Xem mẫu

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -323- Håi thø m­êi bÈy Kú phong ®ét khëi P h­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng nhÞn ®­îc nªn buét miÖng hái : - T©n l∙o tiÒn bèi, ng­êi nµy cã ph¶i lµ Chóc C«ng Minh kh«ng ? Lêi ®∙ ra khái miÖng th× môc quang cña chµng míi nh×n râ ng­êi trªn tay T©n B¸ C«ng lµ ai. Th× ra ng­¬i nÇy lµ mét trung niªn ngoµi tø tuÇn nªn tù nhiªn lµ kh«ng ph¶i lµ Chóc C«ng Minh råi ! Tèng Phï ng¹c nhiªn kªu lªn : - Kú qu¸i ! ThËt lµ kú qu¸i ! T¹i sao y phôc l∙o th©u nhi ta mua cho Chóc C«ng Minh l¹i mÆc trªn ng­êi g∙ nÇy ? T©n B¸ C«ng th¶ thi thÓ trªn tay xuèng tr­íc cöa hèc nói vµ nãi : - Ng­êi nµy kh«ng ph¶i lµ Chóc l∙o qu¸i chø ! Hãa ra l∙o còng kh«ng d¸m kh¼ng ®Þnh ng­êi nµy cã ph¶i lµ Chóc C«ng Minh hay kh«ng, cã lÏ v× c¸ch biÖt qu¸ l©u nªn T©n B¸ C«ng kh«ng thÓ nhí ®Ých x¸c h×nh m¹o cña Chóc C«ng Minh Tèng Phï chau mµy nãi: - Kh«ng ph¶i, ng­êi nµy nhá h¬n Chóc l∙o qu¸i nh÷ng hai ba chôc tuæi th× ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng ph¶i l∙o ta råi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái : - Tèng l∙o, bé y phôc nÇy lµ do l∙o mua cho Chóc C«ng Minh thËt chø ? Tèng Phï nãi : - §Ých th©n l∙o phu ®i mua th× tù nhiªn lµ kh«ng thÓ nhÇm råi ! Nh­ng t¹i sao Chóc l∙o qu¸i kh«ng mÆc mµ ®Ó cho g∙ nÇy mÆc ? An TiÓu B×nh suy nghÜ mét lóc råi nãi : - V∙n bèi biÕt råi ! Tèng Phï liÒn hái : - C« n­¬ng biÕt c¸i g× ? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - NhÊt ®Þnh lµ g∙ nÇy ®∙ häc thñ nghÖ cña Tèng l∙o ! Tèng Phï ng¹c nhiªn, l∙o nãi : - Trém µ ? Kh«ng lÏ c« n­¬ng nãi g∙ nÇy ®∙ trém y phôc cña Chóc l∙o qu¸i ? An TiÓu B×nh nãi : - NÕu kh«ng ph¶i thÕ th× t¹i sao y phôc cña Chóc l∙o l¹i ë trªn ng­¬i g∙ ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -324- Tèng Phï nãi : - L∙o phu thËt kh«ng hiÓu næi ! G∙ nÇy dùa vµo ®©u mµ cã thÓ trém y phôc cña Chóc l∙o qu¸i chø ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - Cã lÏ hiÒn ®Ö nãi kh«ng sai, rÊt cã thÓ lµ g∙ nÇy ®∙ trém y phôc cña Chóc l∙o råi ! Lóc nÇy T©n B¸ C«ng ®∙ cëi y phôc cña ®¹i h¸n trung niªn ra ®Ó t×m nguyªn nh©n c¸i chÕt. Sau mét håi xem xÐt th× l∙o kªu thÊt thanh : -§©y lµ ch­ëng lùc g× mµ tµn ®éc nh­ vËy ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi b­íc l¹i xem th× thÊy gi÷a ngùc ng­êi nµy qu¶ nhiªn cã ®«i ch­ëng Ên mµu hång hiÖn lªn rÊt râ rµng. Tèng Phï võa nh×n thÊy th× bÊt gi¸c kªu lªn : -XÝch DiÖm Ch­ëng ! T©n B¸ C«ng tiÕp lêi : - XÝch DiÖm Ch­ëng lµ vâ c«ng ®éc m«n cña Thiªn Nam Qu¸i TÈu - Chóc Cao Phong, ph¶i kh«ng ? Tèng Phï nãi : - Kh«ng sai ! T©n B¸ C«ng nãi : - VËy ng­êi nµy chÕt d­íi tay Chóc C«ng Minh µ ? Tèng Phï nãi : - Cã thÓ lµ nh­ vËy nh­ng còng cã thÓ kh«ng ph¶i ! T©n B¸ C«ng chau mµy nãi : - Ph¶i th× ph¶i, kh«ng ph¶i th× kh«ng ph¶i, t¹i sao ph¶i nãi cã thÓ lµ nh­ vËy vµ cã thÓ kh«ng ph¶i nh­ vËy ? Tèng Phï nãi : - XÝch DiÖm Ch­ëng tuy lµ vâ c«ng ®éc m«n cña Chóc gia nh­ng §éc ®¹i phu ¸c Khæng Minh trong Ngò Ma l¹i lµ ®Ö tö cña Chóc Cao Phong, lÏ nµo T©n l∙o kh«ng biÕt chuyÖn nµy µ ? T©n B¸ C«ng nãi : - §éc ®¹i phu còng biÕt XÝch DiÖm Ch­ëng µ ? - §∙ lµ ®Ö tö cña Chóc gia th× cã lý nµo l¹i kh«ng biÕt ? Nh­ng Tèng mç cho r»ng hiÖn t¹i ¸c Khæng Minh vÉn ch­a d¸m ®Õn Tung S¬n ! - T¹i sao ? - ¸c Khæng Minh lµ nh©n vËt ®a m­u tóc trÝ, gi¶o quyÖt h¬n ng­êi, nÕu h¾n kh«ng n¾m ch¾c phÇn th¾ng mét c¸ch tuyÖt ®èi th× nhÊt ®Þnh h¾n sÏ kh«ng ®Õn ! - Còng cã lý ! Nh­ vËy th× nhÊt ®Þnh lµ g∙ nÇy chÕt d­íi tay Chóc C«ng Minh råi ! - Theo lý mµ nãi th× h×nh nh­ kh«ng cßn ng­êi nµo kh¸c ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -325- Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi : - Tèng l∙o, trªn ph­¬ng diÖn t×nh lý th× h×nh nh­ chuyÖn nµy kh«ng th«ng råi ! Tèng Phï hái l¹i : - Kh«ng th«ng chç nµo ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - NÕu ng­¬i nµy v× trém y phôc cña Chóc l∙o qu¸i dÉn ®Õn viÖc tù chuèc häa vµo th©n th× t¹i sao sau khi giÕt g∙ råi, Chóc l∙o qu¸i kh«ng lÊy l¹i y phôc ? Tèng Phï mØm c­êi, nãi : - NÕu l∙o phu cã thÓ hiÓu ®­îc ®iÓm nµy th× ch¼ng ph¶i mäi chuyÖn ®Òu râ råi sao ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V∙n bèi cã mét c¸ch nghÜ, kh«ng biÕt cã thÓ nãi ra ch¨ng ? Tèng Phï gËt ®Çu, nãi : - L∙o ®Ö ng­¬i thö nãi ra xem ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V∙n bèi cho r»ng g∙ nÇy kh«ng ph¶i chÕt bëi tay Chóc l∙o qu¸i... T©n B¸ C«ng hái l¹i : - T¹i sao lai nãi nh­ thÕ ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V∙n bèi chØ c¶m thÊy nh­ thÕ mµ th«i ! Cßn nh­ hái t¹i sao th× v∙n bèi kh«ng thÓ nµo nãi râ ra ®­îc ! T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi : - L∙o ®Ö ng­¬i nãi nh­ thÕ h¸ ch¼ng ph¶i nh­ lµ kh«ng nãi sao ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V× v∙n bèi c¶m thÊy bªn trong h×nh nh­ cã mét ®iÒu rÊt ®Æc biÖt... T©n B¸ C«ng truy vÊn : - §iÒu g× ®Æc biÖt ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V∙n bèi ®o¸n r»ng Chóc l∙o qu¸i kh«ng ph¶i lµ ng­êi giÕt g∙ nµy th× c¸i chÕt cña g∙ nÇy kh«ng thÓ ®¬n gi¶n nh­ vËy, bªn trong tÊt cã nguyªn nh©n rÊt lín. - T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi : - Kh«ng sai ! L∙o phu còng nghÜ nh­ vËy ! Chît nghe An TiÓu B×nh c­êi khanh kh¸ch mét trµng råi nãi : - T©n c«ng c«ng, c¸c vÞ nãi toµn nh÷ng lêi v« Ých th«i ! T©n B¸ C«ng hái l¹i : - C« n­¬ng cã cao kiÕn g× ch¨ng ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -326- An TiÓu B×nh nãi : - Cao kiÕn th× kh«ng cã, mµ chØ cã mét chót kh«ng nhÉn n¹i ®­îc th«i ! T©n c«ng c«ng cã lÏ ®Õn lóc chóng ta nªn h¹ s¬n råi ®ã ! T©n B¸ C«ng ng¹c nhiªn hái l¹i : - H¹ s¬n ngay b©y giê µ ? An TiÓu B×nh nãi : - L∙o kh«ng muèn ®i sao ? ë ®©y ®∙ kh«ng gÆp ®­îc Chóc l∙o qu¸i th× chóng ta kh«ng cÇn ë l¹i ®©y n÷a råi ! T©n B¸ C«ng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi : - C¸c ng­¬i ®∙ nãi ë l¹i v« Ých th× chóng ta h¹ s¬n th«i ! Nh­ng l∙o th©u nhi nµy, chóng ta cã nªn mang thi thÓ g∙ nÇy xuèng nói kh«ng ? Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi : - Kh«ng cÇn ! §Ó h¾n ë l¹i trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt cã lÏ lµ tèt h¬n ! An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái : -T¹i sao l¹i tèt h¬n ? Tèng Phï nãi : - N¬i nµy l¹nh h¬n ThiÕu L©m tù rÊt nhiÒu, nÕu thi thÓ ®­îc ®Ó l¹i ë ®©y th× chi Ýt lµ trong vßng mét tr¨m ngµy còng sÏ kh«ng bÞ thèi röa. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - Th× ra lµ nh­ thÕ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi xen vµo : - Qu¶ nhiªn Tèng l∙o nghÜ rÊt chu ®¸o, nÕu lµ v∙n bèi th× e r»ng thi thÓ cña g∙ nÇy ®∙ bÞ qu¨ng xuèng nói råi ! Nãi ®o¹n chµng quay ng­êi trë b­íc rêi tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt, Tèng Phï, T©n B¸ C«ng vµ An TiÓu B×nh còng lÇn l­ît theo sau. QuÇn l∙o vÒ ®Õn ThiÕu L©m tù th× bãng ®ªm ®∙ bu«ng xuèng kh¾p n¬i trong ThiÕu L©m tù ®Òu ®∙ th¾p ®Ìn ®uèc s¸ng choang, ngoµi s¬n m«n cã mÊy chôc hßa th­îng ®øng thµnh hai hµng, tay cÇm ®uèc tay cÇm thiÒn tr­îng tùa nh­ chê ®îi ®Þch. T©n B¸ C«ng lµ ng­êi ®i ®Çu, l∙o võa nh×n thÊy c¶nh t­îng trªn th× bÊt gi¸c dõng b­íc. Ngay lóc ®ã, NhËp Th¸nh ®¹i s­ còng më s¬n m«n b­íc ra. T©n B¸ C«ng trîn trõng m¾t nh×n NhËp Th¸nh ®¹i s­ vµ lín tiÕng nãi : - Hßa th­îng, chuyÖn g× thÕ nÇy ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay gi÷a ngùc niÖm A di ®µ phËt råi nãi : - L∙o bå t¸t, c¸c vÞ võa ®i kh«ng l©u th× ®∙ cã ng­êi t×m ®Õn ThiÕu L©m g©y sù. T©n B¸ C«ng nghe vËy th× l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi : - KÎ ®ã lµ ai ? C¸c ng­¬i cã b¾t gi÷ h¾n l¹i kh«ng ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -327- NhËp Th¸nh ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi : - Kh«ng cã ! Ng­êi nµy ®¶ th­¬ng n¨m ®Ö tö cña bæn tù th× bÞ bän l∙o n¹p ph¸t hiÖn, nh­ng ®¸ng tiÕc lµ khinh c«ng cña ®èi ph­¬ng qu¸ nhanh nªn bän l∙o n¹p kh«ng kÞp nhËn ra h¾n lµ nh©n vËt nµo. T©n B¸ C«ng né khÝ nãi : - C¸c ng­¬i sao l¹i v« dông thÕ ? §­êng ®­êng lµ mét toµ ThiÕu L©m tù mµ ®Ó ®èi ph­¬ng xem nh­ mét chç kh«ng ng­êi, nÕu chuyÖn nµy truyÒn ra ngoµi giang hå th× ch¼ng ph¶i mÊt thÓ diÖn l¾m sao ? T©n B¸ C«ng cµng nãi cµng lé tøc khÝ, nÕu Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng kÞp thêi h¾ng giäng vµ ®­a tay gi÷ l∙o l¹i th× cã lÏ NhËp Th¸nh ®¹i s­ ®∙ ¨n mÊy c¸i b¹t tai råi. An TiÓu B×nh còng tá ra kh«ng vui, nµng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi : - §¹i s­, c¸c vÞ lËp trËn ë ®©y ®Ó lµm g× vËy ? KÎ ®ét nhËp vµ ®¶ th­¬ng ®Ö tö cña quý tù cã lÏ ®∙ viÔn tÈu cao phi råi, h¾n cßn quay l¹i chê cho c¸c vÞ b¾t gi÷ sao ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ thë dµi mét tiÕng råi nãi : - TiÓu thÝ chñ, chuyÖn nµy qu¶ nhiªn lµ bän bÇn t¨ng xö lý kh«ng ®óng råi, chØ cã ®iÒu vâ c«ng cña ®èi ph­¬ng qu¸ cao c­êng, huynh ®Ö bän bÇn t¨ng l¹i ®ang cã chuyÖn ë Tµng Kinh C¸c nªn chØ cã ®Ö tö ®êi thø ba cña bæn tù ®èi phã víi ®Þch nh©n. V× vËy, còng khã tr¸ch chuyÖn bän hä ®Ó ®Þch nh©n