Xem mẫu

  1. GIẤY XÁC NHẬN NGHỀ-CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI (Điều 6.1 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007) ---------oOo--------- - Tên Đơn vị : ………………………………………………………………………………………………..- Mã Đơn vị:…………………………………….. - Họ và tên người hưởng chế độ:……………………………………….…- Số sổ BHXH: …………………………………………………... - Ngày.......................... tháng…………………. năm sinh:........................................................................... - Điều kiện lao động loại: ...................... thuộc ngành: …………………………………………………………………………………. - Theo Quyết định số: ........................../LĐTBXH-QĐ Ngày.......... tháng........năm....................... - Tên nghề hoặc công việc:.............................................................................. ........................................................................................................................................................... TP. HCM, ngày ……… tháng ……… năm ..……. Thủ trưởng đơn vị Ký tên (Ghi rõ họ tên và đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn