Xem mẫu

  1. GV trình bày: TRẦN THUỲ CHI
  2. 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu, PGS.TS Võ Thanh Thu, NXB Lao động- xã hội. 2. Incoterms 2000 do phòng ICC phát hành. 3. Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ giao dịch Ngoại thương, PGS. Vũ Hữu Tửu, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2006. 4. Cẩm nang nghiệp và xuất nhập khẩu, Dương Hữu Hạnh, NXB Thống Kê, 2005.
  3. 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hiểu và sử dụng tốt Incoterms 2000, GS. Jam Ramberg, biên dịch: Nguyễn Trọng Thuỳ, hiệu đính: THS. Nguyễn Thị Dược-giảng viên trường ĐH Kinh tế Tp. HCM, NXB Thống kê 2006. 2. Bảo hiểm hàng hải, TS. Hồ Thuỷ Tiên, NXB Tài chính, 2007. 3. Vận tải – giao nhận quốc tế và bảo hiểm hàng hải, Dương Hữu Hạnh, NXB Thống Kê. 4. Thanh toán quốc tế, PGS.TS. Trần Hoàng Ngân & TS. Nguyễn Minh Kiểu, NXB Thống Kê, 2007.
  4. 2. NỘI DUNG 1. Chủ đề 1: Incoterms 2. Chủ đề 2: Thanh toán quốc tế 3. Chủ đề 3: Hợp đồng ngoại thương.
  5. 3. KIẾN THỨC  Tập quán thương mại quốc tế  Tính pháp lý và soạn thảo một hợp đồng ngoại thương  Cách thức giao dịch - đàm phán qua thư  Tổ chức thực hiện HĐXNK: thuê tàu, mua bảo hiểm, thanh toán, làm thủ tục hải quan, chuẩn bị bộ chứng từ….
  6. 4. KỸ NĂNG  Lập bộ chứng từ.  Soạn thảo hợp đồng.  Viết thư để giao dịch đàm phán  Thuê tàu  Mua bảo hiểm.  Làm thủ tục hải quan  Làm thủ tục thanh toán
  7. 6. ĐÁNH GIÁ TỔNG ĐiỂM: 30%: KT (BT NHÓM), 70%: THI LƯU Ý: THÁI ĐỘ HỌC TẬP CÓ Ảnh hưởng đến việc đánh giá (số lần tham dự buổi học, làm bài tập, tham gia làm bài tập nhóm…) THI: LẦN 1: KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIÊU LẦN 1 + N: CÓ THỂ ĐƯỢC HoẶC KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LiỆU. BT NHÓM NỘP: FILE WORD ĐÃ IN FILE PP ĐÃ IN EMAIL: thuychidhnt@yahoo.com CẢ HAI DẠNG FILE
  8. ĐỀ TÀI 50ND1 1. CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH MUA BÁN HÀNG HÓA QuỐC TẾ 2. BẢO HiỂM 3. VẬN TẢI 4. BỘ CHỨNG TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGOẠI THƯƠNG 5. GIAO DỊCH BẰNG THƯ TRONG THƯƠNG MẠI QuỐC TẾ 6. THỦ TỤC HẢI QUAN
  9. ĐỀ TÀI 50ND1 1. THỦ TỤC HẢI QUAN 2. DỊCH VỤ LOGISTICS 3. TỔ CHỨC THỰC HiỆN HỢP ĐỒNG XNK 4. Ảnh HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ĐẾN GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN 5. HỆ THỐNG CẢNG BiỂN 6. KiỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ TRONG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ - L/C.