Xem mẫu

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............................., ngày..................tháng................năm.................... GIẤY ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ Kính gửi : Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá doanh nghiệp (Business Consultant and Valuation Joint Stock Company - BCV ) Địa chỉ: P2.13 - Toà nhà F4 - Khu đô thị Yên Hoà - Đường Trung Kính - Cầu Giấy - TP.Hà Nội Tel : 04. 62698583 – 04. 62698584 Fax : (04) 62698577 Khách hàng yêu cầu:.......................................................................................................... Địa chỉ:.............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ Điện thoại:........................................................ Fax:........................................................... Người đại diện ký hợp đồng:.......................................Mã số thuế.................................. Tài sản đề nghị thẩm định giá: ..........................................................................................
  2. (Lưu ý: Nếu nhiều danh mục tài sản đề nghị liệt kê theo mẫu danh mục thẩm định giá kèm theo) Số lượng:........................................................................................................................... Mục đích thẩm định: ........................................................................................................ Các yêu cầu Thẩm định: (nếu có) Địa điểm thẩm định : ........................................................................................................ Giấy tờ, tài liệu kèm theo:................................................................................................. Tên người liên hệ: ........................................................ Điện thoại: ................................ Chúng tôi cam kết thanh toán đầy đủ các khoản tiền dịch vụ thẩm định cho Công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Công ty khi đến nhận Chứng thư. KHÁCH HÀNG (Ký tên & đóng dấu)