Xem mẫu

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -212- Håi thø m­êi hai ThÇn kiÕm thÞ uy Ph­¬ng §ång Tö Kú,nh×n qua Tèng PhïbiÕt chËmµ?r¶i nãi: - TuyÕt Nghi l∙o thËt sù muèn råi l¾m §ång Tö Kú nãi: - Kh«ng sai, h«m nay l∙o phu kh«ng thÓ lµm râ chuyÖn nµy. TuyÕt Nghi nh×n qua hai vÞ t«ng chñ cña hai ®¹i m«n ph¸i lµ NhËp V©n ®¹i s­ vµ Ho¾c Minh Phong råi nãi: - T¹i h¹ cã mét ®iÒu kiÖn. ThÇn s¾c cña §ång Tö Kú chît trÇm xuèng, l∙o nãi: - §iÒu kiÖn g×? Ng­¬i ®Þnh gië trß g× víi l∙o phu ®©y? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - L∙o kh«ng ®ång ý ch¨ng? §ång Tö Kú c­êi nh¹t nãi: - Ng­¬i t­ëng l∙o phu lµ h¹ng ng­êi nµo mµ chÞu sù hiÕp chÕ cña ng­êi kh¸c chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi ha h¶ råi nãi: - T«n gi¸ kh«ng ®ång ý th× th«i vËy. Xin l­îng thø lµ v¶n bèi kh«ng thÓ nãi râ ra danh hiÖu cña s­ m«n. §ång Tö Kú né khÝ nãi: - TiÓu tö hä Ph­¬ng kia, ng­¬i kh«ng sî chÕt µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - Tõ lóc t¹i h¹ b­íc vµo giang hå ®Õn giê ch­a cã nh©n vËt nµo cã ®∙ b¶n lÜnh bøc t¹i h¹ ®Õn tö ®Þa, t«n gi¸ xuÊt ng«n nãi nh­ vËy lµ cho r»ng vâ c«ng cña t¹i h¹ kh«ng thÓ tù vÖ ch¨ng? - Kh«ng sai! L∙o phu muèn lÊy m¹ng ng­¬i thËt dÔ nh­ trë bµn tay. - T¹i h¹ kh«ng tin. - Ng­¬i kh«ng tin th× h∙y thö xem. §Õn lóc nÇy th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ biÕt trong thêi gian gÇn ®©y §ång Tö Kú ch­a hÒ gÆp LiÔu My N­¬ng còng nh­ hai thuéc h¹ Ng∙i §«ng H¶i vµ Cao V« §Þch, nÕu kh«ng th× l∙o ta hµ tÊt ph¶i tra hái s­ m«n cña chµng. NhÊt thêi chµng chît nghÜ ra mét kÕ nªn mÜm c­êi nãi: - §ång Tö Kú, chóng ta ®¸nh cuéc víi nhau nhÐ. §ång Tö Kú ng¹c nhiªn hái l¹i: - §¸nh cuéc µ? §¸nh cuéc c¸i g×? - §¸nh cuéc lµ l∙o kh«ng thÓ th¾ng ®­îc t¹i h¹. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -213- - L∙o phu kh«ng thÓ th¾ng ®­îc ng­¬i? - Kh«ng sai! L∙o cã d¸m ®¸nh cuéc kh«ng? - Hµ hµ... §­¬ng nhiªn lµ d¸m råi. NÕu l∙o phu kh«ng d¸m th× ®©u cßn lµ mét trong Ngò §¹i Ma Chñ? TiÓu tö, l∙o phu sÏ cho ng­¬i mét c¬ héi lµ ®Ó ng­¬i tù ®­a ra giíi h¹n chiªu sè ®Êy. - §­îc! Mét ngµn chiªu nhÐ! §ång Tö Kú trîn m¾t h¸ miÖng nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mµ kh«ng nãi g×. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi nãi tiÕp: - ThÕ nµo? Chõng ®ã Ýt qu¸ ch¨ng? §ång Tö Kú thë dµi mét håi råi nãi: - Ýt µ? NhiÒu qu¸ ®Êy. TiÓu tö xem ra ng­¬i ng«ng cuång th¸i qu¸ råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi cã ý trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - N¨m tr¨m chiªu nhÐ. §ång Tö Kú nãi: - VÉn nhiÒu qu¸. L∙o kh«ng chê ®îi ph­¬ng lªn tiÕng mµ véi vµng nãi tiÕp: - ThÕ nÇy nhÐ, l∙o phu vµ tiÓu tö ng­¬i ®éng thñ trong vßng n¨m m­¬i chiªu th«i, nÕu trong n¨m m­¬i chiªu mµ l∙o phu kh«ng th¾ng ®­îc ng­¬i th× mäi chuyÖn sÏ tuú tiÓu tö ng­¬i xö lý. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× c­êi thÇm trong bông. Tèng Phï, An TiÓu B×nh vµ Ho¾c Minh Phong còng rÊt ®¾c ý, chØ cã NhËp V©n ®¹i s­ v× ch­a tËn m¾t môc kÝch vâ c«ng cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi nªn khi nghe chµng khiªu chiÕn víi §ång Tö Kú th× l∙o ®∙ ngÇm thÊt kinh råi, b©y giê nghe §ång Tö Kú giíi h¹n trong n¨m m­¬i chiªu mµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch¼ng cã ph¶n øng g× th× l∙o cµng lo l¾ng gÊp béi. NhËp V©n ®¹i s­ chau ®«i mµy b¹c ®Þnh khai khÈu th× ®∙ nghe Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­ kh«ng cÇn lo l¾ng, Ph­¬ng l∙o ®Ö sÏ kh«ng thua ®©u. §ång Tö Kú hõ mét tiÕng råi nãi: - Tèng Phï, ng­¬i d¸m b¶o ®¶m thÕ µ? Tèng Phï mÜm c­êi nãi: - Sao l¹i kh«ng d¸m? Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Tèng l∙o kh«ng cÇn ph¶i b¶o ®¶m, chØ cÇn l∙o ®Õm giïm chiªu sè cho v¶n bèi lµ ®­îc råi. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Tèng Phï, cã mét chuyÖn ng­¬i cÇn ph¶i nhí kü ®Êy. Tèng Phï liÒn hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -214- - ChuyÖn g×? Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ sî Tèng mç ®Õm sai chiªu sè? §ång Tö Kú nãi: - Tèng Phï, nÕu tiÓu tö nµy b¹i trËn th× e r»ng l∙o phu còng kh«ng thÓ bâ qua cho ng­¬i ®Êy. Tèng Phï gi¶ vê kinh sî, l∙o ®­a tay sê ®Çu m×nh vµ nãi: - Kh«ng lÎ §ång Tö Kú ng­¬i còng cã høng thó víi thñ cÊp cña Tèng mç sao? §ång Tö Kú c­êi h× h× nãi: - Kh«ng sai! L∙o phu cã m­êi mÊy con m∙nh cÈu, thñ cÊp cña ng­¬i ®ò ®Ó chóng ®¸nh chÐn mét böa ®Êy. Tèng Phï rïn vai lÌ l­ìi quay sang nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c Bang chñ, xem ra ph¶i m­în ®¶ cÈu bçng cña Bang chñ råi. Ho¾c Minh Phong c­êi lín råi nãi: - L∙o phu s¼n sµng chê lÖnh. Tèng Phï nãi: - §a t¹ Bang chñ høa gióp Tèng mç giÕt mÊy con ¸c cÈu ®ã. Trong lóc hai ng­êi ®èi ®¸p th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ b¹t kiÕm ra khái vâ. §ång Tö Kú chó môc nh×n vµo b¶o kiÕm cña chµng, thÇn s¾c lé vÎ kinh ng¹c, mét lóc sau l∙o buét miÖng hái: - TiÓu tö, b¶o kiÕm cña ng­¬i tõ ®©u mµ cã vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - Xem ra tr­êng kiÕm nµy cña s­ phô cã Ên t­îng rÊt s©u s¾c trong ®Çu l∙o nµy. NghÜ ®Õn ®©y th× chµng buét miÖng nãi: - B¶o kiÕm cña t¹i h¹ lµ do mét vÞ tiÒn bèi ban tÆng. §ång Tö Kú véi hái: - Cã ph¶i lµ TrÇn Hy ChÝnh kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi, chµng nh×n thanh b¶o kiÕm vµ nãi: - ChuyÖn nµy µ? Chê sau khi ®éng thñ xong n¨m m­¬i chiªu, nÕu l∙o th¾ng ®­îc t¹i h¹ th× lóc ®ã tù nhiªn t¹i h¹ sÏ nãi. §ång Tö Kú thÇm nghÜ: - M×nh cÇn ph¶i nhanh chãng ®¸nh b¹i tiÓu tö nµy, khi ®ã tÊt sÏ biÕt tÊt c¶ mäi chuyÖn. NghÜ nh­ vËy nªn l∙o kh«ng hái n÷a mµ l¹nh lïng nãi: - §­îc, l∙o phu sÏ dùa vµo ®«i tay nµy ®Ó øng phã víi b¶o kiÕm cña ng­¬i. TiÓu tö, ng­¬i mau xuÊt thñ ®i th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi nãi: - T«n gi¸ tù ®¹i nh­ thÕ th× t¹i h¹ ®µnh cung kÝnh bÊt nh­ tu©n m¹ng th«i. Nãi ®o¹n chµng vung kiÕm ®©m tíi tr­íc mét thÕ rÊt b×nh th­êng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -215- §ång Tö Kú liÒn xuÊt h÷u thñ, ngò chØ xoÌ ra nh­ nanh vuèt m∙nh thó chôp th¼ng vµo thanh kiÕm cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Thñ ph¸p tay kh«ng ®o¹t kiÕm cña l∙o cùc kú ¶o diÖu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tuy ch­a thi triÓn kiÕm ph¸p cña s­ m«n vµ chiªu chµng võa míi xuÊt rÊt b×nh th­êng nh­ng th©n thñ vµ ph¶n øng cña chµng v« cïng mÉn nhuÖ, thÕ mµ suýt chót n÷a th× bÞ tr¶o thñ cña §ång Tö Kú chôp tróng th©n kiÕm. BÊt gi¸c chµng kinh h¶i, thÇm nghÜ: - Xem ra l∙o ma ®Çu hä §ång nµy cao minh h¬n LiÔu My N­¬ng kh«ng Ýt. Trong lóc ®ang nghÜ th× tr­êng kiÕm cña chµng ®∙ triÖt håi. §ång Tö Kú l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - TiÓu tö, nÕu ng­¬i chØ biÕt nh÷ng chiªu kiÕm ph¸p thÕ nÇy th× l∙o phu khuyªn ng­¬i kh«ng nªn tü thÝ n÷a. Ph­¬ng TuyÕt Nghi gi¶ vê ng¹c nhiªn, chµng hái: - T¹i sao vËy? §ång Tö Kú nãi: - §õng nãi lµ n¨m m­¬i chiªu, sî r»ng ch­a tíi m­êi chiªu th× tr­êng kiÕm cña ng­¬i ®∙ rêi khái tay råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - T¹i h¹ kh«ng tin. Lêi døt kiÕm xuÊt, lÇn nÇy chµng còng ®©m ra mét thÕ b×nh th­êng nh­ tr­íc. Nh­ng lÇn nÇy §ång Tö Kú kh«ng vung tr¶o thñ chôp vµo th©n kiÕm mµ cong ngãn tay nh»m bóng vµo th©n kiÕm. ThÕ kiÕm cña TuyÕt Nghi vèn xuÊt ra rÊt chËm tr«ng ch¼ng cã g× ®Æc biÖt c¶, thÕ bóng kiÕm cña §ång Tö Kú cã thÓ nãi lµ rÊt h¬p thêi hîp ph­¬ng vÞ, nÕu tr­êng kiÕm cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng biÕn chiªu gi÷a chõng th× sÏ bÞ ®èi ph­¬ng bóng tróng th©n kiÕm. Trong tÝc t¾c, kiÕm vµ chØ s¾p ch¹m nhau th× nghe TuyÕt Nghi l¹nh lïng hõ mét tiÕng, h÷u thñ chît trÇm xuèng, tr­êng kiÕm ®ét nhiªn tõ d­íi biÕn thÕ ®©m lªn. §­êng kiÕm vót ®i nh­ chíp nh»m vµo chiÕc miÖng réng cña §ång Tö Kú mµ tiÕn. §ång Tö Kú h¬i ng¹c nhiªn, chiªu thøc bÊt biÕn nh­ng h÷u thñ cña l∙o còng tiÕn lªn tr­íc cùc nhanh. L∙o nghÜ thÕ bóng nµy sÏ lµm cho tr­êng kiÕm cña ®èi ph­¬ng chÊn ®éng mµ v¨ng khái tay. Nh­ng thùc tÕ l¹i kh«ng nh­ vËy, tr­êng kiÕm cña TuyÕt Nghi kh«ng nh÷ng kh«ng rêi khái tay mµ cßn loÐ lªn mét ®¹o hµn quang nh­ sÊm chíp vµ thuËn theo h­íng vung tay cña §ång Tö Kú mµ uy hiÕp khuûu tay cña l∙o. §ång Tö Kú véi dÞch sang ba b­íc tr¸nh nÐ vµ lín tiÕng nãi: - H¶o kiÕm ph¸p! Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - §ång Tö Kú, l∙o ph¶i cÈn thËn ®Êy! B¶o kiÕm cña t¹i h¹ rÊt s¾c bÐn. "So¹t, so¹t " kiÕm phong chît vang lªn nh­ cuång phong t¶o diÖp, trong chíp m¾t Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ c«ng liªn tiÕp ba kiÕm. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -216- LÇn nÇy th× §ång Tö Kú kh«ng d¸m tá ra khinh suÊt n÷a. Bëi lÎ chiªu kiÕm tr­íc ®ã cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi khiÕn l∙o ta c¶m thÊy cã vÎ g× quen thuéc. NÕu TuyÕt Nghi kh«ng nhanh chãng c«ng thªm ba chiªu th× nhÊt ®Þnh §ång Tö Kú sÏ cã ®ò thêi gian ®Ó nghÜ ra chiªu kiÕm ph¸p do lµ lé sè cña KiÕm ThÇn. Song ph­¬ng chiÕt gi¶i qua m­êi bèn, m­êi l¨m chiªu th× §ång Tö Kú ®∙ b¾t ®Çu r¬i vµo thÕ bÞ ®éng, nh­ng víi th©n phËn lµ mét trong Ngò Ma, ®¹i ng«n ®∙ lé xuÊt th× lóc nÇy dï l∙o cã muèn lÊy binh khÝ ra còng kh«ng tiÖn lÊy. Qua b¶y t¸m chiªu n÷a th× bçng nhiªn §ång Tö Kú chép lÊy c¬ héi xuÊt liÒn mét lóc bèn n¨m ch­ëng råi qu¸t lín: - Ngõng tay! Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt ng¹c nhiªn, chµng thu kiÕm b­íc lui råi hái: - ThÕ nµo? L∙o chÞu thua råi µ? §ång Tö Kú trîn trßn song môc nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi th¸i ®é l¹nh lïng, l∙o nãi: - Ng­¬i lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶ kinh, chµng thÇm nghÜ: - T¹i sao l∙o ta ph¶i nhÊt ®Þnh ®iÒu tra xem ta cã ph¶i lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn hay kh«ng nhÜ? Xem ra bªn trong tÊt ph¶i cã duyªn cí råi. NghÜ ®o¹n chµng cao giäng nãi: - Ph¶i th× sao? Kh«ng ph¶i th× sao? §ång Tö Kú nãi: - Tr«ng kiÕm ph¸p cña ng­¬i ®óng lµ tuyÖt häc Long Hµnh B¸t KiÕm cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp, nÕu ng­¬i kh«ng ph¶i lµ truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp th× lµm sao ng­¬i häc ®­îc bé kiÕm ph¸p nµy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn mÜm c­êi, chµng nãi: - Ch­a hÕt n¨m m­¬i chiªu mµ t«n gi¸ còng ch­a th¾ng ®­îc t¹i h¹, nÕu t¹i h¹ kh«ng nãi th× còng ch¼ng tr¸i víi quy ­íc ban ®Çu. §ång Tö Kú c­êi nh¹t nãi: - TiÓu tö hä Ph­¬ng kia, cã mét chuyÖn mµ lÎ ra ng­¬i ph¶i hiÓu râ chø? - ChuyÖn g×? - Uy danh cña KiÕm ThÇn kh«ng cho phÐp hËu nh©n cña l∙o ta huû diÖt, nÕu tiÓu tö ng­¬i lµ ®Ö tö cña KiÕm ThÇn mµ kh«ng d¸m thõa nhËn tr­íc mÆt ng­êi kh¸c th× e r»ng ng­¬i kh«ng xøng ®¸ng lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn n÷a. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Kh«ng sai, tuy l∙o ta dïng kÕ khÝch t­íng ®Ó ta tiÕt lé th©n phËn nh­ng qu¶ thËt lµ uy danh cña s­ phô kh«ng thÓ v× ta mµ tçn h¹i. NghÜ ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c chµng trÇm giäng nãi: - §óng vËy! Ph­¬ng mç chÝnh lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -217- Cuèi cïng th× chµng còng thõa nhËn. §ång Tö Kú h¬i bÊt ngê nh­ng l∙o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Qu¶ nhiªn tiÓu tö ng­¬i lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng sai! T«n gi¸ ®∙ võa ý råi chø? Bçng nhiªn §ång Tö Kú ngÉn ng­êi ra nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét håi l©u råi thë dµi nãi: - TrÇn ®¹i hiÖp thËt lµ kh«ng cã chuyÖn g× kh«ng th«ng râ, cuèi cïng th× l∙o ta còng cã ®­îc mét truyÒn nh©n nh­ ng­¬i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy lêi nãi nµy cã vÎ kú hoÆc, chµng thÇm nghÜ: - Nghe ng÷ khÝ cña l∙o th× h×nh nh­ Ngò §¹i Ma Chñ kh«ng tin lµ s­ phô sÏ t×m ®­îc mét truyÒn nh©n nh­ ta. NghÜ ®o¹n chµng nãi: - Gia s­ d­îc vâ l©m t«n x­ng lµ KiÕm ThÇn nh­ng ®¸ng tiÕc lµ t¹i h¹ tµi n¨ng cã h¹n nªn khã ®¹t ®­îc mét ph©n m­êi së häc cña gia s­. §ång Tö Kú l¾c chiÕc ®Çu to cña m×nh lín tiÕng nãi: - ChuyÖn nµy sao cã thÓ nh­ vËy ®­îc? T¹i sao Thiªn Ma N÷ l¹i xuÈn ngèc nh­ vËy chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - ChuyÖn nµy cã liªn quan g× ®Õn Thiªn Ma N÷? - Sao l¹i kh«ng liªn quan? Nhí lÇn tr­íc, sau khi gÆp lÖnh s­ th× n¨m ng­êi bän l∙o phu cã tËp héi mét lÇn, theo §éc §¹i Phu vµ Thiªn Ma N÷ nãi th× KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ l©m träng bÖnh kh«ng cßn t¹i thÕ ®­îc bao l©u. - L∙o ®ang nguyÒn rña s­ phô cña t¹i h¹ ®Êy µ? - ¸c Khçng Minh rÊt tinh th«ng y ®¹o, ngµy ®ã h¾n tõng chÈn m¹ch cho lÖnh s­ trªn Nga My - Kim §Ønh, sau ®ã ¸c Khçng Minh nãi ®óng nh­ lêi cña Thiªn Ma N÷ dù ®o¸n lµ bÖnh cña TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ nhËp vµo c¨n cèt råi, quyÕt kh«ng thÓ sèng h¬n mét n¨m n÷a. - Toµn lµ nh÷ng lêi x»ng bËy, nÕu gia s­ kh«ng thÓ sèng qu¸ mét n¨m n÷a th× lµm sao cã thÓ truyÒn vâ c«ng cho t¹i h¹? - Kh«ng sai ®ã chÝnh lµ ®iÒu l∙o phu kh«ng hiÓu nçi. Theo lý mµ nãi th× ¸c Khçng Minh tuyÖt kh«ng thÓ chÈn lÇm m¹ch, huèng hå khi ®ã lÖnh s­ vÉn ch­a vÉn ch­a cã ®­îc gan cña con c¸ chÐp vµng, nÕu muèn phôc håi tinh lùc th× ®ã lµ chuyÖn kh«ng thÓ nµo x¶y ra ®­îc. - Toµn lµ nh÷ng lêi l¸o khoÐt bÞa ®Æt. §ång Tö Kú l¹nh lïng nh×n TuyÕt Nghi vµ nãi tiÕp: - TiÓu tö, l∙o phu hái ng­¬i c©u nµy hy väng lµ ng­¬i theo sù thËt mµ tr¶ lêi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - T«n gi¸ cø hái, chuyÖn g× cã thÓ tr¶ lêi ®­îc th× tù nhiªn t¹i h¹ sÏ theo sù thùc mµ tr¶ lêi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -218- §ång Tö Kú hái: - HiÖn giê lÖnh s­ ®ang ë ®©u? - Cïng Lai S¬n. - LÖnh s­ vÉn cßn t¹i thÕ µ? Søc khoÏ cña l∙o ta nh­ thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét håi l©u mµ kh«ng nãi g×. §ång Tö Kú liÒn nãi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i trÇm ng©m kh«ng nãi nh­ thÕ, ph¶i ch¨ng lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn? L∙o thay ®æi c¸ch x­ng h«, gäi Ph­¬ng TuyÕt Nghi lµ Ph­¬ng l∙o ®Ö, ®iÒu nÇy râ rµng lµ l∙o ®∙ thõa nhËn th©n phËn cña chµng vµ tin chµng lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë dµi mét håi råi nãi: - §ång Tö Kú, chØ cã chuyÖn nµy lµ xin l∙o l­îng thø v× t¹i h¹ kh«ng thÓ nãi ra ®­îc. §ång Tö Kú ng¹c nhiªn hái: - Ng­¬i kh«ng muèn nãi ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng ph¶i lµ kh«ng muèn nãi mµ lµ kh«ng thÓ nãi. §ång Tö Kú ng÷a mÆt c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - L∙o phu hiÓu råi. - L∙o hiÓu c¸i g× chø? - TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ xu«i tay nh¾m m¾t råi. - ChuyÖn nµy... T¹i h¹ vÉn kh«ng thÓ nãi. - Ph­¬ng l∙o ®Ö, tr­íc sau g× ng­¬i vÉn cø mét c©u "kh«ng thÓ nãi ", ®iÒu nÇy khiÕn l∙o phu cµng tin r»ng lÖnh s­ TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ thËt sù quy tiªn råi. §ång Tö Kú ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp: - §óng råi, l∙o phu cßn cã mét chuyÖn quªn nãi víi l∙o ®Ö ng­¬i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - ChuyÖn g× thÕ? §ång Tö Kú nãi: - Tuy bän l∙o phu vµ l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng quen biÕt nh­ng ®èi víi truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp th× bän l∙o phu kh«ng thÓ kh«ng biÕt. Bëi lÎ m­êi n¨m tr­íc bän l∙o phu cã mét tho¶ thuËn lµ trong vâ l©m chØ cã thÓ cã mét TrÇn ®¹i hiÖp chí quyÕt kh«ng thÓ cã mét TrÇn ®¹i hiÖp thø hai xuÊt hiÖn. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× bÊt gi¸c rïng m×nh, chµng thÇm nghÜ: - Kh«ng lÎ bän hä ®∙ cã ý ®èi phã víi ta tõ l©u råi? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -219- NghÜ nh­ vËy, bçng nhiªn chµng c¶m thÊy kh«ng ®óng, v× tõ lóc KiÕm ThÇn thu chµng lµm ®Ö tö ®Õn giê ch­a qua bèn n¨m th× lµm sao Ngò §¹i Ma Chñ cã tho¶ thuËn ®Ó ®èi phã víi chµng tõ m­êi n¨m vÒ tr­íc? ChÝnh v× ®iÒu nÇy mµ nhÊt thêi chµng kh«ng biÕt ph¶i nãi thÕ nµo cho ph¶i. §ång Tö Kú c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - ThÕ nµo? L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng tin ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r¶i nãi: - §óng vËy! T¹i h¹ kh«ng tin! §ång Tö Kú nãi: - NÕu l∙o phu nãi râ ®¹o lý bªn trong th× nhÊt ®Þnh l∙o ®Ö ng­¬i kh«ng thÓ kh«ng tin. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - M­êi n¨m tr­íc t¹i h¹ ch­a nhËp m«n th× lµm sao Ngò D¹i Ma Chñ cã ®­îc tho¶ thuËn lµ sÏ ®èi phã víi Ph­¬ng mç? Dï t«n gi¸ cã ®­a ra ®¹o lý g× th× còng khã khiÕn cho t¹i h¹ tin ®­îc. §ång Tö Kú c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Kh«ng sai, n¨m x­a khi bän l∙o phu ®­a ra tho¶ thuËn th× ®Þch thùc lµ Ph­¬ng l∙o ®Ö ch­a nhËp m«n lµm m«n ®å cña KiÕm ThÇn nh­ng bän l∙o phu còng ch¼ng cÇn biÕt ®å ®Ö cña TrÇn ®¹i hiÖp lµ ai, chØ cÇn kÎ ®ã lµ truyÒn nh©n y b¸t cña l∙o ta th× bän l∙o phu sÏ kh«ng chõa mét thñ ®o¹n nµo ®Ó ®èi phã víi h¾n. Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - L∙o tù tin lµ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc chuyÖn ®ã µ? §ång Tö Kú nãi: - Khi bän l∙o phu ®­a ra tho¶ thuËn th× TrÇn ®¹i hiÖp vÉn cßn t¹i thÕ, b©y giê nÕu TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn th× b©y giê n¨m ng­êi bän l∙o phu liªn thñ tÊt sÏ thõa søc ®èi phã víi l∙o ®Ö ng­¬i råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t nãi: - Kh«ng sai! C¸ch suy nghÜ cña l∙o còng lµ lÎ th­êng t×nh. Chµng h¬i ngõng l¹i, b¶o kiÕm trong tay chît trÇm xuèng råi l¾c ®Çu c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi tiÕp: - Nh­ng t¹i h¹ muèn nãi cho t«n gi¸ biÕt, tr­êng kiÕm trong tay t¹i h¹ lµ thÇn kiÕm mµ ©n s­ d­¬ng uy trong vâ l©m n¨m x­a, nÕu Ngò Ma nghÜ r»ng thõa søc ®èi phã víi t¹i h¹ th× khi mét ngµy nµo ®ã khi c¸c vÞ lµm con quû kh«ng ®Çu d­íi thanh kiÕm nµy th× chí tr¸ch t¹i h¹ tuæi trÎ khÝ thÞnh kh«ng nh©n tõ b»ng gia s­. §ång Tö Kú h¬i biÕn s¾c, l∙o ngo¸c miÖng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Xem ra ®øc khiªm tèn cña l∙o ®Ö ng­¬i kÐm xa lÖnh s­. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Vèn lµ nh­ vËy mµ! Bçng nhiªn s¾c diÖn cña chµng trÇm xuèng, chµng qu¸t hái: - §ång Tö Kú, hiÖn t¹i §éc §¹i Phu vµ Thiªn Ma N÷ ®ang ë ®©u? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -220- §ång Tö Kú l¾c ®Çu nãi: - L∙o phu kh«ng biÕt. D­êng nh­ Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ngê l∙o tr¶ lêi mét c¸ch døt kho¸t nh­ vËy nªn chµng h¬i ngÈn ng­êi mét l¸t råi míi nãi tiÕp: - T¹i sao l∙o l¹i kh«ng biÕt? Ch¼ng ph¶i n¨m ng­êi bän l∙o th­êng xuyªn tô héi víi nhau ®ã sao? Dæng Tö Kú ph¸ lªn c­êi mét trµng qu¸i dÞ råi nãi: - Ai nãi thÕ? Xem ra TrÇn ®¹i hiÖp ch­a nãi cho ng­¬i biÕt râ vÒ bän l∙o phu råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi: - H¹ng ng­êi nh­ bän l∙o th× gia s­ ch¼ng cÇn ph¶i phÝ lêi nãi nhiÒu. Dæng Tö Kú biÕn s¾c, l∙o tøc khÝ nãi: - H¸ cã lý nµy sao. N¨m x­a tuy TrÇn ®¹i hiÖp cã kh¶ n¨ng diÖt trõ bän l∙o phu nh­ng còng ch­a tõng xuÊt ng«n khinh miÖt bän l∙o phu nh­ thÕ. Ngµy nay tiÓu tö ng­¬i ch¼ng qua lµ mét kÎ võa r¸o m¸u ®Çu, thÕ mµ ®∙ to gan tù ®¹i, xuÊt khÉu cuång ng«n, thËt khiÕn cho l∙o phu khã cã thÓ nhÉn n¹i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - NÕu t«n gi¸ c¶m thÊy kh«ng thuËn tai th× ®õng nghe n÷a vËy. Chµng hoµnh ngang tr­êng kiÕm tr­íc ngùc vµ nãi tiÕp: - Nh­ng nÕu t«n gi¸ kh«ng muèn nghe th× còng kh«ng dÔ, Ýt ra còng ph¶i th¾ng ®­îc b¶o kiÕm trong tay t¹i h¹ míi ®­îc. §ång Tö Kú qu¸t hái: - ThÕ nµo? Ng­¬i muèn ®éng thñ n÷a ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - NÕu l∙o ®∙ khiÕp sî th× th«i vËy. Lµm sao §ång Tö Kú cã thÓ chiu ®­îc nh÷ng lêi mØa mai ch©m chäc nh­ thÕ? NhÊt thêi ®¹i né chît ph¸t, l∙o lín tiÕng nãi: - V× tiÓu tö ng­¬i lµ truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp nªn l∙o phu míi kh¸ch khÝ víi ng­¬i nh­ thÕ, kh«ng ngê cµng lóc ng­¬i cµng ®­îc trín lµm tíi. NÕu tiÓu tö ng­¬i kh«ng biÕt tù l­îng th× cã lÎ l∙o phu ph¶i cho ng­¬i nÕm mïi vÞ cña c¸i chÕt th«i. Nãi ®o¹n l∙o ng÷a mÆt c­êi ha h¶ mét trµng. Thanh ©m trµng c­êi vang vang kh¾p La H¸n §­êng khiÕn cho m¸i ngãi h¬n mÊy tr¨m n¨m bÞ chÊn ®éng vì r¬i nhiÒu m∙nh xuèng ®Êt. Ph­¬ng TuyÖt Nghi kinh ng¹c thÇm nghÜ: - C«ng lùc cña l∙o ma ®Çu nµy qu¶ nhiªn lµ bÊt phµm. NghÜ thÕ nh­ng chµng tá ra th¶n nhiªn mÜm c­êi råi nãi: - NÕu t«n gi¸ muèn dïng ph­¬ng ph¸p xuÈn ngèc nµy ®Ó ra oai trÊn ¸p mäi ng­êi ë ®©y th× ®ã lµ mét ®¹i sai lÇm ®Êy! §ång Tö Kú kh«ng nãi g× nh­ng l∙o thß tay lÊy tõ trong ng­êi ra mét mãn binh khÝ. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -221- TuyÕt Nghi chó môc nh×n kü th× thÊy lo¹i binh khÝ nµy rÊt kú qu¸i, nã chØ dµi h¬n th­íc, n÷a gièng bót n÷a gièng th­íc, mµu s¾c ®en s× khiÕn bÊt kú ai võa tr«ng thÊy còng biÕt ngay nã ®­îc chÕ tõ tinh ®ång. §ång Tö Kú ®­a binh khÝ lªn tr­íc mÆt vµ hái TuyÕt Nghi: - Ng­¬i cã biÕt binh khÝ trong tay l∙o phu kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch­a ®­îc nghe s­ phô nãi nªn ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng biÕt tªn gäi cña lo¹i binh khÝ nµy, do vËy chµng l¾c ®Çu, nãi: - KiÕn v¨n cña t¹i h¹ n«ng c¹n nªn ch­a tõng nghe thÊy lo¹i binh khÝ qu¸i dÞ nµy! §ång Tö Kú c­êi nh¹t, nãi: - §o¹t MÖnh Bçng cña §¹i §Çu Quû V­¬ng mµ ng­¬i còng ch­a tõng nghe µ, thËt lµ kÐm cái qu¸! Tèng Phï buét miÖng kªu lªn: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, §o¹t Mªnh Bçng cña §ång l∙o mµ kh«ng nh÷ng co duçi tuú ý mµ cßn tµng chøa ¸m khÝ v¹n ®éc trong th©n bçng, khi ®éng thñ ng­¬i ph¶i cÈn thËn míi ®­îc! §ång Tö Kú chíp chíp song môc vµ nãi: - Tèng Phï, cã lÎ ng­¬i ch¸n sèng råi ®Êy! Râ rµng l∙o ta rÊt phÉn né khi bÞ Tèng Phï nãi ra bÝ mËt cña §o¹t MÖnh Bçng. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i v« cïng c¶m kÝch, chµng nãi: - §a t¹ Tèng l∙o. Råi trÇm s¾c diÖn nãi víi §ång Tö Kú: - T«n gi¸ kh«ng cÇn ph¸t ®¹i né, chØ cÇn th¾ng ®­îc tr­êng kiÕm trong tay t¹i h¹ th× t«n gi¸ muèn lµm g× còng ®­îc, nÕu kh«ng th× t¹i h¹ e r»ng ngay c¶ b¶n th©n m×nh, t«n gi¸ còng khã tù b¶o toµn ®­îc! §ång Tö Kú c­êi nh¹t, nãi: - N¨m x­a, tuy l∙o phu kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ cña s­ phô ng­¬i nh­ng nÕu b©y giê còng kh«ng ®Þch l¹i truyÒn nh©n cña l∙o ta th× l∙o phu sèng trªn thÕ gian nµy h¸ ch¼ng uçng phÝ l¾m ru? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi ha h¶, nãi: - NÕu t«n gi¸ kh«ng tin th× l¸t n÷a ®©y, sau khi chóng ta ®éng thñ xong th× t«n gi¸ ¾t sÏ râ ngay th«i! Lóc nÇy song môc cña §ång Tö Kú bçng nhiªn gi­¬ng lªn trßn xoe, l∙o nh×n th¼ng TuyÕt Nghi mµ nãi r»ng: - Cã mét chuyÖn nµy, kh«ng biÕt lÖnh s­ ®∙ nãi cho tiÓu tö ng­¬i nghe ch­a? - ChuyÖn g× n÷a? - N¨m ng­¬i bän l∙o phu ®∙ quyÕt ®Þnh lµ kh«ng ®Ó cho mét KiÕm ThÇn thø hai xuÊt hiÖn trªn thÕ gian nµy! - ChuyÖn nµy t«n gi¸ ®∙ nãi råi! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -222- - §óng vËy! §iÒu ®ã cßn cã nghÜa lµ, nÕu TrÇn ®¹i hiÖp cã truyÒn nh©n th× kÎ ®ã sÏ lµ ®èi t­îng mµ bän l∙o phu sÏ xuÊt toµn lùc truy s¸t ®Õn cïng! - T¹i h¹ ®∙ sím nghÜ ®Õn chuyÖn nµy, nÕu t«n gi¸, cã b¶n lÜnh giÕt ®­îc t¹i h¹ th× xin mêi tù nhiªn xuÊt thñ! §ång Tö Kú chíp chíp song môc vµ nãi: - Nh­ng l∙o phu cßn cã mét chuyÖn ch­a hiÓu ®­îc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - §­îc, nÕu cã chuyÖn g× kh«ng hiÓu th× l∙o mau nãi ra tr­íc ®i, kÎo l¸t n÷a kh«ng may thä mÖnh d­íi kiÕm t¹i h¹ th× vØnh viÓn sÏ kh«ng cã c¬ héi ®Ó hiÓu ®©u ®Êy! §ång Tö Kú chËm r¶i, nãi: - NhiÒu n¨m qua bän l∙o phu ®∙ phÝ kh«ng Ýt t©m huyÕt ®iÒu tra n¬i Èn th©n cña TrÇn ®¹i hiÖp nh­ng kÕt qu¶ vÉn ch­a ®iÒu tra ®­îc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Hµnh tung cña s­ phô t¹i h¹ phiªu du bÊt ®Þnh, do vËy c¸c vÞ kh«ng ®iÒu tra ®­îc còng lµ chuyÖn dÔ hiÓu th«i! - Môc ®Ých ®iÒu tra tung tÝch TrÇn ®¹i hiÖp cña bän l∙o phu lµ ®Ó t×m hiÓu xem l∙o ta cã truyÒn nh©n hay kh«ng? -ThÕ µ? VËy th× t«n gi¸ ®∙ ®¹t ®­îc môc ®Ých råi ®Êy! T¹i h¹ chÝnh lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn ®©y! - Kh«ng sai, bän l∙o phu ®∙ nghÜ ra ®iÒu nµy... Nh­ng kh«ng ngê ®Õn h«m nay l∙o phu míi gÆp ®­îc ng­¬i, thËt lµ hå ®å qu¸! - Kh«ng muén ®©u, chi Ýt lµ tr­íc lóc chÕt, t«n gi¸ còng biÕt ®­îc chuyÖn nµy! - X­a nay TrÇn ®¹i hiÖp lu«n lÊy ®¹o nh©n nghÜa ch¸nh trùc mµ hµnh xö trong vâ l©m nh­ng bän l∙o phu lµm sao biÕt l∙o ta còng cã thÓ lµm nh÷ng chuyÖn bØ æi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa nghe lêi nµy th× bÊt gi¸c né khÝ xung thiªn, chµng l¹nh lïng qu¸t lín: - §ång Tö Kú, l∙o nãi n¨ng cÈn ng«n mét chót, nÕu kh«ng th× ®õng tr¸ch t¹i h¹ kh«ng kh¸ch khÝ ®Êy! §ång Tö Kú nãi: - L∙o phu cã nãi sai ®©u? TrÇn Hy ChÝnh ®∙ lµm mét chuyÖn kh«ng ai ngê tíi, nhê vËy mµ bän l∙o phu míi kh«ng biÕt l∙o ta cã truyÒn nh©n! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, hái: - ChuyÖn kh«ng ai ngê lµ chuyÖn g×? §ång Tö Kú chËm r¶i nãi: - §ã lµ chuyªn dÞch dung c¶i trang ®Ó che dÊu diÖn môc thËt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy ch¼ng cã g× l¹, mét ng­êi thÝch c¶i trang thÕ nµo lµ chuyÖn tù do cña ng­êi ®ã vµ h×nh nh­ thiªn h¹ còng kh«ng nªn hái ®Õn míi ph¶i! §ång Tö Kú c­êi ha h¶ råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -223- - Kh«ng sai, bÊt cø ng­êi nµo còng ®Òu cã thÓ lµm nh­ vËy nh­ng nÕu KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp lµm nh­ thÕ th× kh«ng thÓ tha thø ®­îc! - T¹i sao? - KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp rÊt ®­îc vâ l©m kinh ng­ìng, nÕu l∙o ta còng ®­îc dÞch dung c¶i trang th× ®ã lµ mét ®¹i sai lÇm! - Nùc c­êi, t¹i sao ng­êi kh¸c cã thÓ mµ s­ phô t¹i h¹ kh«ng thÓ chu? - Kh«ng sai, ng­êi kh¸c cã thÓ v× ng­êi kh¸c kh«ng ph¶i lµ KiÕm ThÇn, kh«ng ®­îc ng­¬i trong vâ l©m t«n x­ng lµ nh©n vËt nh©n nghÜa chÝnh trùc. §ång Tö Kú ngõng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - TiÓu tö, ®Õn lóc nÇy th× ng­¬i ®∙ hiÓu t¹i sao l∙o phu nãi s­ phô ng­¬i ®∙ lµm chuyªn bØ æi råi chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi, nãi: - T¹i h¹ ®∙ hiÓu, nh­ng l∙o ®õng quªn, mét ng­êi khi gÆp chuyÖn khÉn cÊp th× còng cã thÓ th«ng quyÒn ®¹t biÕn! Gia s­ v× ®èi phã víi Ngò Ma bän l∙o mµ kh«ng ng¹i dÞch dung c¶i trang, chuyÖn nµy còng ch¼ng cã g× lµ ghª gím! §ång Tö Kú né khÝ qu¸t: - Thèi tha! T¹i sao ®èi phã víi bän l∙o phu th× ch¼ng cã g× ghª gím? Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - §iÒu ®ã ph¶i hái chÝnh t«n gi¸ ®Êy! §ång Tö Kú hái l¹i: - L∙o phu cã chç nµo kh«ng ®óng ch¨ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Cã qu¸ ®i chø! N¨m ng­êi bän l∙o bÞ vâ l©m ®ång ®¹o gäi lµ Ngò §¹i Ma Chñ, ®iÒu nÇy ®ò chøng tá song thñ cña bän l∙o ®∙ nhuém qu¸ nhiÒu m¸u vµ ®∙ t¹o ra kh«ng Ýt s¸t nghiÖt! Chµng ngõng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - V× tr¸nh tai m¾t cña bän t«n gi¸ vµ v× t¹o phóc cho vâ l©m ®ång ®¹o mµ nhÊt thêi gia s­ kh«ng ng¹i dÞch dung c¶i trang lµm mét n« béc cho ng­êi kh¸c, chuyÖn nµy ch¼ng cã g× lµ bØ æi c¶! Tèng Phï vç tay c­êi lín råi nãi: - Kh«ng sai! Kh«ng sai! Hµnh vi nµy cña TrÇn ®¹i hiÖp ch¼ng nh÷ng kh«ng lµm tçn h¹i uy danh KiÕm ThÇn cña l∙o ta mµ mét khi chuyÖn nµy truyÒn ra ngoµi th× cµng lµm cho vâ l©m ®ång ®¹o kh©m phôc h¬n! NhÊt thêi §ång Tö Kú ¸ khÉu, l∙o nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét lóc l©u råi míi nãi: - Cø cho lµ ng­¬i nãi ®óng, nh­ng nÕu vËy th× lÇn tr­íc bän l∙o phu ®∙ m¾c lõa råi! Chît nghe Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi mét trµng kho¸i chÝ råi nãi: - NÕu TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng thÓ khiÕn bän ng­¬i m¾c lõa th× trong vâ l©m h¸ ch¼ng ph¶i ®∙ x¶y ra v« sè tai kiÕp råi sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi lín tiÕng nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -224- - §ång Tö Kú, b©y giê l∙o ®∙ hiÓu råi chø? §ång Tö Kú c­êi nh¹t, nãi: - Khi l∙o phu ®∙ hiÓu th× còng lµ lóc tiÓu tö ng­¬i ch¼ng cßn sèng ®­îc bao l©u n÷a! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi, nãi: - T¹i h¹ hy väng lµ t«n gi¸ sÏ ®­îc nh­ nguyÖn! Nãi ®Õn ®©y th× tr­êng kiÕm trong tay chµng bçng nhiªn trÇm xuèng, chµng nãi tiÕp: - T«n gi¸ ph¶i cÈn thËn ®Êy! Lêi võa døt th× ®ét nhiªn so¹t mét tiÕng, tr­êng kiÕm ®∙ b×nh thÕ ®©m ra. §ång Tö Kú lËp tøc vung thiÕt bçng lªn vµ qu¸t: - NÕu ng­¬i kh«ng th× triÓn kiÕm ph¸p KiÕm ThÇn th× kh«ng ®Çy m­êi chiªu, l∙o phu sÏ ®o¹t mÖnh ng­¬i. Bçng nghe choang mét tiÕng, tr­êng kiÕm vµ §o¹t MÖnh Bçng ®∙ va vµo nhau! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy cæ tay h¬i bÞ chÊn ®éng, chµng véi l¾c ng­êi lui ra sau mét b­íc. §ång Tö Kú c¶m thÊy chiªu kiÕm cña ®èi ph­¬ng tuy b×nh th­êng nh­ng k×nh lùc trªn kiÕm uy m∙nh h¬n tr­íc nhiÒu, §o¹t MÖnh Bçng trong tay l∙o còng bÞ chÊn ®éng d¹t qua mét bªn? L∙o qu¸ kinh ng¹c nªn bÊt gi¸c thÇm nghÜ: - Kh«ng ngê néi lùc cña tiÓu tö nµy l¹i th©m hËu ®Õn thÕ, l∙o phu ta ph¶i cÈn thËn h¬n míi ®­îc! NghÜ ®o¹n, l∙o huy ®éng §o¹t Mªnh Bçng tÊn c«ng tíi tÊp. Ph­¬ng TuyÕt Nghi vung kiÕm lªn ®ë nh­ng lßng chµng ®∙ râ, vÒ ph­¬ng diÖn néi lùc th× m×nh kh«ng thÓ v­ît l∙o ma ®Çu nµy, do vËy chµng lËp chñ ý lµ kh«ng ®Ó binh khÝ va ch¹m víi nhau n÷a. §o¹t MÖnh Bçng cña §ång Tö Kú võa ®¸nh ra th× th©n h×nh cña chµng lËp tøc xoay chuyÓn nhanh nh­ chíp, tr­êng kiÕm ®©m lÖch qua mét bªn nªn hai lo¹i binh khÝ kh«ng va ch¹m vµo nhau. §ång Tö Kú c­êi nh¹t, nãi: - TiÓu tö, ng­¬i chän ®Êu ph¸p nh­ vËy mµ kh«ng sî lµm tçn h¹i danh hiÖu cña KiÕm ThÇn sao? Lêi võa døt th× §o¹t Mªnh Bçng vò léng nh­ cuång phong b¶o vò c«ng tíi. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - L∙o ®Þnh dïng kÕ khÝch t­íng ®Êy µ? §õng m¬... Võa nghÜ chµng võa xuÊt mét thÕ kiÕm nhÑ nhµng nh­ng v« cïng ¶o diÖu nh¾m vµo ®Çu vai cña §ång Tö Kú mµ ®©m tíi. Hai bªn ®Òu c­íp tiªn c¬ tÊn c«ng nªn chíp m¾t ®∙ qua b¶y t¸m chiªu råi. Bän Tèng Phï ®øng ng­êi xa h¬n tr­îng nh­ng vÉn c¶m thÊy k×nh khÝ tõ hai lo¹i binh khÝ ph¸t ra nh­ c¾t vµo da thÞt. Ho¾c Minh Phong quan s¸t mét lóc råi khÎ nãi víi Tèng Phï: - Tèng huynh, chóng ta cã cÇn trõ khö nh÷ng kÎ theo §ång Tö Kú ®Õn ®©y kh«ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -225- Tèng Phï nh×n qua Ch­ëng m«n ThiÕu L©m lµ NhËp V©n ®¹i s­! Ho¾c Minh Phong hiÓu ý Tèng Phï lµ v× hiÖn t¹i mäi ng­êi ®ang ë trong La H¸n §­êng cña ThiÕu L©m tù, nÕu cã hµnh ®éng g× th× còng nªn nãi víi Ch­ëng m«n ThiÕu L©m mét tiÕng míi ph¶i. Do vËy, l∙o mÜm c­êi, nãi: - Tèng huynh nãi kh«ng sai, chóng ta nªn nãi víi NhËp V©n Ch­ëng m«n mét tiÕng míi ph¶i. Nãi ®o¹n, l∙o ®Þnh dÞch b­íc vÒ phÝa NhËp V©n ®¹i s­ nh­ng chît nghe An TiÓu B×nh c­êi nh¹t, nãi: - Bän nµy ch¼ng ph¶i lµ ng­êi tèt lµnh g×, giÕt thªm mét kÎ lµ lµm thªm mét viÖc thiÖn, Bang chñ hµ tÊt ph¶i do dù n÷a. D­ ©m ch­a døt th× nµng ®∙ phi th©n vÒ phÝa mét pho t­îng La H¸n. Ho¾c Minh Phong c¶ kinh, l∙o ch­a kÞp lªn tiÕng ng¨n c¶n th× ®∙ nghe mét tiÕng ró th¶m thiÕt ph¸t ra tõ trong t­îng La H¸n, theo ®ã lµ mét bóng huyÕt t­¬i b¾n vät ra ngoµi, pho t­îng lËp tøc ng∙ l¨n ra ®Êt. Ho¾c Minh Phong c¶ kinh thÇm nghÜ: - Thñ ph¸p cùc nhanh, vâ c«ng còng cùc ®éc. Trong tÝc t¾c l∙o nghÜ nh­ vËy th× An TiÓu B×nh ®∙ h¹ ®éc thñ víi ba nh©n vËt Èn th©n trong ba pho t­îng La H¸n råi. Nguyªn La H¸n §­êng cã m­êi t¸m pho t­îng La H¸n nh­ng chØ cã s¸u pho t­îng lµ cã ng­êi cña §ång Tö Kú Èn th©n trong ®ã mµ th«i. Tr­íc ®ã Tèng Phï vµ An TiÓu B×nh ®∙ lÊy m¹ng hai nh©n vËt, b©y giê TiÓu B×nh h¹ thñ thªm ba tªn n÷a nªn chØ cßn l¹i mét. G∙ nÇy nghe ba tiÕng ró th¶m thiÕt th× ®∙ kinh hån t¸ng ®ëm véi vµng rêi pho t­îng mµ phi th©n ra khái La H¸n ®­êng. Tuy th©n ph¸p cña g∙ kh«ng chËm nh­ng th©n thñ cña An TiÓu B×nh cßn nhanh h¬n g∙ gÊp m­êi lÇn. V× thÕ khi g∙ võa phãng ®Õn cöa La H¸n §­êng th× ®ét nhiªn thÊy tr­íc mÆt cã bãng ng­êi hoa lªn, bªn tai chØ kÞp nghe mét tiÕng c­êi nh¹t th× g∙ ®∙ c¶m thÊy toµn th©n rung ®éng, song môc tèi sÇm, miÖng thæ huyÕt t­¬i vµ th©n h×nh lËp tøc ng∙ ng÷a ra ®Êt. Trong tÝc t¾c An TiÓu B×nh ®∙ xuÊt thñ lÊy m¹ng bèn thuéc h¹ cña §ång Tö Kú, ®iÒu nÇy khiÕn Ho¾c Minh Phong c¶ kinh thÊt s¾c vµ Tèng Phï, NhËp V©n ®¹i s­ còng trîn m¾t h¸ miÖng, thÇn s¾c liªn tôc biÕn ®æi. Lóc nÇy §ång Tö Kú còng ®∙ thÊy bèn thuéc h¹ bÞ tö vong nªn l∙o thÐt lªn mét tiÕng råi biÕn chiªu hoµn thøc, huy ®éng ®o¹t mÖnh bçng nh­ cuång long xuÊt ®éng tÊn c«ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi ba chiªu. Lùc ®¹o cña ba chiªu nµy cùc kú uy m∙nh, tùa nh­ di s¬n ®¶o h¶i, k×nh phong vï vï nh­ cuång phong b¶o vò khiÕn quÇn hïng quan chiÕn ph¶i biÕn s¾c. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy ®èi ph­¬ng cÊp c«ng m¶nh liÖt th× bÊt gi¸c thÇm kªu trong lßng: - NÕu ta kh«ng h¹ tuyÖt chiªu th× tÊt l∙o ma ®Çu nµy sÏ kh«ng cam t©m chÞu thua. T©m ý võa quyÕt th× kiÕm chiªu còng biÕn thÕ. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -226- " So¹t, so¹t " hai ®­êng kiÕm liªn tiÕp ph¸t ra, mòi kiÕm biÕn ¶o thµnh ngµn hoa kiÕm chôp xuèng toµn th©n §ång Tö Kú. Hai chiªu nµy chÝnh lµ tuyÖt chiªu cña Long Hµnh B¸t KiÕm nªn §ång Tö Kú thõa biÕt sù lîi h¹i cña nã, v× thÕ l∙o c«ng m¹nh mét chiªu råi tung m×nh thèi lui. Nh­ng rèt cuéc l∙o ta còng chËm mét b­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ h¹ quyÕt t©m tèc chiÕn tèc th¾ng th× tÊt nhiªn chµng kh«ng ®Ó cho ®èi ph­¬ng cã c¬ héi tr¸nh tho¸t. ChØ nghe "so¹t" mét tiÕng vang lªn. Tr­êng bµo cña §ång Tö Kú ®∙ bÞ r¸ch mét ®­êng råi. M¸u t­¬i theo y phôc nhá xuèng nh­ng §ång Tö Kú vÉn b×nh ch©n nh­ v¹i nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Õn ngÉn ng­êi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy ®èi ph­¬ng kh«ng ®Ó ý ®Õn th­¬ng thÕ cña m×nh th× còng ng¹c nhiªn, chµng thÇm nghÜ: - L∙o nµy sao thÕ nhÜ! LÎ nµo th­¬ng thÕ nghiªm träng ngoµi sù tiªn liÖu cña l∙o ta ch¨ng? ý nghÜ cña chµng ch­a xoay chuyÔn th× bçng nhiªn nghe §ång Tö Kú ró lªn mét tiÕng, ®o¹t mÖnh bçng vung ra nhanh nh­ chíp tÊn c«ng vµo gi÷a ngùc Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Hµnh ®éng nµy cña l∙o ta hoµn toµn ngoµi sù tiªn liÖu cña quÇn hïng t¹i tr­êng. An TiÓu B×nh tuy ®øng ngoµi xa nh­ng còng kinh ng¹c kªu thÊt thanh. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi rÊt b×nh tØnh, tr­êng kiÕm trong tay chµng lËp tøc vung lªn phong bÕ ®­êng tÊn c«ng cña ®èi ph­¬ng, ®ång thêi th©n h×nh còng dÞch b­íc lui ra sau ba th­íc. Hai ch©n võa trô thÕ tÊn th× chµng lËp tøc qu¸t lín: - §ång Tö Kú, l∙o tù t×m c¸i chÕt ®Êy th«i. §¹i né theo tr­êng kiÕm mµ ph¸t t¸c víi chiªu Né Long XuÊt Tô, thÕ kiÕm ®©m th¼ng vµo gi÷a ngùc §ång Tö Kú nhanh nh­ tia chíp. Lóc nÇy §o¹t MÖnh Bçng cña §ång Tö Kú ®∙ triÖt håi, kiÕm thÕ cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch­a ®©m tíi th× l∙o ®∙ hõ mét tiÕng dµi, theo ®ã lµ h÷u bçng, t¶ quyÒn cïng ph¸t xuÊt ®¸nh th¼ng lªn m¸i nhµ La H¸n ®­êng, råi th©n h×nh l∙o ta còng vót ®i nh­ mét lµn khãi mâng qua lç thñng trªn nãc nhµ. Th× ra chiªu bçng mµ l∙o võa xuÊt chØ lµ kÕ s¸ch vi tiªn vi tho¸i mµ th«i. QuÇn hïng t¹i ®­¬ng tr­êng ®Òu lµ cao thñ vâ l©m nh­ng kh«ng ai ngê §ång Tö Kú, th©n danh lµ mét trong Ngò §¹i Ma Chñ mµ l¹i chän kÕ tÉu vi th­îng s¸ch nªn tÊt c¶ ®Òu ngÉn ng­êi nh×n theo. Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Kh«ng ngê §¹i §Çu Quû V­¬ng trong Ngò §¹i Ma Chñ mµ còng gië thñ ®o¹n v« l¹i nh­ thÕ. Võa nãi l∙o võa cÊt b­íc ®i ®Õn chç NhËp V©n ®¹i s­. Lóc nÇy vÞ cao t¨ng Ch­ëng m«n chïa ThiÕu L©m ®ang ®øng chÊp tay nh¾m m¾t niÖm phËt kh«ng ngõng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¬ ngÉn nh×n theo huíng §ång Tö Kú võa tho¸t ®i, håi l©u sau chµng míi thë dµi nãi: - NhÊt thêi v¶n bèi s¬ ý, kh«ng ngê l∙o ma ®Çu nµy l¹i tho¸t ®i nh­ vËy. An TiÓu B×nh l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -227- - Ngò §¹i Ma Chñ ch¼ng qua còng chØ lµ ph­êng chuét nh¾t mµ th«i. Lóc nÇy NhËp V©n ®¹i s­ tõ tõ më m¾t ra vµ nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c Bang chñ, chóng ta mau ®i gi¶i cøu cho c¸c ®Ö tö cña bçn tù vµ c¸c tr­ëng l∙o cña quý bang th«i. Ho¾c Minh Phong nãi: - §óng vËy, chóng ta cÇn ph¶i nhanh ch©n míi ®­îc. Lêi ch­a døt th× ®∙ nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi lín tiÕng nãi: - NhÞ vÞ tiÒn bèi hay khoan ®∙. Nãi ®o¹n chµng cÊt b­íc ®i vÒ phÝa Trang TiÖp vµ xuÊt thñ gi¶i huyÖt cho h¾n råi c­êi nh¹t nãi tiÕp: - Trang huynh, t¹i h¹ cã mÊy chuyÖn muèn thØnh gi¸o, hy väng Trang huynh sÏ tra lêi thµnh thËt. Trang TiÖp ®∙ vËn ®éng ®­îc tay ch©n nªn h¾n th¶n nhiªn mÜm c­êi nãi: Ph­¬ng huynh ®Ö muèn thØnh gi¸o chuyÖn g× ®Êy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm giäng hái: - Trong bÝ ®¹o cßn cã ai kh«ng? Trang TiÕp l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng! - §Ö tö ThiÕu L©m tù vµ tr­ëng l∙o C¸i Bang ®ang ë ®©u? - Bän hä ®Òu ë trong bÝ ®¹o nµy! - Bän Trang huynh ®∙ ®iÓm huyÖt bän hä ph¶i kh«ng? - Kh«ng ph¶i ®iÓm huyÖt mµ lµ... Nãi ®Õn ®©y th× bçng nhiªn Trang TiÖp trÇm ng©m vµ ngõng l¹i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm s¾c diÖn, nãi: - Trang huynh, tèt nhÊt lµ ®õng giê trß quû tr­íc mÆt t¹i h¹ nhÐ! Trang TiÖp nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, ngay c¶ §ång Tö Kú còng kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña ng­¬i th× t¹i h¹ cßn d¸m gië trß g× tr­íc mÆt ng­¬i? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng tiÕp lêi: - C¸c h¹ biÕt thÕ th× tèt! Rèt cuéc th× bän hä nh­ thÕ nµo? Trang TiÕp nãi: - Bän hä ®∙ tróng ®éc, sau t¸m canh giê sÏ tù ®éng tØnh l¹i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - §­îc! T¹i h¹ tin Trang huynh chuyÖn nµy! Chµng quay l¹i nãi tiÕp víi NhËp V©n ®¹i s­: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -228- - Ch­ëng m«n ®¹i s­, nÕu vÞ Trang huynh nµy khãng nãi dèi th× sau mÊy canh giê n÷a ®Ö tö quý tù vµ mÊy vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang sÏ tØnh l¹i th«i! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - §a t¹ tiÓu thÝ chñ ®∙ t­¬ng trî, l∙o n¹p vµo th¨m bän hä ngay ®©y! Nãi ®o¹n l∙o cÊt b­íc ®i vµo bÝ ®¹o, Ho¾c Minh Phong còng véi vµng theo sau. Tèng Phï nh×n qua TuyÕt Nghi vµ nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i canh chõng ngoµi nµy nhÐ, l∙o phu còng vµo trong xem thö. Chíp m¾t th× ba vÞ l∙o nh©n ®∙ ®i vµo trong bÝ ®¹o. An TiÓu B×nh mÜm c­êi, nãi: - Ph­¬ng huynh ®Þnh xö trÝ thÕ nµo víi Trang ®¹i hiÖp ®©y? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - PhiÒn h¾n chê cho ®Ö tö ThiÕu L©m vµ mÊy vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang tØnh l¹i råi t¹i h¹ sÏ tha cho h¾n ®i vËy. TiÓu B×nh nãi: - Ph­¬ng huynh nh©n tõ qu¸ ®Êy! TuyÕt Nghi g­îng c­êi, nãi: - Thùc ra th× vÞ Trang huynh nµy còng kh«ng ph¶i lµ h¹ng t¸c oai t¸c qu¸i lµm chuyÖn tµ ¸c g×, do vËy t¹i h¹ còng kh«ng muèn lµm khã dÔ h¾n. Trang TiÖp nghe mÊy lêi nµy th× tá ra v« cïng c¶m ®éng, nh­ng h¾n vÉn kh«ng nãi g×. TiÓu B×nh mÜm c­êi, nãi: - Ph­¬ng huynh, lßng khoan dung cña huynh thËt khiÕn cho ng­êi ta kh©m phôc ®Êy! Nµng liÕc nh×n qua Trang TiÕp råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh, h×nh nh­ vÞ Trang huynh nµy rÊt c¶m ®éng th× ph¶i! TuyÕt Nghi t­ëng lµ TiÓu B×nh nãi ®ïa nh­ng khi chµng quay l¹i nh×n vµo Trang TiÖp th× bÊt gi¸c thÇm nghÜ: - Qu¶ nhiªn lµ h¾n ®∙ thÊy hèi hËn. NghÜ thÕ nªn chµng buét miÖng hái: - Trang huynh ®ang hèi hËn ®iÒu g× ch¨ng? Trang TiÖp cè nÐn nçi ®au trong lßng råi g­îng c­êi, nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, cã nhiÒu chuyÖn mµ con ng­êi kh«ng tù chñ ®­îc... TuyÕt Nghi mÜm c­êi, nãi: - NÕu Trang huynh cã chç nµo khã xö th× cø viÖc nãi ra, t¹i h¹ sÏ tËn lùc gióp Trang huynh ph©n ­u gi¶i sÇu! Trang TiÕp cung thñ, nãi: - ThÞnh t×nh cña Ph­¬ng huynh ®Ö, t¹i h¹ xin t©m l¶nh. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quÐt môc quang nh×n qua s¸u thuéc h¹ cña §ång Tö Kú råi hái Trang TiÖp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -229- - Trang huynh cã biÕt s¸u g∙ gi¶ m¹o La H¸n nµy kh«ng? Trang TiÕp l¾c ®Çu, nãi: - Bän chóng ®Òu lµ thuéc h¹ míi th©u nhËn cña §ång Tö Kú nªn t¹i h¹ kh«ng quen biÕt tªn nµo c¶! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy, nãi: - Vâ c«ng cña bän chóng rÊt kÐm mµ §ång Tö Kú ®­a ®Õn ®©y lµm g× nhÜ? Trang TiÕp bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, nÕu §ång Tö Kú kh«ng gÆp ph¶i ng­¬i th× thö hái ThiÕu L©m tù lµm sao ng¨n c¶n ®­îc bän chóng t¸c yªu t¸c qu¸i. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Kh«ng sai, nÕu ta vµ An c« n­¬ng kh«ng cã t¹i ®­¬ng tr­êng th× e r»ng côc diÖn cña ThiÕu L©m tù thËt khã mµ t­ëng t­îng... Chµng nghÜ ®Õn ®©y th× chît nghe An TiÓu B×nh hái: - Ph­¬ng huynh, chóng ta cã cÇn vµo bÝ ®¹o xem thö kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - ChuyÖn nµy cÇn ph¶i thØnh gi¸o Trang huynh th«i. Trang TiÖp g­îng c­êi, nãi: - Võa råi t¹i h¹ ®∙ môc kiÕn vâ c«ng cña nhÞ vÞ, víi b¶n lÜnh cña nhÞ vÞ th× Trang TiÖp cßn cã thÓ gióp ®­îc g×? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi, nãi: - Trang huynh qu¸ khen råi! T¹i h¹ muèn thØnh gi¸o Trang huynh mét chuyÖn, ch¼ng hay cã lo¹i gi¶i d­îc nµo kh¶ dÜ gi¶i cøu cho bän ng­êi trong bÝ ®¹o kh«ng? Trang TiÖp trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - T¹i h¹ nãi thùc mét c©u nhÐ, thuèc gi¶i chØ cã trªn ng­êi §ång Tö Kú th«i, nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo? - §ång Tö Kú kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt chuyªn dông ®éc nªn ®éc h­¬ng l∙o ta dïng ch¼ng qua lµ Ngò Cæ §o¹n Hån H­¬ng cña bµng m«n t¶ ®¹o trªn giang hå mµ th«i. NÕu dïng n­íc l¹nh t­íi lªn ng­êi tróng ®éc th× cã thÓ khiÕn bän hä tØnh l¹i tr­íc thêi h¹n! - Trang huynh nãi thËt ®Êy chø? - T¹i h¹ chØ ®o¸n nh­ vËy, cßn cã hiÖu nghiÖm hay kh«ng th× t¹i h¹ còng kh«ng d¸m ch¾c. An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Ph­¬ng huynh, bÊt luËn lµ cã hiÖu nghiÖm hay kh«ng, chóng ta ph¶i thö xem míi ®­îc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - VËy th× phiÒn Trang huynh mét chuyÖn nhÐ, chóng ta cïng ra ngoµi lÊy n­íc vµo thö xem thÕ nµo? Trang TiÖp mÜm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -230- - T¹i h¹ xin ra søc khuyÔn m∙! Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang nãi víi TiÓu B×nh: - HiÒn ®Ö ë l¹i canh phßng nhÐ. Lêi ch­a døt th× chµng vµ Trang TiÖp ®∙ phãng b­íc ra khái La H¸n §­êng. Kh«ng l©u sau, hai ng­¬i ®∙ quay trë l¹i víi bèn thïng n­íc trªn tay. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi, nãi víi TiÓu B×nh: - PhiÒn hiÒn ®Ö, canh phßng mét l¸t n÷a nhÐ! An TiÓu B×nh gËt ®Çu, nãi: - Ph­¬ng huynh ®i nhanh lªn nhÐ! TiÓu ®Ö sÏ cÈn thËn kh«ng cho bÊt kú kÎ nµo ®Õn lµm phiÒn ®©u! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ra hiÖu cho Trang TiÖp råi hai ng­êi cïng khiªng n­íc ®¸ ®i vµo bÝ ®¹o. Vµo ®Õn n¬i th× thÊy NhËp V©n ®¹i s­ ®ang chÊp tay l©m r©m cÇu niÖm cßn Ho¾c Minh Phong th× lu«n tay lay tÜnh ¤ Y ThÇn TÉu Th«i §¹i C«ng, râ rµng bän hä ®∙ phÝ kh¸ nhiÒu thêi gian nh­ng vÉn kh«ng gi¶i cøu ®­îc mét ng­êi nµo. Tèng Phï thÊy TuyÕt Nghi vµ Trang TiÖp khiªng n­íc vµo th× ng¹c nhiªn hái: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, ng­¬i ®Þnh lµm g× vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tèng l∙o, võa råi v¶n bèi hái vÞ Trang huynh nµy th× biÕt §ång Tö Kú kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt chuyªn dïng ®éc, lo¹i mª h­¬ng mµ l∙o ta sö dông ch¼ng qua lµ Ngò Cæ §o¹n Hån H­¬ng cña bän bµng m«n t¶ ®¹o mµ th«i, do vËy cã thÓ dïng n­íc l¹nh cøu tÜnh bän hä! Tèng Phï ng¹c nhiªn nãi: - Cã chuyÖn nh­ thÕ sao? VËy th× chóng ta h∙y thö xem. Nãi ®o¹n l∙o chôp lÊy mét thïng n­íc r­íi lªn ®Çu ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy, mét vÞ tr­ëng l∙o cña C¸i Bang. Qua mét lóc th× qu¶ nhiªn C¸t Uy thë dµi mét håi, l∙o chËm r¶i më m¾t ra råi bËt ngåi dËy. Tèng Phï vç tay kªu lªn: - TuyÖt! TuyÖt l¾m! Th× ra n­íc l¹nh còng cã thÓ gi¶i cøu cho bän hä. Võa nãi l∙o võa chôp tiÕp mét thïng n­íc n÷a t­íi lªn ®Çu Th«i §¹i C«ng! NhËp V©n ®¹i s­ véi kªu lªn: - L∙o thÝ chñ h∙y khoan ®∙! Tèng Phï dõng tay ng¹c nhiªn hái: - Ch­ëng m«n ®¹i s­ cã ®iÒu chi chØ gi¸o? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - L∙o thÝ chñ, mçi ng­êi chØ cÇn mét Ýt n­íc lµ ®ò råi, thÝ chñ kh«ng nªn t­íi nguyªn c¶ thïng nh­ vËy! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -231- Tèng Phï sùc nhí lµ chuyÖn ®­a n­íc vµo bÝ ®¹o qu¶ nhiªn kh«ng dÔ, nÕu mçi ng­êi mét thïng mµ muèn cøu hÕt mÊy tr¨m ®Ö tö ThiÕu L©m th× tèn kh«ng Ýt thêi gian vµ c«ng søc. Do vËy, l∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi: - Kh«ng sai, l∙o phu nhÊt thêi cao høng nªn quªn mÊt chuyÖn nµy! L∙o ®Æt thïng n­íc xuèng råi nãi víi Trang TiÖp, TuyÕt Nghi: - C¸c ng­¬i cßn chê g× n÷a, chóng ta cïng ®éng thñ th«i! Mäi ng­êi hµnh ®éng rÊt nhanh nh­ng ph¶i mÊt n÷a canh giê th× mét sè ®Ö tö ThiÕu L©m vµ c¸c vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang míi lÇn l­ît tØnh l¹i. Lóc nÇy ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy quÐt môc quang nh×n ra xung quanh råi l¹nh lïng qu¸t hái: - §ång Tö Kú ®i ®©u råi? Th× ra tr­íc khi tróng mª h­¬ng bÊt tØnh, l∙o ta ®∙ kÞp thêi nhËn ra §ång Tö Kú. Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶, nãi: - §ång Tö Kú µ? H¾n ®∙ bÞ Ph­¬ng l∙o ®Ö ®¶ th­¬ng nªn tÈu tho¸t råi! C¸t Uy c¨m hËn nãi: - TÈu tho¸t råi µ? ThËt tøc chÕt ®i ®­îc! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi, nãi: - T¹i sao c¸c vÞ l¹i tróng nguþ kÕ cña l∙o ta vËy? Chît nghe Th«i §¹i C«ng thë dµi mét håi råi nãi: - Bän l∙o phu ®©u ngê nh©n vËt nh­ §ång Tö Kú mµ l¹i gië thñ ®o¹n h¹ l­u nh­ thÕ nµy? NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - L∙o thÝ chñ, mª h­¬ng lµ do chÝnh tay §ång Tö Kú sö xuÊt ph¶i kh«ng? Th× ra vÞ cao t¨ng ThiÕu L©m nµy vÉn ch­a tin l¾m! Thùc ra, chuyÖn nµy còng khã mµ tin ®­îc, bëi lÎ §ång Tö Kú lµ mét trong Ngò §¹i ma chñ, lóc ®èi ®Þch ngoµi viÖc dùa vµo vâ c«ng b¶n th©n mµ cßn thi triÓn mª h­¬ng nh­ bän bµng m«n t¶ ®¹o trªn giang hå th× qu¶ thËt bÊt kú ai còng kh«ng thÓ tin ®­îc, trõ phi tËn m¾t môc kiÕn. Th«i §¹i C«ng nãi: - Kh«ng sai, chÝnh l∙o ma ®Çu ®ã lµ kÎ ®Çu tiªn phãng mª h­¬ng ra, nÕu kh«ng th× lµm sao bän l∙o phu tróng nguþ kÕ cña h¾n! Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶ råi nãi: - Th«i huynh, xem ra §ång Tö Kú còng cßn tù biÕt l­îng søc m×nh, nÕu h¾n kh«ng dïng ®éc mµ chØ dùa vµo vâ c«ng th× lµm sao cã thÓ ®Êu l¹i c¸c vÞ ®¹i s­ cña ThiÕu L©m? NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay, nãi: - Bang chñ khÐo nãi råi, nÕu §ång Tö Kú kh«ng v× óy kþ c¸c vÞ tr­ëng l∙o cña quý bang th× h¾n ®©u thÓ tù hñy thanh danh mµ sö dông h¹ s¸ch nh­ vËy! §Õn lóc nÇy mµ bän hä cßn kh¸ch kh¸ch khÝ khÝ víi nhau nh­ thÕ khiÕn cho An TiÓu B×nh võa b­íc vµo nghe ®­îc th× bÊt gi¸c nµng ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn