Xem mẫu

  1. Bài giảng Giới thiệu về ICT 24 December 2006 N2K-HUT N2K-HUT Giới thiệu về CNTT&TT Nội dung chương 7 1. Phân cấp dữ liệu trong máy tính Chương 7 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3. Các mô hình cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu và Hệ thống 4. Hệ thống thông tin thông tin 5. Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin NguyÔn Kim Kh¸nh Bé m«n Kü thuËt M¸y tÝnh, Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin Tr−êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi 1 2 N2K-HUT N2K-HUT 1. Phân cấp dữ liệu trong máy tính Ví dụ Kiểu dữ liệu Ví dụ Bit: 0 hoặc 1 Họ tên Byte: 8 bit, mô tả ký tự (character) hoặc một Field số Nguyễn Hoàng Long Field (Trường): là đơn vị dữ liệu bao gồm Họ tên, Ngày sinh, Quê quán, Số hiệu sinh viên một hoặc nhiều ký tự, ví dụ như Tên, Địa chỉ Nguyễn Hoàng Long Record: (Bản ghi): tập hợp các trường có Record quan hệ với nhau 02/06/1988 Hà Nội File (Tệp): tập hợp các bản ghi có quan hệ với nhau 2006-1567 (trường khóa) Database (Cơ sở dữ liệu): Tập hợp các tệp File Tệp dữ liệu sinh viên Việt-Nhật K51 có quan hệ với nhau Database Cơ sở dữ liệu sinh viên ĐHBK HN 3 4 Nguyễn Kim Khánh - CNTT-TV&MTT 1
  2. Bài giảng Giới thiệu về ICT 24 December 2006 N2K-HUT N2K-HUT 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Các kiểu cơ sở dữ liệu Database Management System (DBMS) Hệ quản trị CSDL bao gồm các chương CSDL cá nhân trình kiểm soát cấu trúc của CSDL và truy cập dữ liệu CSDL dùng chung HQTCSDL có các ưu điểm: CSDL phân tán Chia sẻ tệp CSDL công cộng Rút gọn dữ liệu dư thừa Cải thiện tính toàn vẹn của dữ liệu Tăng độ an toàn 5 6 N2K-HUT N2K-HUT 3. Các mô hình cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu phân cấp Cơ sở dữ liệu phân cấp Cơ sở dữ liệu mạng Cơ sở dữ liệu quan hệ Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 7 8 Nguyễn Kim Khánh - CNTT-TV&MTT 2
  3. Bài giảng Giới thiệu về ICT 24 December 2006 N2K-HUT N2K-HUT Cơ sở dữ liệu mạng Cơ sở dữ liệu quan hệ Môn học Vật lý ICT Toán Giáo viên Dr. A Dr. B Dr. C Sinh viên Sinh viên 1 Sinh viên 1 Sinh viên 2 Sinh viên 3 Sinh viên 1 9 10 N2K-HUT N2K-HUT 4. Hệ thống thông tin Các hệ thống thông tin Hệ thống xử lí giao tác: cho quản lý giám sát Các bộ phận Hệ thống thông tin quản lý: cho quản lý mức Luồng thông tin trung gian Các mức quản lý: Hệ thống hỗ trợ quyết định: cho quản lý mức Mức đỉnh trung gian Mức trung gian Hệ thống hỗ trợ điều hành: cho quản lý mức Mức giám sát đỉnh Hệ thống tự động hóa văn phòng và Hệ chuyên gia: Thông tin cho mọi người 11 12 Nguyễn Kim Khánh - CNTT-TV&MTT 3
  4. Bài giảng Giới thiệu về ICT 24 December 2006 N2K-HUT N2K-HUT 5. Phát triển hệ thống: PT&TK Hệ thống Vòng đời phát triển hệ thống 1. Khảo sát sơ bộ Pha 1: Khảo sát sơ bộ Pha 2: Phân tích hệ thống 6. Bảo trì hệ thống 2. Phân tích hệ thống Pha 3: Thiết kế hệ thống Pha 4: Phát triển hệ thống Pha 5: Triển khai hệ thống Pha 6: Bảo trì hệ thống 5. Triển khai hệ thống 3. Thiết kế hệ thống 4. Phát triển hệ thống 13 14 N2K-HUT N2K-HUT Pha 1: Khảo sát sơ bộ Pha 2: Phân tích hệ thống Phân tích sơ bộ Đề xuất các giải pháp Thu thập dữ liệu Mô tả chi phí và lợi ích Phân tích dữ liệu Đưa ra kế hoạch sơ bộ Viết báo cáo 15 16 Nguyễn Kim Khánh - CNTT-TV&MTT 4
  5. Bài giảng Giới thiệu về ICT 24 December 2006 N2K-HUT N2K-HUT Pha 3: Thiết kế hệ thống Pha 4: Phát triển hệ thống Thiết kế sơ bộ Phát triển phần mềm (viết hoặc mua) Thiết kế chi tiết Phần cứng Viết báo cáo Tích hợp và Kiểm thử hệ thống 17 18 N2K-HUT N2K-HUT Pha 5: Triển khai hệ thống Pha 6: Bảo trì hệ thống Chuyển sang hệ thống mới Kiểm định Đào tạo người sử dụng Đánh giá định kỳ 19 20 Nguyễn Kim Khánh - CNTT-TV&MTT 5
  6. Bài giảng Giới thiệu về ICT 24 December 2006 N2K-HUT Hết Chương 7 21 Nguyễn Kim Khánh - CNTT-TV&MTT 6
nguon tai.lieu . vn