Xem mẫu

  1. Gi an toàn khi l t net Trang b cho h th ng m t ph n m m b o v khi l t web c bi t cho con tr là i u không th thi u trong môi tr ng Internet v i nhi u c m b y hi n nay. Và có th giúp h th ng c b o v an toàn tr c spyware, malware, virus,… thì K9 Web Protection s là m t công c áng giá cho b n. ây là m t ph n m m hoàn toàn mi n phí, giao di n làm vi c n gi n v i nhi u tính n ng tuy t v i s giúp máy tính an toàn trên Internet. Cài t K9 Web Protection cài t K9 Web Protection, b n truy c p vào ây và nh p vào liên k t Download K9 today for free phía trên góc ph i c a giao di n trang web
  2. ng ký nh n liên k t t i và mã khóa c a K9 Web Protection Lúc này, trang ti p theo hi n ra yêu c u b n i n y m t s thông tin c n thi t nh tên, a ch email ch ng trình g i m t mã khóa s n ph m s d ng ph n m m. Mã khóa s n ph m này hoàn toàn mi n phí, b n không ph i lo l ng gì c . M t khi thông tin c i n y , b n s nh n c m t liên k t t i ph n m m trong email ng ký, mã khóa s n ph m và m t s h ng d n c a ch ng trình. B n c n nh p thông tin key b n quy n c ng nh m t kh u trong quá trình cài t ph n m m. Khi quá trình cài t di n ra hoàn t t, b n ch vi c ti n hành kh i ng l i h th ng h th ng xác nh n vi c cài t ph n m m. Thi t l p l a ch n cho K9 Web Protection T i giao di n làm vi c c a ph n m m, b n s nhìn th y nhi u l!a ch"n mà ch ng trình cung c p, ch#ng h n nh View Internet Activity (xem ho t ng s d ng Internet), Setup (thi t l p ph n m m) và Get Help nh n s! tr giúp thi t l p cho K9 Web Protection, b n nh p vào menu Setup. T i ây, b n có m t s th$ chính, trong ó tab Web Categories to Block s cho phép b n khóa m t s n i dung website không cho truy c p. Có khá nhi u l!a ch"n ây v i nhi u c p khác nhau, b n có th ch n b t k% m t n i dung c h i nh : kiêu dâm, e d"a an ninh c a máy, các trang web m ng xã h i hay nh&ng trang b t h p pháp khác.
  3. Bên c nh ó, b n có th thêm các l!a ch"n trong danh sách, thi t l p các quy n riêng t ho c th m chí là thi t l p cho K9 theo dõi các trang web c truy c p m t cách d dàng. Giao di n c a s' thi t l p cho K9 Web Protection Ti p theo, b n chuy n n th$ Time Restrictions qu n lý nh&ng gì trong ngày mà ng i dùng truy c p vào Internet. Ng i dùng có th l!a ch"n m c Unrestricted luôn cho phép truy c p m"i lúc, trong khi ó l!a ch"n NightGuard s ch n vi c truy c p Internet m(i t i ho c l!a ch"n Custom b n có th tùy ch nh vi c truy c p theo m t th i i m b n a ra. V i th$ Web Site Exceptions, b n có th thêm/b t m t s trang web ngo i l trong danh sách ch n/ch p nh n. Còn t i th$ Blocking Effects, b n có th ti n hành l!a ch"n các hình th)c x lý i v i m t trang web b ch n. Trong khi ó, th$ Advanced cho phép ng i dùng có th thi t l p các thi t l p nâng cao cho ph n m m. Khi mu n ti n hành theo dõi c th vi c s d ng Internet c a h th ng, b n nh p vào m c View Internet Activity. T i ây có 2 l!a ch"n xem là View Activity Summary (xem tóm t t vi c s d ng Internet) và View Activity Detail (xem m t cách chi ti t).
  4. Xem vi c s d ng Internet c a h th ng
nguon tai.lieu . vn