Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ NUÔI CON SƠ SINH (Điều 7.4a và c Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007) ---------oOo--------- - Tên đơn vị:................................................................................. -Mã đơn vị:.................................................................................... - Họ và tên người Cha nghỉ nuôi con sơ sinh:.............................. - Sinh ngày……….tháng………năm............................................ - Số sổ BHXH:.............................................................................. - Họ và tên con :............................................................................ - Sinh ngày……….tháng……….năm........................................... - Thời gian nghỉ để nuôi con sơ sinh: từ …..…/…..…/............... đến:……/……./............... Đề nghị cơ quan BHXH giải quyết Trợ cấp nuôi con sơ sinh cho Ông có tên trên đây. TP.HCM, ngày……tháng……năm…... Thủ trưởng đơn vị Ký tên (Ghi rõ họ tên và đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn