Xem mẫu

  1. UBND TÆNH TIEÀN GIANG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ  NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TIEÀN GIANG            Ñoäc laäp ­ Töï  do ­ Haïnh phuùc Soá:___________ GIAÁY ÑI ÑÖÔØNG  (Aùp duïng cho Caùn boä ­ Vieân chöùc ñi coâng taùc) Caáp cho:________________________________________________________________________ Chöùc vuï: _______________________________________________________________________ Ñöôïc cöû ñi coâng taùc taïi:____________________________________________________________ Theo coâng leänh (hoaëc giaáy giôùi thieäu) soá:_____________ngaøy ____thaùng_______naêm ________ Töø ngaøy __________thaùng_____ naêm______ ñeán ngaøy______thaùng________naêm____________ Tieàn öùng tröôùc Ngaøy_____thaùng______naêm   20_ Löông____________________ñ  HIEÄU  TRÖ Ô Û N G Coâng taùc phí_______________ñ Coäng_____________________ñ Ñoä Thôøi gian löu Chöùng nhaän daøi Chaëng truù Lyù cuûa cô quan NÔI ÑI VAØ NÔI Ngaøy phöôn ñöôøng Treân ÔÛ do löu (kyù teân vaø ÑEÁN giôø g tieän Km ñöôøng nôi truù ñoùng daáu) söû ñi ñeán duïng 1 2 3 4 5 6 7 8 Nôi ñi____________ Nôi ñeán___________ Nôi ñi_____________ 28 CBVC­P.HCTH       Trang 1/3
  2. Nôi ñeán___________ 1 2 3 4 5 6 7 8 Nôi ñi_____________ Nôi ñeán___________ Nôi ñi_____________ Nôi ñeán___________ -Veù ngöôøi___________________________veù x _____________ñ _________=_______________ -Veù cöôùc xe ñaïp______________________veù x _____________ñ _________=_______________ -Phuï phí laáy veù baèng ñieän thoaïi__________veù x _____________ñ _________=_______________ - Chaëng ñöôøng töø______________________ñeán _____________ñ _________=_______________ 1. Phuï caáp ñi ñöôøng - Chaëng ñöôøng töø_______________________ñeán _______________________km_____________ __________ñ_____x______________km = ______________ñ_______________ 2. Phụ cấp lưu trú - Lưu trú ở dọc đường (nếu có) -Tại_______________, …….ngày,……đêm (từ ngày_____ đến ngày ). Phụ cấp = _______đ -Lưu trú ở nơi công tác:___________________________________________________ ___ -Tại______________,…….ngày,……đêm (từ ngày____ đến ngày_____). Phụ cấp =______đ -Tại______________________________________________________________________ -Tiền trọ:___________________đ(Kèm theo hóa đơn nếu có) Coäng____________________ DUYEÄT DUYEÄT Thôøi gian löu truù ñöôïc höôûng phuï caáp Soá tieàn ñöôïc thanh toaùn laø 28 CBVC­P.HCTH       Trang 2/3
  3. Taïi_________________ngaøy__________ ___________________ Ngöôøi ñi coâng taùc kyù Phuï traùch keá t oaùn taøi vuï H EÄU TRÖÔÛNG I 28 CBVC­P.HCTH       Trang 3/3