tho¸t ®i ! T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t, nãi : - Ho¾c Minh Phong vµ hai vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang ®©u ? Bän hä còng kh«ng biÕt g× sao ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - Bän hä ®Òu ë trong tÞnh thÊt tr«ng chõng TrÞnh §¹i C­¬ng thÝ chñ, ®Õn lóc nghe tin ch¹y ra th× ®Þch nh©n ®∙ tho¸t ®i råi ! T©n B¸ C«ng l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi : - ThËt lµ tøc chÕt ®i ®­îc ! KÎ ®ét nhËp cã lé sè vâ c«ng nh­ thÕ nµo ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ g­îng c­êi nãi : - Ng­êi nµy khinh c«ng nh­ giã, tho¹t Èn tho¹t hiÖn, thñy chung kh«ng lé xuÊt th©n phËn... T©n B¸ C«ng nghe vËy th× tøc khÝ, l∙o võa dËm ch©n võa nãi : - V« dông ! Bän hßa th­îng c¸c ng­¬i thËt lµ mét lò v« dông ! Lóc nÇy, Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng lªn tiÕng, chµng nãi : - §¹i s­, tuy ®Ö tö quý tù kh«ng biÕt lai lÞch cña ®èi ph­¬ng nh­ng chi Ýt còng tr«ng thÊy h×nh d¹ng cña h¾n cao thÊp thÕ nµo chø ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay nãi : - Theo nh÷ng ®Ö tö xuÊt chiÕn thuËt l¹i th× ®èi ph­¬ng cã th©n h×nh bÐ nhá tr«ng tùa nh­ lµ mét n÷ thÝ chñ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi : - Xem ra l¹i lµ Thiªn Ma N÷ ®Õn gië trß råi ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -328- T©n B¸ C«ng nãi : - Kh¸ l¾m ! ChØ cÇn bän chóng to gan d¸m ®Õn lÇn n÷a th× nhÊt ®Þnh l∙o phu b¾t sèng tõng ¶ råi viÕt mét ch÷ T©n lªn mÆt bän chóng ! An TiÓu B×nh nghe vËy th× kh«ng nhin ®­îc nªn «m bông c­êi khanh kh¸ch mét trµng. T©n B¸ C«ng quÐt môc quang nh×n qua nµng vµ qu¸t hái : - Ng­¬i c­êi c¸i g× ? An TiÓu B×nh nãi : - T©n c«ng c«ng, kh«ng ph¶i v∙n bèi c­êi... Tuy miÖng nãi kh«ng c­êi nh­ng nµng nhÞn kh«ng ®­îc l¹i «m bông c­êi tiÕp. T©n B¸ C«ng né khÝ xung thiªn, l∙o qu¸t mét tiÕng nh­ sÊm sÐt : - Ng­¬i cßn d¸m c­êi h¶ ? Kh«ng sî T©n c«ng c«ng nµy xÐ ng­¬i ra lµm hai m¶nh... Lêi ch­a døt th× l∙o ®∙ xuÊt thñ chôp vÒ phÝa An TiÓu B×nh. Nh­ng An TiÓu B×nh ®©u ph¶i lµ mét c« n­¬ng tÇm th­êng, nµng võa nghe l∙o nãi muèn xÐ m×nh ra lµm hai m¶nh th× l¾c th©n h×nh mét c¸i, tøc th× toµn th©n nµng tùa nh­ mét lµn khãi nhÑ bay th¼ng vµo trong ThiÕu L©m tù. T©n B¸ C«ng hõ mét tiÕng råi quay sang nãi víi NhËp Th¸nh ®¹i s­ : - Hßa th­îng, cßn kh«ng mau b¶o bän ®Ö tö v« dông cña ng­¬i ®i niÖm vµi c©u kinh phËt, ®Ó bän chóng thñ ngoµi nµy e r»ng sÏ bÞ s¬n phong lµm ho nhiÔm l¹nh ®Êy... Lêi ch­a døt th× l∙o còng phãng b­íc ®i vµo ThiÕu L©m tù. Lóc nÇy Tèng Phï míi mØm c­êi nãi víi NhËp Th¸nh ®¹i s­ : - §¹i s­, T©n l∙o qu¸i nãi kh«ng sai, kh«ng cÇn bµy trËn ë ®©y chê ®Þch n÷a, dï Thiªn Ma N÷ cã trë l¹i th× ®∙ cã Ph­¬ng l∙o ®Ö vµ T©n l∙o qu¸i ®èi phã. NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - L∙o n¹p tu©n mÖnh... Nãi ®o¹n l∙o h¹ lÖnh cho nh÷ng hßa th­îng bµy trËn tr­íc s¬n m«n lËp tøc gi¶i t¸n, chØ ®Ó l¹i vµi tªn tuÇn canh mµ th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµo ®Õn kh¸ch ®­êng th× thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn ®ang tØnh to¹ vËn khÝ ®iÒu tøc. Tuy rÊt nãng lßng nh­ng chµng kh«ng thÓ lµm kinh ®éng nªn ®µnh tùa cöa nh×n TrÞnh §¹i C­¬ng ®Õn ngÉn ng­êi. Mét lóc sau th× T©n B¸ C«ng còng t×m ®Õn kh¸ch ®­êng, l∙o quÐt môc quang nh×n quanh råi nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi : - L∙o ®Ö, ng­¬i rÊt nãng lßng muèn nãi chuyÖn víi h¾n ph¶i kh«ng ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi g­îng c­êi nãi : - §óng vËy, nh­ng TrÞnh ®¹i b¸ vËn khÝ trÞ th­¬ng ch­a tØnh l¹i nªn cã khÈn tr­¬ng th× còng v« Ých th«i ! T©n B¸ C«ng c­êi c­êi, nãi : - Ai b¶o khÈn tr­¬ng lµ v« Ých ? L∙o phu cã biÖn ph¸p kh¶ dÜ gióp h¾n sím tØnh l¹i... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -329- Võa nãi l∙o võa b­íc ®Õn tr­íc ch¨m chó nh×n TrÞnh §¹i C­¬ng mét lóc råi nãi tiÕp : - §Ó l∙o phu thö xem ! Lêi võa døt th× bçng nhiªn l∙o xuÊt ®¬n ch­ëng Ên lªn gi÷a l­ng TrÞnh §¹i C­¬ng råi vËn néi lùc ®Èy vµo ng­êi ®èi ph­¬ng. Th× ra l∙o ta muèn dïng c«ng lùc v« th­îng cña m×nh ®Ó gióp TrÞnh §¹i C­¬ng trÞ th­¬ng. Tuy th­¬ng thÕ rÊt nÆng nh­ng ®an d­îc cña ThiÕu L©m lµ th¸nh d­îc trÞ th­¬ng, sau khi uèng vµo th× th­¬ng thÕ cña TrÞnh §¹i C­¬ng ®∙ cã nhiÒu chuyÓn biÕn tèt. Thªm vµo ®ã, qua mét ngµy tù vËn khÝ ®iÒu tøc th× th­¬ng thÕ vèn ®∙ b×nh phôc b¶y, t¸m phÇn råi, lóc nÇy bçng nhiªn cã mét luång c«ng lùc nhËp vµo th©n thÓ ®Ó y d­îc lùc theo kinh m¹ch ch¹y kh¾p toµn th©n, nhÊt thêi nh÷ng c¶m gi¸c ®au ®ín tr­íc ngùc cña TrÞnh §¹i C­¬ng nh­ bÞ mét luång ®¹i phong quÐt s¹ch. Thêi gian ch­a c¹n tuÇn trµ th× bçng nhiªn TrÞnh §¹i C­¬ng thë phµo mét håi råi më bung m¾t ra. T©n B¸ C«ng thu ch­ëng l¹i vµ nãi : - Ph­¬ng l∙o ®Ö, thÕ nµo ? L∙o phu kh«ng nãi kho¸c ®Êy chø ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi v« cïng c¶m kÝch, chµng véi cung thñ hµnh lÔ vµ nãi : - §a t¹ ®¹i ®øc t­¬ng trî cña l∙o tiÒn bèi... T©n B¸ C«ng kho¸t tay nãi : - Mét chót cö ®éng ch©n tay, cã ®¸ng g× mµ gäi lµ ®¹i ©n ®¹i ®øc. L∙o ®Ö ng­¬i cã chuyÖn g× th× cã thÓ nãi víi h¾n råi ®Êy ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - V∙n bèi tu©n mÖnh ! Nãi ®o¹n chµng b­íc tíi tr­íc quú gèi b¸i kiÕn TrÞnh §¹i C­¬ng vµ nãi : - TrÞnh ®¹i b¸ cßn nhí tiÓu ®iÖt kh«ng ? TrÞnh §¹i C­¬ng chó môc nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét lóc, song môc cña l∙o chît lÊp l¸nh ngÊn lÖ, l∙o khÏ nãi : - Nghi nhi, mau ®øng lªn råi h∙y nãi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi b¸i mét b¸i råi míi ®øng lªn nÐp qua bªn. TrÞnh §¹i C­¬ng ng¾m nh×n chµng tõ ch©n tíi ®Çu, håi l©u sau l∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi : - HiÒn ®iÖt, chóc mõng ng­¬i ! MÊy n¨m kh«ng gÆp, ch¼ng ngê ng­¬i ®∙ tr­ëng thµnh thÕ nÇy mµ cßn luyÖn ®­îc vâ c«ng th­îng thõa... ThËt kh«ng uæng c«ng vi b¸ cøu ng­¬i n¨m x­a n¬i cöa rõng... Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy tª t¸i trong lßng, chµng khÏ nãi : - ¢n cøu m¹ng cña ®¹i b¸, tiÓu ®iÖt suèt ®êi kh«ng d¸m quªn... TrÞnh §¹i C­¬ng l¾c ®Çu, nãi : - Nghi nhi, sau nÇy kh«ng d­îc nh¾c ®Õn ba ch÷ ©n cøu m¹ng n÷a nhÐ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §¹i b¸... Ng­êi... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -330- TrÞnh §¹i C­¬ng kho¸t tay, nãi : - Sinh m¹ng cña vi b¸ ch¼ng ph¶i võa ®­îc ng­¬i cøu ®Êy sao ? L∙o ngõng l¹i mét l¸t råi b­íc tíi x¸ T©n B¸ C«ng mét x¸ vµ nãi : - §a t¹ ®¹i ®øc trî gióp cña tiÒn bèi, TrÞnh §¹i C­¬ng nµy cßn sèng mét ngµy tÊt sÏ kh«ng d¸m quªn ¬n ! T©n B¸ C«ng th¶n nhiªn nãi : - Kh«ng cÇn kh¸ch khÝ nh­ thÕ ! V× Ph­¬ng l∙o ®Ö nªn l∙o phu míi xuÊt thñ cøu ng­¬i, nÕu muèn c¸m ¬n th× h∙y c¸m ¬n vÞ thÕ ®iÖt cña ng­êi ®Êy ! §Õn lóc nÇy TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn ch­a biÕt T©n B¸ C«ng lµ nh©n vËt nµo nh­ng l∙o nghÜ ®èi ph­¬ng ®∙ cã thÓ xuÊt thñ gióp m×nh th× tÊt ph¶i lµ vâ l©m kú kh¸ch. Do vËy l∙o liÒn cung thñ nãi : - TiÒn bèi khiªm tèn nh­ vËy thËt khiÕn TrÞnh mç v¹n phÇn kÝnh phôc... Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi : - §¹i b¸, vÞ l∙o tiÒn bèi nÇy lµ kú nh©n ®­¬ng ®¹i ®Êy, ®¹i b¸ tõng nghe nãi ®Õn T©n B¸ C«ng - T©n l∙o tiÒn bèi rèi chø ? TrÞnh §¹i C­¬ng nghe vËy th× bÊt gi¸c s÷ng sê. Râ rµng l∙o kh«ng ngê l∙o nh©n tr­íc mÆt lµ Vâ l©m NhÊt Qu¸i T©n B¸ C«ng ! Håi l©u sau TrÞnh §¹i C­¬ng míi cung thñ, nãi : - Th× ra lµ T©n l∙o tiÒn bèi, v∙n bèi cã m¾t mµ kh«ng biÕt th¸i s¬n, thËt lµ ®¾c téi... T©n B¸ C«ng chau mµy, nãi : - §­îc råi ! L∙o phu kh«ng thÝch kh¸ch khÝ ®©u, ng­¬i chí l¶i nh¶i n÷a. Ph­¬ng l∙o ®Ö cßn chê thØnh gi¸o ng­¬i ®Êy ! TrÞnh §¹i C­¬ng véi cung kÝnh nãi : - NÕu vËy th× v∙n bèi kh«ng d¸m lµm phiÒn l∙o tiÒn bèi n÷a ! Nãi xong l∙o hµnh lÔ råi míi quay sang hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi : - Nghi nhi, vi b¸ bÞ giam cÇm ë ngoµi §¨ng Long thµnh. Ch¼ng hay vÞ b»ng h÷u nµo ®∙ cøu vi b¸ vÒ ®©y vËy ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §ã lµ mét vÞ b»ng h÷u cña tiÓu ®iÖt... - Ng­êi ®ã hiÖn ë ®©u ? - An hiÒn ®Ö ®ang ë t¹i ThiÕu L©m tù, ®¹i b¸ muèn gÆp ch¨ng ? - §­¬ng nhiªn lµ ph¶i b¸i t¹ ©n cøu m¹ng, Nghi nhi mau ®i mêi ©n nh©n ®Õn nhÐ ! - TiÓu ®iÖt tu©n mÖnh ! Nãi ®o¹n chµng ®Þnh rêi kh¸ch ®­êng ®i t×m An TiÓu B×nh th× chît nghe tiÕng Tèng Phï tõ ngoµi cña lín tiÕng nãi : - L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng cÇn ®i, l∙o phu sÏ ®i thay ng­¬i vËy ! Lêi võa døt th× l∙o ®∙ quay ng­êi cÊt b­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi víi theo : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -331- - PhiÒn Tèng l∙o nhÐ ! TrÞnh §¹i C­¬ng véi kªu lªn : - §©u d¸m nh­ thÕ ?... T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, tiÕp lêi : - TrÞnh §¹i C­¬ng, cã nhiÒu chuyªn ng­¬i ch¼ng cÇn bËn t©m, nªn biÕt vÞ thÕ diÖt cña ng­¬i hiÖn ®∙ lµ nh©n vËt quan träng trong vâ l©m, ngay c¶ l∙o phu còng quyÕt t©m nghe lÖnh cña h¾n ®Êy. Sau nÇy nÕu cã ai ®ã v× Ph­¬ng l∙o ®Ö mµ lµm ®iÒu g× cho ng­¬i th× ng­¬i còng kh«ng cÇn ®a t¹ theo kiÓu