Xem mẫu

  1. Hai trư ng phái c i lương T lúc ư c khai sinh n nay, C i lương ã ngót trăm năm tu i tác. Lo i hình này ư c trình di n cho công chúng thư ng lãm qua hình th c hai trong m t : di n tho i và di n ca. Ca nh c c i lương xu t x là nh c tài t Nam b có c i biên cho phù h p, v i các th i u Nam, B c, Oán ư c thi t k theo l i trích o n m i bài tùy theo k ch hu ng. L n h i, nh c c i lương ư c phong phú hóa b ng các bài b n nh , các i u Lý âm hư ng dân ca. Vô cùng may m n cho n n văn hóa ngh thu t dân t c ta khi bu i h ng hoang c a c i lương son tr , trong nh ng b c ti n phog góp công vun p nên hình hài ngành ngh thu t n y ti m n nhi u nhân tài. V a làm v a h c các lo i hình ngh thu t khác - trong nư c, nư c ngoài - h ti p thu, ch t l c. Trí thông minh giúp h tích lũy, l p thành
  2. nh ng trình th c cơ b n có b sung theo th i gian và tr nên kinh i n giúp C i lương bư c vào th i hoàng kim chói chang. "Thu c d y th y, cây d y th ", nh ng ngh sĩ ti n phong y ã tinh ti n, tr nên nhân tài l i l c c a c i lương. Bu i y, công ngh truy n thông làm gì a d ng như bây gi , v y mà h n i danh - qua truy n kh u - t Nam chí b c, t o thành cơn s t ái m ngày càng m nơi c ng ng. H ã có nhi u vai di n i nh nh ng k chu b n giá tr .Thành th t mà nói, h di n gi i, nhưng cán cân ca - di n chênh l ch rõ nét, và ph n nh thu c v ca. Tuy v y, cá bi t cũng có nh ng Tư Út, Ba Vân, Minh T o có t ch t hai trong m t. Khi công nghi p ĩa nh a ph t lên, r i hai ài phát hanh Sài Gòn, Pháp Á u qu ng bá c i lương, ca c thu thanh v i nhi u danh ca c s c, ch t gi ng quý hi m, i s ng ngh thu t c i lương b ng nhiên n ào, sôi n i. M t s ông danh ca ư c h u thu n to l n c a thính gi m i u ã nh y vào sân kh u C i lương. ca thì kh i nói, nhưng a s di n xu t g n v i con s không. V i câu c ng "Ngư i ta ch t vì th nh danh", riêng h ngư c l i, thình danh có ư c t ĩa nh a, ài PT, giúp h chi m lĩnh sân kh u v i hàng lo t vai chính. H di n v v i ng tác
  3. hình th ơn i u (ngư i sành s i g i là "ch t b "), bi u c m n i tâm xơ c ng, thô thi n, l nh l t. Gi a nh ng năm 1950, báo chí b t u hình thành chuyên trang k ch trư ng mang ch c năng thông tin, hư ng d n m c m ngh thu t và bình lu n, ã g i nh ng danh ca ngh sĩ là " ào ca, kép ca". Th là hi n nhiên, sân kh u C i lương hình thành HAI TRƯ NG PHÁI : DI N - CA. Trong khi trư ng phái CA ngày càng h t b c, ăn nên làm ra v i nh ng su t hát khán gi (bình dân) r ng r n x p hàng thì trư ng phái di n l n l n th t thu doanh s , h t h ng v i m c c m khán gi b t m n mà ; m i êm di n lác ác ngư i xem chưa ư c n a khán phòng ( a ph n là trí th c). Ngh sĩ tài danh Tám Vân (lúc chưa theo oàn Thanh Tùng óng c p v i Bích Thu n) bu n t i b c b ch v n i ni m "tài b t phùng th i" cùng nhà báo Tr n T n Qu c (ch gi i Thanh Tâm sau ó) khi ông này b t u vi t lo t bài "C i lương ang giãy ch t" v i s phân tích chi li và báo ng r ng ngh sĩ trư ng phái DI N ang lão hóa mà chưa có th h k th a.Ông kh ng nh C i lương ch t n t i và phát tri n khi ngư i hành ngh có kh năng ng b ca - di n, b i y u t
  4. di n ã làm nên hình hài và phong cách c i lương. N u tác nghi p c i lương ch tr ng th ph n ca, khinh thư ng ph n di n thì c i lương i v âu ? Ph i phá s n thôi. Ti ng chuông c nh t nh c a nhà báo tâm huy t v i C i lương v a có ý nghĩa giáo d c, u n n n th m mĩ thư ng th c ngh thu t, v a mang tính v ch ư ng. Qu nhiên có ph n h i : trư ng phái CA b t u t soi r i và n l c trau d i. n cu i th p niên 50 (th k trư c), Út Trà Ôn ca di n c áo v i m t vai b ng vàng trong "L bư c sang ngang" (tác gi Thu An), r i sau ó n i ti p vàng trong "Tuy t tình ca", "T n Nương Th t" ; H u Phư c trong "Con gái ch H ng", "T m lòng c a bi n"...; Út B ch Lan trong "N a i hương ph n", "Con gái ch H ng"...; Thanh Hương trong "N m cơm chan máu"... ó là vài ví d tiêu bi u. Sau 1975 n nay, nhi u ngh sĩ có h c l c, có kh luy n ho c có ào t o t trư ng l p ã tr thành nh ng ngôi sao sáng, kh năng ca - di n song hành. Xem như HAI TRƯ NG PHÁI CA - DI N u hòa nh p vào h . Th t áng trân tr ng. Ch mong r ng ngày càng có nhi u
  5. k ch b n ch t lư ng cao khơi d y ti m năng, nh t nh anh hoa s phát ti t r c r h hãnh ti n bư c chân k th a, ph ng s nghi p T . Lo gì C i lương không trư ng t n ?