙ bÊt chÊp mµ ®Õn nªn th¸i ®é rÊt nªn b×nh tÜnh tr­íc lêi ®e do¹ cña L¹c Kú, chµng nãi: - Hä L¹c kia, t¹i h¹ v× muèn röa s¹ch thanh danh cho TrÞnh ®¹i hiÖp mµ ®Õn ®©y, l∙o kh«ng cÇn ®em toµn thÓ C¸i Bang ra ®Ó uy hiÕp. Trong lóc hai ng­êi ®èi ®¸p th× Bang chñ C¸i Bang ®∙ ®øng lªn b­íc vÒ phÝa Ph­¬ng TuyÕt Nghi. L∙o ng¾m chµng mét håi l©u råi gâ gâ c©y gËy tróc xuèng ®Êt, c­êi ha h¶ mét trµng, ®o¹n nãi: - TiÓu huynh ®Ö, th©n ph¸p cña ng­¬i qu¶ nhiªn lµ phi phµm! Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi: - Bang chñ qu¸ khen råi! Mét chót nghÒ män th× lµm sao d¸m qua m¾t. Ho¾c Minh Phong thÊy chµng lÔ phÐp vµ nãi n¨ng khiªm tèn th× liÒn mØm c­êi nãi: - TiÓu huynh ®Ö, trong t­íng m¹o vµ cèt c¸ch ng­¬i kh«ng ph¶i tÇm th­êng, th©n thñ l¹i bÊt phµm, cã lÏ lµ ®Ö tö cña mét vÞ cao nh©n nµo ch¨ng? Ch¼ng hay tiÓu huynh ®Ö cã thÓ cho biÕt ®¹i danh? T«n s­ lµ ai? Th× ra, lóc Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt hiÖn th× Ho¾c Minh Phong ®∙ tho¸ng nhËn ra khinh c«ng cña chµng rÊt kh¸c l¹, nªn l∙o b¾t ®Çu ®Ó ý ®Õn ®iÓm nµy vµ muèn tõ s­ m«n cña ®èi ph­¬ng mµ ®iÒu tra dông ý xuÊt hiÖn cña chµng lµ ®Þch hay lµ b¹n. Lóc nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp tôc cung thñ nãi víi vÏ nghiªm tóc: - T¹i h¹ hä Ph­¬ng, th¶o danh lµ TuyÕt Nghi, chØ lµ kÎ hËu häc trong vâ l©m, xin Bang chñ chí kh¸ch khÝ nh­ vËy! Tªn hä chµng ®∙ b¸o nh­ng l¹i lÞch cña s­ m«n chµng vÉn ch­a nãi ra, ®iÒu nµy khiÕn Ho¾c Minh Phong h¬i ng¹c nhiªn, l∙o thÇm nghÜ: - TiÓu tö nµy còng kh¸ gi¶o ho¹t! Bang chñ C¸i Bang ®ang suy nghÜ th× ®ét nhiªn nghe Th«i §¹i C«ng c­êi lín mét trµng råi nãi: - Cßn vÞ b»ng h÷u nµo ngoµi ®ã, sao kh«ng hiÖn th©n vµo ®iÖn lu«n thÓ? Th× ra, Th«i §¹i C«ng ch¼ng nh÷ng cã vâ c«ng cao c­êng mµ tÝnh t×nh còng rÊt tinh tÕ, khi Ph­¬ng TuyÕt Nghi xuÊt hiÖn th× l∙o ®∙ lËp tøc vËn thÇn c«ng ngÇm quan s¸t xem thö cßn ®ång ®∙ng cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi bªn ngoµi hay kh«ng, trong khi ®ã Tèng Phï l¹i kh«ng ®Ó ý ®Õn cö ®éng nµy cña Th«i §¹i C«ng nªn l∙o kh«ng dïng thuËt quy tøc c«ng, tuy h¬i thë cña l∙o còng rÊt nhÑ nhµng nh­ng vÉn kh«ng qua m¾t d­îc vâ l©m cao thñ nh­ Th«i §¹i C«ng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -71- Tèng Phï nghe Th«i §¹i C«ng nãi th× bÊt gi¸c kinh t©m nh­ng lóc nµy kh«ng thÓ kh«ng xuÊt diÖn, v× vËy l∙o ®µnh c­êi lín mét trµng råi tung ng­êi vµo ®¹i ®iÖn cña Quan V­¬ng miÕu. Khi nghe Th«i §¹i C«ng lªn tiÕng th× Ho¾c Minh Phong ®∙ giËt m×nh, nh­ng khi thÊy Tèng Phï xuÊt hiÖn th× vÞ Bang chñ cµng kinh ng¹c h¬n, l∙o buét miÖng kªu lªn: - Th× ra lµ Tèng huynh. Tèng Phï véi hµnh lÔ vµ nãi: - Kh«ng d¸m! H«m nay Tèng mç m¹o ph¹m råi! Th«i §¹i C«ng còng rêi chç ngåi, l∙o b­íc ®Õn tr­íc Tèng Phï mØm c­êi nãi: - L∙o thÇn th©u, bän ta lµ bang héi cïng si, nÕu l∙o thÇn th©u ng­¬i muèn trém th× e r»ng l∙o chän nhÇm chç råi. Tèng Phï nãi: - Th«i tr­ëng l∙o nãi ®ïa råi. Nãi ®o¹n l∙o cung thñ hµnh lÔ víi C¸t Uy, ¤ng C«n Lu©n vµ L¹c Kú. Ho¾c Minh Phong chØ qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - Tèng huynh, vÞ l∙o ®Ö nay cïng ®Õn víi Tèng huynh ch¨ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! Tèng mç xin nhËn l∙nh téi quÊy nhiÔu c¸c vÞ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn thÇm nghÜ: - ChuyÖn nµy ph¶i chÞu téi sao? Sù viÖc ®Òu do ta mµ ra, nÕu ph¶i chÞu téi th× ta ph¶i nhËn l∙nh míi ®óng chø. NghÜ ®o¹n chµng lín tiÕng nãi: - Tèng l∙o, chuyÖn nµy ®©y lµ do v∙n bèi nhÊt thêi kh«ng nhÞn ®­îc mµ g©y ra, nÕu Ho¾c Bang chñ trÞ téi th× v∙n bèi l∙nh téi míi ph¶i chø? Tèng Phï c­êi ha h¶ nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i ®õng quªn r»ng l∙o phu lµ ng­êi ph¸t hiÖn ra ¸m hiÖu cña C¸i Bang vµ còng lµ ng­êi ®Ò xuÊt chñ ý ®Õn n¬i nµy. Do vËy, nÕu ph¶i l∙nh téi th× cã lÏ kh«ng cã phÇn cña l∙o ®Ö ng­¬i råi. Mét l∙o mét thiÕu tranh nhau nhËn téi mµ c¨n b¶n Ho¾c Minh Phong l¹i ch­a nãi ra mét ch÷ buéc bän hä ph¶i chÞu téi nªn t×nh thÕ hiÖn t¹i qu¶ lµ buån c­êi. - Tèng huynh, tiÓu huynh ®Ö nµy lµ m«n h¹ cña vÞ cao nh©n nµo vËy? Tèng Phï liÒn nh×n TuyÕt Nghi råi nãi: - ChuyÖn nµy... Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - Tèng huynh kh«ng cÇn nãi ®Õn hai ch÷ tr¸ch téi n÷a! Nh­ng lai lÞch cña Ph­¬ng l∙o ®Ö nµy th× t¹i h¹ cÇn ph¶i lµm cho râ ®Êy. Tèng Phï mØm c­êi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -72- - Ph­¬ng l∙o ®Ö, Ho¾c Bang chñ lµ ng­êi chÝnh trùc, l∙o ®Ö ng­¬i chí qu¸ kh¸ch khÝ nh­ vËy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m suy nghÜ råi nãi: - L∙o tiªn bèi nãi còng ph¶i. Chµng nh×n qua Ho¾c Minh Phong råi cung thñ nãi: - Tiªn s­ lµ TrÇn Hy ChÝnh, cã lÏ Ho¾c Bang chñ kh«ng cßn nghi ngê t¹i h¹ n÷a chø! Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× c¶ kinh, l∙o kªu lªn: - KiÕm thÇn, TrÇn ®¹i hiÖp ch¨ng? Tèng Phï c­êi lín råi tiÕp lêi: - Ho¾c huynh yªn t©m råi chø. Ho¾c Minh Phong quÐt môc quang nh­ ®iÖn nh×n kh¾p ng­êi Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi thë dµi mét håi mµ kh«ng nãi g×. Bèn vÞ tr­ëng l∙o cña C¸i Bang còng ®Òu ng¹c nhiªn nªn dån môc quang nh×n vÒ phÝa Ph­¬ng TuyÕt Nghi, nhÊt thêi kh«ng l∙o nµo khai khÈu. C¶ gian ch¸nh ®iÖn cña Quan V­¬ng miÕu bçng nhiªn im lÆng mét c¸ch l¹ th­êng. Tèng Phï quÐt môc quang nh×n mét l­ît tõ Ho¾c Minh Phong sang bèn vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang råi ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng, ®o¹n nãi: - Ho¾c huynh, c¸c vÞ kh«ng tin