kh¸ch s¸o nh­ võa råi n÷a ! TrÞnh §¹i C­¬ng ng¬ ngÈn mét lóc råi nãi : - V∙n bèi nhí råi ¹ ! L∙o h¬i ngõng l¹i råi quay sang hái TuyÕt Nghi : - Nghi Nhi, vÞ §«ng NhÜ l∙o nh©n cã ph¶i lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi : - Kh«ng sai, §«ng NhÜ l∙o nh©n chÝnh lµ KiÕm ThÇn... TrÞnh §¹i C­¬ng thë dµi mét håi råi nãi : - Bän vi b¸ thËt lµ cã m¾t mµ kh«ng ph©n biÖt cao nh©n, cßn b¶o kiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp lµm ng­êi ®¸nh xe cho Trung Ch©u Tam HiÖp, chuyÖn nµy nÕu thiªn h¹ biÕt ®­îc tÊt sÏ c­êi bän ta lµ v« lÔ th«i ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - §¹i b¸, tiªn s­ kh«ng hÒ tr¸ch chuyÖn ®ã. TrÞnh §¹i C­¬ng hèt ho¶ng kªu lªn : - HiÒn ®iÖt, ng­¬i võa nãi c¸i g× tiªn s­ ? Kh«ng lÏ chuyÖn giang hå ®ån ®¹i KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn lµ sù thËt sao ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi buån b¶ nãi : - §¹i b¸ nãi kh«ng sai, tiªn s­ ®∙ t¹ thÕ t¹i Cïng Lai S¬n. TrÞnh §¹i C­¬ng thë dµi, nãi : - Vâ l©m võa xuÊt hiÖn lo¹n c¶nh th× TrÇn ®¹i hiÖp t¹ thÕ, thËt lµ... Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §¹i b¸ nãi chÝ ph¶i, chØ cã ®iÒu th­¬ng thÕ cña tiªn s­ ®∙ sím v« ph­¬ng chöa trÞ nÕu kh«ng v× tiÓu ®iÖt th× cã lÏ ng­êi ®∙ t¹ thÕ tõ hai n¨m tr­íc råi ! TrÞnh §¹i C­¬ng l¹i thªm mét phen kinh ng¹c, l∙o nãi : - Sao l¹i cã chuyÖn nh­ thÕ ? Kh«ng lÏ TrÇn ®¹i hiÖp v× thä th­¬ng mµ khø thÕ ? - Kh«ng sai ! Tiªn s­ bÞ ng­êi ta ¸m to¸n ! - C¸i g× ? Víi b¶n l∙nh cña TrÇn ®¹i hiÖp th× dÔ nµo cã thÓ ¸m to¸n l∙o ta ? - §¹i b¸, ®©y còng chÝnh lµ chuyÖn mµ tiÓu ®iÖt sÏ ph¶i ®iÒu tra râ ®Ó phôc thï cho Tiªn s­ míi ®­îc ! Hai ng­êi ®èi ®¸p ®Õn ®©y th× Tèng Phï ®∙ cïng An TiÓu B×nh b­íc vµo. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -332- Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi víi TiÓu B×nh : - HiÒn ®Ö, TrÞnh ®¹i b¸ muèn b¸i t¹ ©n cøu m¹ng cña hiÒn ®Ö ®Êy... An TiÓu B×nh véi kªu lªn : - Lµm sao tiÓu ®Ö d¸m nhËn ? ChuyÖn nµy... Nµng ch­a døt lêi th× ®∙ nghe TrÞnh §¹i C­¬ng nãi : - TrÞnh mç kh«ng may lät vµo tay Ngò Ma, nÕu kh«ng cã thiÕu hiÖp tr­îng nghÜa gi¶i cøu th× e r»ng ®∙ sím vïi th©n trong ®Êt råi. ¢n t¸i t¹o nµy ®­¬ng nhiªn lµ c¶ ®êi TrÞnh mç kh«ng d¸m quªn... An TiÓu B×nh véi hoµn lÔ vµ khiªm tèn nãi : - TrÞnh ®¹i hiÖp, dõng nãi lµ v∙n bèi ®∙ kÕt giao víi Ph­¬ng huynh, dï lµ ng­êi kh«ng quen biÕt mµ gÆp chuyÖn bÊt b×nh nh­ vËy th× v∙n bèi còng kh«ng thÓ tù thñ bµng quan ! NÕu TrÞnh ®¹i hiÖp cßn nãi lêi ®a t¹ n÷a lµ ®∙ xem v∙n bèi nh­ ng­êi ngoµi råi ®Êy ! TrÞnh §¹i C­¬ng nghe vËy th× bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi : - §¹i ©n kh«ng thÓ t¹ b»ng lêi, ngµy sau nÕu An c«ng tö cã viÖc g× dïng ®­îc TrÞnh mç th× nhÊt ®Þnh TrÞnh mç sÏ ra søc khuyÔn m∙ ! An TiÓu B×nh nãi : - TrÞnh ®¹i hiÖp nÆng lêi råi ! Lóc nÇy Bang chñ C¸i Bang míi lªn tiÕng : - TrÞnh ®¹i hiÖp, cã mét chuyÖn nh­ng ch¼ng hay ng­¬i cã biÕt hay kh«ng ? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi : - ChuyÖn g× vËy ? Xin Bang chñ nãi ra xem ! Ho¾c Minh Phong nãi : - Thiªn Ma N÷ cßn ë §¨ng Phong thµnh kh«ng ? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi : - Thiªn Ma N÷ cã ®Õn §¨ng Phong thµnh nh­ng ®∙ bá ®i tõ mÊy ngµy tr­íc, cßn khi nµo ¶ trë l¹i th× TrÞnh mç kh«ng biÕt ! Ho¾c Minh Phong nãi : - Cßn ¸c Khæng Minh th× sao ? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi : - T¹i h¹ kh«ng thÊy h¾n xuÊt hiÖn ë §¨ng Phong thµnh ! Tèng Phï xen vµo : - Sî r»ng hiÖn t¹i KÕ Th«ng vÉn ch­a d¸m hiÖn th©n ®©u ! Ho¾c Minh Phong hái : - T¹i sao ? Tèng Phï nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -333- - Cã ng­êi cña Chóc gia ®ang Èn c­ t¹i Tung S¬n nªn ®­¬ng nhiªn lµ h¾n kh«ng d¸m c«ng khai lé diÖn råi ! Ho¾c Minh Phong nãi : - ¸c Khæng Minh quû kÕ ®a ®oan, chóng ta ph¶i ®Ò phßng h¾n míi ®­îc. Chît nghe T©n B¸ C«ng h¾ng giäng mét tiÕng råi nãi : - Ho¾c Minh Phong ! Ho¾c Minh Phong giËt m×nh véi hái : - §¹i thóc cã g× chØ gi¸o ch¨ng ? T©n B¸ C«ng nãi : - Ng­¬i lµ chñ mét bang mµ t¹i sao l¹i nh¸t gan sî chuyÖn nh­ thÕ ? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi : - §¹i thóc, kh«ng ph¶i lµ v∙n bèi sî chuyÖn ! ChØ v× KÕ Th«ng lµ nh©n vËt cùc kú th©m hiÓm, ë ngoµi chç s¸ng th× chóng ta kh«ng sî h¾n nh­ng trong bãng tèi th× qu¶ thËt lµ khã ®ïa víi h¾n ! L∙o ng­ng mét l¸t råi quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi : - L∙o ®Ö, ch¼ng ph¶i lµ ng­¬i cã chuyÖn muèn t×m TrÞnh ®¹i hiÖp ®ã sao ? B©y giê ®∙ gÆp nhau th× t¹i sao ch¼ng nãi g× c¶ vËy ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §óng vËy, thËt sù lµ v∙n bèi cã rÊt nhiÒu chuyÖn muèn thØnh gi¸o TrÞnh ®¹i b¸... TrÞnh §¹i C­¬ng liÒn nãi : - Nghi nhi, cã chuyÖn g× cø hái ®i, nÕu vi b¸ biÕt th× tÊt sÏ kh«ng tõ chèi tr¶ lêi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : -§¹i b¸, tiÓu ®iÖt muèn biÕt tung tÝch Ph­¬ng b¸ mÉu vµ L¹c huynh hiÖn ®ang ë n¬i nµo ? