Xem mẫu

  1. GIẤY GIỚI THIỆU UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……/ GT-ĐHTG Số:……./ GT-ĐHTG Kính gửi:......................................…...........................……......….... ......................................... …...........................……......…... GIẤY GIỚI THIỆU HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Kính gửi:...................................................................................................….......... Giới thiệu ..................................................................................................……........ Ông (Bà) ................................................................................................ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG ...................................................................................................................... Giới thiệu ....................................................................................................................... Ông (Bà)................................................................................................................................................. là viên chức của Trường. ........................................................................................................................................................................... Đến liên hệ về việc:........................................................................ ............................................................................................................là viên chức của Trường. ....................................................................................................................... Đến liên hệ về việc:....................................................................................................................... Đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để Ông (Bà)………… ..................................................................................................................................................................... hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để Ông (Bà)……………… hoàn thành tốt Trân trọng kính chào./. nhiệm vụ được giao. Trân trọng kính chào./. Mỹ Tho, ngày.........tháng.........năm 200… HIỆU TRƯỞNG Mỹ Tho, ngày.........tháng.........năm 20… HIỆU TRƯỞNG 30 CBVC-P.HCTH