Xem mẫu

  1. Góc ch p và S nhìn nh n ch Tip này g m có 4 ph n: Camera Height, Head Positions, Framing, và Tilted Camera. Tip này bàn v "perspective" (t m d ch là "cánh nhìn nh n ch " CNNC ). Nói chung, v trí t c a camera nh hương n "hình d ng c a ch . Hi u rõ nh ng qui t c này s giúp ta gi úng hay thay i (distorted) b ngoài (appearance) c a ch khi c n. 1. Camera Height: Khi di chuy n Camera theo chi u d c thì lưu ý nh ng i m sau ây: N u ch p Head-and-Shoulders (hay Head-shot) (T m d ch là Bán Chân Dung) thì camera ph i t ngang t m v i cái nh c a l mũi (nose tip) giũ úng perspective.
  2. N u ch p Three-Quarter-Length (Dư i th t lưng và trên u g i) thì camera ph i ư c t t m âu ó gi a vai và th t lưng giũ úng perspective.
  3. N u ch p Full-Length (Ch p "nguyên con" :noexpress ), thì camera ph i ư c t ngang th t lưng giũ úng perspective. Nói chung, t nh ng i m chu n gi cho ch úng "perspective" k trên, n u ta di chuy n camera cao lên thì s làm cho ch th p i, ho c th p xu ng thì ch s cao lên. Vì v y i u ch nh camera sao cho ch nhìn "lý tư ng" nh t (vi c này thì tùy theo quan i m riêng c a ngư i ch p). 2. Head Positions (v trí u): N u Camera Height nh hư ng n chi u cao c a ch thì Head Positions nh hư ng n tr ng lư ng c a ch (tuy nhiên c ng tùy thu c vào cách t ánh sáng n a). Có 3 v trí u cơ b n nh t trong chân dung là: 7/8, 3/4, và profile. Seven-Eighths View (7/8): v trí này m t bên m t c a ch ư c th y nhi u hơn phía bên kia, tuy nhiên ta v n th y ươc cái tai.
  4. Three-Quarters View (3/4): Ch ch sang 1 tí n a cho n khi cái tai khu t i thì ta có 3/4 view. B n có th k t h p "camera height techique" và "head positions" làm cho ch "nh con" i. 3. Framing: ây là 1 k thu t r t quan tr ng n CNNC (Cách nhìn nh n ch ). Thư ng thì nh ư c ch p trên nh ng format tiêu chu n như: 4-by-6, 5-by-7, 5-by-5, 5-by-4, tăng thêm tính a d ng cho format thì ta dùng phương pháp Framing, có nghĩa là dùng nh ng ư ng th c và ư ng o t o nên 1 cái frame khác bên trong m t trong nh ng frame tiêu chu n k trên. ây là m t d ng c bi t c a framing. Ch ư c t sau t m lư i. T m lư i t o nên nh ng ương chéo phá i tính cô ng c a frame kinh i n và ng th i "frame" ch thành nh ng mãng nh .
  5. 4. Tilted Camera (K thu t nghiêng máy): K thu t này ư c dùng t o b c c nh, n u m c ích này không t ư c thì có nghĩa là "l ch" máy. Tóm l i, nh ng k thu t k trên giúp ta làm ch ư c b c c, thay i hay gi CNNC (perspective) t ươc k t qu theo mu n.
nguon tai.lieu . vn