Xem mẫu

  1. Giúp bé quen v i vi c ng riêng Khi bé ã quen v i vi c ng riêng, b n cũng nên dành m t ít th i gian vào ban êm ghé thăm phòng bé, trò chuy n v i con, ho c lâu lâu ng l i cùng bé bé th y thích thú và tho i mái v i vi c “ra riêng”. Nhưng m c ích chính c a nh ng c ch này là giúp bé có ư c gi c ngon lành vào ban êm. Dư i ây là m t s i u b n nên làm:
  2. Th c hi n nh ng chuy n thăm vi ng êm khuya - t s n m t chi c túi ng trong phòng ng c a v ch ng b n và gi i thích: Con có th sang phòng b m ng cùng n u con c m th y s hay mu n n m trong m t “chi c giư ng” c bi t, khác l . - Nh c nh con n gi thì ph i i ng , không ư c chơi ngh ch hay xem tivi. Nói cho bé nh r ng n u bé th c d y gi a ch ng hay làm vi c gì khác trong gi ng , bé s ph i l p t c quay tr l i giư ng và b n s m t n i u ó. - Gi i thích bé hi u r ng dù b n r t thích ư c ng cùng con, nhưng nh ng a tr khi ã l n không nên ng chung cùng b m n a. Nhưng n u bé ng riêng m t cách ngoan ngoãn thì b n s dành cho bé m t t i cu i tu n ng chung. Th i gian u, b n có th l p m t b ng theo dõi “nh ng bu i t i ng ngoan” b m và bé u có th theo dõi và th c hi n úng nh ng i u ã h a. L ng l r i kh i phòng bé
  3. - Hãy b t u b ng vi c cu n tròn trong chăn cùng con và c cho bé nghe nh ng câu chuy n thú v . - Sau khi èn ã t t và gi ng ã i m, b n ng i yên l ng m t lúc c nh bé, nhưng ng n m xu ng c nh con. - T t r i kh i giư ng và bư c nh nhàng ra kh i phòng. N u bé gi t mình hay khóc, b n hãy nói m t i u gì ó hay kh hát (trong khi v n r i bư c) bé bi t b n v n bên bé. i v i nh ng tr thích nh ng c ch u y u, b n nên ti n l i ôm con hay t m t n hôn lên khuôn m t bé, sau ó hãy ra kh i phòng.