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi : - B¸ mÉu vµ L¹c huynh cña ng­¬i ®∙ ®i cïng Th¹ch tam ®Ö ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái : - ThÕ ®¹i b¸ kh«ng ®i chung víi bän hä µ ? Vi b¸ vèn ®i cïng bän hä nh­ng vÒ gÇn ®Õn cè h­¬ng cña ng­¬i th× x¶y ra mét chuyÖn nhá nªn ph¶i t¹m thêi chia tay. - Råi sau ®ã ®¹i b¸ kh«ng gÆp l¹i b¸ mÉu vµ L¹c huynh µ ? - Kh«ng ! VÒ sau vi b¸ cã trë l¹i cè h­¬ng cña ng­¬i mÊy lÇn nh­ng t×m kh«ng gÆp bän hä, tuy vi b¸ dÞch dung c¶i trang truy t×m trªn giang hå rÊt l©u nh­ng kÕt qu¶ vÉn kh«ng cã manh mèi g×. - ChuyÖn nµy thËt kú l¹ ! §¹i b¸, cã ng­êi ph¸t hiÖn Th¹ch tam thóc vµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh ë L¹c D­¬ng ®Êy ! - ThËt thÕ sao ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -334- Ho¾c Minh Phong bËt c­êi, nãi : - Ph©n ®­êng L¹c D­¬ng cña b¶n bang tõng ph¸t hiÖn thi thÓ cña bän hä. TrÞnh §¹i C­¬ng kinh h¶i kªu lªn : - Th¹ch tam ®Ö chÕt råi sao ? Võa nãi thÇn s¾c cña l∙o võa liªn tôc biÕn chuyÓn, hai giät n­íc m¾t bÊt gi¸c l¨n ra. Ho¾c Minh Phong véi nãi tiÕp : - TrÞnh ®¹i hiÖp chí véi bi th­¬ng, theo l∙o phu biÕt th× Th¹ch TuÊn vÉn cßn t¹i thÕ... TrÞnh §¹i C­¬ng ch¼ng hiÓu g× c¶, l∙o hái ngay : - Bang chñ nãi vËy lµ nghÜa lµm sao ? Cã ng­êi ë ph©n ®­êng L¹c D­¬ng cña quý bang ph¸t hiÖn thi thÓ bän hä th× t¹i sao nãi lµ Th¹ch tam ®Ö vÉn cßn t¹i thÕ ? Ho¾c Minh Phong nãi : - TrÞnh ®¹i hiÖp chí khÈn tr­¬ng, tuy ph©n ®­êng L¹c D­¬ng ph¸t hiÖn thi thÓ bän hä nh­ng ®ã chØ lµ do ng­êi kh¸c gi¶ trang mµ th«i ! Trªn mÆt TrÞnh §¹i C­¬ng tho¸ng hiÖn vÎ nghi ngê, l∙o nãi : - ThËt kh«ng ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §¹i b¸, Bang chñ nãi lµ sù thËt ®Êy, theo ph©n §­êng chñ nãi sau khi kiÓm tra thi thÓ th× ®ã kh«ng ph¶i lµ Th¹ch tam thóc ! TrÞnh §¹i C­¬ng thë phµo råi nãi : - Tam ®Ö kh«ng ph¶i lµ t­íng ®o¶n mÖnh, xem ra ng­êi chÕt kh«ng ph¶i lµ h¾n råi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §¹i b¸, tiÓu ®iÖt c¶m thÊy chuyÖn nµy rÊt kú qu¸i ! - Kh«ng sai, chuyÖn nµy qu¶ nhiªn rÊt kú qu¸i ! Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch tam ®Ö lµm sao cã thÓ ®i chung víi nhau ®­îc chø ? - §¹i b¸... - Kh«ng lÏ hiÒn diÖt ®∙ nghÜ ra nguyªn do bªn trong ? - Kh«ng, nh­ng tiÓu ®iÖt cho r»ng, Th¹ch tam thóc ®∙ ®i chung víi Ph­¬ng Thiªn Thµnh th× trong chuyÖn nµy tÊt ph¶i cã mét sù kú quÆc... - Vi b¸ còng nghÜ nh­ thÕ, chØ cã ®iÒu kh«ng biÕt lµ t¹i sao ? Bëi lÏ Th¹ch tam ®Ö thõa biÕt lµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®∙ ®o¹n t×nh ®o¹n nghÜa víi ta mµ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - §¹i b¸, chuyÖn Th¹ch tam thóc th× Ho¾c Bang chñ ®∙ ph¸i ng­êi ®i L¹c D­¬ng ®iÒu tra råi ! ChØ cã ®iÒu, Ph­¬ng b¸ mÉu vµ L¹c huynh kh«ng biÕt ®∙ tr«i d¹t ®Õn n¬i nµo... TrÞnh §¹i C­¬ng nãi : - HiÒn ®iÖt, sî r»ng chuyÖn nµy ph¶i chê t×m Th¹ch tam ®Ö råi míi hái ®­îc th«i ! T©n B¸ C«ng cã vÎ kh«ng nhÉn n¹i ®­îc n÷a nªn lín tiÕng nãi : - Ph­¬ng l∙o ®Ö, c¸c ng­¬i nãi tíi nãi lui mµ cã nãi ra ®­îc kÕt qu¶ g× ®©u ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -335- Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - T©n l∙o, bän v∙n bèi ®∙ nãi xong råi, mäi chuyÖn cßn l¹i ph¶i chê gÆp Th¹ch tam thóc th«i ! T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶ råi nãi : - Cã thÕ chø ! TrÞnh §¹i C­¬ng võa míi b×nh phôc nªn ®Ó cho h¾n tÞnh d­ìng mét l¸t míi ®­îc ! TrÞnh §¹i C­¬ng cã vÎ nh­ muèn nãi tiÕp nh­ng l∙o thÊy T©n B¸ C«ng nh×n m×nh th× véi g­îng c­êi nãi : - V∙n bèi biÕt råi ¹ ! Nãi ®o¹n l∙o ®Õn to¹ thiÒn trªn mét chiÕc bå ®oµn tÞnh d­ìng. T©n B¸ C«ng gËt ®Çu, nãi : - Ph­¬ng l∙o ®Ö, chóng ta ®õng lµm phiÒn h¾n n÷a, ®i kiÕm chót g× ¨n th«i ! L∙o nãi ®i lµ ®i ngay tøc kh¾c. Ph­¬ng TuyÕt Nghi, An TiÓu B×nh, Tèng Phï, Ho¾c Minh Phong còng lÇn l­ît rêi kh¸ch ®­êng xuèng trai phong. Sau khi ¨n tèi xong th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi trë l¹i kh¸ch ®­êng nh­ng chµng thÊy TrÞnh §¹i C­¬ng vÉn cßn tØnh to¹ nªn ®µnh ®i ®i l¹i l¹i bªn ngoµi chê ®îi. Ngay lóc ®ã th× NhËp Th¸nh ®¹i s­ véi vµng ch¹y ®Õn nãi : - TiÓu thÝ chñ, Ch­ëng m«n s­ ®Ö sai l∙o n¹p ®Õn mêi tiÓu thÝ chñ ®Ó ®èi phã víi c­êng ®Þch ®Êy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái : - §¹i s­ cã biÕt ng­êi ®ã lµ ai kh«ng ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - Ch­ëng m«n s­ ®Ö cña l∙o n¹p cã hái nh­ng ng­êi nµy Èn th©n trong mét kÖ kinh cña tµng kinh c¸c nªn bän l∙o n¹p kh«ng thÊy râ dung m¹o, ng­êi nµy còng kh«ng b¸o danh t¸nh nªn ®Õn lóc nÇy còng kh«ng biÕt l∙o ta lµ ai ! Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ : - ThËt lµ kú qu¸i ! Lµ nh©n vËt nµo mµ cã thÓ ®ét nhËp vµo Tµng kinh c¸c cña ThiÕu L©m tù ®Ó Èn th©n ? NghÜ ®o¹n chµng hái : - L∙o nh©n ®ã lµm sao ®ét nhËp vµo Tµng kinh c¸c, lÏ nµo n¬i ®ã kh«ng cã cao t¨ng cña quý tù canh gi÷ ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - TiÓu thÝ chñ, Tµng kinh c¸c lµ n¬i ®­îc canh phßng nghiªm mËt nhÊt trong bæn tù. Ng­êi b×nh th­êng quyÕt kh«ng thÓ vµo ®­îc ! L∙o kh«ng chê TuyÕt Nghi hái mµ thë dµi mét håi råi nãi tiÕp : - Nh­ng cã lÏ vâ c«ng cña l∙o thÝ chñ nµy kh«ng tÇm th­êng, nÕu kh«ng th× khã cã thÓ qua m¾t hai s­ ®Ö bän NhËp Ph¸p ngµy ®ªm tóc trùc ë ®ã ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -336- Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ : - NÕu vâ c«ng ng­êi nµy kh«ng cao c­êng th× e r»ng NhËp V©n ®¹i s­ ®∙ kh«ng ph¸i ng­êi ®Õn mêi ta ! NghÜ ®o¹n chµng nãi : - Dï vâ c«ng l∙o nh©n ®ã cao c­êng thÕ nµo th× còng kh«ng thÓ th¾ng ®­îc sù liªn thñ cña c¸c vÞ ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - TiÓu thÝ chñ, Tµng kinh c¸c lµ n¬i tµng tr÷ kinh kÖ bÝ kÝp hµng tr¨m ®êi cña bæn tù, mét khi ®éng thñ th× tÊt sÏ lµm háng nhiÒu kinh ®iÓn vµ bän l∙o n¹p kh«ng tr¸nh khái téi nghiÖt tµy trêi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - Th× ra lµ c¸c vÞ sî nÐm chuét vë ®å nhµ... Chµng ngõng l¹i mét l¸t råi nãi : - PhiÒn ®¹i s­ dÉn ®­êng cho ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi quay ®Çu dÉn TuyÕt Nghi ®Õn Tµng kinh c¸c. Hai ng­êi v­ît qua ba tßa b¶o ®iÖn, xuyªn qua mét hoa viªn th× thÊy mét n¬i ®Ìn ®uèc s¸ng choang gi÷a rõng tróc, ®©y chÝnh lµ Tµng kinh c¸c cña ThiÕu L©m tù. NhËp V©n ®¹i s­ thÊy hai ng­êi ®Õn th× véi chÊp tay nãi : - TiÓu thÝ chñ, l∙o n¹p chê ®∙ l©u råi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi b­íc lªn tr­íc vµ cung thñ, nãi : - Ch­ëng m«n ®¹i s­, l∙o nh©n ®ã ë gian nµo ? NhËp V©n ®¹i s­ nãi : - L∙o nh©n ®ã ë gian gi÷a... Lêi ch­a døt th× bçng nhiªn cã mét trµng c­êi lín ph¸t ra tõ gian gi÷a, tiÕp theo ®ã lµ mét giäng khµn khµn : - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i ®Õn råi µ ? Lêi võa døt th× tõ trong mét kÖ kinh bªn tr¸i cã mét chiÕc ®Çu nh­ tæ qu¹ thß ra. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vËn môc lùc nh×n kü råi buét miÖng kªu lªn : - Th× ra lµ l∙o tiÒn bèi ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ chau mµy hái : - TiÓu thÝ chñ quen víi vÞ l∙o thÝ chñ nµy thËt chø ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - §­¬ng nhiªn lµ thËt ! NhÞ vÞ ®¹i s­, l∙o tiÒn bèi nµy chÝnh lµ l∙o nh©n Èn c­ trªn ®Ønh Th¸i ThÊt ®Êy ! NhËp V©n kinh ng¹c kªu lªn : - Lµ Chóc l∙o thÝ chñ µ ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -337- Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi : - §óng vËy ! Th× ra chiÕc ®Çu cña l∙o nh©n võa thß ra chÝnh lµ Thiªn §µi Tiªn TÈu Chóc C«ng Minh. Chóc C«ng Minh vÉn ch­a lé xuÊt toµn bé th©n h×nh, l∙o khÏ hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, T©n l∙o qu¸i ®Õn ch­a ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - §∙ ®Õn tõ l©u råi ! Chóc C«ng Minh nghe vËy th× véi thôt ®Çu vµo vµ nãi : - L∙o ®Ö, h¾n cã biÕt l∙o phu Èn c­ trªn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt kh«ng ? C¸c ng­¬i...kh«ng nãi víi h¾n lµ l∙o phu gi¶ m¹o ¸ C¸i Hoµng Xung ®Êy chø ? Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ : - L∙o nµy trèn trong Tµng kinh c¸c thÕ nÇy lµ vÉn rÊt sî gÆp T©n B¸ C«ng, nÕu theo sù thËt mµ nãi th× nhÊt ®Þnh l∙o ta sÏ kh«ng chÞu ra ! Chi b»ng ta h∙y lõa l∙o mét phen ®Ó khiÕn l∙o tù chui ra míi ®­îc. NghÜ ®o¹n chµng liÒn nãi : - Sau khi ®Õn ®©y th× c¨n b¶n T©n l∙o tiÒn bèi kh«ng nh¾c ®Õn chuyÖn h«m ®ã, v× vËy l∙o tiÒn bèi ®õng bËn t©m ! Chóc C«ng Minh thß ®Çu hái : - L∙o ®Ö, ng­¬i kh«ng lõa l∙o phu ®Êy chø ? TuyÕt Nghi nãi : - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng råi ! Chóc C«ng Minh cÈn thËn quan s¸t xung quanh mét lóc råi míi nãi : - L∙o ®Ö, hiÖn T©n l∙o qu¸i ®ang ë ®©u ? TuyÕt Nghi nãi : - T©n l∙o ®ang ë trong ThiÕu L©m tù. - Nh­ng kh«ng cã ë chç ng­¬i ®Êy chø ? - Kh«ng ! V∙n bèi chØ ®Õn ®©y mét m×nh, T©n l∙o kh«ng biÕt l∙o tiÒn bèi ®∙ ®Õn ®©y ®©u ! Chóc C«ng Minh quan s¸t mét lóc n÷a råi míi c­êi ha h¶ vµ phãng ra ngoµi. NhËp V©n ®¹i s­ liÒn b­íc ®Õn chÊp tay, nãi : - BÇn t¨ng NhËp V©n xin tham kiÕn Chóc l∙o thÝ chñ ! Chóc C«ng Minh th¶n nhiªn kho¸t tay vµ nãi : - Ch­ëng m«n ®¹i s­, miÔn lÔ ! KhÈu khÝ cña l∙o ta khiÕn TuyÕt Nghi ph¶i s÷ng sê, chµng thÇm nghÜ : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -338- - T¹i sao l∙o ta l¹i dïng khÈu khÝ nh­ vËy ®èi víi Ch­ëng m«n ThiÕu L©m ? Trõ phi l∙o ta lµ tr­ëng bèi cña NhËp V©n ®¹i s­... Chµng cßn ®ang nghÜ th× ®∙ nghe Chóc C«ng Minh nãi : - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ngµy nay ng­¬i cã lªn Th¸i ThÊt kh«ng ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V∙n bèi cã lªn mét lÇn vµ ph¸t hiÖn mét chuyÖn kú qu¸i... - ChuyÖn kú qu¸i thÕ nµo ? - V∙n bèi ph¸t hiÖn mét trung niªn ®¹i h¸n ®∙ chÕt, nh­ng kú qu¸i lµ g∙ nÇy mÆc y phôc do Tèng l∙o mua cho l∙o tiÒn bèi ! - L∙o ®Ö, nãi vËy lµ ng­êi ®ã ®∙ chÕt thËt råi µ ? - ChÕt råi ! G∙ chÕt bëi mét lo¹i vâ c«ng kªu b»ng XÝch DiÖm Ch­ëng nh­ng kh«ng biÕt kÎ ph¸t ch­ëng lµ ai ? Chóc C«ng Minh ng¹c nhiªn nãi : - XÝch DiÖm Ch­ëng µ ? §­¬ng nhiªn lµ l∙o phu biÕt lai lÞch m«n vâ c«ng nµy ! L∙o bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi : - ¤i ! Qu¶ nhiªn lµ h¾n råi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi hái : - H¾n lµ ai ? Chóc C«ng Minh nãi : - TÊt nhiªn lµ ¸c Khæng Minh trong Ngò §¹i Ma Chñ ! TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ : - Xem ra ¸c Khæng Minh ®∙ ®Õn Tung S¬n thËt råi ! NghÜ ®o¹n ch¶ng nãi : - Chóc l∙o, T©n l∙o tiÒn bèi nãi r»ng, nÕu ng­êi ®ã kh«ng chÕt trong tay ¸c Khæng Minh th× tÊt ®∙ chÕt trong tay Chóc l∙o... Chóc C«ng Minh chît biÕn s¾c, l∙o kªu lªn : - L∙o ®Ö, T©n l∙o qu¸i còng lªn Th¸i ThÊt råi µ ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - Chóc l∙o, cã mét chuyÖn mµ v∙n bèi muèn xin l∙o bá qua cho ! - ChuyÖn g× ? - V∙n bèi míi lõa Chóc l∙o ! - Ng­¬i lõa l∙o phu chuyÖn g× ? - ChuyÖn l∙o Èn c­ trªn Th¸i ThÊt, T©n l∙o ®∙ biÕt råi ! - H¾n biÕt råi µ ? Ai nãi víi h¾n ? - Kh«ng ai nãi c¶, ®ã lµ do T©n l∙o tù nghÜ ra ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -339- Chóc C«ng Minh bu«ng tiÕng thë dµi råi quÐt môc quang d¸o d¸c nh×n quanh nh­ T©n B¸ C«ng t×m ®Õn vËy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi thÇm trong bông, chµng nãi : - Chóc l∙o kh«ng cÇn tr¸nh nÐ T©n l∙o n÷a ? Chóc C«ng Minh ng¹c nhiªn hái : - T¹i sao ? Ng­¬i cã biÕt nguyªn nh©n l∙o phu tr¸nh nÐ h¾n kh«ng ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - V∙n bèi ®∙ biÕt ! Nh­ng T©n l∙o nãi r»ng, l∙o ta ®∙ trao lÖnh kú cho s­ ®iÖt D­¬ng Trung cña l∙o tiÒn bèi rèi ! - ThËt kh«ng ? - ChÝnh miÖng T©n l∙o nãi ra nªn tù nhiªn kh«ng thÓ lµ gi¶ ! - VËy th× tèt råi ! L∙o ®Ö, l∙o phu cã nªn ®i gÆp h¾n kh«ng ? - T©n l∙o ®∙ giao lÖnh kú cho D­¬ng Trung th× l∙o tiÒn bèi hµ tÊt ph¶i sî gÆp l∙o ta n÷a ? Chóc C«ng Minh suy nghÜ mét l¸t råi nãi : - §­îc ! Con dÇu xÊu th× còng ph¶i gÆp cha mÑ chång th«i, l∙o phu ®∙ trèn h¾n mÊy m­¬i n¨m, ®Õn h«m nay xem nh­ l∙o phu ®∙ th¾ng råi ! Nãi ®o¹n l∙o ra hiÖu cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi dÉn ®­êng ®i gÆp T©n B¸ C«ng, NhËp V©n ®¹i s­ vµ NhËp Th¸nh ®¹i s­ còng lÇn l­ît theo sau. Bèn ng­¬i ®Õn kh¸ch ®­êng th× thÊy n¬i nµy ®∙ cã mÆt quÇn hµo ®Çy ®ñ l∙o thiÕu, nam, n÷. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®­a Chóc C«ng Minh vµo th× ai nÊy còng ®Òu s÷ng sê, Tèng Phï buét miÖng kªu lªn tr­íc : - Chóc huynh, ng­¬i lµm sao gÆp ®­îc Ph­¬ng l∙o ®Ö vËy ? T©n B¸ C«ng b­íc l¹i gÇn Chóc C«ng Minh vµ lín tiÕng nãi : - L∙o ®Ö, sao ng­¬i biÕn thµnh qu¸i ®¶n thÕ nÇy ? Ch¼ng tr¸ch h«m trªn Th¸i ThÊt l∙o phu kh«ng tµi nµo nhËn ra... Chóc C«ng Minh cung thñ, nãi : - T©n huynh, chóng ta ®Òu ®∙ giµ c¶ råi, tù nhiªn lµ kh«ng cßn vÎ anh tuÊn dÔ nh×n nh­ hai ba m­¬i n¨m tr­íc ! T©n B¸ C«ng nãi : - Chóc l∙o ®Ö nãi kh«ng sai, niªn kû cao th× tù nhiªn lµ kh«ng dÔ nh×n b»ng thêi ®­¬ng niªn, chØ cã ®iÒu theo ta biÕt th× khi cßn trÎ ng­¬i còng ch¼ng dÔ nh×n g× l¾m ! Chóc C«ng Minh nãi : - Ng­êi xÊu mµ lßng tèt, T©n huynh biÕt ®¹o lý nµy mµ ! L∙o ngõng l¹i nh×n qua Ho¾c Minh Phong råi nãi tiÕp : - VÞ nµy cã ph¶i lµ Ho¾c Bang chñ cña C¸i Bang kh«ng ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn