Xem mẫu

  1. UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐI ĐƯỜNG (Áp dụng cho Cán bộ - Viên chức đi học) Cấp cho: Chức vụ: Được cử đi học tại: Theo giấy báo tập trung số: ngày tháng năm Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Mỹ Tho, ngày tháng năm 20 HIỆU TRƯỞNG Độ dài, Thời gian lưu trú Chứng nhận Chặng Ngày phương Trên Ở nơi Lý do của cơ quan (ký NƠI ĐI VÀ NƠI ĐẾN đường giờ tiện sử đường đến lưu trú tên và đóng Km dụng đi dấu) 1 2 3 4 5 6 7 8 Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến 29 CBVC­P.HCTH     Trang 1/2
  2. ­ 2 ­ 1 2 3 4 5 6 7 8 Nơi đi Nơi đến Nơi đi Nơi đến - Vé người vé x đ = - Vé cước xe đạp vé x đ = - Phụ phí lấy vé bằng điện thoại vé x đ = - Chặng đường từ đến đ = 1. Phuï caáp ñi ñöôøng - Chaëng ñöôøng töø_______________________ñeán _________________km_____________ __________ñ_____x___________km = ___________ñ_______________ 2. Phụ cấp lưu trú - Lưu trú ở dọc đường (nếu có) -Tại__________, …….ngày,……đêm (từ ngày_____ đến ngày ). Phụ cấp = _____đ -Lưu trú ở nơi công tác:___________________________________________________ ___ -Tại__________,…….ngày,……đêm (từ ngày____ đến ngày_____). Phụ cấp =__đ - Tại__________________________________________________________________ -Tiền trọ:___________________đ (Kèm theo hóa đơn nếu có) Coäng____________________ DUYEÄT DUYEÄT Thôøi gian löu truù ñöôïc höôûng phuï caáp Soá tieàn ñöôïc thanh toaùn laø Taïi_________________ngaøy__________ ___________________ Ngöôøi ñi coâng taùc kyù Phuï traùch keá toaùn taøi vuï HIEÄU TRÖÔÛNG 29 CBVC­P.HCTH     Trang 2/2