Xem mẫu

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 188 - Håi thø m­¬i mét Quû V­¬ng hiÖn th©n T èng Phï ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Nãi nh­ vËy th× quý tù cã mét n¬i kh¶ dÜ Èn th©n råi! NhËp V©n ®¹i s­ do dù mét lóc råi gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, ®Ých thÞ lµ bæn tù cã mét bÝ ®¹o kh¸ Èn tµng trªn ngµn ng­êi, chØ cã ®iÒu l∙o n¹p kh«ng hiÓu v× lý do g× mµ bän hä ph¶i Èn th©n trong ®ã kh«ng chÞu ra? Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Th× ra trong ThiÕu L©m tù cßn cã mét n¬i kh¶ dÜ Èn th©n, th¶o nµo... Chµng nghÜ ®Õn ®©y th× ®∙ nghe Tèng Phï nãi tiÕp: - Ch­ëng m«n, ®©y kh«ng ph¶i lµ lóc hiÓu hay kh«ng hiÓu! Tèt nhÊt lµ chóng ta h∙y ®Õn xem thö. NhËp V©n ng¹c nhiªn hái: - §i ®©u xem? Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - TÊt nhiªn lµ ®Õn bÝ ®¹o cña quý tù! NhËp V©n ®¹i s­ tá vÎ khã xö, l∙o Êp óng nãi: - ChuyÖn nµy... Ho¾c Minh Phong thÊy vËy th× tá ý kh«ng vui l∙o nãi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­ lµm sao thÕ? LÏ nµo kh«ng thÓ cho ngo¹i nh©n biÕt bÝ ®¹o cña quý tù? Hay lµ cßn cã bÝ mËt g×? NhËp V©n ®¹i s­ chØ liÕc m¾t nh×n qua NhËp Th¸nh ®¹i s­ mµ kh«ng tr¶ lêi. NhËp Th¸nh ®¹i s­ vèn ®ang chÊp tay nh¾m m¾t niÖm phËt, lóc nÇy bçng nhiªn më m¾t ra vµ lín tiÕng nãi víi NhËp V©n: - Ch­ëng m«n s­ ®Ö, h∙y ®­a bän hä ®i, mäi téi nghiÖt sÏ do tiÓu huynh g¸nh chÞu. NhËp V©n ®¹i s­ thë dµi mét håi råi nãi: - S­ huynh, ©n s­ ®∙ cã phËt dô, nÕu tiÓu ®Ö bÊt tu©n th× kh«ng xøng ®¸ng lµm Ch­ëng m«n n÷a, tiÓu ®Ö ®ång ý ®­a ch­ vÞ xuèng bÝ ®¹o nh­ng s­ huynh cÇn ph¶i høa víi tiÓu ®Ö mét chuyÖn. NhËp Th¸nh ®¹i s­ hái: - ChuyÖn g×? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Sau khi tiÓu ®Ö vµo bÝ ®¹o råi th× s­ huynh ph¶i lËp tøc tiÕp nhËn chøc Ch­ëng m«n ThiÕu L©m. NhËp Th¸nh ®¹i s­ nghe vËy th× söng sèt, l∙o nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 189 - Ch­ëng m«n s­ ®Ö, sao ng­¬i l¹i cã ý nµy? nÕu nh­ vËy th× huynh ®∙ kh«ng an - phËn ®iÒn viªn suèt mÊy chôc n¨m qua! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - NÕu s­ huynh kh«ng ®ång ý th× xin l­îng thø lµ tiÓu ®Ö khã cã thÓ tu©n mÖnh. Lóc nÇy chît nghe Ho¾c Minh Phong lín tiÕng nãi: - NhÞ vÞ thËt lµ kh¸ch khÝ qu¸! Tung tÝch cña mÊy tr¨m ®Ö tö ThiÕu L©m hiÖn giê vÉn ch­a biÕt ë ®©u, vËy mµ nhÞ vÞ... Tuy l∙o kh«ng nãi hÕt c©u nh­ng NhËp V©n ®¹i s­ còng c¶m thÊy chÊn ®éng t©m can, l∙o chÊp tay cung kÝnh nãi víi NhËp Th¸nh ®¹i s­: - S­ huynh, v× thanh danh cña ThiÕu L©m, xin s­ huynh h∙y mau høa víi tiÓu ®Ö ®i. NhËp Th¸nh ®¹i s­ l¾c ®Çu nãi: - ChuyÖn nµy... Huynh kh«ng thÓ høa ®­îc. Râ rµng hai l∙o hßa th­îng nµy ®Òu b¶o vÖ chñ ý cña m×nh, kh«ng ai chÞu nh­îng bé cho ai c¶. Ho¾c Minh Phong c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - NhÞ vÞ ®¹i s­, h«m nay l∙o phu míi ph¸t hiÖn ra r»ng, c¸c vÞ ®Òu lµ cao t¨ng nh­ng vÉn chÊp mª bÊt ngé ®Õn ®é ®¸ng th­¬ng! Cöa ®Þa ®¹o ë n¬i nµo? NÕu ®Ö tö ThiÕu L©m c¸c vÞ kh«ng thÓ vµo th× h∙y nãi cho l∙o phu biÕt ®Ó l∙o phu vµo thÕ cho c¸c vÞ, thÕ nµo? Tèng Phï còng lín tiÕng nãi: - §óng vËy! ý kiÕn cña Ho¾c Bang chñ rÊt hay. Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng c¶m thÊy biÖn ph¸p cña Ho¾c Minh Phong rÊt cã lý, nh­ng kh«ng ngê NhËp Th¸nh ®¹i s­ l¹i l¾c ®Çu nãi: - Kh«ng ®­îc, cöa ®Þa ®¹o cã treo thñ dô cña Ch­ëng m«n ®êi tr­íc, ngoµi Ch­ëng m«n ®­¬ng nhiÖm cña ThiÕu L©m tù ra th× bÊt kú ng­êi nµo còng kh«ng ®­îc vµo. Do vËy l∙o n¹p kh«ng thÓ chÊp nhËn chñ ý cña l∙o thÝ chñ ®­îc. V× kh«ng hiÓu lý do nªn Ho¾c Minh Phong tøc khÝ nãi: - T¹i sao? NhËp v©n ®¹i s­ nãi: - ChuyÖn nµy... Theo thñ dô cña tiªn s­ th× bän l∙o n¹p chØ biÕt phông mÖnh hµnh sù th«i, cßn t¹i sao th× kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò cña l∙o n¹p. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú qu¸i, chµng kh«ng nhÞn ®­îc nªn cÊt tiÕng hái: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, nÕu Ch­ëng m«n ®êi tr­íc cña quý tù cã di huÊn nh­ vËy th× ®¹i s­ cø viÖc ®i vµo bÝ ®¹o, t¹i sao NhËp Th¸nh ®¹i s­ ph¶i høa tiÕp qu¶n chøc vÞ ThiÕu L©m Ch­ëng m«n tr­íc? NhËp V©n ®¹i s­ nh×n TuyÕt Nghi víi ¸nh m¾t bèi rèi, mét l¸t sau l∙o míi chËm r¶i nãi: - NÕu l∙o n¹p kh«ng nãi ra lý do th× tiÓu thÝ chñ kh«ng thÓ hiÓu råi. TuyÕt Nghi liÒn nãi: - V∙n bèi ®ang muèn thØnh gi¸o ®©y. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 190 NhËp V©n nãi: - - Thñ dô cña tiªn s­ cã nãi râ, ng­êi ®­îc vµo bÝ ®¹o kh«ng nh÷ng ph¶i lµ Ch­ëng m«n ®­¬ng nhiÖm mµ mét khi ®∙ vµo bÝ ®¹o th× lóc trë ra kh«ng ®­îc ®¶m nhËn chøc vÞ Ch­ëng m«n n÷a. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái tiÕp: - T¹i sao nh­ thÕ? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - L∙o n¹p còng kh«ng hiÓu t¹i sao? Tiªn s­ ®∙ dÆn dß nh­ vËy th× tÊt ph¶i cã lý do vµ l∙o n¹p chØ biÕt tu©n mÖnh hµnh sù, v× thÕ nÕu ®¹i s­ huynh kh«ng høa tiÕp nhËn chøc vÞ Ch­ëng m«n th× l∙o n¹p kh«ng thÓ vµo bÝ ®¹o. Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - Th× ra lµ thÕ. Bçng nhiªn l∙o quÐt môc quang nh×n qua NhËp Th¸nh ®¹i s­ vµ hái: - §¹i hoµ th­îng, t¹i sao l∙o kh«ng chÞu høa? NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay nãi: - L∙o thÝ chñ, NhËp Th¸nh nµy tù biÕt m×nh nªn bèn m­¬i n¨m tr­íc ®∙ kh­íc tõ chóc Ch­ëng m«n, nÕu b©y giê l¹i tiÕp nhËn th× h¸ ch¼ng ph¶n l¹i víi t©m nguyÖn n¨m x­a vµ ®¾c téi víi phËt tæ sao? Ho¾c Minh Phong tiÕp lêi: - §¹i s­ cã biÕt, nÕu ®¹i s­ kh«ng høa th× hiÖn t¹i kh«ng thÓ nµo truy t×m ®­îc tung tÝch cña mÊy tr¨m quý ®Ö tö ch¨ng? NhËp Th¸nh vÉn l¾c ®Çu nãi: - ThÝ chñ chØ biÕt mét mµ kh«ng biÕt hai. Nh­ tÖ Ch­ëng m«n võa nãi, ®Ých thÞ lµ tiªn s­ cã thñ dô nh­ vËy, nh­ng lóc tiªn s­ ®¾c ch¸nh qu¶ th× ng­êi còng tõng ®Æc biÖt nãi cho l∙o n¹p vµ Ch­ëng m«n s­ ®Ö r»ng nÕu tÖ tù cã biÕn cè quan träng mµ cÇn ph¶i vµo bÝ ®¹o th× cßn cã mét biÖn ph¸p kh¸c kh¶ dÜ cã thÓ thi hµnh. Ho¾c Minh Phong liÒn hái: - BiÖn ph¸p thÕ nµo? NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - Mét ®Ö tö víi th©n phËn lµ tr­ëng l∙o cña bæn tù sÏ ph¶i ®éc to¹ m­êi n¨m tr­íc t­îng phËt tæ ®Ó chuéc téi më cöa bÝ ®¹o. Ho¾c Minh Phong kinh ng¹c kªu lªn: - §éc to¹ m­êi n¨m? VËy th× kh¾c khæ qu¸! - L∙o thÝ chñ, ®èi víi l∙o n¹p mµ nãi th× chuyÖn ®éc to¹ m­êi n¨m ch¼ng cã g× lµ kh¾c khæ c¶. - §∙ nh­ vËy th× t¹i sao NhËp V©n ®¹i s­ Ch­ëng m«n kh«ng ®ång ý? NhËp Th¸nh ®¹i s­ ch­a kÞp tr¶ lêi th× NhËp V©n ®¹i s­ ®∙ tiÕp lêi: - L∙o thÝ chñ, cã lÎ thÝ chñ kh«ng hiÓu ý nghÜa m­êi n¨m ®éc to¹ mµ tiªn s­ ®∙ nãi råi! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 191 Ho¾c Minh Phong nãi: - - L∙o phu kh«ng ph¶i lµ ng­êi xuÊt gia nªn tù nhiªn lµ kh«ng ®­îc hiÓu l¾m. Ph­¬ng TuyÕt NghÜ thÇm nghÜ: - Hßa th­îng ®éc to¹ thiÒn ®Þnh lµ chuyÖn th­êng, dï ®éc to¹ m­êi n¨m lµ rÊt khã nh­ng ®èi víi cao t¨ng ®¾c ®¹o nh­ bän hä th× cã ®¸ng g×? T¹i sao nhËp V©n ®¹i s­ l¹i cã vÎ nghiªm träng nh­ vËy? Lóc nÇy NhËp V©n ®¹i s­ chît thë dµi mét håi råi nãi: - Bang chñ, m­êi n¨m ®éc to¹ theo tiªn s­ nãi kh«ng ph¶i lµ tham thiÒn quan cña vßng lu©n håi. Nçi ®au thÓ x¸c tuy khã chÞu nh­ng ch¾c ch¾n lµ ®¹i s­ huynh kh¶ dÜ cã thÓ v­ît qua cßn sù thiªu ®èt tinh thÇn ý chÝ, nÕu kh«ng ph¶i lµ gç ®¸ th× tÊt nhiªn lµ kh«ng thÓ nµo ®¶m ®­¬ng nçi. Bçn tù tõ lóc §¹t Ma s­ tæ khai s¬n cho ®Õn nay ®∙ tr¶i qua chÝn tr¨m n¨m nh­ng chØ cã n¨m vÞ tr­ëng l∙o v­ît qua ®­îc thËp niªn ®éc täa, kú d­ nh÷ng vÞ kh¸c ®Òu bÞ hñy thiÒn c¨n t¸i gi¸ng lu©n håi. B©y giê ®¹i s­ huynh cam nguyÖn m¹o hiÓm víi ®¹i n¹n nh­ thÕ th× b¶o l∙o n¹p lµm sao cã thÓ yªn t©m mµ ®ång ý ®­îc? Ho¾c Minh Phong buét miÖng nãi: - ChuyÖn nµy khã kh¨n ®Õn thÕ sao? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - NÕu kh«ng thËt sù nguy hiÓm th× l∙o n¹p còng kh«ng ng¨n c¶n ®¹i s­ huynh! Ho¾c Minh Phong thë dµi mét håi råi nãi: - NÕu nhÞ vÞ vÉn kiªn quyÕt b¶o vÖ chñ ý cña m×nh th× qu¶ thËt l∙o phu còng ch¼ng cßn c¸ch nµo gi¶i quyÕt côc diÖn h«m nay! Chît nghe An TiÓu B×nh xen vµo víi giäng l¹nh lïng: - Theo v¶n bèi thÊy th× nhÞ vÞ ®¹i s­ ®Òu qu¸ tù t­! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nghe vËy th× liÒn nãi: - TiÓu thÝ chñ, l∙o n¹p ®∙ sím h¹ quyÕt ®Þnh råi, sao cã thÓ gäi lµ tù t­? An TiÓu B×nh nãi: - HiÖn giê tung tÝch mÊy tr¨m ®Ö tö cña quý tù vÉn ch­a biÕt ë ®©u, c¸c vÞ kh«ng lo mµ l¹i tranh c¶i víi nhau c¸i gäi lµ di mÖnh tiªn s­. Theo t¹i h¹ thÊy th× ®©y toµn lµ nh÷ng lêi dèi tr¸ ®Ó mua danh cÇu trèng, chØ biÕt m×nh mµ kh«ng nghÜ ®Õn ®Ö tö m«n h¹, thÕ ch¼ng ph¶i tù t­ th× lµ c¸i g×? NhËp V©n, NhËp Th¸nh nghe xong th× bÊt gi¸c rïng m×nh, bëi lÎ An TiÓu B×nh nãi kh«ng sai mµ hai vÞ ®¹i s­ kia ®∙ sai thËt sù. NhËp V©n ®¹i s­ h¾ng giäng, nãi: - TiÓu thÝ chñ gi¸o huÊn rÊt ®óng, l∙o n¹p ®∙ hiÓu råi! NhËp Th¸nh ®¹i s­ cµng xóc ®éng h¬n, l∙o nãi víi NhËp V©n: - Ch­ëng m«n s­ ®Ö, chuyÖn h«m nay tiÓu huynh ph¶i miÔn c­ëng s­ ®Ö mét lÇn vËy, ng­¬i cø viÖc xuèng ®Þa ®¹o, cßn mäi hËu qu¶ sÏ do tiÓu huynh l∙nh nhËn! NhËp V©n chÊp tay nãi: - TiÓu ®Ö tu©n mÖnh! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 192 L∙o quay sang nãi tiÕp víi Ho¾c Minh Phong: - - Bang chñ, chóng ta cïng ®i nhÐ? Ho¾c Minh Phong nãi: - L∙o phu s¼n sµng båi tiÕp! Tèng Phï lín tiÕng nãi: - Ch­ëng m«n, tÊt c¶ chóng ta cïng ®i, nÕu x¶y ra chuyÖn g× bÊt tr¾c th× còng cã thªm mÊy trî thñ! NhËp V©n ®¹i s­ g­îng c­êi, nãi: - ThÕ th× phiÒn c¸c vÞ vËy! Nãi ®o¹n l∙o quay ng­êi ®i vÒ phÝa La H¸n §­êng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi võa ®i theo võa thÇm nghÜ: - Th× ra cöa bÝ ®¹o n»m ë La H¸n §­êng! Xem ra lóc n∙y ta qu¸ s¬ ý råi! Tho¸ng chèc quÇn hµo ®∙ vµo La H¸n §­êng. NhËp V©n ®¹i s­ chËm r¶i b­íc ®Õn tr­íc kh¸n thê b¸i ba b¸i vµ lÈm nhÈm cÇu niÖm mét lóc råi míi ®i ra sau kh¸n thê. Ch¼ng bao l©u sau th× chît nghe mÊy tiÕng l¸ch c¸ch, phÇn tr­íc kh¸n thê bçng nhiªn th¼ng lªn vµ ®Ó lé mét cöa bÝ ®¹o. Ho¾c Minh Phong véi vµng l¸ch ng­êi b­íc tíi tr­íc. Cïng lóc ®ã Tèng Phï lín tiÕng gäi: - Bang chñ cÈn thËn! Lêi ch­a døt th× ®ét nhiªn cã mét lÇn khãi mâng tõ trong cöa bÝ ®¹o bay ra. Ho¾c Minh Phong võa vung hai èng tay ¸o lªn che, ®∙ nghe mét tiÕng næ Çm hÊt tung l∙o ra sau. KÞp lóc NhËp V©n ®¹i s­ còng võa tõ sau kh¸n thê b­íc ra, l∙o thÊy c¶nh t­îng nh­ thÕ th× biÕn s¾c kªu lªn: - Bang chñ, trong bÝ ®¹o cã ng­êi ch¨ng? Nhê ph¶n øng cùc nhanh nªn Ho¾c Minh Phong kh«ng bÞ tçn h¹i g×, l∙o phñi y phôc råi né khÝ nãi: - Kh«ng sai! Xem ra ®∙ cã ng­êi ®i tr­íc chóng ta mét b­íc råi! NhËp V©n ®¹i s­ b­íc tíi cöa bÝ ®¹o vµ nãi: - Ho¾c Bang chñ l∙o n¹p kh«ng tin. Tuy l∙o kh«ng tin, nh­ng b­íc ch©n tá ra kh¸ cÈn thËn, khi c¸ch bÝ ®¹o chõng n¨m th­íc th× l∙o dõng l¹i. An TiÓu B×nh c¶m thÊy trß nµy kh¸ thó vÞ nªn kÐo tay Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Ph­¬ng huynh, chóng ta còng ®Õn xem thö nhÐ. TuyÕt Nghi vèn ®∙ cã ý nµy, nh­ng v× NhËp V©n ®¹i s­ lµ t«ng chñ cña mét ph¸i nªn chµng kh«ng tiÖn hµnh ®éng theo c¸ch kh¸ch ®o¹t chñ tiªn. B©y giê nghe TiÓu B×nh hái th× chµng liÒn mØm c­êi nãi: - §­îc, nh­ng chóng ta kh«ng thÓ c­íp tiªn c¬ cña Ch­ëng m«n ®¹i s­. Hai ng­êi võa nãi võa dÞch b­íc ®Õn gÇn NhËp V©n ®¹i s­. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 193 Lóc nÇy NhËp V©n ®¹i s­ vËn mét håi ch©n khÝ råi cÊt giäng ®¹i ®ång chung nãi vµo - trong bÝ ®¹o. - KÎ nµo Èn nÊp trong bÝ ®¹o cña bçn tù ®©y? Sao kh«ng mau ra gÆp b¶n toµ? D­ ©m vang vang mét håi l©u nh­ng vÉn kh«ng nghe ®éng tÜnh g× håi ®¸p. NhËp V©n ®¹i s­ biÕn s¾c, l∙o qu¸t lín: - Lµ cao nh©n ph­¬ng nµo ë trong bÝ ®¹o cña bæn tù? NÕu t«n gi¸ kh«ng xuÊt diÖn th× ®õng tr¸ch l∙o n¹p h¹ thñ v« t×nh. Chê mét lóc l©u còng vÉn kh«ng thÊy ®éng tÜnh g×. D­êng nh­ NhËp V©n ®¹i s­ kh«ng cã chñ ý g× nªn chØ ngÉn ng­êi nh×n NhËp Th¸nh ®¹i s­ vµ kªu lªn: - §¹i s­ huynh! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi: - Ch­ëng m«n s­ ®Ö cã ®iÒu chi chØ gi¸o? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Cã lÎ trong bÝ ®¹o kh«ng cã ng­êi råi! NhËp Th¸nh l¾c ®Çu nãi: - Suýt chót n÷a th× Ho¾c Bang chñ ®∙ bÞ ¸m to¸n, nÕu kh«ng cã ng­êi th× lµm sao cã thÓ nh­ vËy ®­îc. NhËp V©n ®¹i s­ trÇm ng©m mét l¸t råi ®ét nhiªn cÊt b­íc ®i vÒ phÝa bÝ ®¹o. Cïng lóc ®ã Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi kÐo An TiÓu B×nh l­ít lªn tr­íc, ®i ngang víi NhËp V©n ®¹i s­. Ba ng­êi b­íc ®Õn cöa bÝ ®¹o th× NhËp V©n vËn dông môc lùc nh×n vµo th× ®ét nhiªn cã mét luång khãi tr¾ng tõ phÝa trong bay ra. NhËp V©n ®¹i s­ lËp tøc vung h÷u thñ quÐt ra mét ch­ëng khiÕn luång khãi tr¾ng bay tø t¸n ra xung quanh. Tèng Phï ®øng ngoµi xa lín tiÕng nãi: - Coi chõng khãi tr¾ng cã ®éc. Mau bÕ h« hÊp l¹i. Thùc ra ba ng­êi kia kh«ng cÇn ph¶i nh¾c nhë mµ ®∙ sím phong bÕ h« hÊp råi. NhËp V©n ®¹i s­ võa ph¸t ch­ëng ®Èy lµn khãi tr¾ng tø t¸n th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng lËp tøc vung song ch­ëng quÐt tµn d­ cña lµn khãi bay ra sau kh¸n thê. NhËp V©n ®¹i s­ l¹nh lïng qu¸t hái tiÕp: - ThÝ chñ lµ ai? T¹i sao l¹i ph¶i Èn nÊp trong bÝ ®¹o cña bæn tù mµ kh«ng d¸m xuÊt hiÖn gÆp b¶n toµ? NÕu thÝ chñ kh«ng ra th× ®õng tr¸ch l∙o n¹p h¹ ®éc thñ ®Êy nhÐ! L∙o ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi víi NhËp Th¸nh ®¹i s­: - §¹i s­ huynh, thÝ chñ trong ®Þa ®¹o kh«ng chÞu ra th× cã lÎ chóng ta ph¶i më ®Ëp dÉn n­íc ë Liªn Tr× Thuû vµo th«i. NhËp Th¸nh ®¹i s­ chÊp tay nãi: - TiÓu huynh tu©n mÖnh. Ho¾c Minh Phong còng lín tiÕng nãi: - L∙o phu còng xin gióp mét tay. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 194 - Hai l∙o, mét t¨ng mét tôc lËp tøc phãng th¼ng ra ngoµi La H¸n §­êng. Ngay lóc ®ã ®ét nhiªn tõ trong bÝ ®¹o truyÒn ra mét tiÕng c­êi nh¹t, tiÕp theo lµ mét giäng nãi: - NhËp V©n ng­¬i thËt lµ to gan, trong bÝ ®¹o nµy ngoµi mÊy tr¨m ®Ö tö m«n h¹ cña ng­¬i cßn cã mÊy tr­ëng l∙o cña C¸i Bang, nÕu ng­¬i d¸m më ®Ëp dÉn n­íc vµo th× sî r»ng kÎ chÕt tr­íc sÏ lµ bän hä th«i. NhËp V©n ®¹i s­ nghe xong th× l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - Dï sao th× bän hä còng ®∙ n»m trong tay ng­¬i, gi÷a sèng víi chÕt ®∙ khã tù lùa chän, sau khi bän l∙o n¹p dÉn n­íc vµo th× sÏ v× bän hä mµ niÖm ngµn v¹n lÇn kinh phËt lµ ®­îc! C¸ch tr¶ lêi cña NhËp V©n ®¹i s­ hoµn toµn ngoµi sù tiªn liÖu cña ®èi ph­¬ng nªn ng­êi nµy véi kªu lªn: - Khoan ®∙! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - T¹i sao thÝ chñ cßn ch­a chÞu ra? Ng­êi trong bÝ ®¹o nãi: - §­¬ng nhiªn lµ ta ph¶i ra! Lêi ch­a døt th× bçng nhiªn cã mét bãng ng­êi tõ trong bÝ ®¹o phãng ra nhanh nh­ chíp. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Þnh thÇn nh×n kü th× bÊt gi¸c thÊt kinh biÕn s¾c. Th× ra ng­êi nµy kh«ng ai xa l¹ mµ chÝnh lµ Trang TiÖp - kÎ ®∙ cïng chµng ®µm ®¹o gÇn mét ®ªm ë thµnh Gia §Þnh. Tèng Phï còng ng¹c nhiªn kh«ng kÐm, l∙o kh«ng ngê ng­êi nµy l¹i lµ Trang TiÖp, nªn buét miÖng kªu lªn: - Trang phã §­êng chñ ph¶i kh«ng? Trang TiÖp nh×n thÊy TuyÕt Nghi vµ Tèng Phï th× còng ngÉn ng­êi nh­ng h¾n véi mÜm c­êi nãi: - Th× ra Ph­¬ng huynh ®Ö vµ Tèng l∙o còng ë ®©y, thËt lµ h¹nh ngé. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy nãi: - Trang phã §­êng chñ, Tam NghÜa M«n ®Õn ®©y bao nhiªu ng­êi? T¹i sao kh«ng gäi ra c¶ ®i? NhËp V©n ®¹i s­ rÊt bÊt ngê, l∙o cã n»m m¬ còng ch¼ng ngê Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i quen biÕt ng­êi nµy nªn nhÊt thêi ®øng nh­ pho t­îng mµ ch¼ng biÕt nãi thÕ nµo cho ph¶i. Trang TiÖp th¶n nhiªn mÜm c­êi nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, Tam NghÜa M«n chØ cã mét m×nh Trang mç, nh­ng b»ng h÷u cña Tam NghÜa M«n th× ®Õn kh«ng Ýt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - Bän hä lµ nh÷ng ai? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 195 Trang TiÖp kh«ng tr¶ lêi ngay mµ nh×n qua Tèng Phï råi nãi: - - Th× ra Tèng l∙o còng ®∙ ®Õn Tung S¬n, ch¼ng tr¸ch thêi gian qua bon ®Ö tö ë ph©n ®­êng Gia §Þnh kh«ng cã c¬m mµ ¨n. Tèng Phï ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi: - C¸c h¹ khÐo nãi råi! Cã mét chuyÖn mµ l∙o phu ®o¸n m∙i kh«ng ra, rèt cuéc th©n phËn thËt sù cña c¸c h¹ lµ ai? HiÖn kh«ng ph¶i lµ ë Gia §Þnh, c¸c h¹ cã thÓ cho biÕt ®­îc råi ®Êy! Trang TiÖp c­êi nh¹t nãi: - T«n gi¸ kh«ng biÕt thËt µ? Tèng Phï nãi: - NÕu l∙o phu biÕt th× hµ tÊt ph¶i hái. Trang TiÖp c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Tèng l∙o, ngµy ë ph©n ®­êng Gia §Þnh, Trang mç rÊt cung kÝnh ®èi víi l∙o ph¶i kh«ng? Tèng Phï th¶n nhiªn nãi: - L∙o phu cao niªn h¬n c¸c h¹ rÊt nhiÒu th× chuyÖn c¸c h¹ t«n kÝnh l∙o phu còng lµ lÎ tù nhiªn. Nh­ng kh«ng biÕt ®iÒu ®ã cã quan hÖ g× ®Õn th©n phËn cña c¸c h¹? Trang TiÖp nãi: - Quan hÖ th× kh«ng nh­ng Trang mç xin nãi víi l∙o mét c©u thÕ nÇy, nÕu Tèng l∙o nghÜ kh«ng ra lai lÞch xuÊt th©n cña Trang mç th× sî r»ng b¶n th©n Trang mç còng kh«ng nghÜ ra! Tèng Phï c­êi lín råi nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy, rÊt tèt, l∙o phu sÏ kh«ng hái n÷a. Trong lóc hai ng­êi ®èi ®¸p th× NhËp V©n ®¹i s­ ®¹i s­ ®∙ hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÒ qu¸ tr×nh quen biÕt gi÷a chµng vµ Trang TiÖp. Lóc nÇy l∙o xen vµo: - Trang thÝ chñ, ®Ö tö b¶n m«n vµ mÊy vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang ®ang ë trong ®­êng bÝ ®¹o ph¶i kh«ng? Trang TiÖp nãi: - §­¬ng nhiªn. NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay niÖm mét c©u phËt hiÖu råi nãi: - ThÝ chñ cã gië trß g× ®èi víi bän hä kh«ng? Trang TiÖp ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Ch­ëng m«n qu¸ ®Ò cao Trang mç råi! NÕu Trang mç cã ®­îc b¶n lÜnh ®ã th× ®∙ kh«ng thä mÖnh canh cöa ë ®©y. NhËp V©n ®¹i s­ truy vÊn: - VËy th× kÎ nµo ®∙ h¹ thñ? Trang TiÖp nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 196 - Ch­ëng m«n, Trang mç nghÜ r»ng ®¹i s­ ®∙ biÕt tõ sím míi ph¶i, mÊy tr¨m ®Ö tö - cña quý tù th× kh«ng biÕt nh­ng mÊy vÞ tr­ëng l∙o cña C¸i Bang th× còng ch¼ng ph¶i lµ ®èi thñ cña bän hä. Ho¾c Minh Phong lín tiÕng qu¸t hái: - Bän hä lµ nh÷ng ai? Trang TiÖp th¶n nhiªn nh×n qua Ho¾c Minh Phong vµ hái: - T«n gi¸ lµ ai vËy? Ho¾c Minh Phong né khÝ nãi: - L∙o phu lµ Ho¾c Minh Phong, c¸c h¹ ch­a tõng nghe µ? Trang tiÕp véi cung thñ nãi: - Th× ra lµ Ho¾c Bang chñ! ThÊt kÝnh, thÊt kÝnh! Ho¾c Minh Phong nãi: - C¸c h¹ kh«ng cÇn kh¸ch khÝ vµ còng ®õng ch©m chäc l∙o phu, l∙o phu chØ muèn c¸c h¹ nãi cho biÕt lµ mÊy vÞ tr­ëng l∙o C¸i Bang nh­ thÕ nµo råi? Trang TiÖp nãi: - Th× ra lµ Nam Hoa ThÇn C¸i còng nãng n¶y nh­ thÕ, thËt lµ ngoµi sù tiªn liÖu cña Trang mç. Ho¾c Minh Phong h¬i biÕn s¾c nh­ng còng bËt c­êi mét trµng råi nãi: - Ho¾c mç ch¼ng qua lµ mét vÞ Bang chñ cña C¸i Bang chø kh«ng ph¶i lµ th¸nh nh©n, gÆp qu¸i sù thÕ nÇy th× tù nhiªn còng ph¶i kinh ng¹c th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi xen vµo, chµng nãi: - Trang huynh nãi cã kh«ng Ýt ng­êi ®Õn ®©y, ch¼ng hay hä lµ nh÷ng ng­êi nµo, hiÖn ®ang ë ®©u? Trang TiÖp trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Bän hä µ? HiÖn ®ang ë trong La H¸n §­êng nµy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi s÷ng ng­êi, chµng buét miÖng nãi: - ë ngay n¬i nµy? Trang TiÖp nãi: - PhÇn lín ®ang ë ngay n¬i nµy. H¾n h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh ®Ö, ph¸i ThiÕu L©m vµ hiÒn ®Ö cã quan hÖ g× vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i: - Trang huynh hái lµm g×? Trang TiÖp nãi: - NÕu Ph­¬ng huynh ®Ö vµ ThiÕu L©m kh«ng cã quan hÖ g× th× Trang mç cã mét lêi khuyÕn c¸o. - ChuyÖn g× vËy? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 197 Trang mç rÊt mong Ph­¬ng huynh ®Ö nhanh chãng rêi khái tr­êng thÞ phi nµy. - - T¹i sao? T¹i h¹ gÆp ®­îc chuyÖn n¸o nhiÖt nh­ thÕ nÇy th× lµm sao cã thÓ bâ ®i cho ®­îc. - Ph­¬ng huynh ®Ö cã muèn ®èi ®Çu víi t¹i h¹ kh«ng? - NÕu Trang huynh kh«ng cã ý ®èi ®Çu víi t¹i h¹ tr­íc th× chóng ta còng ch¼ng cÇn ph¶i trë mÆt chèng ®èi nhau. Trang TiÖp c­êi ha h¶ råi nãi: - Nãi thÕ lµ Ph­¬ng huynh ®Ö cã ý chèng ®èi víi t¹i h¹ råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng c­êi lín råi nãi: - NÕu Trang huynh cã thÓ nghe mét lêi vµ tin lêi Ph­¬ng mç th× chóng ta bÊt tÊt ph¶i ®èi ®Çu víi nhau. Trang TiÖp nãi: - Mét lêi nh­ thÕ nµo? - Kh«ng chèng ®èi víi ThiÕu L©m n÷a víi kh«ng xen vµo chuyÖn tranh quyÒn ®o¹t lîi trong vâ l©m n÷a. Trang TiÖp thë dµi mét håi, h¾n ch¨m chó nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét lóc råi míi nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, ®ã lµ nh÷ng lêi vµng ngäc nh­ng ®¸ng tiÕc lµ Ph­¬ng huynh ®Ö nãi ra kh«ng ®óng lóc råi. - T¹i sao? - ChËm mÊt råi, Trang mç kh«ng cßn tù t¹i n÷a nªn e r»ng ®µnh ph¶i tr¸i lÖnh cña Ph­¬ng huynh ®Ö th«i. - Trang huynh, khæ h¶i v« biªn, håi ®Çu thÞ ng¹n, chØ cÇn con ng­êi cã lßng hèi c¶i th× kh«ng cã g× lµ muén c¶. - T¹i h¹ ®µnh t©m l∙nh thÞnh t×nh cña Ph­¬ng huynh ®Ö th«i vµ mét ngµy cßn tån t¹i ë thÕ gian nµy th× t¹i h¹ sÏ cßn ghi nhí t©m ý cña Ph­¬ng huynh ®Ö. H¾n ng­ng l¹i mét l¸t råi bçng nhiªn quay sang nãi víi Ch­ëng m«n ThiÕu L©m NhËp V©n ®¹i s­: - §¹i s­, cã muèn b¶o toµn sinh m¹ng cho mÊy tr¨m ®Ö tö cña quý ph¸i kh«ng? NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay nãi: - L∙o n¹p th©n lµ Ch­ëng m«n th× dÜ nhiªn lµ ph¶i b¶o vÖ cho ®Ö tö b¶n m«n råi. Trang TiÖp mÜm c­êi nãi: - Nh­ng hiÖn t¹i c¬ héi sinh tö cña bän hä l¹i n»m trong tay cña Trang mç. NhËp V©n ®¹i s­ cao giäng niÖm: - A di ®µ phËt! Råi nãi: - L∙o n¹p kh«ng tin. Trang TiÖp mÜm c­êi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 198 - Ch­ëng m«n ®¹i s­ cã thÓ kh«ng tin, nh­ng... - H¾n ngõng l¹i nh×n bèn pho t­îng phËt ë bèn gãc La H¸n §­êng råi nãi tiÕp: - NÕu Ch­ëng m«n ®¹i s­ thËt sù muèn b¶o toµn sinh mÖnh cho bän hä th× còng kh«ng khã. NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - L∙o n¹p tù tin lµ ®ñ søc ®èi phã. Trang TiÖp c¾t lêi nãi: - §¹i s­ hiÓu lÇm råi. - L∙o n¹p hiÓu lÇm chuyÖn g×? NÕu c¸c vÞ muèn dùa vµo vâ c«ng ®Ó uy hiÕp l∙o n¹p th× e r»ng c¸c vÞ tù t×m lÊy ®au khæ th«i. §¹i s­ tin nh­ thÕ µ? - Kh«ng sai. - T¹i h¹ vèn t­ëng ®¹i s­ lµ ng­êi th«ng t×nh ®¹t lý, ngé biÕn tßng quyÒn nh­ng h«m nay gÆp ph¶i th× míi biÕt lµ kh«ng ph¶i nh­ thÕ. NhËp V©n ®¹i s­ trÇm giäng nãi: - ThÝ chñ, sù nhÉn n¹i cña l∙o n¹p cã h¹n, nÕu thÝ chñ kh«ng cho biÕt t×nh tr¹ng cña ®Ö tö b¶n m«n nh­ thÕ nµo th× chí tr¸ch l∙o n¹p kh«ng kh¸ch khÝ ®Êy. Trang TiÖp chau mµy nãi: - ChÊp mª bÊt ngé, t¹i h¹ thËt lÊy lµm tiÕc cho ®¹i s­. Ho¾c Minh Phong lín tiÕng nãi xen vµo: - Hä Trang kia, n¬i ®©y kh«ng ph¶i lµ n¬i ®Ó ng­¬i gië trß l­u manh, nÕu NhËp V©n ®¹i s­ kh«ng nhÉn n¹i mµ thay b»ng l∙o phu th× ng­¬i ®∙ sím bÞ thu thËp råi. Trang TiÖp nghe nh­ vËy th× c­êi h× h×, h¾n nh×n qua Ho¾c Minh Phong vµ nãi: - Ho¾c Bang chñ muèn ®éng thñ µ? Ho¾c Minh Phong né khÝ qu¸t: - C¸i g×? Ng­¬i t­ëng l∙o phu kh«ng d¸m ch¨ng? Trang TiÖp nãi: - Kh«ng sai. Ho¾c Minh Phong kh«ng kÒm ®­îc tøc giËn, l∙o vung h÷u thñ ®¸nh ngay ra mét ch­ëng, theo ®ã lµ luång k×nh phong nh­ sãng cuén Ëp vÒ phÝa Trang TiÖp. Trang TiÖp mÜm c­êi vµ tung ng­êi nÐ tr¸nh tÇm ch­ëng råi lín tiÕng nãi: - Ho¾c Minh Phong, l∙o kh«ng nghÜ ®Õn sinh m¹ng cña mÊy vÞ tr­ëng l∙o µ? Ho¾c Minh Phong ®∙ vung ch­ëng thø hai nh­ng khi nghe vËy th× chét d¹, l∙o sî ®¸nh chuét vì ®å nªn véi thu ch­ëng l¹i vµ qu¸t hái: - Ng­¬i ®∙ lµm g× bän hä? Trang TiÖp thay ®æi ph­¬ng kh«ng d¸m xuÊt thñ n÷a th× mÜm c­êi nãi: - Bän hä kh«ng sao c¶, chØ cã ®iÒu t¹m thêi kh«ng thÓ nµo hµnh ®éng ®­îc mµ th«i. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 199 Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Þnh lªn tiÕng th× chît nghe An TiÓu B×nh khÎ nãi: - - Ph­¬ng huynh, hä Trang nµy v« lÔ qu¸. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, h¾n chØ cËy vµo viÖc ®ang cÇm gi÷ ng­êi cña chóng ta ®Êy th«i. An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Ph­¬ng huynh, nÕu chóng ta thu thËp h¾n th× sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tuy t¹i h¹ kh«ng biÕt râ vâ c«ng cña ng­êi nµy nh­ thÕ nµo nh­ng muèn thu thËp h¾n, qu¶ thËt kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ. An TiÓu B×nh mÜm c­êi nãi: - Kh«ng khã ®©u. Tuy ®∙ môc kiÕn vâ c«ng bÊt phµm cña An TiÓu B×nh nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn thÇm nghÜ, víi t×nh thÕ hiÖn t¹i, nÕu muèn khèng chÕ Trang TiÖp th× e r»ng kh«ng dÔ chót nµo. NghÜ nh­ vËy nªn chµng nãi: - HiÒn ®Ö, kh«ng nªn khinh xuÊt. An TiÓu B×nh mÜm c­êi nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö cho tiÓu ®Ö thö xem nhÐ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l­ìng lù ch­a tr¶ lêi th× ®∙ nghe Trang TiÖp ng÷a mÆt c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, khÉu khÝ cña vÞ tiÓu huynh ®Ö nµy thËt ng«ng cuång, h¾n lµ ai vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi mÜm c­êi nãi: - §©y lµ An TiÓu B×nh huynh ®Ö kÕt nghÜa cña Ph­¬ng mç. Trang TiÖp nãi: - An huynh ®Ö µ? Xem ra khÉu khÝ cña h¾n ng«ng cuång h¬n Ph­¬ng huynh ®Ö nhiÒu l¾m. Lêi ch­a døt th× ®∙ nghe An TiÓu B×nh trÇm giäng nãi: - Hä Trang kia, ng­¬i cã muèn thö kh«ng? §èi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× ®Ých thùc Trang TiÖp cã mÊy phÇn kiªng kþ, nh­ng víi An TiÓu B×nh th× h¾n xem ch¼ng ra g×, do vËy h¾n l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - Trang mç kh«ng ngê An l∙o ®Ö ng­¬i l¹i ng«ng cuång nh­ thÕ, Trang mç xin båi tiÕp vËy. An TiÓu B×nh tõ tõ b­íc lªn tr­íc vµ nãi: - Ng­¬i cÈn thËn ®Êy. Trang TiÖp c­êi h× h× nãi: - Sî r»ng ng­êi cÈn thËn kh«ng ph¶i lµ t¹i h¹. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 200 H¾n ch­a døt lêi th× ®ét nhiªn thÊy mét ®¹o b¹ch quang loÐ lªn tr­íc mÆt, toµn th©n - h¾n chît rung ®éng, hai ch©n ®øng kh«ng v÷ng vµ ng∙ huþch xuèng ®Êt tøc th×. Tù nhiªn ph¶n øng cña Trang TiÖp cùc kú nhanh nhÑn, th©n h×nh võa ng∙ xuèng th× h¾n bËt ®øng lªn tøc kh¾c, song môc trßn xoe nh×n An TiÓu B×nh ®Õn ngÈn c¶ ng­êi. An TiÓu B×nh c­êi nh¹t nãi: - ThÕ nµo? Cã cÇn thö l¹i lÇn n÷a kh«ng? Lóc nÇy Ch­ëng m«n ThiÕu L©m vµ Bang chñ C¸i Bang còng ®ang kinh ng¹c kh«ng th«i. Th× ra An TiÓu B×nh võa xuÊt thñ th× hä ®∙ nhËn ra lai lÞch vâ c«ng cña nµng. Ho¾c Minh Phong lín tiÕng kªu lªn: - §©y lµ vâ c«ng Thiªn H¹c M«n. NhËp V©n ®¹i s­ còng chÊp tay niÖm phËt råi nãi: - Kh«ng ngê h«m nay Nam H¶i kú c«ng l¹i xuÊt hiÖn ë Trung Nguyªn. An TiÓu B×nh nh×n qua hai vÞ t«ng chñ cña hai ph¸i råi nãi: - NhÞ vÞ l∙o tiÒn bèi qu¸ khen råi. Ch¼ng qua lµ chØ häc ®­îc vµi chiªu mµ th«i. Nµng nh×n qua Trang TiÖp ®ang ph¸t ngÈn vµ nãi: - Hä Trang kia, ng­¬i cã muèn nÕm tiÕp mïi vÞ n÷a kh«ng? Tuy Trang TiÖp rÊt tù ®¹i nh­ng h¾n còng ®∙ nghe danh vâ c«ng Thiªn H¹c M«n ë Nam H¶i tõ l©u, huèng hå lµ b¶n th©n h¾n võa míi nÕm qua mïi vÞ ®au khæ. V× thÕ TiÓu B×nh võa døt lêi th× thÇn s¾c cña h¾n liªn tôc biÕn ®æi, h¾n thë dµi mét h¬i råi nãi: - Qu¶ thËt Trang mç trong lßng bÊt phôc nh­ng... H¾n ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - Nh­ng Trang mç vµ Nam H¶i Thiªn H¹c M«n x­a nay v« thï v« o¸n võa råi tuy cã nÕm chót lîi h¹i nh­ng còng ch¼ng ®¸ng gäi lµ g×. An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái: - C¸i g×? Ng­¬i kh«ng muèn t¸i chiÕn µ? Trang TiÖp quÐt môc quang nh×n qua quÇn hïng t¹i ®­¬ng tr­êng, cuèi cïng h¾n dõng ¸nh m¾t n¬i Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi mÜm c­êi nãi: - Ph­¬ng huynh ®Ö, nÓ mÆt ng­¬i vµ An l∙o ®Ö nªn Trang mç quyÕt kh«ng qu¶n chuyÖn h«m nay n÷a. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy bÊt ngê chµng hái l¹i: - Trang huynh muèn thèi lui khái tr­êng thÞ phi nµy ph¶i kh«ng? Trang TiÖp gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai! H¾n quay sang An TiÓu B×nh cung thñ nãi: - §Ö tö cña ThiÕu L©m vµ C¸i Bang tr­ëng l∙o ®Òu ë trong nµy, bän hä chØ tróng ph¶i mª h­¬ng, sau ba canh giê tÊt sÏ tØnh l¹i. C¸c vÞ cã thÓ vµo trong lo liÖu cho bän hä ®­îc råi, t¹i h¹ xin c¸o biÖt. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 201 Lêi võa døt th× h¾n quay ng­êi b­íc ra ngoµi La H¸n §­êng. - Trong lóc Ph­¬ng TuyÕt Nghi cßn ®ang ngì ngµng th× chît nghe Tèng Phï qu¸t lín: - §øng l¹i! Trang TiÖp ®ang b­íc ngang qua chç Ho¾c Minh Phong. H¾n võa nghe Tèng Phï gäi th× ®ét nhiªn phãng ng­êi nhanh ra ngoµi cöa. Tèng Phï biÕn s¾c l∙o qu¸t tiÕp: - ChËn h¾n l¹i. Lêi võa ph¸t ra th× l∙o còng tung ng­êi truy theo. Ho¾c Minh Phong vèn ë gÇn Trang TiÖp nhÊt nªn khi Trang TiÖp võa tung ng­êi lªn th× còng xuÊt mét ch­ëng quÐt ngang ra. Trang TiÖp bÞ ch­ëng phong bøc ph¶i dÞch ngang hai b­íc, trong tÝc t¾c ®ã th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ phi th©n ra chËn ngay cöa råi. Trang TiÖp chíp chíp song môc råi bÊt ngê vung quyÒn ®¸nh th¼ng vµo ngùc TuyÕt Nghi, ®ång thêi h¾n qu¸t lªn: - Ph­¬ng huynh ®Ö, xin l­îng thø cho t¹i h¹ thÊt lÔ. TuyÕt Nghi c­êi nh¹t mét tiÕng, chµng xuÊt h÷u ch­ëng tiÕp quyÒn cña Trang TiÖp, cïng lóc t¶ thñ vung ra, ngò chØ nh­ mãc c©u chôp m¹nh xuèng m¹ch m«n cña TuyÕt Nghi, h÷u thñ biÕn quyÒn thµnh ch­ëng vç vµo to¹ cèt huyÖt cña ®èi ph­¬ng. TuyÕt Nghi lín tiÕng qu¸t: - BiÕn thÕ hay l¾m. Råi ®ét nhiªn song thñ ph©n ra, trong chíp m¾t chµng ®∙ biÕn chiªu c«ng kÝch ra ba ch­ëng n¨m chØ. NhÊt thêi song ph­¬ng liªn tôc c«ng kÝch vµ chiÕt gi¶i chiªu thøc cña nhau, trËn ¸c chiÕn thËt bÊt kh¶ ph©n. An TiÓu B×nh nhÑ nhµng dêi gãt ®Õn c¹nh Tèng Phï vµ khÎ nãi: - Tèng l∙o, sao kh«ng cho Trang TiÖp bá ®i? Tèng Phï h©m hùc nãi: - H¾n ®Þnh gië trß quû ®©y. TiÓu B×nh hái l¹i: - H¾n d¸m µ? Tèng Phï nãi: - L∙o phu tin lµ m×nh kh«ng nh×n lÇm. L∙o h¬i ngõng l¹i råi bçng nhiªn lín tiÕng nãi víi Ho¾c Minh Phong: - Ho¾c huynh, NhËp V©n ®¹i s­ mau kiÓm tra mÊy pho t­îng La H¸n thö xem. Ho¾c Minh Phong vµ NhËp V©n ®¹i s­ nghe vËy th× bÊt gi¸c ®­a m¾t nh×n nhau, d­êng nh­ hai l∙o c¶m thÊy rÊt kú qu¸i ®èi víi lêi cña Tèng Phï võa råi. An TiÓu B×nh còng ng¹c nhiªn kh«ng Ýt, nµng buét miÖng hái: - Tèng l∙o, lÏ nµo mÊy pho t­îng nay cã g× kh«ng ®óng ch¨ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 202 Tèng Phï nãi: - - DÜ nhiªn lµ cã. Lêi ch­a døt th× bçng nhiªn l∙o tung ng­êi l­ít ®Õn mét pho t­îng bªn ph¶i La H¸n §­êng. Cïng mét lóc h÷u thñ ph¸t ra mét ch­ëng ®¸nh th¼ng vµo pho t­îng La H¸n ®ã. NhËp V©n ®¹i s­ thÊy vËy th× biÕn s¾c, l∙o véi kªu lªn: - Tèng thÝ chñ, kh«ng thÓ ®­îc... T­îng La H¸n trong La H¸n §­êng ®Òu lµ cao thñ vâ l©m lµm b»ng thiÕt s¾c. Nguyªn La H¸n §­êng cña ThiÕu L©m tù lµ n¬i dïng ®Ó luyÖn vâ, m­êi t¸m pho t­îng La H¸n kh«ng nh÷ng ®­îc chÕ t¹o tõ tinh ®ång tho¸t s¾t mµ cßn cã c¬ quan bªn trong nªn cã thÓ tù hµnh ®éng ®­îc. Mçi t­îng La H¸n cã thÓ thi triÓn mét bé vâ c«ng, nÕu m­êi t¸m pho t­îng La H¸n ®ång thêi ph¸t ®éng La H¸n ®¹i trËn. §Ö tö ThiÕu L©m tr­íc khi h¹ s¬n hµnh ®¹o ®Òu ph¶i ®­îc thö vâ c«ng ë La H¸n §­êng, tèi thiÓu ph¶i v­ît qua ®­îc chÝn t­îng La H¸n th× míi ®­îc phÐp h¹ s¬n. NÕu kh«ng th× ph¶i ë l¹i ThiÕu L©m ®Ó tiÕp tôc khæ luyÖn. Do vËy khi thÊy Tèng Phï bçng nhiªn xuÊt ch­ëng ®¸nh mét pho t­îng La H¸n th× NhËp V©n ®¹i s­ míi véi vµng lªn tiÕng ng¨n c¶n. Nh­ng ®¸ng tiÕc lµ tiÕng kªu ®∙ qu¸ muén, pho t­îng La H¸n ®ét nhiªn bÞ hÊt tung lªn råi bay ngang ra ngoµi xa mét tr­îng theo thÕ ch­ëng cña Tèng Phï. NhËp V©n ®¹i s­ biÕn s¾c, l∙o kªu lªn: - KÎ nµo d¸m huû t­îng La H¸n cña bæn tù? Kh«ng cã tiÕng tr¶ lêi nh­ng tõ trong pho t­îng La H¸n cã mét bóng m¸u t­¬i b¾n vät ra. An TiÓu B×nh c¶m thÊy kú qu¸i, nµng ch¹y l¹i gÇn Tèng Phï vµ nãi: - §©y kh«ng ph¶i lµ t­îng bå t¸t. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng ph¶i. L∙o ®Ö, ®©y chØ lµ mét ng­êi sèng nh­ng lóc nÇy sî r»ng h¾n ®∙ chÕt t­¬i råi! An TiÓu B×nh hái: - T¹i sao ng­êi nµy gi¶ thÇn gi¶ phËt? Tèng l∙o, mÊy pho t­îng cßn l¹i... Lêi ch­a døt th× bÊt gi¸c nµng quÐt môc quang nh×n nh÷ng t­îng ë bèn gãc La H¸n §­êng vµ buét miÖng c­êi lín mét trµng. Th× ra nµng võa tr«ng thÊy song môc cña mét pho t­îng La H¸n chît chíp ®éng nh­ m¾t cña ng­êi thËt. Nµng quay l¹i nh×n trËn chiÕn gi÷a Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ Trang TiÖp th× thÊy hä Trang ®∙ r¬i vµo thÕ h¹ phong nªn vÉy tay ra hiÖu cho Tèng Phï råi chËm r¶i b­íc tíi pho t­îng La H¸n võa chíp ®éng song môc. Tèng Phï thÊy nµng b­íc tíi th× biÕt nµng ®∙ cã ph¸t hiÖn nªn lËp tøc cÊt b­íc theo sau, song thñ vËn lùc s¼n sµng øng phã. TiÓu B×nh cßn c¸ch pho t­îng chõng mét tr­îng th× dõng b­íc, nµng quay l¹i nh×n Tèng Phï vµ mÜm c­êi, nãi: - Tèng l∙o, pho t­îng nµy kh¸ thó vÞ ®Êy, ®©y lµ vÞ La H¸n nµo vËy? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 203 Lêi võa døt th× h÷u thñ ®ét nhiªn vung lªn, mét lµn b¹ch quang võa loÐ s¸ng th× Çm - mét tiÕng, pho t­îng La H¸n cã song môc võa chíp ®éng lËp tøc rêi bÖ phËt r¬i xuèng ®Êt. Tõ trong pho t­îng cã tiÕng rªn la ph¸t ra, râ rµng kÎ tµng th©n trong nµy ®∙ thä th­¬ng kh«ng nhÑ, chi Ýt th× còng g¶y x­¬ng hoÆc ®Ëp dÇu. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - H¶o thñ ph¸p, vâ c«ng Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m qu¶ nhiªn rÊt cao minh. An TiÓu B×nh còng mÜm c­êi, nãi: - Tèng l∙o, pho t­îng nµy còng lµ ng­êi ®Êy! Tèng Phï gËt ®Çu, nãi: - L∙o ®Ö, xem ra c¸c pho t­îng trong La H¸n §­êng ®Òu kh«ng ph¶i lµ La H¸n råi! D­ ©m ch­a døt th× ®ét nhiªn nghe cã tiÕng c­êi nh¹t tõ trong kh¸n thê, tiÕp theo lµ mét giäng th©m trÇm: - Kh«ng sai! Tèng l∙o tµ ng­¬i nãi rÊt ®óng! N¬i nµy ch¼ng cã mét La H¸n nµo mµ ®Òu lµ kÎ ®èi ®Çu sinh tö víi Tèng l∙o tµ ng­¬i th«i. ChØ thÊy bøc tr­íng phñ kh¸n thê lay ®éng, mét qu¸i nh©n thÊp lïn, ®Çu to m¾t trßn tõ trong kh¸n thê tung ng­êi phãng ra ngoµi. An TiÓu B×nh võa tr«ng thÊy th× kinh ng¹c kh«ng th«i bëi lÎ ng­êi nµy kh«ng nh÷ng ®Çu to cùc kú mµ miÖng còng réng v« cïng, d­êng nh­ phÇn miÖng chiÕm c¶ n÷a khu«n mÆt. Trong lóc nµng ®ang ng¬ ngÈn nh×n ®èi ph­¬ng ®Õn xuÊt thÇn th× chît nghe Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Qu¶ nhiªn lµ §ång huynh ®Ö ®ang gi¶ thÇn léng quû ë n¬i nµy! Tèng mç ®∙ sím ®o¸n ra råi! Th× ra mét ng­êi ®Çu to miÖng réng nµy chÝnh lµ gi¸o chñ Tø Linh Gi¸o - §¹i §Çu Quû V­¬ng §ång Tö Kú! §ång Tö Kú ngo¸c miÖng c­êi h× h× råi nãi: - Ng­¬i ®∙ sím biÕt th× sao nµo? Ng­¬i cã biÕt nh÷ng kÎ gÆp ph¶i l∙o phu sÏ nhËn l∙nh mét kiÕm nh­ thÕ nµo kh«ng? Tèng Phï mÜm c­êi, nãi: - BiÕt rÊt râ, nh­ng.. Tèng mç tõng nghe chuyÖn c¸c h¹ lËp träng thÖ víi TrÇn ®¹i hiÖp lµ kh«ng tµn h¹i sinh linh n÷a, cã lÎ chuyÖn nµy kh«ng gi¶ ®Êy chø? §ång Tö Kú nh×n Tèng Phï b»ng ¸nh m¾t l¹nh lïng ®Çy s¸t khÝ, l∙o nãi: - Tèng Phï, l∙o phu nãi mét c©u nµy nh­ng sî r»ng ng­¬i nghe kh«ng lät tai th«i! Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - C¶ ®êi Tèng mç còng ch¼ng tèt h¬n §¹i §Çu Quû ng­¬i bao nhiªu nªn ®∙ nghe sù nguyÒn rña nhiÒu l¾m råi, v× thÕ dï nh÷ng lêi khã nghe thÕ nµo th× Tèng mç còng ch¼ng kiªng kþ. §ång Tö Kú nãi: - Ng­¬i xøng ®¸ng so s¸nh víi l∙o phu µ? Hä Tèng kia, ng­¬i tù ®Ò cao m×nh qu¸ ®Êy! L∙o h¬i ngõng l¹i råi nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 204 - Thùc ra c©u mµ l∙o phu nãi ng­¬i nghe kh«ng lät tai lµ v¹ch trÇn sù gi¶ dèi võa råi - cña ng­¬i th«i! Tèng Phï ng¹c nhiªn hái: - Tèng mç cã sù g× kh«ng thùc? §ång Tö Kú nãi: - Lµ chuyÖn ph¸t thÖ víi TrÇn ®¹i hiÖp mµ ng­¬i võa nãi. - Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - Thùc hay kh«ng thùc còng ch¼ng cã quan hÖ g× lín! NÕu §ång Tö Kú ng­¬i xem chuyÖn nµy lµ thËt th× ®ã lµ sù thËt vËy! §ång Tö Kú né khÝ, nãi: - Lµ thËt th× sao nµo? L∙o phu biÕt trong vâ l©m ai ai còng râ chuyÖn TrÇn ®¹i hiÖp th¾ng l∙o phu nh­ng ng­êi biÕt chuyÖn l∙o phu ph¸t thÖ th× kh«ng thÓ qu¸ b¶y ng­êi. Tèng Phï nãi: - B¶y ng­êi, m­êi ng­êi h∙y tr¨m ng­êi còng cã g× kh¸c ®©u? §ång Tö Kú ng­¬i so ®o nh­ vËy mµ kh«ng sî ®¸nh mÊt thÓ diÖn cña m×nh sao? §ång Tö Kú biÕn s¾c, l∙o nãi: - Hä Tèng kia, h«m nay l∙o phu quyÕt ph¶i ®iÒu tra râ kÎ nµo nãi chuyÖn nµy víi ng­êi míi ®­îc! Tèng Phï thÊy ®èi ph­¬ng thõa nhËn th× bÊt gi¸c ®éng lßng hiÕu kú, l∙o mÜm c­êi hái: - T¹i sao hä §ång ng­¬i ph¶i nhÊt ®Þnh lµm râ chuyÖn nµy? §ång Tö Kú nãi: - V×...l∙o phu muèn chøng thùc mét chuyÖn! Tuy Tèng Phï cã linh c¶m mÉn nhuÖ h¬n ng­êi nh­ng lóc nÇy l∙o còng kh«ng nghÜ ra lµ ®èi ph­¬ng muèn chøng thùc chuyÖn g×, tuy nhiªn l∙o biÕt nÕu m×nh hái tr­íc th× nhÊt ®Þnh §ång Tö Kú sÏ kh«ng bao giê tiÕt lé. V× vËy l∙o liÒn c­êi h× h×, nãi: - §ång Tö Kú ng­¬i nãi kh«ng qu¸ b¶y ng­êi biÕt chuyÖn ng­¬i lËp thÖ tr­íc TrÇn ®¹i hiÖp, nh­ vËy lµm sao ng­¬i biÕt kh«ng ph¶i mét trong b¶y ng­êi ®ã ®∙ nãi víi Tèng mç? §ång Tö Kú ngo¸c miÖng réng c­êi mét c¸ch qu¸i gì råi nãi: - Lµm sao cã chuyÖn ®ã? Tèng Phï nãi: - Hä §ång ng­¬i tù tin qu¸ nhÜ? §ång Tö Kú nãi: - Thiªn Ma N÷, LiÔu My N­¬ng, ¸c Khçng Minh, Kim Tr­êng Canh th× quyÕt kh«ng thÓ nãi víi ng­êi råi, cßn nh­ TrÇn ®¹i hiÖp lµ mét chÝnh nh©n qu©n tö, lêi høa ngµn vµng nªn tÊt nhiªn còng kh«ng thÓ nãi cho ng­¬i biÕt! Tèng Phï mÜm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 205 - Kh«ng sai, n¨m ng­êi nµy kh«ng hÒ nãi cho Tèng mç biÕt, nh­ng cßn mét ng­êi - kh¸c ®Êy! §ång Tö Kú nãi: - ChØ cßn l¹i hai ng­êi mµ th«i! Tèng Phï nãi: - Cã thÓ mét trong hai ng­êi nµy nãi th× sao? §ång Tö Kú l¾c ®Çu, nãi: - Cµng kh«ng thÓ, bëi v×... Môc quang cña l∙o chît s¾c l¹nh nh­ dao, l∙o l¹nh lïng nãi tiÕp: - Mét trong hai ng­¬i ®ã chÝnh lµ l∙o phu! Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - Nh­ng cßn mét vÞ n÷a. §ång Tö Kú qu¸t hái: - Ng­¬i ®ã lµ ai? Tèng Phï l¹i c­êi h× h×, nãi: - ChÝnh lµ Tèng mç! §ång Tö Kú nghe vËy th× ®ét nhiªn b­íc lªn tr­íc mét b­íc vµ nãi: - Tèng Phï, ng­êi kh¸c kh«ng d¸m ph¹m ®Õn ng­¬i v× sî th©n ph¸p khinh c«ng cao minh cña ng­¬i, nh­ng l∙o phu th× ch¼ng xem trß khinh c«ng cña ng­¬i ra g× ®©u, ng­¬i hiÓu chø? Tèng Phï mÜm c­êi, nãi: - §ång huynh khÐo nãi råi! §¹i §Çu Quû V­¬ng lµ gi¸o chñ Tø Linh Gi¸o th× ®­¬ng nhiªn lµ ch¼ng xem Tèng mç ra g× råi! §ång Tö Kú c­êi nh¹t, nãi: - Ng­¬i biÕt nh­ thÕ th× tèt! L∙o chËm r¶i b­íc tíi hai b­íc n÷a vµ nãi tiÕp: - NÕu ng­¬i cho r»ng khinh c«ng cña l∙o phu kh«ng b»ng §¹i M¹c Quû Thñ ng­¬i th× chóng ta hay thö xem nhÐ? Tèng Phï thõa hiÓu tuy khinh c«ng cña m×nh liÖt vµo hµng ®Ö nhÊt vâ l©m nh­ng nÕu tü thÝ víi Ngò §¹i ma chñ mµ chØ dùa vµo khinh c«ng th«i th× nhÊt ®Þnh sÏ ph¶i nÕm mïi ®au khæ tr­íc. V× thÕ l∙o c­êi ha h¶ råi nãi: - Kh«ng cÇn ph¶i thö, Tèng mç tù biÕt søc m×nh mµ! §ång Tö Kú mÜm c­êi mét c¸ch qu¸i dÞ, l∙o nãi: - Tèng Phï, b©y giê ng­¬i míi biÕt sao? L∙o phu phÝ lêi n¶y giê lµ chØ muèn nãi cho ng­¬i biÕt r»ng, trong thiªn h¹ chØ cã tæng céng s¸u ng­¬i biÕt chuyÖn l∙o phu lËp thÖ mµ th«i, nh­ng s¸u ng­êi nµy tuyÖt ®èi kh«ng thÓ nãi víi ng­¬i. ThÕ mµ h«m nay võa gÆp mÆt Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 206 ng­¬i ®∙ nãi ra chuyÖn nµy, tâ r»ng ngoµi ng­¬i ra cßn cã ng­êi kh¸c biÕt tr­íc ng­¬i, h× - h×... §ét nhiªn l∙o chåm ng­êi tíi tr­íc vµ qu¸t hái: - Tèng Phï, kÎ ®ã lµ ai? NhÊt thêi Tèng Phï ch­a biÕt ph¶i tr¶ lêi nh­ thÕ nµo cho ph¶i, l∙o ®ang trÇm ng©m suy nghÜ th× ®∙ nghe §ång Tö Kú hái tiÕp: - Hay lµ truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp nãi cho ng­¬i biÕt? Tèng Phï ®Þnh gËt ®Çu nh­ng bçng nhiªn thÇm nghÜ: - Nghe ng÷ khÝ cÊp thiÕt cña h¾n nh­ vËy, kh«ng lÎ h¾n vÉn ch­a biÕt chuyÖn TrÇn ®¹i hiÖp cã truyÒn nh©n? NghÜ thÕ nªn l∙o véi l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i! §ång Tö Kú lé vÎ thÊt väng, l∙o nãi: - Kh«ng ph¶i µ? L∙o phu kh«ng tin! Tèng Phï mÜm c­êi, nãi: - Kh«ng ph¶i lµ kh«ng ph¶i, c¸c h¹ kh«ng tin th× còng ch¼ng cßn c¸ch nµo kh¸c! Nh­ng Tèng mç cã thÓ nãi cho ng­¬i biÕt ng­êi nãi chuyÖn nµy víi Tèng mç lµ ai. §ång Tö Kú liÒn hái: - KÎ ®ã lµ ai? Tèng Phï nãi: - Lµ ®Ö tö cña Thiªn Ma N÷! Lêi nµy võa ph¸t ra th× suýt chót n÷a §ång Tö Kú nh¶y dùng lªn. L∙o ngo¸c c¸i miÖng cùc réng ®Ó lé hai hµm r¨ng vµng khÌ vµ kªu lªn: - Ng­¬i nãi cã thËt kh«ng? Tèng Phï th¶n nhiªn nãi: - §­¬ng nhiªn lµ thËt! §ång Tö Kú trÇm ng©m mét l¸t råi buét miÖng nãi: - H¸ cã lý nµy sao? Thiªn Ma N÷ lµm sao cã thÓ phô nghÜa béi tÝn nh­ thÕ? Tèng Phï c­êi nh¹t, nãi: - §ång huynh ®¸nh gi¸ Thiªn Ma N÷ qu¸ cao råi ®Êy! §ång Tö Kú trõng m¾t nh×n Tèng Phï vµ nãi: - L∙o phu vÉn kh«ng tin lµ Thiªn Ma N÷ nãi ra chuyÖn nµy! Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - Nh©n chøng ®ang cã t¹i ThiÕu L©m tù, nÕu c¸c h¹ kh«ng tin th× cã thÓ ®i hái! §ång Tö Kú ng¹c nhiªn hái: - §Ö tö cña Thiªn Ma N÷ sao l¹i ë trong ThiÕu L©m tù? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh - 207 Tèng Phï c­êi h× h×, nãi: - - Kh«ng nh÷ng ë trong ThiÕu L©m tù mµ cßn ®ang d­ìng thu¬ng ë n¬i nµy. §ång Tö Kú nghe vËy th× ngÉn ng­êi ra nh­ pho t­¬ng, c¨n b¶n l∙o nghÜ kh«ng thÊu lµ t¹i sao ®å ®Ö cña Thiªn Ma N÷ l¹i ch¹y ®Õn ThiÕu L©m tù d­ìng th­¬ng, trõ phi Thiªn Ma N÷ ®∙ th©u phôc t¨ng l÷ Thiªu L©m, hoÆc lµ Thiªn Ma N÷ ®∙ ®Çu hµng ThiÕu L©m vµ cöu ®¹i m«n ph¸i. §ång Tö Kú trÇm ng©m mét l¸t råi míi nãi: - Thiªn Ma N÷ còng ®ang ë ThiÕu L©m tù ch¨ng? Tèng Phï thÇm nghÜ, chuyÖn nµy kh«ng thÓ tr¶ lêi râ rµng ®­îc, do vËy l∙o mÜm c­êi mét c¸ch bÝ hiÓm vµ nãi: - HiÖn t¹i Thiªn Ma Nö cã ë n¬i nµy hay kh«ng th× Tèng mç còng kh«ng biÕt. §ång Tö Kú l¹i suy nghÜ mét lóc råi hái: - Tèng Phï, ng­¬i ®∙ gÆp ®Ö tö cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ch­a? Tèng Phï liÕc nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - T¹i sao c¸c h¹ kh«ng ®i hái TrÇn ®¹i hiÖp ®Êy? §ång Tö Kú ng¹c nhiªn nãi: MÊt trang 121-122 Bän l∙o phu! - §iÒu ®ã còng ch­a ch¾c! - Tèng Phï, ng­¬i ®õng quªn lµ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ tõng cã quy ®Þnh, chi Ýt trong ba n¨m bän ta ph¶i gÆp l∙o mét lÇn, nh­ng tõ khi chia tay lÇn tr­íc ®Õn giê ®∙ h¬n bèn n¨m råi, vËy mµ ch¼ng thÊy TrÇn ®¹i hiÖp göi th­ thiÕp ®Õn, nh­ thÕ ch¼ng ®ò ®Ó chøng minh lµ TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng cßn t¹i thÕ sao? Tèng Phï thÇm kinh ng¹c, l∙o nghÜ: - Ma ®Çu nµy qu¶ nhiªn rÊt lîi h¹i! NghÜ vËy nh­ng ngoµi miÖng l∙o nãi: - C¸c h¹ chØ dùa vµo ®iÓm nµy mµ d¸m kh¼ng ®Þnh TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn µ? §ång Tö Kú nãi: - B»ng vµo ®iÓm nµy còng qu¸ ®ñ råi! Huèng hå, nÕu TrÇn ®¹i hiÖp cßn t¹i thÕ th× lµm sao l∙o ta dung tóng cho ®Ö tö Thiªn Ma N÷ t¸c yªu t¸c qu¸i trªn giang hå? Tèng Phï nghe vËy th× nhÊt thêi kh«ng t×m ®­îc lý do g× ph¶n b¸c c¶. Nh­ng bçng nhiªn nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi lín tiÕng nãi: -Trang huynh, nÕu huynh kh«ng biÕt ®­êng tiÕn tho¸i th× chí tr¸ch t¹i h¹ bÊt l­u t×nh ®Êy! Th× ra hai ng­êi ®éng thñ c¶ n÷a ngµy mµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn ch­a h¹ s¸t thñ, nÕu kh«ng th× dï cã m­êi Trang TiÖp còng ph¶i ph¬i x¸c t¹i ®­¬ng tr­êng råi! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn