Xem mẫu

  1. TQM Introduction GiớI thiệu về TQM TQM: Total Quality Management - Quản lý chất lượng toàn diện. TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội. Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra. Các đặc điểm chung của TQM trong quá trình triển khai thực tế hiện nay tại các công ty có thể được tóm tắt như sau: 1. Chất lượng định hướng bởi khách hàng 2. Vai trò lãnh đạo trong công ty 3. Cải tiến chất lượng liên tục 4. Tính nhất thể, hệ thống 5. Sự tham gia của mọi cấp, mọi bộ phận, nhân viên 6. Sử dụng các phương pháp tư duy khoa học như kỹ thuật thống kê, vừa đúng lúc,… Các đặc trưng cơ bản của TQM 1. Chât lượng được tao nên bởi sự tham gia cua tât cả moi ngươi ́ ̣ ̉ ́ ̣ 2. Chú ý đến môi quan hệ với cac lợi ích xã hôi: tât cả moi ngươi đều có lợi ́ ́ ̣ ́ ̣ Updated: 26/06/10 Page 1 of 4
  2. TQM Introduction 3. Chú ý đến giao duc và đao tao: Chât lượng băt đâu băng đao tao và kết ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ thuc cũng băng đao tao 4. Dựa trên chế độ tự quan (self- control) - chât lượng không được tao nên ̉ ́ ̣ bởi sự kiêm tra mà bởi sự tự giac ̉ ́ 5. Chú ý đến viêc sử dung cac dư liêu quan lý dựa trên sự kiên ̣ ̣ ́ ̣ ̉ (management by fact) 6. Quan lý và triên khai chính sach: xây dựng và triên khai hệ thông chính ̉ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̀ sach trên toan công ty 7. Hoat đông nhãm chât lượng: thuc đây ý thức tự quan và hợp tac cua ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ngươi lao đông ̣ 8. Chia sẻ kinh nghiêm và ý tưởng: khuyến khích cac ý tưởng sang tao và cai ̣ ́ ́ ̣ ̉ tiến 9. Xem xét cua lanh đao và đanh giá nôi bô: đam bao hệ thông chât lượng ̉ ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́ hoat đông thông suôt và thực hiên chính sach và kế hoach chât lượng ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ 10.Sử dung cac phương phap thông kê : thu thâp và phân tích dư liêu về san ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ phâm và quá trinh ̉ ̀ Các bước triển khai TQM ̉ ́ 1. Khao sat công ty 2. Lanh đao cam kết ̃ ̣ 3. Thanh lâp Ban chỉ đao TQM ̀ ̣ ̣ 4. Đao tao nhân thức về chât lượng ̀ ̣ ̣ ́ 5. Đao tao cac công cụ kỹ thuât thông kê ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ 6. Đao tao 5S 7. Thanh lâp cac nhóm chất lượng QCC ̀ ̣ ́ 8. Xây dựng cac chỉ tiêu cai tiến cho nhóm QCC ́ ̉ 9. Thực hanh 5S,kỹ thuât thông kê,QCC ̀ ̣ ́ 10.Ghi nhân và chuân hoá cac kết quả thanh cac qui trinh, hướng dân công ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ̣ viêc Updated: 26/06/10 Page 2 of 4
  3. TQM Introduction 11.Thương xuyên duy trì cac hoat đông cai tiến ́ ̣ ̣ ̉ Các đối tượng của TQM  Cán bộ lãnh đạo  Cán bộ quản lý  Nhân viên  Quản lý chính sách  Tiêu chuẩn hoá  Nhà thầu phụ - mua hàng  Nhóm chất lượng  Kiểm soát sản xuất  Kiểm soát quá trình  Giải quyết vấn đề  Kiểm soát đo lương  Quản lý phương tiện và thiết bị  Giáo dục và đào tạo  Vệ sinh môi trương  Quản lý hàng ngày  Phương pháp thống kê  Kiểm soát an toàn  Quản lý 5S  Quản lý sức khoẻ  Huy động nguồn nhân lực Bí quyết thành công trong việc áp dụng TQM  TQM phải bắt đầu từ lãnh đạo  Phải có lòng kiên trì  Mạnh dạn thay đổi tổ chức ngay sau khi cam kết với TQM để cho mọi ngươi thấy rằng TQM đã bắt đầu có tác dụng Updated: 26/06/10 Page 3 of 4
  4. TQM Introduction  Biết trao thực quyền cho ngươi lao động  Có một hệ thống thông tin nội bộ hiệu quả  Có chiến lược đào tạo cụ thể  Có sự tham gia của tất cả mọi ngươi Updated: 26/06/10 Page 4 of 4