ch¨ng? Ho¾c Minh Phong ®­a tay vß ®Çu vµ lín tiÕng nãi sang s¶ng: - Tèng huynh, bän t¹i h¹ chØ c¶m thÊy qu¸ bÊt ngê chø cã lý nµo l∙o kh«ng tin. L∙o h¬i ngõng l¹i råi quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, võa råi ng­¬i gäi KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp lµ tiªn s­, lÏ nµo TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ khuÊt nói råi? Ph­¬ng TuyÕt Nghi buån b¶ nãi: - §óng vËy! Tiªn s­ ®∙ t¹ thÕ tõ hai th¸ng tr­íc. - ThËt lµ thiªn ®¹o bÊt c«ng råi! Ng­êi ch¸nh nh©n qu©n tö nh­ TrÇn ®¹i hiÖp mµ t¹i sao trêi xanh l¹i kh«ng cho sèng thªm nhiÒu n¨m n÷a chø? T×nh c¶m bi th­¬ng xuÊt ph¸t tõ ®¸y lßng cña mét vÞ Bang chñ khiÕn cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi v« cïng c¶m ®éng. Th«i §¹i C«ng còng liªn tôc thë dµi tùa hå nh­ kh«ng lµm chñ ®­îc b¶n th©n m×nh n÷a. Nh­ng ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy th× chau mµy hái TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, t«n s­ TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ t¹ thÕ nh­ thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - L∙o nµy kh«ng hç danh lµ ¢m D­¬ng Thñ, trong thêi kh¾c nµy mµ l∙o cßn l­u t©m ®Õn chuyÖn s­ phô ta chÕt nh­ thÕ nµo, ®iÒu nµy ®ñ thÊy chç tinh tÕ trong tÝnh c¸ch vµ suy nghÜ cña l∙o ta. NghÜ ®o¹n chµng nghiªm tóc nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -73- - Tiªn s­ thä bÖnh mµ t¹ thÕ ë Cïng Lai s¬n! C¸t Uy chau mµy trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - ChuyÖn nµy sao cã thÓ... HoÆc Minh Phong lín tiÕng kªu: - ChuyÖn nµy thËt bÊt c«ng b»ng råi! Mét bËc kú tµi, mét vâ l©m qu¸i kiÖt nh­ TrÇn ®¹i hiÖp mµ t¹i sao trêi xanh l¹i b¾t m¹ng ®Õn chung th©n chø? L∙o ®Ö, ng­¬i kh«ng nãi sai ®Êy chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Lóc tiªn s­ t¹ thÕ, t¹i h¹ lu«n tóc trùc bªn c¹nh th× tù nhiªn lµ kh«ng thÓ sai råi! Ho¾c Minh Phong cói ®Çu tù nãi lÈm bÈm: - Trêi xanh kh«ng cã m¾t, thËt khiÕn cho ng­êi ta hËn chÕt ®i ®­îc! C¸t Uy l¹i nãi tiÕp sau mét lóc trÇm ng©m: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­êi cã vâ c«ng nh­ tiªn s­ th× lµm sao cã thÓ bÞ bÖnh giµy vß cho ®Õn chÕt ®­îc? ChuyÖn nµy khiÕn C¸t mç kh«ng thÓ nµo hiÓu vµ còng kh«ng thÓ nµo tin ®­îc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi: - C¸t l∙o, tiªn s­ ®∙ thä bªnh tõ hai m­¬i n¨m tr­íc råi. Môc quang cña C¸t Uy chît s¸ng lªn, l∙o chôp hái ngay: - §∙ thä bÖnh tõ hai m­¬i n¨m tr­íc µ? TuyÕt Nghi nãi: - Tiªn s­ ®∙ nãi víi t¹i h¹ nh­ vËy! C¸t Uy võa gËt gï võa nãi: - Nh­ vËy xem ra lÖnh s­ kh«ng ph¶i v× bÖnh mµ chÕt råi! Th«i §¹i C«ng nghe vËy th× biÕn s¾c, l∙o hái: - S­ ®Ö, ng­¬i nãi TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng ph¶i chÕt v× bÖnh µ? C¸t Uy chËm r∙i nãi: - §¹i s­ huynh, ®õng nãi lµ ng­êi cã vâ c«ng cao c­êng ®∙ ®¹t ®Õn c¶nh giíi b¸ch bÖnh nan x©m nh­ TrÇn ®¹i hiÖp, dï lµ ®¹i s­ huynh vµ tiÓu ®Ö ®©y th× nh÷ng n¨m qua cã mét ngµy nµo thä bÖnh ®©u? Th«i §¹i C«ng gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, bÊt cø bÖnh g× còng kh«ng thÓ x©m h¹i chóng ta. L∙o h¬i ngõng l¹i suy nghÜ råi nãi tiÕp: - Nãi nh­ vËy th× TrÇn ®¹i hiÖp chÕt lµ v× duyªn cí kh¸c ch¨ng? C¸t Uy nãi: - NÕu tiÓu ®Ö ph¸n ®o¸n kh«ng sai th× ®iÒu dÉn ®Õn c¸i chÕt cña TrÇn ®¹i hiÖp hÕt t¸m phÇn m­êi lµ bÞ ng­êi ta ¸m to¸n. Ho¾c Minh Phong ngÈng ®Çu lªn hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -74- - KÎ nµo ¸m to¸n l∙o ta? C¸t Uy nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - ChuyÖn nµy ph¶i hái Ph­¬ng l∙o ®Ö th× míi biÕt ®­îc! TuyÕt Nghi tr¶ lêi ngay: - V∙n bèi kh«ng biÕt! Ho¾c Minh Phong trÇm s¾c diÖn, nãi: - Kh«ng biÕt µ? T¹i sao ngay c¶ nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸i chÕt cña s­ phô mµ ng­¬i còng kh«ng biÕt? L∙o tr¸ch m¾ng nh­ vËy thËt khiÕn cho TuyÕt Nghi c¶m thÊy hç thÑn v« cïng. Theo lý mµ nãi, b¶n th©n chµng lµ ®Ö tö th× ph¶i biÕt nguyªn nh©n c¸i chÕt cña s­ phô m×nh míi ph¶i! Nh­ng tr­íc sau s­ phô chµng vÉn kh«ng nãi th× b¶o chµng lµm thÕ nµo b©y giê? Chµng h¬i do dù mét l¸t råi nãi: - V∙n bèi biÕt m×nh kh«ng ®óng nh­ng tiªn s­ kh«ng muèn tiÕt lé th× v∙n bãi còng ®µnh chÞu. Bçng nhiªn Th«i §¹i C«ng l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - Ng­¬i ph¶i ®i ®iÒu tra! NÕu kh«ng th× KiÕm ThÇn hµ tÊt ph¶i thu ng­¬i lµm truyÒn nh©n. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghiªm tóc nãi: - Th«i l∙o tiªn bèi, v∙n bèi hµnh tÈu giang hå chuyÖn nµy còng chÝnh lµ v× chuyÖn ®ã! Th«i §¹i C«ng nghe vËy th× thÇn s¾c hoµ ho¶n trë l¹i, l∙o gËt ®Çu, nãi: - Cã thÕ chø! Nh­ng ch¼ng hay ng­¬i ®∙ cã manh mèi g× ch­a? TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - VÉn ch­a t×m ®­îc chót manh mèi g×. C¸t Uy h¾ng giäng råi tiÕp lêi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, khi KiÕm ThÇn t¹ thÕ cã triÖu chøng g× ®Æc biÖt kh«ng? TuyÕt Nghi nãi: - ThÓ lùc suy gi¶m, chèc chèc th­êng h«n mª vµ ph¶i nhê mét lo¹i ®an d­îc míi sèng thªm ®­îc mÊy th¸ng. C¸t Uy gËt ®Çu, nãi: - VËy th× ®óng råi! KiÕm ThÇn ®óng lµ bÞ ng­êi ta ¸m to¸n nªn ph¶i dùa vµo tinh lùc cña néi c«ng vµ d­îc lùc míi duy tr× ®­îc m¹ng sèng hai m­¬i n¨m. Ho¾c Minh Phong quay sang nãi víi TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, x­a nay tÝnh t×nh cña l∙o phu nãng n¶y, võa råi nÕu cã m¹o ph¹m th× l∙o ®Ö ng­¬i chí ®Ó t©m nhÐ! Ng­êi nµy qu¶ nhiªn lµ kh¸c víi mäi ng­êi, ý niÖm thÞ phi rÊt râ rµng ph©n minh! o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn