Xem mẫu

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -34- Håi thø ba Tr­êng Giang Tam Long T èng Phï nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, ng­¬i vµ An c« n­¬ng lo thu thËp hµnh lý, l∙o phu ®i thanh to¸n tiÒn thuª thuyÒn ®©y. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Þnh lÊy Ýt ng©n l­îng ®­a cho l∙o, nh­ng ®îi ®Õn lóc chµng lÊy ®­îc ra th× Tèng Phï ®∙ xuyªn qua khoang thuyÒn ra ®»ng d­íi råi. Chµng vµ An TiÓu B×nh ®µnh vµo khoang thuyÒn thu thËp hµnh lý. Mét l¸t sau th× thuyÒn ®∙ cÆp vµo bê, Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n lªn thµnh Nghi X­¬ng th× thÊy hµnh nh©n tÊp nËp qua l¹i, kh«ng khÝ rÊt ­ lµ n¸o nhiÖt. Ba ng­êi võa rêi thuyÒn lªn bê th× cã mét to¸n kho¶ng m­êi tªn tiÓu nhÞ cña c¸c kh¸ch ®iÕm trong thµnh Nghi X­¬ng v©y l¹i mêi chµo, thËm chÝ cßn cã kÎ l«i tay kÐo ¸o, c¶nh t­îng hçn lo¹n ch¼ng ra thÓ thèng g×. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang t×m c¸ch ®èi phã th× chît nghe Tèng Phï qu¸t lín: - Bän ta ®Õn b¸i pháng Chu ®¹i quan nh©n ë Phi Long phñ, c¸c ng­¬i l«i kÐo nh­ vËy mµ kh«ng sî Chu ®¹i quan nh©n tr¸ch téi µ? Bän tiÓu nhÞ nghe vËy th× biÕn s¾c, tªn nµo tªn nÊy cung cung kÝnh kÝnh hµnh lÔ råi l¼ng lÆng thèi lui. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - Chu ®¹i quan nh©n lµ ai? Chóng ta ph¶i ®i gÆp ng­êi nµy thËt ch¨ng? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - Chu ®¹i quan nh©n lµ nh©n vËt ®øng ®Çu Tr­êng Giang Tam Long còng rÊt cã danh khÝ trªn chèn giang hå. X­a nay Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch­a tõng nghe nãi ®Õn Tr­êng Giang Tam Long, b©y giê nghe Tèng Phï nãi vËy còng khã ph©n biÖt ®­îc ch©n gi¶ vµ còng ch¼ng biÕt Chu ®¹i quan nh©n cã thËt hay kh«ng. An TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o, Tr­êng Giang Tam Long lµ nh÷ng nh©n vËt rÊt giái vÒ c«ng phu d­íi n­íc ph¶i kh«ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Tèng l∙o, kh«ng lÏ chóng ta ph¶i ®i th¨m Tr­êng Giang Tam Long thËt µ? An TiÓu B×nh nãi: - Tèng l∙o, nÕu chóng ta ph¶i ®i th× l∙o nªn nãi cho bän v∙n bèi biÕt tr­íc vÒ ba nh©n vËt nµy chø? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -35- - §­¬ng nhiªn, Tr­êng Giang Tam Long lµ ba nh©n vËt kÕt nghÜa huynh ®Ö, ng­êi ®øng ®Çu lµ Chu H¹o, ngo¹i hiÖu lµ Phi Long V« ¶nh. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Phi Long V« ¶nh? Nh­ vËy lµ khinh c«ng vµ th©n ph¸p cña ng­êi nµy rÊt cao c­êng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai, trong Tam Long, h¾n lµ nh©n vËt cã c«ng lùc cao nhÊt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - Cßn hai nh©n vËt kia th× sao? Bän hä còng gäi lµ c¸i g× Long ch¨ng? Tèng Phï nãi: - L∙o nhÞ lµ ThÇn Long Th¸i TuÕ - TriÖu BÊt phµm, l∙o tam lµ Ngäc Long Kim KiÕm - Th«i ThiÕu Hoa! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Tèng l∙o, bän hä lµ ng­êi tèt hay lµ ng­êi xÊu trªn giang hå? Tèng Phï nãi: - NÕu luËn vÒ tÝnh c¸ch th× ba huynh ®Ö bän hä còng kh«ng ®Õn nçi gäi lµ ng­êi xÊu, nh­ng... Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - Nh­ng thÕ nµo? Tèng Phï chËm r∙i nãi: - X­a nay nh÷ng ®¹i m«n ph¸i trong vâ l©m ®Òu kh«ng muèn qua l¹i víi ba huynh ®Ö bän hä. TiÓu B×nh lªn tiÕng hái: - T¹i sao? Tèng Phï nãi: - ChuyÖn nµy... C¸c ®Ö tö cña danh m«n ®¹i ph¸i ®Òu tù thÞ qu¸ cao nªn kh«ng thÝch nh÷ng nh©n vËt anh hïng ®éc hµnh ®éc v∙ng nh­ ba huynh ®Ö Tr­êng Giang Tam Long. TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng sai, theo l∙o nãi nh­ vËy th× ba huynh ®Ö bän hä còng kh«ng ph¶i lµ ng­êi xÊu g×? Tèng Phï nãi: - §óng vËy, trong vâ l©m th× Tr­êng Giang Tam Long còng lµ nh÷ng ®¹i h¶o h¸n, chóng ta ®∙ ®Õn Nghi X­¬ng th× t¹i sao kh«ng nh©n c¬ héi nµy cho bän hä diÖn kiÕn nhÞ vÞ thiÕu niªn anh hïng? TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Tèng l∙o nãi g× l¹ vËy? Bän ta ph¶i ®i th¨m bän hä míi ph¶i chø! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Th× còng vËy th«i. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -36- Nãi ®o¹n l∙o phãng b­íc theo mét ®­êng quan ®¹o mµ ®i. TuyÕt nghi vµ TiÓu B×nh nh×n nhau mØm c­êi råi còng cÊt b­íc theo sau. Tèng Phï ®­a hai ng­êi qua mÊy con ®­êng n¸o nhiÖt råi dõng b­íc tr­íc mét toµ phñ ®Ö vµ nãi: - §Õn n¬i råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n lªn thÊy tßa phñ nµy rÊt khÝ ph¸i, uy nghi, tr­íc cæng treo mét tÊm biÔn ®ñ n¨m ch÷ ®¹i tù: Nghi X­¬ng §Ö NhÊt Gia. Tèng Phï b­íc lªn gâ cöa, mét l¸t sau c¸nh cæng lín hÐ më, mét l∙o h¸n ngoµi ngò tuÇn chËm r∙i b­íc ra. Khi nh×n thÊy Tèng Phï, l∙o mØm c­êi, nãi: - L∙o n« t­ëng lµ ai, th× ra lµ Tèng ®¹i hiÖp, mau mêi vµo, mêi vµo! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Chu ®¹i hiÖp cã trong phñ kh«ng? Xin th«ng b¸o mét tiÕng lµ Tèng mç mêi ®Õn cho Chu ®¹i hiÖp hai vÞ b»ng h÷u. L∙o nh©n nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh råi nãi: - Lµ nhÞ vÞ c«ng tö nµy ch¨ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! L∙o nh©n nãi tiÕp: - Xin Tèng ®¹i hiÖp chê mét l¸t, l∙o n« vµo bÈm b¸o víi chñ nh©n ®©y! Nãi ®o¹n l∙o quay ng­¬i ®i vµo trong. Tèng Phï quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, xem ra Tr­êng Giang Tam Long cã ë nhµ råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - L∙o nh©n kia ch­a nãi râ th× lµm sao biÕt ba huynh ®Ö bän hä cã ë nhµ? Chµng võa nghÜ ®Õn ®©y th× ®ét nhiªn nghe mét trµng c­êi ha h¶ tõ trong väng ra, tiÕp theo lµ mét giäng nãi sang s¶ng: - Tèng huynh, h«m nay ngän giã nµo ®­a huynh ®Õn ®©y vËy? T¹i h¹ thËt kh«ng ngê... Lêi ch­a døt th× ®∙ thÊy mét vÞ l∙o nh©n r©u tãc b¹c ph¬ b­íc ra, vÞ l∙o nh©n t­íng m¹o thanh nh∙, niªn kû ngoµi ngò tuÇn, th©n mÆc b¹ch bµo trong rÊt oai vÖ. Tèng phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Chu huynh ®Ö vÉn khoÎ chø? Th× ra vÞ l∙o nh©n nµy chÝnh lµ Phi Long V« ¶nh Chu H¹o. Chu H¹o cung thñ mØm c­êi, nãi: - Nhê phóc khÝ cña Tèng huynh nªn t¹i h¹ vÉn m¹nh khoÎ nh­ x­a. L∙o nh×n qua hai thiÕu niªn vµ nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -37- - Võa råi l∙o n« Chu Phóc th«ng b¸o lµ Tèng huynh mêi ®Õn cho t¹i h¹ hai vÞ giai kh¸ch thiÕu niªn, kh«ng lÏ lµ nhÞ vÞ l∙o ®Ö nµy? Tèng Phï c­êi lín råi nãi: - Kh«ng sai! Chu H¹o nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh håi l©u råi ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng, l∙o nãi: - T­ chÊt tr¸c tuyÖt, cèt c¸ch thiªn sinh... Tèng huynh, nhÞ vÞ l∙o ®Ö nay x­ng h« thÕ nµo? T¹i sao kh«ng giíi thiÖu cho t¹i h¹? Tèng phï mØm c­êi, nãi: - Chu huynh ®Ö, chóng ta vµo trong råi nãi ®­îc kh«ng? Chu H¹o bËt c­êi råi nãi: - §óng vËy, t¹i h¹ thËt lµ hå ®å råi ai l¹i b¶o kh¸ch nh©n ®øng ngoµi ngâ nãi chuyÖn chø? Nµo, nµo, xin mêi ch­ vÞ vµo trong. o0o Bän Tèng Phï, Chu H¹o vµo ®¹i s¶nh, sau khi an to¹ th× cã mÊy thanh y tiÓu t× d©ng trµ h­¬ng. Chu Hao chê kh¸ch nh©n uèng vµi ngôm trµ råi mØm c­êi, nãi: - Tèng huynh, nhÞ vÞ l∙o ®Ö nµy anh hoa tiÒm Èn, râ rµng lµ cao thñ trong hµng hËu bèi, ch¼ng hay lµ ®Ö tö cña vÞ cao nh©n nµo vËy? Tèng Phï mØm c­êi råi lÇn l­ît giíi thiÖu s¬ l­îc víi Chu H¹o vÒ lai lÞch cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh. Chu H¹o nghe xong th× ngÈn ng­êi tu«n n­íc m¾t, l∙o nãi: - VÞ Ph­¬ng l∙o ®Ö nµy lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn sao? Ph­¬ng TuyÕt nghi cung thñ khiªm tèn, nãi: - Mong ®­îc Chu l∙o chØ gi¸o thªm cho! Chu H¹o bçng thë dµi mét håi råi nãi: - Kh«ng d¸m, kh«ng d¸m, l∙o phu nghe danh KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp tõ l©u nh­ng ®¸ng tiÕc lµ kh«ng cã duyªn kú ngé khiÕn c¶ ®êi nµy lu«n ©n hËn. L∙o h¬i ng­ng l¹i råi hái: - GÇn ®©y lÖnh s­ cã khoÎ kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi buån b¶ ®¸p: - Chu l∙o, gia s­ ®∙ khø thÕ råi. - C¸i g×? KiÕm TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn råi µ? Chu H¹o qu¸t hái víi vÎ ng¹c nhiªn cïng cùc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi tiÕp Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -38- - §óng vËy, gia s­ ®∙ t¹ thÕ gÇn hai th¸ng råi. BÊt gi¸c Chu H¹o thë dµi mét håi råi nãi: - Thiªn ®¹o ë ®©u chø? T¹i sao ng­êi tèt l¹i kh«ng thÓ tr­êng thä? L∙o ng­ng l¹i råi quay sang nãi víi Tèng Phï: - Tèng huynh, Ngò §¹i Ma Chñ ®∙ biÕt chuyÖn TrÇn ®¹i hiÖp quy tiªn ch­a? Tèng Phï gËt ®Çu, nãi: - §∙ biÕt. Chu H¹o chît biÕn s¾c, l∙o buét miÖng nãi: - Háng c¶ råi! Tèng Phï hái: - Háng chuyÖn g×? Chu H¹o nãi: - X­a nay Ngò §¹i Ma Chñ kh«ng d¸m c«ng khai lµm h¹i vâ l©m lµ v× KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp cßn t¹i thÕ, b©y giê TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn th× sî r»ng Ngò §¹i Ma Chñ sÏ g©y sãng giã trªn giang hå. Ph­¬ng TuyÕt Nghi xen vµo: - Chu l∙o, v∙n bèi cho r»ng bän chóng kh«ng d¸m ®©u! Chu H¹o nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i kh«ng biÕt tÝnh c¸ch cña Ngò §¹i Ma Chñ ®Êy th«i, c¶ ®êi bän chóng chØ sî mçi mét lÖnh s­ mµ th«i. B©y giê KiÕm ThÇn ®∙ t¹ thÕ th× bän chóng ch¼ng cßn g× ®Ó sî, côc diÖn vâ l©m tÊt sÏ xuÊt hiÖn mét tr­êng huyÕt vò ngay th«i. Tèng phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Chu huynh ®Ö, ng­¬i còng qu¸ nhá gan råi, KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn nh­ng cßn truyÒn nh©n t¹i thÕ, Ngò §¹i Ma Chñ to gan c¸ch mÊy còng kh«ng d¸m d­¬ng nanh móa vuèt. Chu H¹o v« cïng ng¹c nhiªn, l∙o kªu lªn: - Tèng huynh... Tèng Phï tiÕp lêi: - ThÕ nµo? Kh«ng lÏ Chu huynh ®Ö kh«ng tin lêi l∙o phu? Chu H¹o g­îng c­êi nãi: - Kh«ng ph¶i lµ kh«ng tin, chØ cã ®iÒu... Tèng Phï c¾t lêi, nãi: - ChØ cã ®iÒu thÕ nµo? Ng­¬i cho r»ng Ph­¬ng l∙o ®Ö cßn qu¸ trÎ nªn kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña Ngò Ma ph¶i kh«ng? Chu H¹o gËt ®Çu nãi: - Tèng huynh liÖu ®o¸n nh­ thÇn. Tèng Phï bËt c­êi thµnh tiÕng vµ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -39- - Chu huynh ®Ö, ng­¬i kh«ng cÇn lo l¾ng ®Õn chuyÖn Ngò Ma. Ph­¬ng l∙o ®Ö ®∙ lµ truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp th× tù nhiªn lµ kh«ng thÓ bá qua Ngò Ma råi. L∙o chØ tay qua An TiÓu B×nh råi nãi tiÕp: - Chu huynh ®Ö cã tõng nghe nãi ®Õn tiÒn nh©n cña vÞ An l∙o ®Ö nµy ch­a? Chu H¹o chau mµy nãi: - Ch¼ng hay lµ vÞ cao nh©n nµo vËy? Tèng Phï nãi: - Chu huynh ®Ö cßn nhí chuyÖn mét ®«i phu phô kú nh©n tõ §«ng H¶i vµo Trung Nguyªn vµ ®¸nh b¹i chÝn m«n ph¸i tõ mÊy m­¬i n¨m tr­íc kh«ng? Chu H¹o buét miÖng nãi: - Cßn nhí. Bçng nhiªn thÇn s¾c cña l∙o liªn tôc biÕn ®æi, l∙o nãi tiÕp: - Kh«ng lÏ vÞ l∙o ®Ö nµy lµ hËu nh©n cña ®«i phu phô kú nh©n ®ã? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai, ®«i kú nh©n ®ã chÝnh lµ tæ phô vµ tæ mÉu cña vÞ l∙o ®Ö nµy. Chu H¹o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Kú nh©n kú sù, t¹i h¹ th­êng hèi hËn lµ n¨m x­a kh«ng gÆp ®­îc nhÞ vÞ kú nh©n anh vâ ®ã, kh«ng ngê mÊy m­¬i n¨m sau l¹i ®­îc gÆp hËu nh©n cña bän hä, thËt lµ chuyÖn ®¹i kho¸i trong ®êi Chu mç. An TiÓu B×nh nghiªng ng­êi nãi: - Chu l∙o qu¸ khen råi. Tèng Phï tiÕp lêi: - Chu huynh ®Ö, nhÞ vÞ l∙o ®Ö TriÖu - Th«i ®©u råi? Chu H¹o thë dµi nãi: - Tèng huynh, v× cã chuyÖn nªn nhÞ vÞ hiÒn ®Ö TriÖu - Th«i ®∙ ®i Trung Nh¹c råi. Tèng Phï kinh ng¹c hái: - Tung S¬n ch¨ng? Chu H¹o ®¸p: - Kh«ng sai! - Bän hä ®i Tung S¬n lµm g×? - Ph­¬ng tr­îng ThiÕu L©m lµ NhËp V©n ®¹i s­ cã göi phËt thiÕp ®Õn, mêi bän t¹i h¹ ®Õn t­¬ng trî, v× cã chót ©n o¸n víi tr­ëng l∙o cña ThiÕu L©m nªn t¹i h¹ kh«ng thÓ ®i, thÕ lµ nhÞ vÞ hiÒn ®Ö TriÖu - Th«i ®µnh phã ­íc vËy. - Chu huynh ®Ö, ThiÕu L©m tù x¶y ra chuyÖn g× vËy? - Theo phËt thiÕp do NhËp Phµm ®¹i s­ chuyÓn ®Õn th× cã ng­êi trong Ngò §¹i ma chñ muèn b¸ chiÕm ThiÕu L©m ®Ó lµm tæng ®µn hiÖu lÖnh cho vâ l©m Trung Nguyªn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× buét miÖng kªu thÊt thanh: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -40- - Bän chóng thËt lµ to gan! Xin hái Chu l∙o tiÒn bèi, ®ã lµ vÞ ma chñ nµo vËy? Chu H¹o l¾c ®Çu nãi: - Trong thiÕp kh«ng ghi râ. Tèng Phï trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Xem ra chuyÖn ThiÕu L©m tù thËt v« cïng khÈn tr­¬ng råi. Chu H¹o tiÕp lêi: - NÕu kh«ng khÈn tr­¬ng th× NhËp V©n ®¹i s­ còng ch¼ng ph¶i göi thiÕp mêi c¸c lé anh hïng ®Õn t­¬ng trî. An TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi kh«ng nãi sai chø? HÕt t¸m phÇn lµ Thiªn Ma N÷ råi. Tèng Phï gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai, nhÊt ®Þnh lµ Thiªn Ma N÷ muèn t¸c yªu t¸c qu¸i. Chu H¹o biÕn s¾c, l∙o hái l¹i: - Thiªn Ma N÷ thËt ­? Tèng Phï nãi: - ChÝnh lµ ¶ ma ®Çu nµy. Chu H¹o thë dµi mét håi råi nãi: - Tèng huynh, trong Ngò §¹i Ma Chñ th× Thiªn Ma N÷ lµ nh©n vËt gi¶o ho¹t khã ®èi phã nhÊt, nÕu ng­êi gieo ho¹ cho ThiÕu L©m qu¶ lµ ¶ th× e r»ng t­¬ng lai vâ l©m Trung Nguyªn sÏ bÞ vïi vµo ma ®¹o mÊt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe nh­ vËy còng rÊt c¶m ®éng, chµng nghÜ: - Tèng l∙o nãi kh«ng sai, huynh ®Ö Tr­êng Giang Tam Long nµy còng lµ chÝnh nh©n qu©n tö, cã lßng ­u lo v× viÖc vâ l©m ®ång ®¹o Trung Nguyªn r¬i vµo tay ma ®¹o th× ®ñ thÊy bän hä kh«ng ph¶i lµ h¹ng ng­êi lµm tr¸i ®¹o nghÜa giang hå. Chµng nghÜ ®Õn ®©y th× chît nghe An TiÓu B×nh nãi: - Chu ®¹i hiÖp, Thiªn Ma N÷ tuy gian ngoan gi¶o quyÖt nh­ng nÕu bµ ta muèn tµn h¹i vâ l©m th× e r»ng ch­a ®ñ lùc l­îng ®©u. Chu H¹o ng¹c nhiªn nãi: - An thiÕu hiÖp nãi vËy cã nghÜa lµ Thiªn Ma N÷ ch­a ®ñ lîi h¹i ch¨ng? An TiÓu B×nh nãi: - §óng vËy, bµ ta vèn kh«ng ®ñ sù lîi h¹i! Chu H¹o nh×n qua Tèng Phï víi ¸nh m¾t cùc kú ng¹c nhiªn, l∙o g­îng c­êi vµ nãi: - Tèng huynh, nghÐ con kh«ng sî hæ, vÞ l∙o ®Ö nµy thËt lµ ®Çy hµo khÝ. Tèng Phï mØm c­êi nãi: - An l∙o ®Ö nãi kh«ng sai, cã lÏ cßn rÊt l©u Thiªn Ma N÷ míi d¸m thùc hiÖn ý ®å ®éc b¸ vâ l©m. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -41- ý cña Chu H¹o lµ muèn nãi An TiÓu B×nh xuÊt khÈu cuång ng«n, nh­ng v× míi s¬ kiÕn nªn l∙o kh«ng tiÖn chØ th¼ng, nµo ngê Tèng Phï l¹i còng nãi gióp cho An TiÓu B×nh nªn Chu H¹o thÊy khã hiÓu. L∙o chau mµy nãi: - Tèng huynh, vâ c«ng cña Thiªn Ma N÷ thÕ nµo §¹i M¹c Quû Thñ huynh hiÓu rÊt râ mµ, nÕu ¶ r¾p t©m gieo ho¹ mµ TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ t¹ thÕ th× lÊy ai ra ng¨n c¶n ®©y? Tèng huynh, An thiÕu hiÖp tuæi trÎ khÝ thÞnh, kh«ng xem Thiªn Ma N÷ ra g× th× còng lµ ®iÒu ®¸ng mõng cho hµo khÝ cña vâ l©m ch¸nh ®¹o. Nh­ng Tèng huynh mµ còng nghÜ nh­ thÕ th× t¹i h¹ thËt kh«ng sao hiÓu nçi. Tèng Phï ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi: Chu huynh ®Ö ®∙ tõng gÆp Thiªn Ma N÷ ch­a? - Tõng gÆp mét lÇn. - Cã ®éng thñ kh«ng? - Kh«ng ®Çy m­êi chiªu ®∙ th¶m b¹i.! - VËy th× ch¼ng tr¸ch, qu¶ nhiªn lµ Chu huynh ®Ö ®∙ bÞ Thiªn Ma N÷ lµm cho kinh thiªn t¸ng ®Þa råi. - §óng vËy, b¹i t­íng kh«ng d¸m xuÊt dòng ng«n. Tèng huynh cã c­êi th× t¹i h¹ còng ®µnh chÞu th«i. - Chu huynh ®Ö chí nhôt khÝ, kh«ng ph¶i Tèng mç xuÊt cuång ng«n vµ ph¶i c«ng nhËn lµ vâ c«ng cña Thiªn Ma N÷ v« cïng cao minh, nh­ng Ýt ra th× ®­¬ng thêi vÉn cã nhÞ vÞ hiÖp sÜ cao minh h¬n ¶ nhiÒu. Chu H¹o ng¹c nhiªn hái: - Lµ nhÞ vÞ nµo? Tèng Phï chËm r∙i nãi: - Xa tËn ch©n trêi. Chu H¹o chíp chíp song môc vµ tiÕp lêi: - Nh­ng ë gÇn tr­íc m¾t ph¶i kh«ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! Chu H¹o chØ Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - Lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn - Ph­¬ng l∙o ®Ö ®©y ch¨ng? Tèng Phï gËt ®Çu nãi: - Xem nh­ lµ mét vÞ. Chu H¹o nh×n qua An TiÓu B×nh vµ nãi: - VÞ... An l∙o ®Ö nµy còng gäi lµ mét vÞ n÷a ph¶i kh«ng? Tèng Phï ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi: - ThÕ nµo? Chu huynh ®Ö ng­¬i kh«ng tin ch¨ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -42- Qu¶ thËt lµ trong lßng Chu H¹o kh«ng thÓ nµo tin, nh­ng l∙o ch¼ng biÕt ph¶i nãi thÕ nµo cho ph¶i nªn ®µnh g­îng c­êi nãi: - ChuyÖn nµy... Qu¶ thËt lµ qu¸ bÊt ngê. Tèng Phï nãi: - Chu huynh ®Ö ®õng lÊy lµm kú qu¸i, ng­¬i ®∙ biÕt th©n thÕ cña An l∙o ®Ö råi th× cã g× lµ bÊt ngê n÷a chø? §õng nãi lµ Thiªn Ma N÷, dï Ngò Ma liªn thñ th× l∙o phu tin r»ng bän chóng còng ch¼ng lµm g× ®­îc. D­êng nh­ Chu H¹o ®∙ bÞ bøc ®Õn chç kh«ng thÓ kh«ng tin, l∙o thë dµi mét h¬i råi nãi: - Tèng huynh nãi vËy th× t¹i h¹ còng ®µnh tin vËy th«i. L∙o h¬i ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - HËu s©n ®∙ bµy tiÖc r­îu, xin ch­ vÞ cho Chu mç lµm tr¸ch nhiÖm chñ nh©n ®­îc chø? Tèng Phï l¾c ®Çu nãi: - Chu huynh ®Ö, kh«ng cÇn ph¶i kh¸ch s¸o, nÕu cã kiÖn m∙ ®­¬ng tr­êng th× mua gióp cho ba con, bän l∙o phu v« cïng c¶m kÝch. Chu H¹o nãi: - Trong chuång ngùa cña tÖ x¸ cã mÊy con long c©u th­îng thõa, ch­ vÞ dïng vµi chÐn tÈy trÇn xong th× t¹i h¹ sÏ cho ng­êi chuÈn bÞ. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - VËy th× phiÒn Chu huynh ®Ö råi. Chu H¹o rÊt vui mõng, l∙o dÉn ba ng­êi vµo hËu s¶nh, quÇn hïng chÐn t¹c chÐn thï ®Õn khuya míi th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi lu«n lo chuyªn Thiªn Ma N÷ nªn võa xong tiÖc r­îu th× chµng liÒn nãi víi Tèng Phï: - Tèng l∙o, viÖc khÈn tr­¬ng, chóng ta nªn khëi hµnh sím mét chót! Tèng Phï gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai, tõ ®©y dÕn Trung Nh¹c nhanh nhÊt còng mÊt mÊy ngµy, chóng ta ®i sím mét canh giê lµ tèt mét canh giê. L∙o quay sang nãi tiÕp víi Chu H¹o: - Chu huynh ®Ö cã muèn xem n¸o nhiÖt kh«ng? Chu H¹o ng¹c nhiªn hái: - N¸o nhiÖt g×? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - §Êu víi Thiªn Ma N÷ ë ThiÕu L©m tù. Chu H¹o l¾c ®Çu nãi: - T¹i h¹ kh«ng cã cao høng råi. Tèng Phï quan s¸t Chu H¹o mét lóc th× c¶m thÊy ng¹c nhiªn kh«ng Ýt, l∙o nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -43- - Chu huynh ®Ö, t¹i sao ng­¬i thay ®æi ®ét ngét nh­ thÕ? Chu H¹o nãi: - T¹i h¹ cã thÊy g× thay ®æi ®©u? Tèng Phï nãi: - H×nh nh­ Chu H¹o ngµy x­a kh«ng thiÕu ý chÝ nh­ Chu H¹o b©y giê! Chu H¹o nghe vËy th× bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi: - Tèng huynh, t¹i h¹ vèn kh«ng muèn nãi ra chuyÖn nµy nh­ng nÕu kh«ng nãi th× Tèng huynh sÏ hiÓu lÇm nªn t¹i h¹ ®µnh nãi th¼ng ra th«i, mong Tèng huynh vµ nhÞ vÞ thiÕu hiÖp chí chª c­êi. Tèng Phï thÇm nghÜ: - Nghe khÈu khÝ th× h×nh nh­ lµ chuyÖn rÊt nghiªm träng nh­ng ch¼ng biÕt l∙o ®Ö nµy gÆp ph¶i chuyÖn phiÒn phøc g×? NghÜ ®o¹n l∙o nãi: - LÏ nµo Chu huynh ®Ö gÆp ph¶i chuyÖn khæ n∙o g× ch¨ng? Chu H¹o gËt ®Çu råi thë dµi nãi: - T¹i h¹ ®ang gÆp ph¶i chuyÖn cùc kú phiÒn phøc... Cßn viÖc t¹i h¹ nãi kh«ng ®i ThiÕu L©m tù lµ ®ã cã chót ©n o¸n víi mÊy vÞ tr­ëng l∙o ë ®ã, ch¼ng qua lµ nãi dèi c¸c vÞ mµ th«i! Tèng Phï hái: - ChuyÖn phiÒn phøc g×? Chu huynh ®Ö mau nãi ra xem. NÕu bän t¹i h¹ cã thÓ gióp ®­îc th× nhÊt ®Þnh sÏ gióp Chu huynh ®Ö mét tay. Chu H¹o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - ChuyÖn nµy nãi ra dµi l¾m. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Chu huynh ®Ö cø nãi träng ®iÓm c©u chuyÖn lµ ®­îc! Chu H¹o nãi: - ChuyÖn nµy b¾t ®Çu tõ Trung Ch©u Tam HiÖp... L∙o ch­a døt lêi th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ kªu lªn: - Chu l∙o còng quen biÕt víi Trung Ch©u Tam HiÖp µ? Chu H¹o nãi: - §©u chØ lµ quen biÕt mµ cßn lµ chç t­¬ng giao vÒ ®¹o nghÜa! L∙o h¬i ngõng l¹i råi hái TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö còng tõng cã quen biÕt víi Trung Ch©u Tam HiÖp µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi vµng hµnh lÔ vµ nãi: - Trung Ch©u Tam HiÖp chÝnh lµ tr­ëng bèi cña v∙n bèi. Chu H¹o ngÈn ng­êi råi bçng nhiªn hiÓu ra, l∙o nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -44- - ThiÕu hiÖp hä Ph­¬ng, kh«ng lÏ lµ nhi tö cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh - Ph­¬ng NhÞ hiÖp? o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn