Xem mẫu

  1. VHDL (tiếp theo) Phát biểu đồng thời Phát biểu tuần tự
  2. Phát biểu đồng thời phát biểu tuần tự và mạch tổ h à h ổ hợp, mạch tuần tự h ầ
  3. Phát biểu đồng thời • Phát biểu gán cho tín hiệu • The WHEN statement (WHEN/ELSE or WITH/SELECT/WHEN); • The GENERATE statement; • The BLOCK statement.
  4. Phát biểu gán cho tín hiệu
  5. WHEN/ELSE , WITH/SELECT/WHEN
  6. BLOCK • Phân chia chương trình thành các khối cho dễ đọc và quản lý. • Cú pháp:
  7. Phát biểu tuần tự • Các khối tuần tự PROCESS • Tín hiệu và biến • Phát biể IF biểu • Phát biểu WAIT • Phát biểu CASE • Phát biểu LOOP
  8. PROCESS