Xem mẫu

 1. Gi gìn s c kh e: thay i nh , hi u qu l n Vi c “nâng c p” s c kh e c a b n không ph i là m t i u quá khó khăn hay ph c t p như b n nghĩ, ch c n th c hi n nh ng bư c nh là có th c i thi n t t hơn tình tr ng s c kh e v n ang r t n c a b n. Nh ng bư c nh ư c th c hi n v c th ch t và tinh th n s là chìa khóa mang l i thành công lâu dài trong vi c có m t l i s ng kh e m nh. ng c g ng thay i t t c trong th i gian ng n “H u h t m i ngư i u n l c thay i toàn b cu c s ng c a h trong m t l n, và i u này ng nghĩa v i vi c h ch có th th c hi n ư c chúng trong kho ng th i gian ng n” – Kelly James-Enger, ng
 2. tác gi cu n sách Small Changes, Big Results: A 12- Week Action Plan to a Better Life cho bi t. Cu n sách c a ông nói v nh ng thay i nh trong cu c s ng có th mang l i nh ng k t qu l n và s thay i này ph i di n ra ít nh t là trong vòng 12 tu n. C i thi n ch ăn u ng b ng cách ch n l a th c ph m t t cho s c kh e là m t ph n c a vi c "nâng c p" s c kh e. “T p trung vào m t m c tiêu duy nh t, ch ng h n c i thi n ch ăn u ng h ng ngày, như l a ch n th c ph m t t cho s c kh e và th c hi n t ng bư c nh ng thay i nh , ch ng h n như tăng kh u ph n ăn h ng ngày t 1 n 2 ph n và sau ó là tăng lên 4
 3. ph n, tùy theo nhu c u dinh dư ng c a b n”. Dinh dư ng, ch ăn u ng, t p th d c và s c kh e tinh th n là b n lĩnh v c chính mà b n nên ưu tiên t p trung c i thi n s c kh e c a mình. Sau ây là l i khuyên c a chuyên gia tư v n James-Enger b n có th th c hi n các bư c nh m t cách hi u qu nh t: Nh ng bư c nh có lư ng dinh dư ng t t hơn Vi c c i thi n lư ng dinh dư ng n p vào c a b n có th ư c th c hi n d dàng v i m t vài thay i ơn gi n, ch ng h n như thêm m t mi ng trái cây b sung vào các món ăn h ng ngày ho c thay th món bánh ng t v i cà phê mà b n v n hay thư ng th c vào m i bu i sáng. James-Enger ch trương ăn nhi u trái cây và rau xanh. “M i b a ăn nên có ít nh t m t lo i trái cây và
 4. rau xanh ( i u này không bao g m món khoai tây chiên). C g ng u ng nhi u nư c – cơ th b n s gi nư c t t hơn và s gi m ư c c m giác ói hay thèm ăn v t”. Thay vì thư ng th c m t món bánh nư ng x p có hàm lư ng ư ng cao, b n nên ch n m t món bánh mì v i m t ít pho mát nh ho c m t c c s a chua – chúng s giúp cơ th b n tránh ư c c m giác thi t h t năng lư ng hay thi u h t lư ng ư ng khi n b n luôn có c m giác thèm. Hãy th k t h p m t vài th c ph m lành m nh mà b n l a ch n trong ngày. S l a ch n t t nh t là h nh nhân (có ch a hàm lư ng cao các ch t béo lành m nh), trái cây (có ch a hàm lư ng cao các ch t ch ng oxy hóa), phô mai làm t s a ã g n kem (giàu canxi t s a), rau xanh nhúng v i các nư c s t ít béo (cung c p y vitamin, khoáng ch t và ch t xơ). ng th i, b n cũng nên cung c p cho cơ th lư ng th c ph m giàu ch t xơ như trái câu, các lo i
 5. u, u Hà Lan và ngũ c c. Nh ng bư c nh có ch ăn u ng t t hơn Thay vì th c hi n ch ăn kiêng không lành m nh, hãy l a ch n nh ng th c ph m ít năng lư ng n p vào cơ th . B n nên tránh ch ăn kiêng không lành m nh v i m c ích gi m m t vài cân n ng. Thay vào ó, hãy l a ch n nh ng th c ph m ít năng lư ng hơn. B n có th gi m lư ng calorie và ch t béo n p vào b ng
 6. cách thay i m t vài th c ph m không lành m nh b ng nh ng th c ph m lành m nh hơn. Ch ng h n, v i các món salad, hãy tr n b ng d u ôliu thay vì dùng nư c s t kem béo. M t cách thông minh thay i ch ăn u ng c a b n là hãy s d ng các lo i bánh mì tr ng thay vì dùng bánh mì làm hoàn toàn t b t mì. ng th i, b n nên dùng các lo i trái cây s y khô thay vì thư ng th c khoai tây chiên, dùng s a chua thay vì kem. i v i các món ăn khác cũng v y, ng nên chiên chúng v i nhi u d u m mà hãy nư ng chúng h n ch lư ng ch t béo n m c t i a. Cách thay i ơn gi n này không ch giúp b n gi ư c c m giác ngon mi ng và gi m cân lành m nh mà còn có tác ng tích c c n s c kh e t ng th c a b n. “Tuy nhiên, dù th nào i n a b n cũng ph i mb o r ng cơ th b n ư c cung c p hàm lư ng protein c n thi t – c bi t, i ph n , nhi u ch em luôn c th c hi n theo úng ch ăn u ng ít béo, th m chí
 7. là không có ch t béo r i ph i m t nh c ch ng ch i v i c m giác ói” – James Erger cho bi t. Các chuyên gia còn nói thêm r ng, kho ng cách gi a các b a ăn c a b n không nên dài hơn 3-4 ti ng, vì b n s ăn nhi u hơn trong các b a ăn n u không có nh ng món ăn nh gi a các b a. Nh ng bư c nh có s c kh e d o dai T p th d c và v n ng cơ th chưa khi nào th a trong vi c b o v s c kh e.
 8. Nhi u ngư i nghĩ r ng ph i n phòng t p ho c ph i th c hi n nh ng bài t p n ng nh c m i có ư c s c kh e d o dai, nhưng s th t không hoàn toàn là như v y. Nh ng bài t p th d c hoàn h o nh t dành cho con ngư i trong cu c s ng hi n i chính là k t h p các bài t p th d c v i công v c h ng ngày. Phương pháp này không khi n b n m t nhi u th i gian nhưng v n t hi u qu như mong i. u tiên, hãy tăng cư ng di chuy n trong các công vi c h ng ngày n u có th , hãy leo c u thang thay vì i thang máy, p xe p thay vì lái xe, t tay d n d p, lau chùi nhà c a thay vì dùng các thi t b máy móc. ây là nh ng bài t p giúp b n t cháy calo hi u qu và t t cho s c kh e c a b n. B n có th k t h p nó v i ch ăn u ng h p lý duy trì cân n ng hi n t i, hay th m chí là có th gi m m t vài cân n u b n mu n i u ó. “Thêm m t vài bài t p vào các ho t ng h ng ngày c a b n s giúp b n t cháy nhi u calorie hơn và giúp b n thân b n có ý th c cao hơn v m t l i s ng năng ng. M i ngày, b n nên bư c 10.000 bư c,
 9. tương ương v i 4 n 5 d m. N u i u này có v khó khăn v i b n, hãy b t u t 2.000 bư c và tăng d n lên n khi t tiêu chu n ra” – James Erger hư ng d n. B n có th th c hi n các bài t p này vào nhi u th i i m khác nhau trong ngày. Ch ng h n, b n có th i b trong nhà trong th i gian ch m nư c sôi hay t p m t vài ng tác nh khi ang xem tivi.B n cũng có th th “bư c t i ch ” xem mình có th th c hi n t i a ư c bao nhiêu bư c-các máy o bư c chân s giúp b n ki m tra i u này d dàng. Vì v y, ng ng i “ u tư” b ng cách mua m t chi c máy o bư c chân cho gia ình b n. Các nghiên c u cho th y máy o bư c chân có vai trò giúp con ngư i tr nên năng ng hơn. Nh ng bư c nh c i thi n s c kh e tinh th n
 10. Ngh ngơi, thư giãn là m t yêu c u l n cơ th có th ph c h i, n p thêm năng lư ng sau kho ng th i gian làm vi c căng th ng. Th gi i s tr nên th t t i t n u b n không ch u dành th i gian cho b n thân. Dù công vi c có b n r n n âu chăng n a b n cũng nên thư giãn và t nuông chi u chính mình trong nh ng kho ng th i gian nh t nh. Nó s giúp cho th ch t và tinh th n b n kh e m nh hơn. Dành th i gian gi i lao bư c ra kh i cu c s ng b n b c a b n, dù i u này ch di n ra trong giây lát.
 11. Qua th i gian, chính nh ng gi gi i lao này s giúp b n gi m m c stress do cu c s ng mang l i và khi n b n c m th y d dàng hơn khi i phó v i nh ng nh ng căng th ng, m t m i thư ng g p trong cu c s ng (ch ng h n như ph i ng i trong gi k t xe). Các chuyên gia còn cho bi t thêm r ng, ch c n 5 phút gi i lao b ng cách hít th ho c i b ng n cũng có th giúp h huy t áp, cân b ng nh p tim và gi m các hormone gây ra stress, ng th i tăng cư ng ngu n năng lư ng giúp b n gi i quy t nh ng công vi c ti p theo hi u qu hơn. L ch trình thư giãn và gi i trí s giúp c gia ình b n y lùi stress và làm tr hóa tâm h n c a b n. Vào m t ngày c nh nào ó, hãy gác h t m i công vi c t i văn phòng c a b n và cùng nh ng ngư i thân yêu thư ng th c m t b a ăn m m, cùng nhau i xem phim, ng , c sách ho c i d o b v i m t ngư i nào ó th t c bi t. Cơ th và tâm trí c a b n s có c m giác như ư c h i sinh và tràn y s c s ng
 12. hơn bao gi h t! V i các bư c nh ơn gi n như trên, b n có th c i thi n s c kh e th ch t và tinh th n c a mình. Và t t nh t là b n nên k t h p t t c các bư c nh y vào l i s ng h ng ngày c a mình có ư c nh ng hi u ng tích c c và lâu dài.
nguon tai.lieu . vn