Xem mẫu

  1. GIẤY XÁC NHẬN UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……………./ GXN-ĐHTG Số:………… / GXN-ĐHTG Kính gửi: Ban Chỉ huy Quân sự Xã (Phường, thị trấn)……. GIẤY XÁC NHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Kính gửi: Ban Chỉ huy Quân sự Xã (Phường, thị trấn)……………………… Xác nhận sinh viên: ........................…….......……........……. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Sinh năm: ........……….............................................………… Quê quán:.............................................…….................…...… Xác nhận sinh viên....................................................………......sinh năm...………..... Đang theo học lớp.........…....……...hệ vừa làm - vừa học. Quê quán:.........….................................................................….…………….................... Năm học..........................………... do Trường Đại học Tiền Giang liên kết với Trường Đại hoc……...………………đào Đang theo học lớp:....................................………….........hệ vừa làm - vừa học tạo. Năm học: ………….................do Trường Đại học Tiền Giang liên kết với Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự địa phương xem xét để Trường Đại học ………………… ……………………………….………………đào sinh viên được tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự./. tạo. Đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự địa phương xem xét để sinh viên được tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự./. Mỹ Tho, ngày.........tháng.........năm 20… HIỆU TRƯỞNG Mỹ Tho, ngày.........tháng.........năm 20… HIỆU TRƯỞNG 26 SV­K.GDTX