Xem mẫu

  1. GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRÔNG CON ỐM (Điều 6.3 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007) ---------oOo--------- - Tên Đơn vị : ………………………………………………………… – Mã số Đơn vị: …………………………………………………………… - Họ và tên người hưởng chế độ (Mẹ hoặc Cha):..................................................................... - Ngày ..........tháng...........năm sinh:.................... - Số sổ BHXH:............................................ - Họ tên con: .................................................... Ngày............. tháng............. năm sinh:............ - Thời gian nghỉ chăm sóc con ốm: Từ ngày............................... Đến ngày................................ - Tổng số ngày thực nghỉ:............................................................................................................ TP. HCM, ngày ……… tháng ……… năm ..... ……. Thủ trưởng đơn vị Ký tên (Ghi rõ họ tên và đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn